Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávací aktivity v rámci projektu „Vzdělávejte se s námi“

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13164

Název zakázky: Vzdělávací aktivity v rámci projektu „Vzdělávejte se s námi“

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 11. 12. 2019

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Centrum komplexní péče Roseta s.r.o.

Sídlo zadavatele: Nezamyslova 1712/13a, 128 00 Praha

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: MUDr. Dana Jenšovská, jednatelka společnosti
 • Telefon: +420723603600
 • E-mail: info@roseta.cz

IČ zadavatele: 26457377

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Kateřina Šestáková
 • Telefon: +420605776030
 • E-mail: sestakova@roseta.cz

Lhůta pro podání nabídek: 30. 12. 2019 14:00

Místo pro podání nabídek:
Centrum komplexní péče Roseta s.r.o. Nezamyslova 1712/13a, 128 00 Praha, recepce v pracovní dny v době od 8.00 hod. do 16.00 hod.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Klasifikace předmětu veřejné zakázky

CPV: 80000000-4 – Vzdělávání a školení

Zaměření projektu

Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců Centra komplexní péče Roseta za účelem zvýšení jejich odborné způsobilosti. Za stejným účelem budou do projektu zapojeni také zaměstnanci ze dvou partnerských podniků s finančním příspěvkem: 1. Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o., IČ: 26495414, se sídlem: Na Vyhlídce 582, 252 29 Dobřichovice; 2. Centrum komplexní péče Sámova s.r.o., IČ: 63074354, se sídlem: Sámova 410/28, 101 00 Praha (dále jen „Partnerské podniky“).

Předmět zakázky

Předmětem plnění zakázky je realizace služeb spočívajících ve vzdělávacích činnostech.

Veřejná zakázka se bude soutěžit jako celek, dílčí plnění není možné.

Zadavatel připouští zajištění některých témat subdodavatelsky, přičemž jméno případného subdodavatele musí být před samotnou realizací schváleno zadavatelem.

Vždy se bude jednat o uzavřené (firemní) kurzy.

Každé téma bude s vybraným dodavatelem detailně rozpracováno.

 

Podmínky a požadavky pro veřejnou zakázku

Požadavky na kurzy a související plnění: Dodavatel zajistí realizaci všech školících aktivit, čímž se rozumí:

příprava a realizace kurzů za účasti kompetentního lektora,
dokumentace ke kurzu dle požadavků řídícího orgánu,
odborné proškolení účastníků kurzů kompetentním lektorem,
poskytnutí studijních materiálů účastníkům kurzů,
dodržení pravidel pro publicitu v souladu s požadavky Operačního programu Zaměstnanost,
tisk a distribuci materiálů pro účastníky (sylaby školení, tištěné prezentace); sylaby a prezentace lze tisknout černobíle,
zajištění prezenční listiny z každého kurzu na formulář požadovaný řídícím orgánem, která bude podepsána všemi účastníky, lektorem a statutárním orgánem školící společnosti,
zajištění hodnotících dotazníků z kurzů, které budou sloužit pro evaluaci vzdělávání a zajistí zpětnou vazbu o kvalitě pořádaného kurzu,
zajištění osvědčení či certifikátu o absolvování z každého kurzu pro jednotlivé účastníky v souladu s požadavky stanovenými řídícím orgánem,
veškeré náklady spojené se zajištěním lektora (cestovné, ubytování, stravné apod.),
dále pak veškeré požadavky požadované řídícím orgánem a také požadavky stanovené Pravidly pro žadatele.
Prostory pro školení zajišťuje na své náklady zadavatel, část aktivit může probíhat přímo v prostorách firmy (vždy však mimo území hlavního města Prahy)
Součástí ceny proto není pronájem za školící prostory a ani občerstvení účastníků, v případě kurzů Obecné IT zadavatel nepožaduje zajištění počítačů
Jedna skupina může mít maximálně 12 účastníků
Školícím dnem se rozumí 8 vyučovacích hodin po 60 minutách

Výstup: V rámci vzdělávacího programu „Vzdělávejte se s námi“ bude vyhotoveno a následně účastníkům školení předáno osvědčení o absolvování vzdělávacího programu v tištěné podobě obsahující logo Operačního programu zaměstnanost dle manuálu publicity OPZ. Náležitosti osvědčení jsou upraveny v čl. VI. odst. 6.7 Smlouvy o poskytování vzdělávacích služeb, která tvoří přílohu č. 1 této Výzvy.

Termín realizace: Termín realizace je v období 1.1.2020 až 31.12.2021. Harmonogram školení bude stanoven na základě dohody Zadavatele (objednatele) a Dodavatele (poskytovatele) po uzavření smlouvy.

Forma vzdělávání: Vzdělání bude realizováno prezenční formou prostřednictvím seminářů. Náplní seminářů bude dle potřeby také diskuse, praktická cvičení apod. Vzdělávání bude vedeno v českém jazyce odborníkem na danou oblast se zkušenostmi ve vzdělávání dospělých osob dle podmínek Výzvy a souvisejících příloh.

