Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání ve společnosti Janík Transport, s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12895

Název zakázky: Vzdělávání ve společnosti Janík Transport, s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 7. 8. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Janík Transport s.r.o.

Sídlo zadavatele: Citonice 214, 671 01

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Martin Janík
 • Telefon: +420724009059
 • E-mail: janik@janiktransport.cz

IČ zadavatele: 03064999

DIČ zadavatele: CZ03064999

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: David Bílek
 • Telefon: +420602605412
 • E-mail: bilek@janiktransport.cz

Lhůta pro podání nabídek: 20. 8. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
Janík Transport s.r.o., Citonice 214, 671 01

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je realizace vzdělávacích aktivit v oblasti měkkých a manažerských dovedností a rovných příležitostí ve společnosti Janík Transport, s.r.o.

 

Místo realizace vzdělávací aktivity: Janík Transport s.r.o., Citonice 214, 671 01

 

Nabídka musí zahrnovat všechny vzdělávací kurzy. Není možno podat dílčí nabídky na jednotlivé vzdělávací kurzy.

Specifikace předmětu zakázky

 

Zaměření kurzů:

Asertivní jednání – zaměřeno na zvládnutí vypjatých situací, zefektivnění jednání – zdroje, pravidla, analýza, sebeovládání, praktický trénink

Firemní kultura - rovné příležitosti – zaměřeno na charakterizování jednotlivých typů a forem firemní kultury, formy zajištění rovných příležitostí v organizaci a jejich aspekty
Obchodní dovednosti – zaměřeno na získání jistoty v obchodním jednání, zvládat námitky, úspěšně uzavřít obchod – struktura jednání, příprava, vztah s klientem, zvládání námitek, techniky uzavření obchodu
Hodnocení zaměstnanců – zaměřeno na vysvětlení významu hodnocení pro zaměstnance, možnosti a formy hodnocení a jejich provádění
Time management – zaměřeno na zefektivnění práce s časem – sebepoznání, odkládání úkolů, zlozvyky, priority, efektivní metody, pozitivní návyky
Management (řízení) změn – zaměřeno na úspěšné zvládnutí řízení změnového procesu, postup a udržení změny, překonání překážek
Motivace zaměstnanců - zaměřeno na motivaci a její fungování u zaměstnanců na různých úrovních – rozdíl mezi stimulací a motivací, typy zaměstnanců, očekávání, příprava, demotivace, motivační nástroje, pochvala, kritika, zpětná vazba
Vnitrofiremní komunikace - zaměřeno na zlepšení meziútvarové komunikace – předpoklady fungování interní komunikace, nástroje, překážky, motivace, chyby, informace a její toky
Vyjednávání a argumentace - zaměřeno na prohloubení vyjednávacích dovedností – komunikační typologie, asertivita, efektivní vyjednávání, sebeprezentace
Týmová spolupráce - zaměřeno na pochopení principu týmové práce s cílem efektivního plnění úkolů – definice týmu, týmové role, charakteristika úspěšného týmu, efektivní tým
Marketingový a komunikační mix – zaměřeno na získání znalostí o marketingovém a komunikačním mixu, jejich nástrojů a užití
Stres a jeho odstraňování – zaměřeno na rozpoznávání signálů blížícího se stresu, nácviky obrany a odstraňování stresu, duševní hygiena
Strategické myšlení, plánování, rozhodování a řízení - zaměřeno na moderní trendy v řízení, schopnost myslet dopředu, z více úhlů pohledu, schopnost vyhodnotit zvolenou strategii na jejím počátku, identifikace dlouhodobých důsledků
Rovné příležitosti – zaměřeno na poznání rovných příležitostí, gender problematiky a nástrojů dosahování rovnosti 

Specifikace vzdělávání

 • kurzy budou realizovány v rozsahu uvedeném výše (1 hodina počítána v délce 60 minut). Pokud je doba trvání kurzu 8, resp. 16 hodin, zavazuje se dodavatel vzdělávací kurz realizovat v jednom, resp. ve dvou po sobě jdoucích pracovních dnech. Trvá-li vzdělávací kurz v jednom dni 5 a více hodin, je dodavatel povinen vyhradit dalších 30 minut na povinnou přestávku na jídlo a oddech podle § 88 Zákoníku práce.
 • kurzy budou realizovány jako uzavřené (nesmí být přístupné účastníkům z řad veřejnosti)
 • kurzy budou realizovány v prezenční formě
 • kurzy mohou být nabízeny akreditované i neakreditované

Součástí kurzu bude:

 • zajištění školících materiálů, které budou zpracovány v souladu s pravidly publicity OPZ
 • zajištění odpovídající didaktické techniky a didaktických pomůcek nutných k realizaci výuky
 • realizace výuky daného kurzu
 • zajištění evidence realizace kurzu na základě prezenčních listin a potvrzení o absolvování v souladu s pravidly OPZ

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 603000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
začátek vzdělávání: říjen 2019 ukončení vzdělávání: červen 2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Janík Transport s.r.o., Citonice 214, 671 01

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena bez DPH – číselné kritérium

   

  Při hodnocení nabídek v rámci hodnotícího kritéria nabídková cena použije hodnotící komise bodovací stupnici 1 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce bude přidělena bodová hodnota, která bude odrážet úspěšnost hodnocené nabídky v rámci dílčího kritéria. Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu (zaokrouhleno na dvě desetinná místa nahoru), která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Na základě výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví výsledné pořadí. Vítěznou se stane nabídka, která obdrží nejvyšší počet bodů.

