Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání v ECT clusteru

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12187

Název zakázky: Vzdělávání v ECT clusteru

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 12. 3. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: E-commerce & Tech cluster, z.s.

Sídlo zadavatele: Obránců míru 863/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Kateřina Štěrbová
 • Telefon: +420737773333
 • E-mail: info@ectcluster.cz

IČ zadavatele: 04136179

DIČ zadavatele: CZ04136179

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Kateřina Štěrbová
 • Telefon: +420737773333
 • E-mail: info@ectcluster.cz

Lhůta pro podání nabídek: 29. 3. 2018 12:00

Místo pro podání nabídek:
Obránců míru 863/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění realizace vzdělávacích kurzů specifikovaných v Příloze č. 1 – Přehled kurzů.

Zakázka je vnitřně členěna na čtyři části podle dílčích sekcí předmětu plnění: část A – Kurzy Helios, část B – Kurzy vývodové a povrchové montáže elektronických součástek, část C – Proškolení dle vyhlášky 50/1978 Sb., část D – Výuka anglického jazyka. Nabídky k jednotlivým částem zakázky se posuzují a hodnotí samostatně. Nesplnění kvalifikačních kritérií jedné části, respektive podání neúplné či žádné nabídky do jedné z částí, není důvodem pro vyloučení z hodnocení ostatních částí zakázky, do kterých uchazeč svou nabídku podal. Zrušení výběrového řízení v jedné části nemá účinky pro ostatní části. Výsledkem řízení může být zadání jednotlivých částí zakázky různým dodavatelům.

Další podmínky jsou uvedeny v přiložených návrzích smlouvy, které jsou nedílnou součástí této výzvy.

Realizace bude probíhat ve školicích prostorech zadavatele formou kurzů připravených na míru. Náklady na školicí místnost vybavenou běžnou prezentační technikou nejsou součástí nabídkové ceny (zajišťuje zadavatel). Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady účastníka výběrového řízení spojené se zajištěním předmětu plnění, zejména odměna lektora, cestovné lektora, stravné lektora a ubytování lektora, školicí pomůcky, materiály apod. Součástí nabídkové ceny není občerstvení pro školené osoby (zajišťuje zadavatel).

Dodavatel poskytne účastníkům školení v potřebném počtu pro každý kurz výukové a podpůrné materiály.

U kurzů budou dodrženy počty hodin výuky uvedené u jednotlivých kurzů.

Součástí plnění je vydání certifikátu o úspěšném absolvování kurzu.

Vyučovací hodiny jsou myšleny v délce 60 minut u všech plánovaných kurzů, s výjimkou části D – Výuka anglického jazyka, u které vyučovací hodina trvá 45 minut.

Školicí den je myšlen v délce 8 vyučovacích hodin školení.

Plnění této zakázky musí být zajištěno dostatečným počtem kvalifikovaných a specializovaných osob, přičemž dodavatel je povinen vždy zajistit, aby činnost vyžadující určitou kvalifikaci či specializaci byla vykonávána vždy takovými fyzickými osobami, které kvalifikaci či specializaci mají. Zadavatel je oprávněn si danou skutečnost na místě ověřit a dodavatel je povinen v takovém případě poskytnout účinnou součinnost.

Účastník je vázán celým obsahem své nabídky po celou dobu zadávací lhůty. Nabídka účastníka musí obsahovat všechna školení uvedená v dané části (část A – Kurzy Helios, část B – Kurzy vývodové a povrchové montáže elektronických součástek, část C – Proškolení dle vyhlášky 50/1978 Sb., část D – Výuka anglického jazyka); není přípustné nabídnout v rámci dané části pouze některá školení.

Součástí plnění bude rovněž dodání dokumentace ke vzdělávání, a to prezenčních listin, záznamů o školení a osvědčení/certifikátů o absolvování kurzů.

Součástí plnění dodavatele budou veškeré dodávky a činnosti, které nejsou detailně specifikovány, ale které jsou nutné pro realizaci školení.

Jsou-li ve vymezení předmětu zakázky uvedeny požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu apod., jsou uvedeny jen za účelem dostatečně přesného a srozumitelného určení předmětu zakázky. Zadavatel umožňuje pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení; v tom případě je možné upravit přiložený návrh smlouvy, respektive její Přílohu č. 1 – Přehled kurzů tak, aby obsahovala označení těchto jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Předpokládaná hodnota zakázky:

 • část A – Kurzy Helios: 107 438,- Kč bez DPH, 130 000,- Kč s DPH
 • část B – Kurzy vývodové a povrchové montáže elektronických součástek: 67 200,- Kč bez DPH, 81 270,- Kč s DPH
 • část C – Proškolení dle vyhlášky 50/1978 Sb.: 44 800,- Kč bez DPH, 54 208,- Kč s DPH
 • část D – Výuka anglického jazyka: 127 200,- Kč bez DPH, 153 912,- Kč s DPH

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 346638,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Školení se budou konat v termínech dohodnutých mezi zadavatelem a dodavatelem v období od podpisu smlouvy do 31. 7. 2020.

Místo dodání / převzetí plnění:
Ostrava-Vítkovice

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Jediným hodnotícím kritériem je celková nabídková cena včetně DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Uchazeč předloží:

 • Výpis ze živnostenského rejstříku (případně jiný doklad o oprávnění k podnikání), ze kterého bude vyplývat oprávnění uchazeče k pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Je postačující, aby výše uvedené podklady prokazující splnění kvalifikace byly předloženy v podobě kopií.

Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je uchazeč oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o veřejných zakázkách) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.).

