Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání ve společnosti FLAME System s. r. o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13829

Název zakázky: Vzdělávání ve společnosti FLAME System s. r. o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 4. 6. 2021

Název/obchodní firma zadavatele: FLAME System s.r.o.

Sídlo zadavatele: Dr. Maye 468/3, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Nikola Gorgol, jednatel
 • Telefon: +420596138413
 • E-mail: gorgol@flame.cz

IČ zadavatele: 26846888

DIČ zadavatele: CZ26846888

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Jiří Zapletal
 • Telefon: +420774883824
 • E-mail: info@dobrazakazka.cz

Lhůta pro podání nabídek: 15. 6. 2021 11:00

Místo pro podání nabídek:
FLAME System s.r.o. Dr. Maye 468/3, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění vzdělávání pro společnosti FLAME System s.r.o. Vzdělávání musí být poskytováno v souladu s pravidly projektu POVEZ II - Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053) – tato pravidla jsou k dispozici na stránkách projektu: https://povez.uradprace.cz/

Veřejná zakázka je rozdělena na části. Zadavatel umožňuje podat nabídku na jednu nebo více částí. Není-li uvedeno jinak, platí ustanovení těchto zadávacích podmínek pro každou část zakázky.

Předmětem zakázky je uzavření smluv na poskytování vzdělávacích služeb v rámci řešení projektu zadavatele. Kurzy mohou být vedeny jako uzavřené výhradně pro zaměstnance zadavatele nebo otevřené. Forma kurzů může být online i prezenční.  

Veřejná zakázka je zadávána na následující části:

 

Část A: Školení auditora kybernetické bezpečnosti

Předmětem této části veřejné zakázky je vzdělávání zaměstnance zadavatele v oblasti auditu kybernetické bezpečnosti.

Cílem vzdělávání je zvýšit specifické IT dovednosti v oblasti správy a ochrany dat a zároveň znění tzv. kybernetického zákona a z něj vyplývající požadavky na vzdělání. Zaměstnanec musí absolvovat 5 specifických IT školení, a to:

•          Auditor kybernetické bezpečnosti

•          Prince2 intro, foundation, practioner

•          TOGAF

•          EC SOC Analyst CSA

•          Windows Server 2019

Počet osob – 1 osoba.

Rozsah školení – min. 128 vyučovacích hodin teorie a min. 8 vyučovacích hodin zkoušky.

Součástí zakázky je také zajištění příslušných materiálů pro účastníka.

 

Část B: Školení manažera kybernetické bezpečnosti

Cílem vzdělávání je zvýšit specifické IT dovednosti v oblasti správy a ochrany dat a zároveň znění tzv. kybernetického zákona a z něj vyplývající požadavky na vzdělání. Zaměstnanec musí absolvovat 6 specifických IT školení, a to:

•          ISO 27000 Intro, Foundantion a Interní Auditor

•          Manažer kybernetické bezpečnosti

•          ECES

•          VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7]

•          Windows Server 2019

•          CISA

Počet osob – 1 osoba.

Rozsah školení – min. 179 vyučovacích hodin teorie a min. 8 vyučovacích hodin zkoušky.

Součástí zakázky je také zajištění příslušných materiálů pro účastníka.

 

Část C: Školení architekta kybernetické bezpečnosti

Cílem vzdělávání je zvýšit specifické IT dovednosti v oblasti správy a ochrany dat a zároveň znění tzv. kybernetického zákona a z něj vyplývající požadavky na vzdělání. Zaměstnanec musí absolvovat 6 specifických IT školení, a to:

•          Ethical Hacker V 11

•          Architekt kybernetické bezpečnosti

•          ESCA

•          IPv6 Fundamentals, Design and Deployment

•          Switche CISCO CCNA

•          Firewally CISCO SCOR

Počet osob – 1 osoba.

Rozsah školení – min. 160 vyučovacích hodin teorie a min. 8 vyučovacích hodin zkoušky.

Součástí zakázky je také zajištění příslušných materiálů pro účastníka.

 

 

Společná ustanovení:

Délka 1 školící hodiny je min. 45 minut.

Po ukončení odborného vzdělávání dodavatel úspěšným absolventům vystaví Osvědčení o absolvování. Osvědčení musí být v rámci povinné publicity OPZ opatřeno textem „Vzdělávání je spolufinancováno prostředků projektu POVEZ III, reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 z OPZ.“ a logy projektu.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 707040,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
termíny jednotlivých školení (kurzů) budou schváleny po dohodě obou smluvních stran, přičemž nejzazším termínem ukončení školení je 31. 12. 2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Česká republika

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Zadavatel stanovuje, že nabídky budou hodnoceny pro každou část samostatně podle jejich ekonomické výhodnosti.

  Zadavatel stanovuje jediné dílčí hodnotící kritéria, a to nabídkovou cenu bez DPH

  Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její celková výše bez DPH, uvedená v položkovém rozpočtu jako úhrnná cena bez DPH, položkový rozpočet tvoří přílohu návrhu smlouvy a zahrnující veškeré náklady na provedení předmětu zakázky.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Dodavatel doloží čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
  Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Tento doklad nesmí být starší 3 měsíců ke dni zahájení zadávacího řízení.
  Dodavatel doloží, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, tj. minimálně pro živnost „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“a doklad o akreditaci či jiný doklad, který opravňuje dodavatele vzdělávání  tyto  vzdělávací  aktivity  realizovat  (např.  rozhodnutí  příslušného ministerstva).
  Dodavatel doloží seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Z tohoto seznamu musí být zřejmé proveden:

  -  pro všechny části

   - min. 2 významných referenčních zakázek provedení realizace školení v oblasti kybernetické bezpečnosti ve finančním objemu min. 100 000,-- Kč bez DPH/objednatel. Jednou realizací školení se rozumí poskytnutí školících služeb ve stanoveném objemu v rámci jednoho smluvního vztahu jednomu objednateli (např. celoroční objednávka, rámcová dohoda apod.).  