   

  Při hodnocení nabídek u zadavatele, který je plátcem daně z přidané hodnoty bude hodnocena cena bez daně z přidané hodnoty.

   

  Vzorec pro hodnocení kritéria cena:

                 Nejnižší předložená nabídková cena

  100 x ------------------------------------------------------------

                 Nabídková cena hodnocené nabídky

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

1)     Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky (výpis ze živnostenského nebo obchodního rejstříku)

2)     Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.Uchazeč použije čestné prohlášení – příloha č.2 této výzvy.

3)     Technická způsobilost:

a)     Seznam minimálně tří služeb realizovaných v posledních 3 letech v oblasti vzdělávání v měkkých a manažerských dovednostech v hodnotě min. 200 tis. Kč. Pro každou službu bude uvedeno: název služby, doba poskytnutí, částka bez DPH, kontaktní osoba a telefon objednatele.

b)     Seznam osob lektorského týmu, který se bude podílet na plnění zakázky. V seznamu bude uvedeno lektor/ka – osoba zajišťující výuku kurzu. Požadavek na kvalifikaci: praxe min. 3 roky na pozici lektora v oblasti měkkých a manažerských dovedností. Přílohu bude tvořit profesní životopis osob zajišťujících vzdělávání s uvedením min. následujících informací: jméno a příjmení, přehled praxe a délky jejího trvání v oblasti lektorství obecně a specificky v oblasti měkkých a manažerských dovedností. 

Pokud některá z uvedených osob přestane být členem lektorského týmu, zavazuje se dodavatel takovou osobu nahradit osobou, která bude splňovat požadavky na délku profesní praxe lektora.

 

Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče je prokázání kvalifikace. V případě nesplnění kteréhokoliv kritéria bude uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení.

Uchazeč prokáže splnění způsobilosti ve všech případech příslušnými doklady předloženými v prostých kopiích.

 

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude podána na adresu pro podání nabídek:

Janík Transport s.r.o., Citonice 214, 671 01 

 

Nabídky musí být předloženy písemně v listinné podobě dle požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci. 

 

Nabídka, včetně veškerých požadovaných dokladů, bude předložena v uzavřené obálce do termínu a na místo uvedené v příslušené kapitole této výzvy.

 

Nabídka bude svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy.

 

Nabídka bude potvrzena (tzn. návrh smlouvy bude podepsán) osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě podpisu nabídky pověřenou osobou doloží dodavatel v nabídce příslušnou plnou moc či jiný platný pověřovací dokument v originále či v úředně ověřené kopii.

 

Nabídka musí být kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

 

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

 

Uzavřená obálka s nabídkou musí být opatřena adresou zadavatele zakázky, adresou dodavatele a nápisem „Neotevírat – Vzdělávání ve společnosti Janík Transport, s.r.o.“.

 

Všechna čestná prohlášení, krycí list nabídky a návrh smlouvy musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

 

Obsah nabídek:

1.     Krycí list nabídky s uvedením identifikace zakázky a zadavatele, identifikaci a kontaktní údaje dodavatele, celkovou nabídkovou cenu. Dodavatel použije vzor krycího listu, který je uveden v příloze č. 1.

2.     Doklady o splnění kvalifikačních předpokladů. 

3.     Návrh Smlouvy o realizaci vzdělávací aktivity podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Dodavatel do smlouvy závazně použije přílohu č. 3.

4.     Návrh osnovy vzdělávací aktivity.

5.     Ostatní údaje, které tvoří nabídku – zde může dodavatel uvést další materiály, jako např. bližší popis kurzů, reference, dokumentaci ke kurzům atd.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu a uvede ji jako celkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky v členění cen bez DPH, samostatně DPH a cena včetně DPH.

Dodavatel použije krycí list, který je přílohou č. 1.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené nápisem „Neotevírat – Vzdělávání ve společnosti Janík Transport, s.r.o.“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel neumožňuje variantní řešení.

Nabídky musí být předloženy písemně v listinné podobě.

Celá nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 10), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 264960.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): GERBET Training Centre, s.r.o.Rybná 716/24, 110 00 PrahaIČ: 04111451

  Datum podpisu smlouvy: 6. 9. 2019

Datum ukončení: 6. 9. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 7. 8. 2019
 
Aktualizováno: 23. 10. 2019