Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělání – realizace akreditovaných seminářů pro sociální pracovníky

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13694

Název zakázky: Vzdělání – realizace akreditovaných seminářů pro sociální pracovníky

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 5. 11. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Kraj Vysočina

Sídlo zadavatele: Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: MUDr. Jiří Běhounek
  • Telefon: +420564602140
  • E-mail: behounek.j@kr-vysocina.cz

IČ zadavatele: 70890749

DIČ zadavatele: CZ70890749

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  • Telefon: +420222866555
  • E-mail: vz@mt-legal.com

Lhůta pro podání nabídek: 16. 11. 2020 11:00

Místo pro podání nabídek:
poštou na adresu: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava osobně na podatelnu Krajského úřadu Kraje Vysočina, provozní doba podatelny v současném omezení: •Pondělí: 11:00 - 16:00, •Středa: 7:00 - 12:00 Aktuální informace k provozní době podatelny lze dohledat na https://www.kr-vysocina.cz/ Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené výše.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění realizace akreditovaných seminářů pro sociální pracovníky. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v přílohách této výzvy.

Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015546", spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu zaměstnanost (dále jen „OPZ“).

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 368000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
30.6.2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Školící prostory v Jihlavě, které zajistí na své náklady Objednatel. Konkrétní místo Plnění sdělí Objednatel Dodavateli na úvodní schůzce.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Hodnocení nabídek bude provedeno podle ekonomické výhodnosti nabídek, na základě nejnižší nabídkové ceny (odměny).

Předmětem hodnocení bude celková nabídková cena (odměna) v Kč stanovená dodavatelem v souladu s čl. 6 této výzvy. Jako nejvýhodnější nabídka bude vyhodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou (odměnou).

V případě rovnosti cen (odměn) rozhodne los.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

1.1 Základní způsobilost

Dodavatel předloží analogicky dle § 74 ZZVZ splnění základní způsobilosti formou čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel splňuje podmínky základní způsobilosti.

Čestné prohlášení nesmí být starší 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti tvoří přílohu č. 2 této výzvy.

Namísto předložení čestného prohlášení je dodavatel oprávněn prokázat základní způsobilost prostou kopií výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně jako dle § 228 ZZVZ) nebo prostou kopií certifikátu vydaného v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů (obdobně jako dle § 234 ZZVZ).

1.2 Profesní způsobilost

Dodavatel předloží prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, je-li v ní zapsán.

Výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence nesmí být starší 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

Namísto předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence je dodavatel oprávněn prokázat profesní způsobilost prostou kopií výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně jako dle § 228 ZZVZ) nebo prostou kopií certifikátu vydaného v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů (obdobně jako dle § 234 ZZVZ).

1.3 Technická kvalifikace
1.3.1 Seznam významných zakázek

Dodavatel předloží seznam významných zakázek realizovaných v posledních 3 letech přede dnem podání nabídky. V seznamu budou uvedeny minimálně 2 zakázky, jejichž předmětem bylo zajištění vzdělávací aktivity v oblasti sociálních služeb odpovídajících předmětu veřejné zakázky, a současně celkový finanční objem všech realizovaných zakázek uvedených v seznamu bude činit min. 200 000 Kč bez DPH.

Seznam realizovaných zakázek bude obsahovat alespoň následující informace:

obchodní firma / název objednatele;
název zakázky;
podrobný popis předmětu zakázky;
termín realizace zakázky (tj. termín dokončení ve formě minimálně měsíc/rok);
finanční hodnota zakázky v Kč bez DPH;
kontaktní osoba objednatele, u které bude možné realizaci zakázky ověřit.

Z údajů uvedených v seznamu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje všechny požadavky stanovené zadavatelem. Vzor seznamu realizovaných zakázek tvoří přílohu č. 3 této výzvy.

Toto kritérium technické kvalifikace splní dodavatel i v případě, že se jedná o zakázky, které probíhaly i po podání nabídky dodavatele nebo stále probíhají,

za předpokladu splnění výše uvedených parametrů ke dni prokázání kvalifikace (dodavatel je povinen prokázat, že v rámci zakázky již bylo dodavatelem poskytnuto plnění v zadavatelem požadovaném rozsahu a kvalitě).

Toto kritérium technické kvalifikace splní dodavatel i v případě, že se jedná o zakázky zahájené dříve než v posledních 3 letech před podáním nabídky dodavatele, pokud zakázky

•          byly v posledních 3 letech před podáním nabídky dodavatele dokončeny nebo

•          probíhaly i po podání nabídky dodavatele nebo

•          stále probíhají,

za předpokladu splnění výše uvedených parametrů ke dni prokázání kvalifikace (dodavatel je povinen prokázat, že v rámci zakázky již bylo dodavatelem poskytnuto plnění v zadavatelem požadovaném rozsahu a kvalitě).

