Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávací kurzy pro MÚ Terezín

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12446

Název zakázky: Vzdělávací kurzy pro MÚ Terezín

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 7. 8. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Město Terezín

Sídlo zadavatele: nám. ČSA 179, 411 55 Terezín

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Hana Rožcová, starostka města v zastoupení PIONS s. r. o., Brno, Drobného 34, PSČ 602 00, IČ:29250331

IČ zadavatele: 00264474

DIČ zadavatele: CZ00264474

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: JUDr. Michal Skoumal
 • Telefon: +420775967530
 • E-mail: skoumal@pions.cz

Lhůta pro podání nabídek: 22. 8. 2018 10:00

Místo pro podání nabídek:
PIONS s. r. o., Brno, Drobného 34, PSČ 602 00 úřední hodiny: pracovní dny od 8:00 hod. do 15:00 hod. v poslední den lhůty lze nabídku podat od 08:00 hod. do 10:00 hod.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky (dále též „VZ“) je realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance MÚ Terezín v sídle zadavatele a ve školicích prostorách vybraného dodavatele.

Veřejná zakázka je rozdělena na tři části. Dodavatel může podat nabídku na jednu, několik nebo na všechny části veřejné zakázky. Při výběru dodavatele bude zadavatel postupovat v každé části samostatně. Na plnění jednotlivých částí veřejné zakázky budou uzavřeny samostatné smlouvy o provedení vzdělávacích kurzů.

 

I. část - Vzdělávací kurzy komunikační dovednosti

Předmětem plnění části 1 veřejné zakázky „Vzdělávací kurzy komunikační dovednosti“ (dále jen „část 1 VZ“) je provedení vzdělávacích kurzů

Vnitřní a vnější komunikace úřadu, komunikační dovednosti (2 dny)

Práce se stresem, syndrom vyhoření apod. (1 den)

Stížnosti a petice  - vyřizování stížností (1 den)

Poskytování informací (1 den)

Etika -  (1 den)

Veřejné zakázky MR a ZPŘ (1 den)

Dotace z EU a národních zdrojů (1 den)

Inženýrská činnost ve výstavbě (1 den)

Hospodaření s majetkem obce (1 den)

Zákon o obcích (1 den)

Ochrana osobních údajů (1 den)

Tvorba vnitřních předpisů (1 den)

             

II. část - Vzdělávací kurzy odborné

Předmětem plnění části 2 veřejné zakázky „Vzdělávací kurzy odborné“ (dále jen „část 2 VZ“) je provedení vzdělávacích kurzů

Vedení spisové služby ÚSC a datová schránka (1 den)

Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC  – obecná část (4 dny)

Jednání se znevýhodněnými osobami (2 dny)

Sociální služby (2 dny)

Úřední deska  + Elektronická úřední deska (1 den)

Veřejné opatrovnictví (1 den)

Přestupkové řízení (1 den)

Matriční agenda a evidence obyvatel (3 dny)

Czech-point a základní registry (1 den)

 

III. část – Vzdělávací kurzy manažerské

Předmětem plnění části 3 veřejné zakázky „Vzdělávací kurzy manažerské“ (dále jen „část 3 VZ“) je provedení vzdělávacích kurzů

Účetnictví pro ÚSC (3 dny)

DHM a DNM - účetní a daňový pohled, inventarizace (2 dny)

Řešení pohledávek ÚSC (1 den)

Personální a mzdové školení (3 dny)

Výherní hrací automaty (1 den)

 

Podrobná specifikace a požadavky na předmět jednotlivých částí VZ (obsah a počet kurzů, počet účastníků, místo a doba trvání kurzů) jsou podrobně popsány v příloze č. 1 – Podrobný popis kurzů a v příloze č. 2 – Cenová tabulka.

 

Forma výuky pro všechny části veřejné zakázky předpokládá formou teoretického výkladu s powerpointovou prezentací a tištěným výukovým materiálem, řešení případových studií dle požadavků účastníků, praktické příklady z prostředí obecního úřadu, týmové a individuální projekty.

 

Školící prostory musí být dostupné veřejnými dopravními prostředky, čas dojezdu do místa provádění školení z Terezína max. 2,5 hodiny. Školící prostory budou dostatečně větrané nebo klimatizované a budou disponovat veškerým potřebným technickým vybavením pro realizaci veřejné zakázky (audiovizuální technika). V místě sídla zadavatele budou realizovány uzavřené kurzy uzavřené s účastí nad 7 účastníků daného školení, při nižším počtu účastníků bude školení realizováno formou otevřených kurzů ve školících prostorách dodavatele.

 

Jednotka 1 hodiny výuky se stanovuje v délce 50 minut + 10 minut přestávka, po 4. hodině výuky přestávka 60 min., denně max. 6 vyučovacích hodin, max. počet účastníků na školení 15.

