Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání v oblasti Technického a jiného odborného vzdělávání

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13666

Název zakázky: Vzdělávání v oblasti Technického a jiného odborného vzdělávání

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 21. 10. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: ESSAT CZ, s.r.o.

Sídlo zadavatele: Keramická 602/19, 711 00 Ostrava - Hrušov

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Laníková Radka, MBA
  • Telefon: +420734148787
  • E-mail: lanikova@essat.cz

IČ zadavatele: 27858766

DIČ zadavatele: CZ27858766

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Bc. Anna Šťastná
  • Telefon: +420777100373
  • E-mail: annastastna@doctrina-az.cz

Lhůta pro podání nabídek: 2. 11. 2020 14:00

Místo pro podání nabídek:
Doctrina A-Z, s.r.o., recepce, Příkop 838/6, 602 00 Brno

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Viz.Výzva k podání nabídek

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 240000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
leden 2021 – červen 2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Brno, Kroměříž, Ostrava

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Viz.Výzva k podání nabídek

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Viz.Výzva k podání nabídek

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Viz.Výzva k podání nabídek

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Viz.Výzva k podání nabídek

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Viz.Výzva k podání nabídek

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (aktuální vydání) , na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 240000.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): KAEGO s.r.o.,Šeříková 474,Osnice, 25242 Jesenice, IČ 28905636

    Datum podpisu smlouvy: 6. 11. 2020

Datum ukončení: 6. 11. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 21. 10. 2020
 
Aktualizováno: 9. 11. 2020