Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání VERA, spol. s r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13322

Název zakázky: Vzdělávání VERA, spol. s r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 20. 4. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: VERA, spol. s r.o.

Sídlo zadavatele: Lužná 716/2, 160 00 Praha 6 - Vokovice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Jiří Matoušek
  • Telefon: +420602611526
  • E-mail: jiri.matousek@vera.cz

IČ zadavatele: 62587978

DIČ zadavatele: CZ62587978

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Miroslava Vošoustová
  • Telefon: +420602611526
  • E-mail: miroslava.vosoustova@vera.cz

Lhůta pro podání nabídek: 14. 5. 2020 13:00

Místo pro podání nabídek:
VERA, spol. s r.o., Klicperovo nám. 39, 503 51 Chlumec nad Cidlinou

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky odpovídá položce:

Kód CPV: 80400000-8 – Vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání

 

Veřejná zakázka je rozdělena na 2 samostatné části, účastníci se mohou přihlásit na každou dílčí část samostatně nebo obě části veřejné zakázky současně, za předpokladu splnění kvalifikace stanovené ke konkrétní části veřejné zakázky. Každá nabídka však musí splňovat požadavky stanovené k dané části.

 

Předmět plnění veřejné zakázky

Realizace uzavřených kurzů v oblasti měkkých dovedností ve struktuře

 

Dílčí část 1

ITIL Foundation, součástí plnění je take zajištění certifikačního testu pro účastníky kurzu

PRINCE2, součástí plnění je také zajištění certifikačního testu pro účastníky kurzu

Agilní/DevOps metody

Základy IT bezpečnosti

Řízení IT bezpečnosti

 

Dílčí část 2

Obchodní dovednosti

Manažerské dovednosti

Pokročilá komunikace

Prezentační dovednosti

 

Podrobné informace o kurzech včetně požadavků, které musí splňovat lektor příslušného kurzu, jsou uvedeny v příloze č. 4)

 

Podmínky a požadavky zadavatele:

 

Součástí plnění je zajištění dokumentace ke vzdělávacímu kurzu – příloha č. 5, a to školících (výukových) materiálů a pomůcek, záznamů o školení (zpětná vazba od účastníků) a dokladů o absolvování vzdělávacího kurzu. V případě kurzů akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo podle zvláštních právních předpisů, u kurzů konaných v zařízeních se vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu, nebo za účelem splnění normy je dokladem o absolvování kurzu získané osvědčení (popř. jiný doklad o úspěšném absolvování zkoušky).

U ostatních vzdělávacích kurzů je dokladem potvrzení o absolvování. Vzor potvrzení o absolvování - tento vzor je pro účastníka zadávacího řízení /dodavatele kurzu závazný. Potvrzení o absolvování u ostatních vzdělávacích kurzů musí povinně obsahovat veškeré náležitosti uvedené ve Specifických pravidlech.

 

Součástí plnění je dále Dokumentace k obsahu vzdělávacího kurzu vč. uvedení školicích (výukových) materiálů a pomůcek (v rozsahu dle Specifických pravidel – příloha č. 6)

 

Jednoho uzavřeného vzdělávacího kurzu se může zúčastnit max. 12 osob, a to pouze v rámci projektu.

 

Výuková hodina odpovídá délce 60 minut.

 

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1215000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
červen 2020 až prosinec 2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Pobočka firmy VERA, spol. s r.o. Pardubice, Masarykovo nám. 1484, Pobočka firmy VERA, spol. s r.o. Olomouc, tř. Kosmonautů 989/8

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Nabídky budou hodnoceny zvlášť pro dílčí část 1 a dílčí část 2 na základě ekonomické výhodnosti. Jediným kritériem v obou částech bude nabídková cena bez DPH. Nabídky budou seřazeny vzestupně od nejnižší nabídkové ceny, jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže

 

1.Základní způsobilost

 

Způsobilým není dodavatel, který

byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele, k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachyceny splatný daňový nedoplatek,
má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele

 

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odst. 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

 

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

 

Prokázání základní způsobilosti

Účastník prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením účastníka, ve kterém bude uvedeno, že účastník všechny výše uvedené základní způsobilosti požadované zadavatelem splňuje. Účastník může použít vzor čestného prohlášení, který je Přílohou č. 2 této výzvy. Toto čestné prohlášení musí být opatřeno podpisem účastníka nebo osoby oprávněné jednat za účastníka.

 

2.Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

 

3.Technická kvalifikace

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje:

Seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky  před zahájením výběrového řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.
Účastník splní tento kvalifikační předpoklad, pokud prokáže, že poskytl v posledních 3 letech alespoň 3 služby obdobného charakteru. Služby musí obsahovat v souhrnu alespoň jednu realizaci kurzu uvedeného na listu p”plán vzdělávání” Přílohy č. 4.
Seznam lektorů, kteří se budou podílet na realizaci zakázky. Požadavky, které musí lektoří jednotlivých kurzů splňovat, jsou uvedeny v příloze č. 4.

Sezam lektorů bude doplněn čestným prohlášením o tom, že všichni lektoři splňují podmínky zadavatele. Vybraný dodavatel bude před podpisem smlouvy požádán o předložení profesních životopisů lektorů.

 

Doklady prokazující základní a profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

 

Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele může vyžádat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

 

Důsledek nesplnění kvalifikace

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, může být zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí obsahovat

Identifikační údaje: název účastníka, právní forma, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, jména členů statutárního orgánu společnosti, pověřená osoba zmocněná k dalšímu jednání včetně písemného pověření k zastupování (kontaktní email, adresa), údaje o celkové ceně – krycí list nabídky (příloha č. 1)
Doklady prokazující splnění kvalifikace dané dílčí části zakázky požadované zadavatelem

Popis a specifikace nabízeného plnění
Návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou včetně požadovaných příloh. V návrhu smlouvy a požadovaných přílohách doplní uchazeč informace na místech vyznačených žlutým podbarvením.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník je povinen uvést celkovou nabídkovou cenu, a to v následujícím členění - cena v Kč bez DPH, sazba DPH v %,
celková DPH v Kč a celková cena včetně DPH v Kč.
Účastník je povinen uvést tyto hodnoty v krycím listě.

 

Celková nabídková cena bude stanovena jako nejvýše
přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky.

 

Cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou
daňových předpisů týkajících se DPH.

 

Nabídková cena musí být zpracována po položkách dle
předmětu plnění dle přílohy č. 4.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají v listinné podobě a v řádně uzavřené obálce. Obálka musí být označena názvem “NEOTEVÍRAT – Vzdělávání VERA + číslo části, pro kterou je nabídka podávána“. Na obálce musí být uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky budou doručeny osobně nebo poštou. Jiné doručení není považováno za řádné podání nabídky. Nabídka musí být podepsána dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku na každou část veřejné zakázky, zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace na základě písemné žádosti (e-mailem), které se podává výhradně na adresu kontaktní osoby (Miroslava Vošoustová, VERA, spol s r.o., Klicperovo nám. 39, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, mail mirosava.vosoustova@vera.cz) nejpozději do 4 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel vysvětlí zadávací dokumentaci, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty existují, a uveřejní stejným způsobem, jako uveřejnil výzvu k podání nabídek, a to nejméně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel (účastník zadávacího řízení) zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu nejméně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Celková nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky.

 

Cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 20. 4. 2020
 
Aktualizováno: 1. 6. 2020