Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců AKORD & POKLAD, s.r.o. pro zvýšení kvality služeb

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13204

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců AKORD & POKLAD, s.r.o. pro zvýšení kvality služeb

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 30. 12. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: AKORD & POKLAD, s.r.o.

Sídlo zadavatele: náměstí SNP 1, PSČ: 700 30, Ostrava – Zábřeh

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Mgr. Darina Daňková
  • Telefon: +420596762521
  • E-mail: d.dankova@akord-poklad.cz

IČ zadavatele: 47973145

DIČ zadavatele: CZ47973145

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: JUDr Tomáš Panáček
  • Telefon: +420734310121
  • E-mail: tomas.panacek@iadvokacie.cz

Lhůta pro podání nabídek: 13. 1. 2020 09:00

Místo pro podání nabídek:
náměstí SNP 1, PSČ: 700 30, Ostrava – Zábřeh

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Zajištění vzdělávacích kurzů v aktivitách: 

1. "Měkké a manažerské dovednosti", 

2. "Účetní ekonomické a právní kurzy" 

formou uzavřených kurzů pro zadavatele a to včetně realizace závěrečného přezkoušení.

 

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
od 2/2020 do 9/2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Sídlo zadavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky.

 

Zadavatel stanovil následující dílčí kvalitativní kritéria hodnocení:

Odbornost lektorů – praxe                                                                         30 %
Organizační zajištění                                                                                 20 %

Nabídková cena                                                                                         50 %

 

 

Ad 1) Odbornost lektorů – praxe (30 %)

Uchazeč předloží v nabídce níže uvedenou vyplněnou tabulku podloženou životopisy vybraných lektorů a orientační výčet jimi realizovaných vzdělávacích aktivit (u aktivit bude uveden rok realizace a bude zřejmá oblast vzdělávání). Uchazeč vždy uvede 2 lektory z oblasti(každé):

A) Optimalizace procesů

B) Asertivní a efektivní komunikace

Uchazeč uvede pouze lektory, kteří budou osobně realizovat kurzy uvedené v nabídce (bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance uchazeče, poddodavatele nebo osoby v jiném vztahu k uchazeči). 

Hodnotit se bude průměrná doba praxe v letech se vzděláváním v uvedené oblasti na 1 lektora. 

Zaměření kurzu

Lektor (jméno

Počet let praxe

A

Optimalizace procesů

 

 

B

Asertivní a efektivní komunikace

 

 

 

CELKEM

 

 

 

 

Hodnotit se bude součet let praxe za všechny 4 lektory. Za nejvýhodnější nabídku je považována ta s nejdelší průměrnou dobou praxe lektorů. 

Nabídce, která získá nejvyšší počet bodů, se přidělí bodová hodnota v rámci kritéria 100, ostatní nabídky získají body dle vzorce:

 

                                    Hodnocená nabídka

                        100 x   -------------------------------

                                    Nejvýhodnější nabídka

Získané bodové hodnocení bude následně redukováno vahou daného kritéria, tedy x 0,30.

 

Ad 2) Organizační zajištění zakázky (20 %)

Žadatel předloží způsob organizace zakázky. 

Hodnotit se bude organizace zakázky, tedy navržený způsob systematického zabezpečení všech požadovaných podmínek plnění, řešení zastupitelnosti, řešení problémů při realizaci         a zajištění potřebné dokumentace dle pravidel OPZ v souvislosti s realizací vzdělávacích aktivit projektu (lépe budou hodnoceny nabídky, kde budou procesy při realizaci všech požadovaných podmínek plnění jasně definovány a strukturovány, budou komplexně a systematicky uchopeny, budou jasně definované odpovědností členů realizačního týmu, řešení zastupitelnosti či jiných rizik při realizaci zakázky a konkrétní popis způsobu dokumentace zakázky. 

Vzhledem ke skutečnosti, že toto kritérium nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné vč. podrobného slovního hodnocení míry naplnění v rámci naplnění tohoto kritéria, a přidělí body tak, že nejvhodnější přidělí plný počet 100 bodů a ostatním tolik bodů, kolik odpovídá poměru kvality této nabídky v daném kritériu vůči nejlepší v daném kritériu. 

Získané bodové hodnocení bude následně redukováno vahou daného kritéria, tedy x 0,20. 

