Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávací kurzy pro zaměstnance Oblastní charity Hradec Králové III.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12795

Název zakázky: Vzdělávací kurzy pro zaměstnance Oblastní charity Hradec Králové III.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 7. 6. 2019

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Oblastní charita Hradec Králové

Sídlo zadavatele: Komenského 266, 500 03 Hradec Králové

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Vojtěch Šůstek
 • Telefon: +420724192076
 • E-mail: vojtech.sustek@charitahk.cz

IČ zadavatele: 45979855

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Václav Hrček
 • Telefon: +420773516098
 • E-mail: vaclav.hrcek@charitahk.cz

Lhůta pro podání nabídek: 18. 6. 2019 12:00

Místo pro podání nabídek:
Komenského 266, 500 03 Hradec Králové

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Položka rozpočtu/Poptávané téma

1.1.4.05/Kurz mediace – řešení konfliktů

1.1.4.05/Kurz mediace – psychiatrické minimum

1.1.4.06/Týmová spolupráce, role v týmu

1.1.4.06/Střídavá péče, podpora zúčastněných, řešení sporů

1.1.4.06/Sociální práce s uživatelkami drog – těhotné, matky

1.1.4.06/Etika křesťanských organizací

1.1.4.06/Překonávání bariér v komunikaci v sociálních službách

1.1.4.08/Manipulace s klientem s poruchou mobility

1.1.4.12/Úskalí spojená se zvládáním zátěže při výkonu práce v sociálních službách

1.1.4.21/Jak vydržet v sociálních službách

1.1.4.26/Bazální stimulace

1.1.4.31/Kurz syndromu vyhoření

1.1.4.32/Provázení dítěte obdobím zármutku

 

Uvedené názvy není nutné požadovat za názvy kurzů, jde pouze o definici požadovaných témat. Při hodnocení nabídek bude kladen důraz více na obsahovou náplň kurzu než na přesné znění názvu.

Pro přehlednost jsou podrobné informace o konkrétním kurzu, jeho obsahu a rozsahu, počtu účastníků a vytvořených skupinách, o požadavku na pracovní dny či víkend, otevřený kurz pro veřejnost nebo kurz na klíč a další požadavky uvedeny v podrobné příloze č. 2 této výzvy.

Uchazeč může podat nabídku na kterýkoli kurz dle vlastních možností (tzn. je umožněno dílčí plnění). Nabídky za jednotlivé kurzy budou hodnoceny samostatně.

 

 

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 253660,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
dle přílohy č. 2

Místo dodání / převzetí plnění:
dle přílohy č. 2

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.  

Dílčí hodnotící kritéria jsou stanovena takto:                                                                               

1. Vhodnost obsahu a cílenost poskytovaného vzdělávání - váha 60%

2. Celková nabídková cena za kurz (bez DPH) - váha 40%

 

Ad 1) Vhodnost obsahu a cílenost poskytovaného vzdělávání – dílčí kritérium 1

Vhodnost obsahu a cílenost poskytovaného vzdělávání vyjadřuje celkovou kvalitu kurzu. Očekávaný obsah každého kurzu je popsán v příloze č.1 Zadavatel bude hodnotit zejména skutečnost, jak obsahová náplň kurzu, přispívá k naplnění očekávaného obsahu popsaného ve zmíněné příloze č. 2.

Za nejvhodnější bude zadavatel považovat vzdělávání, jehož:

- témata budou odpovídat očekávanému obsahu kurzu;
- lektoři a školitelé používají metody umožňující individuální a individualizovaný přístup k jednotlivým účastníkům vzdělávání a dále metody aktivizační a stimulující účastníky k aktivnímu přístupu k řešené problematice, s vyčleněním prostoru pro zpětnou vazbu a
- školená témata jsou přizpůsobena reálným situacím, se kterými se účastníci každý den setkávají při svém zaměstnání včetně simulací modelových situací

Pro přiřazení plného počtu bodů 100 bude brán zřetel především na to, jak kurz odpovídá potřebám zadavatele, dále se počet bodů bude snižovat na základě zhodnocení odborné komise, do jaké míry kurz odpovídá těmto potřebám – výsledný počet bodů bude hodnotiteli písemně zdůvodněno. Na počtu bodů se musí shodnout celá hodnotící komise. Získaný počet bodů bude vynásoben váhou kritéria.

