Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12484

Název zakázky: Vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 3. 9. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: Ledax o.p.s.

Sídlo zadavatele: Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Irena Lavická
  • Telefon: +420725760193
  • E-mail: irena.lavicka@ledax.cz

IČ zadavatele: 28068955

DIČ zadavatele: CZ28068955

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Kateřina Baboučková
  • Telefon: +420602643888
  • E-mail: katerina.babouckova@ledax.cz

Lhůta pro podání nabídek: 20. 9. 2018 15:00

Místo pro podání nabídek:
Riegrova 1756/51, 37001 České Budějovice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Jedná se o zakázku malého rozsahu na služby. Předmětem je realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společností Ledax o.p.s., CSS Emausy s.r.o. a Ledax Vysoké Mýto o.p.s. Vzdělávací kurzy jsou určeny pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách za účelem rozšiřování odborného know - how ve prospěch práce s uživatelem a zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb celkově. 

Zakázka zaměřená na zajištění vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společností Ledax o.p.s., CSS Emausy s.r.o. a Ledax Vysoké Mýto o.p.s. poskytující sociální služby, obsahuje několik dílčích typů požadovaných vzdělávacích kurzů v oblasti práce s uživatelem a manažerských dovedností. 

Předmět veřejné zakázky je členěn do dvou částí:

PRÁCE s UŽIVATELEM
MANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Zadavatel umožňuje dílčí plnění zakázky, nabídky lze předložit na jednu vybranou část, na libovolnou kombinaci více částí či všechny části předmětu veřejné zakázky, přičemž do jedné části může podat pouze jednu nabídku. S ohledem na tuto skutečnost platí, že každá část předmětu veřejné zakázky bude posuzována a hodnocena samostatně, nezávisle na nabídkách podaných v jiných částech veřejné zakázky a tudíž bude na každou část předmětu veřejné zakázky uzavřena zadavatelem samostatná smlouva.

Dodavatel může použít poddodavatele na vybrané vzdělávací kurzy.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1061157,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
31.12.2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Riegrova 1756/51, České Budějovice; Žižkova 913, Vysoké Mýto

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle kritéria:

Ekonomická výhodnost nabídky

Nabídky budou hodnoceny podle následujících dílčích kritérií A – B.

 

Celková výše nabídkové ceny                                                  váha 50 %

= nejnižší konečná nabídková cena bez DPH.

Účastník uvede celkovou cenu nabídkové ceny za předmět plnění veřejné zakázky v Kč bez DPH.

Nabídková cena bude hodnocena dle níže uvedeného vzorce:

100 x nejvýhodnější nabídka (= nejnižší cena) / cena hodnocené nabídky x váha kritéria vyjádřená v procentech

 

Kvalita nabízených vzdělávacích služeb                                            váha 50 %

Hodnoceny budou:

obsah, struktura a náplň nabízených vzdělávacích aktivit v souladu se zadávacími podmínkami a vzhledem k cílové skupině
výběr metod a forem vzdělávání s ohledem na cílovou skupinu a oblast vzdělávání,
využití moderních a inovativních metod vzdělávání,
způsob hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání, systém reportingu vůči zadavateli,
důraz na praktické využití a zajištění přenosu získaných dovedností do praxe.

Výše uvedené parametry musejí být zohledněny a konkrétně popsány v nabídce dodavatele.

U hodnocení kritéria B (nečíselné kritérium) se použije bodová stupnice 1 až 100 a nejvýhodnější nabídce se přiřadí 100 bodů.

Hodnocení kvality nabízených vzdělávacích služeb, metodologie vzdělávání navrhovaného provedení zakázky a vyhodnocování vzhledem k účastníkům bude stanoveno tak, že se posoudí, do jaké míry navrhovaná podoba plnění koresponduje se zadáním a s potřebami zadavatele. Hodnoceny jsou parametry, uvedené v hodnotícím kritériu B. Nejvhodnější nabídka získá 100 bodů, další nabídky dostanou ohodnocení odpovídající míře jejich vhodnosti vůči nejvhodnější nabídce.

Udělené body jednotlivým nabídkám poté budou zváženy dle vzorce:

počet bodů hodnocené nabídky x váha kritéria vyjádřená v procentech

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Kvalifikaci splní účastník, který:

prokáže splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona,
prokáže splnění profesní způsobilosti dle § 77 zákona,
prokáže splnění technické kvalifikace dle § 79 zákona.

Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá účastník v prosté kopii, s výjimkou čestných prohlášení ke splnění základní způsobilosti a technické kvalifikace, které předkládá v originále. Zadavatel má právo požadovat před uzavřením smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a profesní kvalifikace dle bodu 4.2 b) musejí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení.

 

4.1 Základní způsobilost dle § 74 zákona

1)  Způsobilým není dodavatel, resp. účastník, který:

            a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

            b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

            c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

            d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

            e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

2) Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat

            a) tato právnická osoba,

            b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

            c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

3) Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu

            a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

            b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

 

Účastník prokazuje splnění základní způsobilosti předložením:

čestného prohlášení pro § 74 odst. 1 písm. a) – e) zákona.

K tomu účelu účastník použije vzor prohlášení, který je součástí přílohy č. 4 této zadávací dokumentace.

 

4.2 Profesní způsobilost dle § 77 zákona

Splnění profesní způsobilosti prokáže účastník, který předloží:

výpis z obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiný právní předpis takové oprávnění vyžaduje.

 

4.3 Technická kvalifikace dle § 79 zákona

Splnění technické kvalifikace prokáže účastník, který předloží:

 

seznam významných dodávek poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením výběrového řízení s uvedením jejich ceny a doby poskytnutí a identifikace objednatele.