Ad 2) Nabídková cena (50 %)

Jako výhodnější bude hodnocena nabídka toho uchazeče, jehož nabídková cena bude nižší oproti nabídkovým cenám ostatních uchazečů. Nejlépe bude hodnocena nejnižší nabídková cena. 

Hodnocena bude nabídková cena za jeden školící den. Nabídková cena zahrnuje kompletní poskytování služeb dle specifikace. 

Pro hodnocení v rámci tohoto kritéria bude použita nabídková cena bez DPH, přičemž nejvýhodnější nabídce (s nejnižší cenou) bude přiřazen počet bodů 100 a ostatním nabídkám body posle následujícího vzorce:

                                    Nejvýhodnější nabídka

                        100 x   --------------------------------

                                    Hodnocená nabídka

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

1. Základní způsobilosti 

Způsobilým není dodavatel, resp. uchazeč, který:

byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla uchazeče; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. Je-li uchazečem právnická osoba, musí podmínku dle písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí podmínku dle písm. a) splňovat (i) tato právnická osoba, (ii) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a (iii) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu uchazeče Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku dle písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka české právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat (i) tato právnická osoba, (ii) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, (iii) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu uchazeče a (iv) vedoucí pobočky závodu. 
má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek 
má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění 
má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 

je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízená nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země svého sídla uchazeče. 

 

2. Uchazeč prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením: 

výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k odst. 1 tohoto článku,
potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k odst. 1 tohoto článku , 
písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k odst. 1 písm. b) zadávací dokumentace, 
písemného čestného prohlášení ve vztahu k odst. 1, písm. c) tohoto článku, 
potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k odst. d) tohoto článku,

výpisu z obchodního rejstříku nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k odst. e) tohoto článku. 

 

Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení. 

 

6.9 Profesní způsobilost 

Zadavatel požaduje prokázání splnění podmínek profesní způsobilosti 

Předložením kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Zahraniční uchazeč předkládá výpis z obchodního rejstříku nebo jeho obdobu podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, v původním jazyce s připojením jeho překladu do českého jazyka. Povinnost připojit překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. V případě států, kde neexistuje evidence obdobná obchodnímu rejstříku v České republice, prokazuje uchazeč splnění tohoto kvalifikačního předpokladu čestným prohlášením, v němž prohlásí, že (i) řádně vznikl a existuje podle právního řádu platného v zemi svého sídla, místa podnikání nebo bydliště, (ii) osoby podepisující jeho jménem nabídku a související dokumenty jsou k tomu plně oprávněny a že (iii) je oprávněn k podnikání podle právního řádu platného v zemi svého sídla, místa podnikání nebo bydliště. Podává-li nabídku zahraniční osoba prostřednictvím své organizační složky v České republice, doloží také výpis z českého obchodního rejstříku vztahující se k této organizační složce. 

Uchazeč dále prokazuje splnění profesní způsobilosti dokladem, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují – výpis z živnostenského rejstříku (či jiné evidence), která dokládají oprávnění pro živnost volnou Výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 zákona. 

 

2. Kritérium ekonomické kvalifikace Zadavatel požaduje, aby minimální roční obrat uchazeče veřejné zakázky dosahoval za 3 bezprostředně předcházející účetní období následující minimální úrovně. 

Obrat za každé ze sledovaných období (2016, 2017, 2018) ve výši minimálně 1.5 mil. Kč. 

Uchazeč prokáže obrat předložením výkazů zisků a ztrát uchazeče (za 3 bezprostředně předcházející účetní období) nebo obdobným dokladem podle právního řádu země sídla uchazeče. 

Jestliže uchazeč vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku. 

 

3. Technické kvalifikace 

Zadavatel požaduje prokázání splnění podmínek způsobilosti  - technické kvalifikace:

Seznamem významných služeb (formou čestného prohlášení), realizovaných uchazečem za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení včetně uvedení následujících údajů ke každé z nich:

Název zakázky:
Objednatel:
Stručná charakteristika služby:
Cena v Kč bez DPH:
Doby poskytnutí od – do:

Kontaktní osoba objednatele – tel., e-mail:

 

Uchazeč splní tuto technickou kvalifikaci, pokud v seznamu významných služeb, které realizoval za poslední 3 roky, uvede alespoň 2 významné služby spočívající v provádění firemního vzdělávání v oblasti měkkých dovedností, z nichž minimálně 2 významné služby (každá z nich) byly o hodnotě min. 1,5 mil. Kč bez DPH.

