Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání II v České fotovoltaické asociaci, z. s.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12837

Název zakázky: Vzdělávání II v České fotovoltaické asociaci, z. s.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 21. 6. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Česká fotovoltaická asociace, z. s.

Sídlo zadavatele: Částkova 689/74, Lobzy, 326 00 Plzeň

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Petr Maule, LL.M., MBA

IČ zadavatele: 26555581

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: QUANTUM CZ s. r. o., Ing. Markéta Vodáková
 • Telefon: +420608220593
 • E-mail: marketa.vodakova@quantumcz.com

Lhůta pro podání nabídek: 16. 7. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
viz bod 15.1. ZD

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance členských subjektů České fotovoltaické asociace, z. s., které budou probíhat prezenční formou. Požadavky na jednotlivé vzdělávací kurzy jsou definovány dle jednotlivých cílových skupin v příloze č. 1a zadávací dokumentace.

 

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 4681728,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
viz bod 5.1.1. ZD

Místo dodání / převzetí plnění:
viz bod 5.2.1. ZD

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena v Kč bez DPH - 65 %
 • Zkušenost osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky - 35 %

 

 • vše je blíže popsáno v bodu 18.2 ZD

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • blíže viz bod 6 ZD

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
blíže viz bod 13 ZD

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
blíže viz bod 12 ZD

Požadavek na písemnou formu nabídky:
blíže viz bod 13 ZD

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce (krycím listu) uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
blíže viz bod 14 ZD

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost, vydání platné ke dni vyhlášení zakázky a dále zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Asociace energetických manažerů, z. s., se sídlem Ortenovo náměstí 1571/15A, Holešovice, 170 00 Praha, IČ: 48548774

  Datum podpisu smlouvy: 19. 8. 2019

Datum ukončení: 19. 8. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 21. 6. 2019
 
Aktualizováno: 20. 8. 2019