Minimální úroveň pro splnění kvalifikace je zadavatelem stanovena následovně:

V souvislosti s těmito kvalifikačními požadavky předloží dodavatel alespoň 3 obdobné dodávky či soubor dodávek jako je předmět zakázky specifikovaný v části I zakázky, tj. vzdělávání v oblasti práce s uživatelem. Minimálně jedna dodávka musí být s finančním plněním min. 200 000,- Kč
V souvislosti s těmito kvalifikačními požadavky předloží dodavatel alespoň 3 obdobné dodávky či soubor dodávek jako je předmět zakázky specifikovaný v části II, tj. vzdělávání v oblasti manažerských dovedností. Minimálně jedna dodávka musí být s finančním plněním min. 50 000,- Kč .

Dodavatel uvede min. název zakázky, název objednatele, finanční hodnotu zakázky a kontaktní osobu, včetně telefonního čísla či emailu pro získání reference. K tomuto účelu použije formulář, který je součástí Přílohy č. 5 této zadávací dokumentace.

Rovnocenným dokladem k prokázání splnění této kvalifikace je předložení smlouvy s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

 

b)osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci lektorů dodavatele

 

Zadavatel požaduje předložení seznamu členů realizačního týmu, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky. V souvislosti s těmito kvalifikačními požadavky předloží dodavatel za každého požadovaného lektora zpracovaný profesní životopis (podepsaný), který musí obsahovat u každé uváděné osoby:

jméno a příjmení,
nejvyšší dosažené vzdělání
přehled a dobu profesní praxe v požadované oblasti,
součástí životopisu bude čestné prohlášení, že se člen/ka realizačního týmu bude přímo podílet na realizaci zakázky.

Další požadavky pro jednotlivé části:

 

Požadavky na pozici lektora pro část I:

minimálně středoškolské vzdělání sociálního nebo zdravotního směru s maturitou
praktické zkušenosti z oblasti přímé práce s klienty sociálních služeb
praktické zkušenosti s lektorováním kurzů v daném tématu (minimálně 3 kurzy v posledních 3 letech)

 

Požadavky na pozici lektora pro část II:

minimálně vysokoškolské vzdělání v sociální oblasti, oblasti psychologie, či oborech zaměřených na sociální práci
praktické zkušenosti z oblasti řízení lidí (management)
praktické zkušenosti s lektorováním kurzů v daném tématu (minimálně 3 kurzy v posledních 3 letech)

 

Splnění technických kvalifikačních předpokladů v tomto bodě prokáže dodavatel předložením strukturovaných životopisů (v českém jazyce) všech členů realizačního týmu. Z životopisů musí být zřejmé, že tyto osoby splňují výše uvedené požadavky.

 

V případě, že dodavatel podává nabídku na více částí předmětu zakázky, prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů dle tohoto bodu zvlášť pro každou z částí předmětu zakázky, na kterou podává nabídku

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí být doručena v uzavřené obálce zabezpečené proti manipulaci. Na obálce musí být uveden název zakázky, název účastníka, kontaktní adresa účastníka i zadavatele výběrového řízení a nápis „NEOTVÍRAT“.
Nabídka musí být podána písemně v tištěné formě v českém jazyce, 1 originál, 1 kopie. Originál nabídky musí mít na titulní straně označení „ORIGINÁL“ a kopie „KOPIE“. Nabídka musí být zároveň předložena i v digitální podobě na datovém nosiči.
Nabídka – veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis dodavatele, musejí být podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.
Nabídka bude zajištěna proti volné manipulaci s jednotlivými listy nabídky.
Listy nabídky včetně příloh budou číslovány vzestupnou číselnou řadou.
Jako úvodní list nabídky účastník závazně použije přílohu č. 2 – Krycí list nabídky.
Smlouva (podle Přílohy č. 3 této zadávací dokumentace) musí být podepsána dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele (statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem zastupovaní dodavatele).
Doporučené řazení součástí nabídky:

Krycí list nabídky
Obsah nabídky, včetně cenové nabídky a podrobné kalkulace
Doklady k prokázání kvalifikace podle § 74, 77 a 79 zákona
Návrh smlouvy o poskytování služeb
Ostatní přílohy podle zvážení dodavatele (nepovinné)

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Zadavatel umožňuje dílčí plnění této veřejné zakázky, nabídky lze podat samostatně na jednotlivé části zakázky.

Celková nabídková cena bude uvedena v členění:

nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH),
samostatně příslušná sazba DPH,
nabídková cena včetně DPH.

Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady na splnění dané části veřejné zakázky za celou dobu plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude stanovena jako „nejvýše přípustná“. Veškeré ceny dohodnuté na základě výsledků tohoto výběrového řízení jsou ceny v korunách českých (CZK).

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena takto: 1 061 157,- bez DPH

Předpokládaná hodnota části I veřejné zakázky:  981 818,- Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota části II veřejné zakázky:  79 339,- Kč bez DPH

 

Jedná se zároveň o cenu nejvýše přípustnou. Překročení této ceny bude následkem vyloučení účastníka z dalšího hodnocení.

V případě vyšší nabídkové ceny, než je cena nejvýše přípustná, bude následkem vyřazení nabídky dodavatele v rámci posuzování splnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku na každou část předmětu zakázky.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení bude všem zájemcům odesláno v českém jazyce nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti. Zájemci v žádosti o vysvětlení uvedou svůj kontaktní email, na který budou doručovány odpovědi na dotazy. Za správnost a funkčnost poskytnutých emailů nese plnou odpovědnost zájemce.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 3. 9. 2018
 
Aktualizováno: 5. 12. 2018