Místo plnění: Místem plnění jsou prostory zajištěné Zadavatelem na území středočeského kraje. Prostory budou standardně vybaveny pro účely vzdělávání, vč. prezentační a IT techniky.

Cílová skupina: Cílovou skupinou bude celkem 78 zaměstnanců Zadavatele spolu se zaměstnanci dvou partnerských podniků s finančním příspěvkem, včetně 16 osob nad 54 let, kteří budou vzděláváni za účelem zvýšení jejich odborné způsobilosti.

Předmět plnění veřejné zakázky je dále vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří přílohy č. 1 Výzvy.

Ad 1) Obecné IT kurzy  

Cílová skupina: vedoucí pracovnici a odborníci z různých oddělení

Velikost skupin: maximálně 12 osob

Celkový počet školících dnů: 12

Cíl: Posílit a aktualizovat znalosti vedoucích pracovníků a odborníků z různých oddělení v oblasti obecného IT 

Předpokládaná témata:

 • MS office základy- word, excel, práce v síti, dálkové přístupy
 • Pokročilá práce s excelem, získávání, analýza a prezentace dat z excelu
 • Efektivní organizace dokumentů a technologií, vč. práce v počítačovém cloudu, tvorba složek, sdílení
 • Počítačová bezpečnost, rizika, bezpečné užívání mobilních zařízení
 • Příprava a provádění prezentace v MS PowerPoint

Délka jednotlivého školícího dne: 8 hod.

Místo realizace: středočeský kraj

Pozn.: detailní obsah jednotlivých témat bude upřesněn před každým kurzem

Ad 2) Měkké a manažerské dovednosti

Cílová skupina: vedoucí pracovnici a odborníci z různých oddělení

Velikost skupiny: maximálně 12 osob

Celkový počet školících dnů: 18

Cíl: Posílit strategické a manažerské myšlení vytipovaných pracovníků a nastartovat další změny v řízení a rozvoji společnosti, posílit komunikační a prezentační dovednosti

Předpokládaná témata:

a) pro vedoucí pracovníky:

 • Manažerská role, vedení a koučink zaměstnanců
 • Výběrové řízení, přijímání zaměstnance, adaptační proces
 • Zpětná vazba, osobní, motivační a hodnotící pohovory
 • Time management, vedení porad, delegování, kontrola plnění,
 • Efektivní vnitrofiremní komunikace jak v týmu, tak napříč společností
 • Vedení jednání s klíčovými zákazníky
 • Projektové řízení
 • Strategie – role manažera při tvorbě strategie společnosti
 • Řízení, komunikace a příprava změn na pracovišti
 • Prezentační dovednosti manažera, pravidla a nástroje úspěšné prezentace
 •  Duševní hygiena pro manažery, zvládání stresu v práci, konflikt a jeho řešení

b) pro odborníky z různých oddělení:

 • Zásady prozákaznického chování v praxi
 • Efektivní komunikace se zákazníky, osobní, telefonická, písemná
 • Prezentační dovednosti, mluvený projev, rétorika
 • Minimum etikety
 • Typologie zákazníků a volba vhodného přístupu k nim
 • Problémoví zákazníci a zvládání krizových situací
 • Práce s emocemi, verbální a neverbální komunikace
 • Generační rozdíly, prevence vzniku konfliktů
 • Týmová spolupráce, komunikace v týmu
 • Time management, práce s prioritami
 • Práce se změnou, stres management,
 • Obsahový marketing, copywriting

Délka jednotlivého školícího dne: 8 hod.

Místo realizace: středočeský kraj

Pozn.: detailní obsah jednotlivých témat bude upřesněn před každým kurzem

Podrobně je specifikace zakázky uvedena v příloze č. 3 této Výzvy.

 

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 650000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení výběrového řízení. Zahájení plnění VZ: 1. 1. 2020 (nejdříve však od data uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem). Ukončení plnění VZ: 31. 12. 2021. Harmonogram školení bude stanoven na základě dohody Zadavatele (objednatele) a Dodavatele (Poskytovatele) po uzavření smlouvy. Dodavatel je povinen dodržet dohodnuté a potvrzené termíny pro realizaci aktivit.

Místo dodání / převzetí plnění:
Prostory zajištěné Zadavatelem ve středočeském kraji.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

jnclclrámci hodnocení nabídek budou použity informace a údaje (které jsou předmětem hodnocení), uvedené v návrhu smlouvy účastníka zadávacího řízení.

Hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku bude provedeno podle základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost nabídky na základě nejvýhodnějšího poměru ceny a kvalifikačním předpokladů lektorů Dodavatele. Zadavatel stanovil následující kritéria hodnocení:

Kritérium hodnoceníVáha kritéria v %
Výše konečné nabídkové ceny v Kč40%
Kvalifikační předpoklady lektorů  60 %

 

Způsob hodnocení

Pro hodnocení nabídek použije hodnoticí komise bodovací stupnici v rozsahu 1 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. Pro kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Podle této metody provede hodnotící komise hodnocení tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou váhou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

1) Výše konečné  nabídkové ceny v Kč s váhou 40 %:

V rámci tohoto kritéria „konečná nabídková cena“ bude hodnocena konečná nabídková cena v Kč. Zadavatel bude hodnotit nabídkovou cenu účastníka bodovací metodou.

