Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců AT Compus s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11120

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců AT Compus s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 28. 4. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: AT Compus s.r.o.

Sídlo zadavatele: Uhlířská 1064/3, Slezská Ostrava, 710 00

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Tomáš Gelnar
 • Telefon: +420604223898
 • E-mail: tomas.gelnar@atcompus.cz

IČ zadavatele: 26217911

DIČ zadavatele: CZ26217911

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Tomáš Gelnar
 • Telefon: +420604223898
 • E-mail: tomas.gelnar@atcompus.cz

Lhůta pro podání nabídek: 19. 5. 2017 15:00

Místo pro podání nabídek:
AT Compus s.r.o., Uhlířská 1064/3, Slezská Ostrava, 710 00

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je realizace vzdělávacích kurzů pro pracovníky společnosti AT Compus s.r.o. Jedná se o kurzy měkkých a manažerských dovedností a o odborné a jiné technické kurzy.

Všechna školení se realizují pouze pro cílovou skupinu pracovníků, jedná se o dvoudenní uzavřené kurzy školené prezenční formou.

Specifikace předmětu zakázky:

Dvoudenní prezenční školení – 16 vyučovacích hodin s tím, že 1 vyučovací hodina je 60 minut, kdy se do celkového počtu se nezapočítává přestávka na oběd.

Všechny kurzy budou školit kvalifikovaní a specializovaní lektoři nebo osoby s dostatečnou praxí a odbornými znalostmi.

Pro všechny kurzy požadujeme zajištění těchto náležitostí:

 • Skripta, výukové materiály, které budou na školení k dispozici pro všechny účastníky,
 • Případné další pomůcky pro školení,
 • Seznam literatury,
 • Popis obsahové náplně školení,
 • Popis využitých forem výuky, popis metod výuky a časové dotace pro každou část tak, aby se v součtu vždy jednalo o námi požadovaný dvoudenní kurz,
 • Prezenční listiny dle vzoru, který je volně ke stažení na webových stránkách www.esfcr.cz,
 • Doklad – potvrzení o absolvování školení dle vzoru, které je volně ke stažení na webových stránkách www.esfcr.cz,
 • Popis způsobu ověření znalostí, závěrečné testy.

Výběrové řízení je rozděleno na dvě části:

 • Dílčí část A
 • Dílčí část B

Popis a specifikace všech školení je přílohou č. 2 této výzvy.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 676100,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Dílčí část A: Květen 2017- Říjen 2018. Dílčí část B: Květen 2017- Říjen 2018. Školení pro obě části budou zahájeny bezprostředně po úspěšně ukončeném výběrovém řízení a po podpisu smlouvy s vítězným dodavatelem. Školení se budou realizovat postupně v závislosti na potřebách a možnostech zadavatele. Všechny termíny budou plánovány a vzájemně konzultovány s dodavatelem. Změna jednotlivých termínů školení bude možná vždy nejpozději 10 kalendářních dní před daným školením.

Místo dodání / převzetí plnění:
Ostrava

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena 85 %
 • Kvalita služeb školení 15 %

Více viz Výzva k podání nabídek ke stažení.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Požadavek na jednu nabídku:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Vysvětlení zadávacích podmínek:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 5 s účinností od 1. 10. 2016), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): PRISCO s.r.o., IČ: 286 41 949, Jaroslava Seiferta 1158/26, 725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou

  Datum podpisu smlouvy: 3. 7. 2017

Datum ukončení: 3. 7. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 28. 4. 2017
 
Aktualizováno: 14. 7. 2017