Zadavatel si vyhrazuje právo kontroly a posouzení toho, zda je seznam (reference) předložený uchazečem pravdivý a zda jsou splněny všechny podmínky týkající se referenčních zakázek. V případě, že údaje uvedené uchazečem budou v rozporu s výsledky kontroly zadavatele, vyhrazuje si zadavatel právo nabídku uchazeče vyřadit a následně uchazeče z výběrového řízení vyloučit. 

Zadavatel dále požaduje v rámci prokázání technické kvalifikace předložit:

Seznam členů realizačního týmu, vzdělání a odborná kvalifikace členů týmu, informace o vztahu k uchazeči. 

Minimální úroveň: tým složený minimálně ze 4 členů týmu – 4 lektoři. 

Lektoři měkkých a manažerských kurzů v rozsahu odborných znalostí z oblastí dle  přílohy č 1 této výzvy, a to  min.  4 osoby

vysokoškolské vzdělání

minimálně 5 let praxe jako lektor/školitel/přednášející v oblasti vzdělávání dospělých na téma Optimalizace procesů nebo Asertivní a efektivní komunikace.

 

Způsob prokázání: Seznam členů realizačního týmu s uvedením specializace, seznam lektorovaných kurzů prokazující požadovanou praxi, doklad o jejich vzdělání, CV obsahující údaje o kvalifikaci dle uvedených požadavků, prohlášení o vztahu k uchazeči. 

Zadavatel dále požaduje k prokázání technické kvalifikace předložit:

Přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců uchazeče nebo počtu vedoucích zaměstnanců uchazeče nebo osob v obdobném postavení za 3 roky (rozhodným obdobím jsou 3 kalendářní roky před zahájením výběrového řízení). 

Uchazeč splní tuto kvalifikaci, pokud předloží přehled, ze kterého bude vyplývat minimální průměrný roční počet 5 zaměstnanců uchazeče či jiných osob podílejících se na plnění zakázek obdobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců uchazeče nebo osob v obdobném postavení, z toho min. 1 na vedoucí pozici manažer vzdělávání (či obdobné; vedoucí pozici manažer vzdělávání se pro účely tohoto předpokladu rozumí zaměstnanec s pracovní náplní komplexní tvorba vzdělávacích plánů, koordinace školení a řízení lektorů, vedení školícího týmu). Uchazeč prokazuje předložením přehledu průměrného počtu zaměstnanců v členění 1) na roky a 2) na průměrný počet všech zaměstnanců a na průměrný počet zaměstnanců ve vedoucí pozici manažer vzdělávání v daných letech

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel vyloučí účastníka výběrového řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými uchazeči, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník výběrového řízení v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Vyloučení účastníka včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí účastníkovi. 

 

Nabídka bude předložena v českém jazyce. 

 

Žádný doklad nesmí obsahovat opravy, přepisy či jiné úpravy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. 

 

Obsah nabídky (doporučené dokumenty) 

Doklady, jimiž účastník prokazuje splnění kvalifikace
Podklady k hodnocení (dle informací uvedených v sekci hodnocení) – v případě nepředložení má zadavatel právo uchazeče vyloučit
Další dokumenty dle požadavků zadavatele

Návrh smlouvy vypracovaný a podepsaný uchazečem

Ostatní doklady vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Zadavatel stanovuje, že cena obsahuje veškeré činnosti, náklady a veškeré vstupy uchazeče nutné k řádné realizaci předmětu plnění, a to v rozsahu dle této výzvy. 

Uchazeči doplní nabídkovou cenu do svého návrhu smlouvy. 

Nabídková cena je vždy uvedena bez DPH, kdy DPH bude připočítáno v zákonné výši. 

Podmínky pro překročení nabídkové ceny

Zadavatel nepřipouští překročení ceny vyjma: 

Změny sazby DPH

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Součástí nabídku musí být podepsaný návrh smlouvy zahrnující předmět plnění a obchodní podmínky plnění v rozsahu odpovídajícím této výzvě.
Platební podmínky: Platba za poskytnuté služby bude probíhat na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) se splatností min. 14 dnů.
Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

Uchazeč bude ve smlouvě zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Požadavky na formu nabídky: nabídka se podává v tištěné podobě v jednom originále a jedné kopii. 
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 30. 12. 2019
 
Aktualizováno: 17. 1. 2020