V rámci tohoto dílčího kritéria je uchazeč povinen předložit zadavateli za účelem hodnocení detailně zpracovanou Osnovu s podrobným popisem jednotlivých témat kurzu. Jako dostačující je možné dodat materiály, které byly předkládány při žádosti o získání akreditace daného kurzu.

 

Ad 2) Celková nabídková cena za kurz – dílčí kritérium 2

Celková nabídková cena za kurz (bez DPH) musí být uvedena v korunách českých. Hodnocena bude výše nabídkové ceny bez DPH/1 osoba.

Nabídková cena musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou nelze překročit nebo měnit. Cenu není možné v průběhu plnění realizační smlouvy změnit, a to ani z důvodu případné změny daňových předpisů upravujících výši DPH, nabídková cena je tedy cenou konečnou!

 

Pro vyloučení pochybností Zadavatel uvádí, že nabídková cena zahrnuje komplexní zajištění realizace vzdělávání, tj. zejména odměnu stanovenému počtu lektorů včetně jejich dopravy, ubytování a stravování, 1 paré vytištěných školících materiálů pro každého účastníka školení.

Pro přiřazení bodů jednotlivých nabídek bude využit níže uvedený vzorec. Nejnižší cenová nabídka získá 100 bodů a ostatní nabídky poměrně méně. Výsledný počet bodů bude vynásoben vahou dílčího kritéria.

 

nejvýhodnější nabídka,  tzn. nejnižší nabídnutá cena (hodnota)

100 x   ---------------------------------------------------      x váha

                cena (hodnota) hodnocené nabídky

 

Způsob hodnocení

Hodnocení nabídek bude provedeno podle dílčích hodnotících kritérií a jejich vah. Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Bodové hodnoty získané v rámci stanovených hodnotících kritérií budou upraveny vahou hodnotícího kritéria a následně sečteny.

 

Celkové hodnocení je součtem bodových hodnocení dílčích kritérií, která jsou vynásobena vahou daného kritéria. Nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů. Hodnocení bude doplněno ústním komentářem.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

1.       Prokázání základních kvalifikačních předpokladů:

Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti atd. viz Příloha č. 1 Výzvy.

 

2. Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů, pokud předloží:

a)       doklad o získání akreditace pro daný kurz doložený prostou kopií akreditačního osvědčení

b)       čestné prohlášení o realizaci minimálně 5 vzdělávacích kurzů na vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách stejného typu jako jsou služby poskytované zadavatelem a popsané v příloze 1 této výzvy, každý kurz v  rozsahu alespoň jednoho školícího dne realizované dodavatelem v posledních třech letech

c)         doklady prokazující kvalifikaci lektora 

 

Lektor musí doložit praktickou zkušenost v oboru předmětné zakázky, a to přímou prací v sociálních službách a/nebo ve vzdělávání pracovníků sociálních služeb. Bude prokázáno doložením Profesního životopisu.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

1.     Čestné prohlášení ke splnění základních kvalifikačních předpokladů – příloha č. 1 této zadávací dokumentace

2.     Vyplnit do předvyplněné Přílohy č. 2 sloupeček „Nabízená cena/1 osoba“ (Plnění je osvobozeno od DPH, takže se jedná o cenu konečnou)

3.     Prostá kopie osvědčení o akreditaci kurzu

4.     Čestné prohlášení o realizovaných zakázkách za poslední tři roky – vzor viz příloha č. 3 této zadávací dokumentace

5.     Profesní životopis lektora 

6.     Osnova s podrobným popisem jednotlivých témat kurzu (pro účely hodnocení nabídek)

7.     CD s podepsanou nabídkou v elektronické podobě

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Cena za kurz/1 osobu bude doplněna do Přílohy č. 2 sloupeček „Nabízená cena/1 osoba“

Pokud nebude mít uchazeč zájem na některý kurz nabídku podat, zůstane příslušné políčko v řádku takového kurzu prázdné.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.Kompletní nabídka po podpisu oprávněné osoby bude zároveň vypálena na CD, které je povinnou přílohou podané nabídky.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku na 1 kurz. Může však do přílohy č. 2 uvést nabídky na vícero kurzů.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka se podává v 1 vyhotovení, musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. V případě podpisu jinou osobou, musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými dodavatel prokazuje splnění kvalifikace.