Týká-li se nabídka části A (Kurzy Helios) nebo části D (Výuka anglického jazyka), uvede uchazeč v nabídce všechny osoby, a to alespoň dvě, kterým v posledních třech letech poskytoval obdobné plnění (tj. kurzy Helios, podává-li uchazeč nabídku na kurzy Helios, nebo výuku anglického jazyka, podává-li uchazeč nabídku na výuku anglického jazyka). Tyto osoby uchazeč označí jménem či názvem a připojí jejich kontaktní údaje (zejména telefon a/nebo e-mailovou adresu).

Zadavatel uchazeče vyloučí, vyjde-li najevo, že uchazeč se v posledních 3 letech při poskytování obdobného plnění objednateli nebo jiným osobám dopustil závažných nebo dlouhodobých pochybení, která vedla ke vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím, nebo závažného profesního pochybení, které zpochybňuje uchazečovu důvěryhodnost, včetně pochybení, za která byl disciplinárně potrestán nebo mu bylo uloženo kárné opatření.

Uchazeč musí mít sídlo v Evropském hospodářském prostoru, Švýcarské konfederaci nebo jiném státu, který má s Českou republikou nebo Evropskou unií uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelů z těchto států k zadávané zakázce. Uchazeč, který nemá sídlo v Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci, musí označit mezinárodní smlouvu, které se dovolává.

Uchazeč nesmí být v likvidaci, nesmí být veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a vůči jeho majetku nesmí probíhat ani v posledních 3 letech proběhnout insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, a nesmí proti němu být zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů. Uchazeč, případně též členové statutárního orgánu uchazeče (právnické osoby), musí být bezúhonní.

Hodlá-li uchazeč k plnění zakázky užít částečně nebo zcela poddodavatele, musí i poddodavatel splňovat výše uvedené kvalifikační předpoklady a uchazeč musí výše uvedené doklady předložit i za poddodavatele.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, s uvedením kontaktní adresy uchazeče.

Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky.

Celá nabídka bude zpracována v českém nebo slovenském jazyce. Dokumenty v cizím jazyce budou opatřeny překladem do českého nebo slovenského jazyka.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu za realizaci příslušné části zakázky v souladu s výzvou k podání nabídek.

Nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v českých korunách bez DPH, výší DPH a celkovou cenou včetně DPH.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady potřebné na zajištění školení (zejména náklady na studijní materiály, odměnu pro lektora, jeho dopravu, ubytování, stravu apod.). Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat.

Nabídková cena může být dále měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Osobou oprávněnou jednat za dodavatele se rozumí osoba jednající na základě plné moci od statutárního orgánu.Po otevření obálek může zadavatel požádat uchazeče, aby do 2 pracovních dnů zaslal zadavateli kopii nabídky elektronicky (e-mailem), a to ve formátu, v němž je možné vyhledávat běžnými kancelářskými softwarovými nástroji, nevložil-li již uchazeč elektronický nosič s takovou kopií nabídky přímo do obálky obsahující listinnou podobu nabídky.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Jedna nabídka se však může týkat více částí zakázky.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek a nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaný v této výzvě.

Vybraný uchazeč si musí být vědom, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Uvedená povinnost se vztahuje i na všechny poddodavatele, pomocí kterých bude vybraný uchazeč plnit určitou část zakázky.

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a uchazeči bude probíhat v českém nebo slovenském jazyce.

Zadávací lhůta (lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán) činí 90 dnů a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Po skončení lhůty pro podání nabídek až do uplynutí zadávací lhůty jsou nabídky podané uchazeči ve lhůtě pro podání nabídek, ve smyslu ustanovení § 1736 občanského zákoníku, neodvolatelnými.

Předložením nabídky v tomto výběrovém řízení berou uchazeči na vědomí, že v případě zrušení výběrového řízení, či neuzavření smlouvy s vybraným uchazečem, nevzniká žádnému z uchazečů nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účastí uchazečů v tomto výběrovém řízení a ustanovení § 1729 občanského zákoníku se tak, v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku, na toto výběrové řízení neaplikuje.

Náklady účasti ve výběrovém řízení nese uchazeč.

Hodlá-li uchazeč k plnění zakázky užít částečně nebo zcela poddodavatele, je uchazeč povinen poddodavatele označit identifikačním číslem, jménem či názvem a bydlištěm či sídlem. V nabídce uchazeč uvede, kterou část plnění má poskytovat který poddodavatel. Tím se dodavatel nezprošťuje odpovědnosti za řádné poskytování plnění, tedy odpovídá, jako by plnění poskytoval sám.

Další informace jsou uvedeny v přiložených návrzích smlouvy.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 7 účinné od 1. 1. 2018), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 268860.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Danelle Company, s.r.o., sídlem Havlíčkovo náměstí 782/7, Poruba, 708 00 Ostrava, IČ 26416743

  Datum podpisu smlouvy: 19. 4. 2018

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Danelle Company, s.r.o., sídlem Havlíčkovo náměstí 782/7, Poruba, 708 00 Ostrava, IČ 26416743

  Datum podpisu smlouvy: 19. 4. 2018

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Danelle Company, s.r.o., sídlem Havlíčkovo náměstí 782/7, Poruba, 708 00 Ostrava, IČ 26416743

  Datum podpisu smlouvy: 19. 4. 2018

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Danelle Company, s.r.o., sídlem Havlíčkovo náměstí 782/7, Poruba, 708 00 Ostrava, IČ 26416743

  Datum podpisu smlouvy: 19. 4. 2018

Datum ukončení: 19. 4. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 12. 3. 2018
 
Aktualizováno: 6. 11. 2018