  - min. 5 realizací školení formou online, tj. školení za využití dálkového přístupu účastníků a školitele prostřednictvím sítě internet.

  Pro odstranění jakýchkoli pochybností zadavatel uvádí, že uvedenou kvalifikaci je možno prokázat kumulativně pro všechny části, do nichž je podávána nabídka. Realizace online školení může být součástí 2 významných referenčních zakázek dle odrážky prvé.

   

  Dodavatel doloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou služby poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům, a to pro min. tyto osoby:

  -  pro všechny části

  - školitel v oblasti kybernetické bezpečnosti – praxe min. 5 let, vzdělání VŠ min. magisterské, realizace min. 2 školení v oblasti kybernetické bezpečnosti.  

  Pro odstranění jakýchkoli pochybností zadavatel uvádí, že uvedenou kvalifikaci je možno prokázat kumulativně pro všechny části, do nichž je podávána nabídka (tzn. pokud dodavatel podává nabídku do více částí, postačí doložit 1 osobu). Tato kvalifikace bude doložena profesním životopisem.

   

  Společná ustanovení:

  Doklady mohou být v nabídce předloženy v prosté kopii.

  Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.

  Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

  Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

  V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

  Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky

  V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost (bezdlužnost) a profesní způsobilost (výpis z obchodního rejstříku) každý dodavatel samostatně.

  Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

  Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit

  a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,

  b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby a

  c) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Má se za to, že tento požadavek je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby požadovanou kvalifikaci osvědčení o realizaci obdobných služeb a vzdělání a odbornou kvalifikaci členů týmu vztahující se k takové osobě, musí tento dokument obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

  Pokud se dodavatelé účastní zadávacího řízení společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob; prokazují dodavatelé a jiné osoby kvalifikaci společně.

   

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

- Má-li být nabídka hodnocena:

a) musí obsahovat údaje a dokumenty, které zadavatel potřebuje k hodnocení nabídek,

b) musí obsahovat údajů a dokumenty, které zadavatel potřebuje k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení,

c) musí být podány v písemné podobě, formě a způsobem uvedeným v zadávacích podmínkách,

d) v případě společné účasti dodavatelů musí být v nabídce doloženo, jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky.

- Dodavatel ve své nabídce předloží návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Pokud návrh smlouvy podepíše zmocněná osoba, musí být součástí nabídky dodavatele též příslušná platná plná moc. Písemný návrh smlouvy musí zcela akceptovat obchodní podmínky (viz příloha)  a musí být v souladu s textem výzvy k podání nabídky nebo jinými dokumenty obsahujícími vymezení předmětu veřejné zakázky. Od obchodních podmínek, které jsou součástí zadávací dokumentace, se nelze odchýlit. Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky dodavatele. V případě rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh smlouvy. Budou-li součástí smlouvy přílohy, které jsou zároveň některým z dokumentů uvedeným v nabídce uchazeče, budou tyto přílohy přiloženy ke smlouvě až při podpisu této smlouvy, tzn. nemusí být duplicitně přílohou návrhu smlouvy.

- Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty požadované zadavatelem, včetně dokladů a informací prokazujících splnění kvalifikace.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

- Má-li být nabídka hodnocena:

a) musí obsahovat údaje a dokumenty, které zadavatel potřebuje k hodnocení nabídek,

b) musí obsahovat údajů a dokumenty, které zadavatel potřebuje k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení,

c) musí být podány v písemné podobě, formě a způsobem uvedeným v zadávacích podmínkách,

d) v případě společné účasti dodavatelů musí být v nabídce doloženo, jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky.

- Dodavatel ve své nabídce předloží návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Pokud návrh smlouvy podepíše zmocněná osoba, musí být součástí nabídky dodavatele též příslušná platná plná moc. Písemný návrh smlouvy musí zcela akceptovat obchodní podmínky (viz příloha)  a musí být v souladu s textem výzvy k podání nabídky nebo jinými dokumenty obsahujícími vymezení předmětu veřejné zakázky. Od obchodních podmínek, které jsou součástí zadávací dokumentace, se nelze odchýlit. Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky dodavatele. V případě rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh smlouvy. Budou-li součástí smlouvy přílohy, které jsou zároveň některým z dokumentů uvedeným v nabídce uchazeče, budou tyto přílohy přiloženy ke smlouvě až při podpisu této smlouvy, tzn. nemusí být duplicitně přílohou návrhu smlouvy.

- Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty požadované zadavatelem, včetně dokladů a informací prokazujících splnění kvalifikace.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky tj.“ Vzdělávání ve společnosti FLAME System s. r. o.“ a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. - Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. - Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.V případě, že je nabídka podávána do více částí, je možno podat všechny části v jedné obálce či každou část v obálce samostatné.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku (v každé části).

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí obsahovat:

krycí list – viz příloha
návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou – viz obchodní podmínky v příloze
doklady o prokázání kvalifikace – viz příloha

oceněný položkový rozpočet – viz příloha

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 13), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 4. 6. 2021
 
Aktualizováno: 15. 6. 2021