Za významnou zakázku lze pro účely prokázání kritérií technické kvalifikace považovat výhradně takovou zakázku, jejíž realizace nebyla objednatelem předčasně ukončena (zejména odstoupením od smlouvy) z důvodu porušení smluvních či zákonných povinností na straně dodavatele.

1.3.2 Realizační tým

Dodavatel předloží seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky (realizační tým) včetně popisu jejich odborné kvalifikace. Dodavatel prokáže splnění požadavku zadavatele na realizační tým předložením formuláře, který tvoří přílohu č. 4 této výzvy.

Zadavatel požaduje, aby níže uvedení členové realizačního týmu na pozici

Vedoucí realizačního týmu;
Garant sociální práce;
Garant opatrovnictví;
Garant OSPOD (sociálně-právní ochrana dětí)

splňovali požadavky uvedené  v přílohách této výzvy - konkrétně ve výzvě.

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností zadavatel uvádí, že jedna osoba nemůže zastávat více pozic v rámci realizačního týmu, tj. pro každou z pozic v realizačním týmu musí být dodavatelem navržen samostatný člen realizačního týmu.

Výše uvedené osoby (realizační tým), kterými dodavatel prokáže splnění kvalifikace, se musejí skutečně podílet na samotném plnění veřejné zakázky dodavatelem.

Změna osob (realizační tým), kterými dodavatel prokázal ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možná pouze se souhlasem zadavatele dle závazného návrhu smlouvy (příloha č. 1 výzvy).

 

1.4 Prokázání technické kvalifikace prostřednictvím jiné osoby

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění technické kvalifikace požadované v odst. 5.3 tohoto článku výzvy v plném rozsahu, je oprávněn splnění technické kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiné osoby.

Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit

doklady o splnění základní způsobilosti dle odst. 5.1 této výzvy jinou osobou,
doklady prokazující splnění profesní způsobilosti dle odst. 5.2 této výzvy jinou osobou,
doklady prokazující splnění chybějící části technické kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala technickou kvalifikaci za dodavatele.

Dodavatelé a jiné osoby prokazují (mohou prokázat) technickou kvalifikaci společně.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

1.1 Střet zájmů

Dodavatel ve své nabídce předloží prohlášení ke střetu zájmů ve smyslu metodiky OPZ a zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. Vzor prohlášení tvoří přílohu č. 5 této výzvy.

1.2 Obchodní podmínky

Zadavatel stanoví obchodní podmínky formou závazného návrhu smlouvy. Závazný návrh smlouvy tvoří přílohou č. 1 této výzvy a je pro dodavatele závazný.

Dodavatel je povinen podat závazný návrh smlouvy pokrývající celý předmět plnění veřejné zakázky.

Dodavatel doplní příslušné údaje do závazného návrhu smlouvy, přičemž není oprávněn činit další změny či doplnění tohoto závazného návrhu smlouvy, s výjimkou údajů, které jsou výslovně vyhrazeny pro doplnění ze strany dodavatele. Dodavatel není oprávněn přikládat přílohy k závaznému návrhu smlouvy, které tato výzva výslovně nepředpokládá.

Dodavatel je povinen upravit závazný návrh smlouvy v části identifikující smluvní strany na straně dodavatele, a to v souladu se skutečným stavem, aby bylo vymezení dodavatele dostatečně určité.

Závazný návrh smlouvy musí být ze strany dodavatele podepsán osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

1.3 Poddodavatelé

V případě, že část veřejné zakázky bude plněna prostřednictvím poddodavatelů, požaduje zadavatel v nabídce předložit seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi, a uvést, kterou (věcně určenou) část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Pro splnění této povinnosti může dodavatel využít formulář v příloze č. 6 této výzvy. Bude-li s dodavatelem uzavřena dle rozhodnutí zadavatele smlouva, stane se předložený seznam přílohou smlouvy. Tím není dotčena výlučná odpovědnost dodavatele za poskytování řádného plnění předmětu veřejné zakázky.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Požadavky na zpracování nabídkové ceny

Zadavatel požaduje, aby v nabídce (tj. zejm. v závazném návrhu smlouvy) byla uvedena nabídková cena (odměna) za celý předpokládaný předmět plnění veřejné zakázky v Kč. Celková nabídková cena (odměna) v Kč bude předmětem hodnocení v rámci kritéria hodnocení ekonomická výhodnost nabídky.