 

U vzdělávacích kurzů, u kterých zadavatel vyžaduje akreditaci některým z ministerstev, vybraný dodavatel musí na vyžádání zadavatele doložit, že rozsah kurzu odpovídá akreditaci a že je akreditace platná.

Součástí předmětu plnění je i zajištění vizuální identity OPZ dle Obecných částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 8 ze dne 15. 5. 2018).

 

Dodavatel zajistí realizaci všech školících aktivit. Zajištěním školících aktivit se rozumí:

 • příprava a realizace kurzů za účasti kompetentního lektora,
 • odborné proškolení účastníků kurzů kompetentním lektorem,
 • poskytnutí studijních materiálů účastníkům kurzů,
 • dodržení pravidel pro publicitu v souladu s požadavky Operačního programu Zaměstnanost,
 • tisk a distribuci materiálů pro účastníky (sylaby školení, tištěné prezentace); sylaby a prezentace lze tisknout černobíle,
 • zajištění prezenční listiny z každého kurzu na formulář požadovaný řídícím orgánem, která bude podepsána všemi účastníky a lektorem a alespoň tří fotografií z každého kurzu,
 • zajištění hodnotících dotazníků z kurzů, které budou sloužit pro evaluaci vzdělávání a zajistí zpětnou vazbu o kvalitě pořádaného kurzu,
 • zajištění osvědčení či certifikátu o absolvování z každého kurzu pro jednotlivé účastníky do 10 dnů od ukončení konání kurzu, a to vždy ve dvou vyhotoveních (v obou případech půjde o originál),
 • veškeré náklady spojené se zajištěním lektora (cestovné, ubytování, stravné apod.).

Klasifikace předmětu veřejné zakázky

CPV 80000000-4 Vzdělávání a školení

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 966900,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení výběrového řízení. Zadavatel požaduje zahájení plnění zakázky nejpozději do 15 dní po podpisu smlouvy. Předpokládané zahájení: 09/2018 Předpokládané ukončení: 31. 12. 2018

Místo dodání / převzetí plnění:
MÚ Terezín pro uzavřené kurzy a pro otevřené kurzy školicí prostory vybraného dodavatele, školící prostory musí být dostupné veřejnými dopravními prostředky, čas dojezdu do místa provádění školení z Terezína max. 2,5 hodiny.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Hodnocení nabídek bude provedeno podle základního hodnotícího ekonomická výhodnost nabídky. Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě nejnižší nabídkové ceny.

Kritérium hodnocení                               Váha kriteria v %

Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH          100 %

V rámci tohoto kritéria bude hodnocena výše předložené celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH. Nabídková cena bude stanovena jako celková cena za kompletní realizaci zakázky. Zadavatel považuje za nejvýhodnější takovou nabídku, která bude mít nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH. Nabídky budou takto seřazeny od nejvýhodnější po nejméně výhodnou nabídku, tedy od nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH po nejvyšší. 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje k prokázání splnění základní způsobilosti předložit čestné prohlášení o splnění způsobilosti v rozsahu přílohy č. 4 této výzvy. Čestné prohlášení (originál nebo úředně ověřená kopie) nesmí být starší 3 měsíce ode dne zahájení výběrového řízení a musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele (dále též „účastník“).

K prokázání splnění profesní způsobilosti zadavatel požaduje předložit:

 • výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis nesmí být starší 3 měsíce ode dne zahájení výběrového řízení;
 • doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku), v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, přičemž zadavatel požaduje předložení dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění pro činnost Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, nebo jiné ekvivalentní oprávnění.

Uvedené doklady může dodavatel předložit i v neověřené kopii resp. může předložit výpis pořízený z internetu (např. https://or.justice.cz/, http://www.rzp.cz/).

 

K prokázání splnění technické kvalifikace zadavatel požaduje předložit:

seznam obdobných služeb poskytnutých během posledních 3 let před zahájením výběrového řízení. Doba posledních 3 let se považuje za splněnou v případě, kdy služby uvedené v seznamu byly v průběhu této doby dokončeny. V seznamu poskytnutých služeb dodavatel dále uvede osobu objednatele a kontaktní údaje příslušné osoby objednatele, u které lze informace o provedených službách ověřit, spolu s prohlášením objednatele, že uvedené služby byly realizovány řádně a odborně ve stanoveném termínu.