Uchazeči, kteří zašlou své nabídky budou informováni o výsledku výběrového řízení prostřednictvím Oznámení o výsledku hodnocení výběru, které bude zasláno na e-mailovou adresu uvedenou v jejich nabídce.

 

Vítěznému uchazeči bude zaslána objednávka e-mailem a bude obsahovat následující náležitosti:

Identifikační údaje smluvních stran včetně IČ a DIČ, pokud jsou přiděleny
Předmět plnění (konkretizovaný kvantitativně a kvalitativně)
Nabídková cena/1 osoba, cena celkem
Platební podmínky
Lhůtu dodání nebo harmonogram plnění
Místo realizace kurzu
Závazek dodavatele předkládat k proplacení pouze faktury, které obsahují název a číslo projektu

Vítězný dodavatel objednávku potvrdí (stačí zaslat e-mailem scan podepsané objednávky).

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 228540.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): IČ 24789828Diakonická akademie s.r.o. - 1.1.4.05 Kurz mediace – řešení konfliktůPraha 2, Vinohrady, Belgická 374/22

  Datum podpisu smlouvy: 31. 7. 2019

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): IČ 44990260Diecézní charita BrnoBrno, Černá Pole, třída Kpt. Jaroše 1928/9 - 1.1.4.05 Kurz mediace – psychiatrické minimum, 1.1.4.12 -4 Úskalí spojená se zvládáním zátěže při výkonu práce v sociálních službách - práce s traumatizovaným klientem v sociálních službách

  Datum podpisu smlouvy: 31. 7. 2019

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): IČ 64627233CARITAS - Vyšší odborná škola sociální OlomoucOlomouc, nám. Republiky 422/3 - 1.1.4.06 Střídavá péče,…, 1.1.4.06 Etika v křesťanských …, 1.1.4.06 1.1.4.06 Týmová spolupráce, 1.1.4.06 Sociální práce s uživatelkami drog, 1.1.4.31 Kurz syndromu vyhoření

  Datum podpisu smlouvy: 31. 7. 2019

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): IČ 25916891CITYGRAPH s.r.o.Hradec Králové, Roudnička, Dolní 157/10 - 1.1.4.08 Manipulace s klientem s poruchou mobility

  Datum podpisu smlouvy: 31. 7. 2019

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): IČ 67365256ACORUS, z. ú.Praha 9, Vysočany, Sokolovská 14/324 - 1.1.4.12 -1 Úskalí spojená se zvládáním zátěže při výkonu práce v sociálních službách - sociální práce s obětí domácího násilí

  Datum podpisu smlouvy: 31. 7. 2019

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): IČ 5614449TUDYTAM, z. s.Praha 10, Vršovice, Charkovská 385/15 - 1.1.4.21 Jak vydržet v sociálních službách

  Datum podpisu smlouvy: 31. 7. 2019

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): IČ 25889966INSTITUT Bazální stimulace s.r.o.Frýdek-Místek, Místek, J. Opletala 680 - 1.1.4.26 Bazální stimulace

  Datum podpisu smlouvy: 31. 7. 2019

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): IČ 05849233Hana Lukešová BartákováMěnín 57 - 1.1.4.06 Překonávání bariér v komunikaci v sociálních službách

  Datum podpisu smlouvy: 31. 7. 2019

Zrušené části zakázky: Na kurzy 1.1.4.12 -2 Úskalí spojená se zvládáním zátěže při výkonu práce v sociálních službách - vedení rozhovoru s obětí domácího a sexuálního násilí, 1.1.4.12 -3 Úskalí spojená se zvládáním zátěže při výkonu práce v sociálních službách - vedení rozhovoru s traumatizovaným klientem a 1.1.4.32 Provázení dítěte obdobím zármutku nebyla podána žádná nabídka.

Datum ukončení: 31. 7. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 7. 6. 2019
 
Aktualizováno: 27. 6. 2019