Nabídková cena (odměna) musí zahrnovat veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním veřejné zakázky. Součástí sjednané ceny (odměny) jsou veškeré služby, dodávky, poplatky a náklady dodavatele nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci plnění, není-li ve výzvě výslovně stanoveno jinak.

Pokud mají být do nabídky zahrnuty slevy z ceny (odměny), budou přímo promítnuty do nabídkové ceny (odměny). Jiná forma slevy z nabídkové ceny (odměny) není přípustná. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídkové ceny (odměny).

Nabídkovou cenu (odměnu) lze měnit v případech uvedených v závazném návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 této výzvy.

Zadavatel požaduje, aby dodavatelem stanovená nabídková cena (odměna) v Kč za celý předmět plnění veřejné zakázky dle přílohy č. 2 Závazného návrhu smlouvy nepřesáhla cenu (odměnu) 368 000 Kč. Nerespektování tohoto požadavku ze strany dodavatele bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek stanovených zadavatelem s následkem vyloučení dodavatele z výběrového řízení veřejné zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají písemně v listinné podobě. Nabídku může dodavatel doručit zadavateli po celou dobu lhůty pro podání nabídek.Nabídka musí být doručena v řádně uzavřené obálce, označené názvem veřejné zakázky (Vzdělání – realizace akreditovaných seminářů pro sociální pracovníky), nápisem „NABÍDKA – NEOTEVÍRAT“ a dále na obálce musí být uvedena adresa dodavatele, na niž je možné zaslat vyrozumění, že nabídka byla podána po konci lhůty pro podání nabídek nebo v rozporu s touto výzvou.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek, a to formou žádosti zaslané písemně v elektronické podobě (tzn. e-mailem, prostřednictvím profilu zadavatele, prostřednictvím datové schránky apod.). Žádost dodavatele musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení, změny nebo doplnění zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti dodavatele. Zadavatel poskytne vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávacích podmínek nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti dodavatele. Pokud zadavatel na žádost dodavatele o vysvětlení, která není doručena včas (dle předchozího odstavce), vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávacích podmínek poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.Vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávacích podmínek zadavatel uveřejní na profilu zadavatele a současně v souladu s metodikou OPZ prostřednictvím portálu www.esfcr.cz. Zadavatel již nebude tyto informace poskytovat dodavatelům duplicitně jiným způsobem (např. e-mailem).

Další požadavky na zpracování nabídky:

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Nabídka musí být podepsána v souladu s obecnými právními předpisy.

Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci veřejné zakázky, a to včetně kontaktní adresy, e-mailové adresy a telefonu.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Nabídka bude podána v českém jazyce. Zadavatel současně výslovně připouští použití rovněž anglického jazyka v částech nabídky, kde bude dodavatel používat odborné termíny a názvosloví. V případě cizojazyčných dokumentů připojí dodavatel k dokumentům překlad do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. Bude-li mít zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.

Nabídka musí být podána písemně v listinné podobě.

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit podmínky zadání veřejné zakázky do konce lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadání veřejné zakázky v souladu s metodikou OPZ.

Zadavatel nehradí dodavatelům náklady vzniklé z účasti ve výběrovém řízení.

Bude-li dodavatel považovat některé údaje uvedené v nabídce za obchodní tajemství, uvede tuto skutečnost do své nabídky, příslušnou část výrazně označí a stručně zdůvodní splnění zákonných podmínek pro označení údajů za obchodní tajemství.

V souladu s metodikou OPZ je zadavatel povinen předložit dokumentaci veřejné zakázky ke kontrole poskytovateli dotace. Na základě této skutečnosti si zadavatel vyhrazuje právo podepsat smlouvu s vybraným dodavatelem až po řádném ukončení kontroly.

Zadavatel upozorňuje, že veřejná zakázka není zadávána v zadávacím řízení dle ZZVZ, ale jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 31 ZZVZ zadávanou ve výběrovém řízení. Výběrové řízení se řídí pravidly pro zadávání veřejných zakázek zadavatele a metodikou OPZ.

Zadavatel upozorňuje, že vybraný dodavatel je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost v aktuálním znění, na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 335000.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., Vítkova 10/241, 186 00, Praha 8 , IČ: 26187639

    Datum podpisu smlouvy: 20. 1. 2021

Datum ukončení: 20. 1. 2021

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 5. 11. 2020
 
Aktualizováno: 22. 1. 2021