Zadavatel stanovuje tuto minimální úroveň daného kvalifikačního předpokladu pro každou část veřejné zakázky samostatně:

 • pro část 1 VZ doložit min. 2 služby zahrnující obdobně zaměřené vzdělávací kurzy, jenž jsou předmětem plnění části 1 VZ o finančním objemu min. 0,3 mil. Kč bez DPH za každou z nich;
 • pro část 2 VZ doložit min. 1 službu zahrnující obdobně zaměřené vzdělávací kurzy, jenž jsou předmětem plnění části 2 VZ  o finančním objemu min. 0,15 mil. Kč bez DPH za každou z nich;
 • pro část 3 VZ doložit min. 1 službu zahrnující obdobně zaměřené vzdělávací kurzy, jenž jsou předmětem plnění části 3 VZ o finančním objemu min. 0,1 mil. Kč bez DPH za každou z nich.

osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám ve vztahu k fyzickým osobám, které budou služby poskytovat (dále též „školitel“), a to v rozsahu:

 • pro část 1 VZ dodavatel doloží min. 1 školitele, který prokáže minimálně 3 roky praxe v oblasti poskytování vzdělávacích kurzů, jenž jsou předmětem plnění části 1 VZ, a současně uvede alespoň 2 referenční služby (objednatel, popis služby, termín realizace) zahrnující obdobně zaměřená školení;
 • pro část 2 VZ dodavatel doloží min. 1 školitele, který prokáže minimálně 3 roky praxe v oblasti poskytování vzdělávacích kurzů, jenž jsou předmětem plnění části 2 VZ, a současně uvede alespoň 2 referenční služby (objednatel, popis služby, termín realizace) zahrnující obdobně zaměřená školení;
 • pro část 3 VZ dodavatel doloží min. 1 školitele, který prokáže minimálně 3 roky praxe v oblasti poskytování vzdělávacích kurzů, jenž jsou předmětem plnění části 3 VZ, a současně uvede alespoň 2 referenční služby (objednatel, popis služby, termín realizace) zahrnující obdobně zaměřená školení.

V souvislosti s těmito kvalifikačními požadavky předloží dodavatel za každého požadovaného školitele zpracovaný profesní životopis (podepsaný), který musí obsahovat u každé uváděné osoby:

 • jméno a příjmení,
 • nejvyšší dosažené vzdělání
 • přehled a dobu profesní praxe v požadované oblasti,
 • součástí životopisu bude čestné prohlášení, že se člen/ka realizačního týmu bude přímo podílet na realizaci zakázky.

Doklady k prokázání splnění kvalifikace mohou dodavatelé nahradit jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky obdobně dle § 87 zákona. Základní a profesní způsobilost může dodavatel prokázat výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů obdobně dle § 228 zákona.

Společná nabídka více dodavatelů

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základní a profesní způsobilosti. Dodavatelé podávající společnou nabídku jsou povinni v nabídce předložit smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Tato listina může současně určit jednoho pověřeného dodavatele (vedoucí sdružení), způsob jeho jednání, rozsah jeho oprávnění jednat za ostatní dodavatele podávající společnou nabídku, kontaktní adresu pro doručování [a to i v případě, že taková adresa bude shodná se sídlem pověřeného dodavatele] a kontaktní fyzickou osobu včetně telefonického a e-mailového spojení. Pověření dle předchozí věty musí být v nabídce doloženo řádnou plnou mocí (postačí prostá kopie).

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti v rozsahu předložení živnostenského oprávnění prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit splnění základní a profesní způsobilosti jiné osoby stejným způsobem, jako dodavatel. Dodavatel tedy doloží čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku jiné osoby. Dodavatel doloží dále písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Uvedený závazek je také splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.

V případě prokázání splnění části technické kvalifikace jinou osobou musí dokument také obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

V případě, že osoby, jejímž prostřednictvím se odborná způsobilost zabezpečuje, resp. konzultanti, jsou osoby, jejichž vztah k dodavateli není upraven zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, tzn. osoby spolupracující s dodavatelem na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti, pak se k těmto osobám přistupuje jako k jiným osobám, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazuje část kvalifikace, tj. platí pro ně podmínky pro prokázání kvalifikace uvedené v tomto článku.

Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí být zpracována výhradně v listinné podobě v českém nebo slovenském jazyce v jednom vyhotovení. K cizojazyčným dokumentům je účastník povinen přiložit alespoň prostý překlad do českého resp. slovenského jazyka, a to s výjimkou dokladů o vzdělání v latinském jazyce a technických specifikací, kdy se jedná o standardně používanou terminologii.

Varianty nabídek zadavatel nepřipouští.

Nabídka by měla být svázána nebo jinak upravena nerozebíratelným způsobem. Texty v nabídce nesmí obsahovat žádné vsuvky mezi řádky, výmazy nebo přepisy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Jednotlivé listy nabídky včetně všech dokladů zadavatel doporučuje očíslovat vzestupnou nepřerušovanou číselnou řadou.