Bodové hodnocení bude vypočteno podle tohoto vzorce:

Nejnižší konečná nabídková cena v Kč

------------------------------------------------------ X 100 (bodů)

hodnocená nabídková cena v Kč

Takto vypočtené bodové hodnocení bude dále vynásobeno váhou tohoto kritéria a tak bude vypočteno výsledné bodové ohodnocení tohoto kritéria s přesností na 2 desetinná místa.

2) Kvalifikační předpoklady lektorů s váhou 60 %

Zadavatel stanovil váhu tohoto kritéria 60 % s ohledem na významný dopad kvality lektorů na úroveň plnění veřejné zakázky, přičemž budou hodnoceni 2 lektoři za oblast IT a 2 lektoři za oblast měkké a manažerské dovednosti.

OsobaBodová kriteriaPočet za každou započítanou zkušenostMaximální bodové hodnocení
LektorPočet poskytnutých  zakázek v oblasti vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání / školení osobního rozvoje o objemu v min. hodnotě 200.000,- Kč bez DPH a min. 60 odškolených dnů ročně za posledních 3 roky
10 bodů za každý rok splněného kriteria
50 bodů
 Délka lektorské praxe.10 bodů za každý rok požadované praxe navíc nad rámec kvalifikačního kritéria50 bodů

 

Takto stanovené bodové hodnocení bude dále vynásobeno váhou tohoto kritéria a tak bude vypočteno výsledné bodové ohodnocení tohoto kritéria s přesností na 2 desetinná místa.

Výše konečné nabídkové ceny v Kč

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Viz příloha č. 2 této Výzvy - Kvalifikační dokumentace. Kvalifikační dokumentace upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Nezbytným požadavkem je čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejném zdravotním pojištění nebo na sociálním zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje) a podepsána oprávněnou osobou.

 

V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje dodavatele, zejména: obchodní firma, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka, kontaktní adresa pro písemný styk mezi dodavatelem a zadavatelem.

 

Nabídka musí obsahovat:

 • Krycí list nabídky viz. příloha č. 4 Výzvy,
 • Obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky, včetně seznamu příloh,
 • Doklady prokazující splnění kvalifikace viz. Příloha č. 2 Výzvy včetně souhrnného přehledu lektorů a jejich životopisů viz příloha č.6 této Výzvy,
 • Cenovou kalkulaci nabídky viz. příloha č. 5 Výzvy,
 • Návrh smlouvy viz. příloha č. 1 podepsaný osobou oprávněnou zastupovat účastníka či jednat jeho jménem (v případě zastoupení bude přiložená plná moc opravňující danou osobu k zastupování v originále nebo v úředně ověřené kopii).

 

Účastník předloží nabídku v originále a jedné fotokopii. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny proti jejich vyjmutí z nabídky. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou očíslovány vzestupnou řadou.  Zadavatel si vyhrazuje právo pořídit si pro svou potřebu kopii předložené nabídky.

 

Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Podkladem pro stanovení nabídkové ceny zakázky je cena za služby kalkulovaná na základě specifikace zakázky stanovené v příloze č. 3 této Výzvy. Účastník v příloze č. 5 této Výzvy vyplní tabulku a do krycího listu (příloha č. 4 této Výzvy) uvede celkovou nabídkovou cenu zakázky.

 

V celkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady účastníka nezbytné k realizaci zakázky a tato cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, nezměnitelná a nepřekročitelná, ledaže tato zadávací dokumentace stanoví jinak. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám.

 

Celková konečná nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v Kč, a to v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH. Celková nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listu nabídky (Příloha č. 4 této Výzvy) a zejména pak v příslušném návrhu smlouvy (Příloha č. 1 Výzvy).

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají v listinné podobě v řádně uzavřené obálce, na které musí být uvedena kontaktní adresa dodavatele. Obálka musí být označena názvem výběrového řízení, na niž je nabídka podávána a s nápisem „Neotevírat“.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena mailem na kontaktní mailovou adresu uvedenou v záhlaví této Výzvy nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel je povinen v rámci nabídky předložit podepsaný návrh smlouvy vypracovaný zadavatelem (Příloha č. 1 Výzvy). Návrh smlouvy je závazný, dodavatel pouze doplní požadované údaje, jinak není oprávněn cokoli měnit.

Dodavatel je oprávněn předložit pouze jedinou nabídku v rámci veřejné zakázky. Zadavatel nepřipouští předložení více variant v rámci nabídky – nabídka obsahující více variant bude zadavatelem vyloučena z výběrového řízení.

Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Dle ust. §2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 369000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Mgr. Robert Stuchlík, IČO: 70363242, se sídlem Janského 2250/37, Praha 5 – Stodůlky,15500

  Datum podpisu smlouvy: 13. 1. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 11. 12. 2019
 
Aktualizováno: 14. 1. 2020