Součástí nabídky musí zejména být:

 • identifikační údaje účastníka s uvedením kontaktní osoby účastníka (tel, e-mail) min. v rozsahu přílohy č. 3;
 • doklady a informace k prokázání splnění kvalifikace;
 • návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za účastníka, přičemž ve smlouvě budou vyplněny políčka označená jako /doplní účastník/;
 • úplně oceněná cenová tabulka, příloha č. 2;
 • popis způsobu poskytování služby alespoň v rozsahu prokazujícím splnění podmínek zadavatele uvedených v této výzvě a jejích přílohách;
 • další dokumenty požadované zadavatelem (např. v případě společné nabídky dodavatelů doložení, že ponesou odpovědnost za plnění veřejné zakázky společně a nerozdílně, v případě prokazování kvalifikace jinou osobou písemný závazek jiné osoby apod. – viz část Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob a Společná nabídka více dodavatelů);
 • samostatné písemné prohlášení dodavatele podepsané oprávněnou osobou, zda má, nebo nemá, v úmyslu zadat část plnění veřejné zakázky jednomu či více poddodavatelům (příloha č. 5);
 • prohlášení účastníka, ze kterého bude zřejmé, že:
 1. není osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel ve výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci;
 2. plnění nabízené účastníkem nepovede k nedodržování povinností vyplývajících z předpisů práva životního prostředí, sociálních nebo pracovněprávních předpisů nebo kolektivních smluv vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky;
 3. u vzdělávacích kurzů, u kterých zadavatel požaduje dle  akreditace některým z ministerstev rozsah kurzu odpovídá akreditaci a akreditace je platná. Prohlášení je součástí přílohy č. 5 této výzvy.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena musí být zpracována jako cena nejvýše přípustná za splnění specifikovaného předmětu veřejné zakázky v nabízeném termínu a kvalitě při dohodnutém způsobu financování a úhrady služeb a její změnu lze provést pouze v případě změny příslušných daňových předpisů.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady na splnění veřejné zakázky v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami veřejné zakázky a dle specifikace předmětu veřejné zakázky, přičemž dodavatel odpovídá za úplnost ocenění zakázky.

Celková nabídková cena za splnění veřejné zakázky bude vyčíslena ve struktuře uvedené v návrhu smlouvy v Kč v členění cena bez DPH, výše DPH a cena včetně DPH.

Celková nabídková cena bude zpracována na základě úplně oceněné cenové tabulky a to příslušného listu k dané části veřejné zakázky, přílohy č. 2 této výzvy, která musí být součástí nabídky a bude tvořit přílohu uzavírané smlouvy s vybraným dodavatelem.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídka resp. návrh smlouvy, čestné prohlášení a prohlášení o poddodavatelích musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Životopisy musí být podepsány příslušnou osobou školitele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku na každou část veřejné zakázky. Veřejná zakázka je rozdělena na části.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek (odpověď na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 1. Otevírání, posouzení a hodnocení nabídek a výběr vítězné nabídky v každé části VZ bude provedeno v souladu s čl. 20. 8 Obecných částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ, číslo vydání 8, datum účinnosti 15. 5. 2018 (dále jen „Pravidla“). Pravidla jsou volně přístupná na adrese https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz
 2. Hodnocení nabídek bude pro každou část VZ samostatně v souladu s čl. 20. 8 Pravidel provedeno před jejich posouzením.
 3. Zadavatel si může v průběhu výběrového řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.
 4. Zadavatel může v souladu s čl. 20.10 Pravidel zrušit výběrové řízení, a to do okamžiku uzavření smlouvy.
 5. Dodavatelé nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení veřejné zakázky.
 6. Opravné prostředky dodavatelů (námitky) ve smyslu zákona, jsou vyloučeny. Dodavatelé mají právo podat zadavateli stížnost. Zadavatel přezkoumá obdržené stížnosti v plném rozsahu. Rozhodnutí o vyřízení stížnosti včetně odůvodnění doručí zadavatel prokazatelným způsobem dodavateli, jenž stížnost podal.
 7. Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
 8. Dle ust. §2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 8 ze dne 15. 5. 2018), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 561000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): ACCON human resourcesmanagement, s.r.o., Šmeralova 170/31, Praha7 – Bubeneč 170 00,IČ: 27208371

  Datum podpisu smlouvy: 18. 9. 2018

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Everesta, s.r.o.Mimoňská 3223, 470 01 Česká LípaIČ: 25014650

  Datum podpisu smlouvy: 17. 9. 2018

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Everesta, s.r.o.Mimoňská 3223, 470 01 Česká LípaIČ: 25014650

  Datum podpisu smlouvy: 17. 9. 2018

Datum ukončení: 18. 9. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 7. 8. 2018
 
Aktualizováno: 18. 9. 2018