Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců ČSAD Liberec, a.s.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13341

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců ČSAD Liberec, a.s.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 28. 2. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: ČSAD Liberec, a.s.

Sídlo zadavatele: České mládeže 594/33, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Martin Oumrt
 • Telefon: +420603208700
 • E-mail: martin.oumrt@csadlb.cz

IČ zadavatele: 25045504

DIČ zadavatele: CZ25045504

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Martin Oumrt
 • Telefon: +420603208700
 • E-mail: martin.oumrt@csadlb.cz

Lhůta pro podání nabídek: 16. 3. 2020 09:00

Místo pro podání nabídek:
ČSAD Liberec, a.s. České mládeže 594/33 Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v realizaci školení a kurzů (dále jen „vzdělávacích aktivit „) pro zaměstnance zadavatele (dále také jako cílová skupina „CS“).

Vzhledem k rozmanitosti předmětu celé zakázky se zadavatel rozhodl rozdělit zakázku na více dílčích části a zadat tuto zakázku ve dvou samostatných výzvách.

Předmět této zakázky je rozdělen na čtyři dílčí části (ČÁST 1 až ČÁST 4):

ČÁST 1 – Měkké a manažerské dovednosti

ČÁST 2 – Účetní a ekonomické kurzy

ČÁST 3 – Obecné IT kurzy

ČÁST 4 – Kurzy Money S5

Podrobněji viz. Výzva k podání nabídek.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 838700,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
nejpozději do 31.10.2021

Místo dodání / převzetí plnění:
ČSAD Liberec, a.s. České mládeže 594/33, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Hodnocení nabídek bude probíhat za každou dílčí část veřejné zakázky samostatně.

 

Pravidla hodnocení nabídek všech dílčích částí: ČÁST 1, ČÁST 2, ČÁST 3, ČÁST 4:

Hodnocení nabídek ve všech dílčích částech zakázky bude probíhat podle ekonomické výhodnosti nabídky. Hodnotícím kritériem je „nejnižší nabídková cena bez DPH“. V případě neplátce DPH – celková nabídková cena.

V rámci hodnotícího kritéria „Celková nabídková cena bez DPH“ hodnotící komise stanoví pořadí nabídek od nejlevnější po nejdražší.

Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V případě, že jsou podány dvě nebo více stejných cenových nabídek s nejnižší nabídkovou cenou, bude o nejvýhodnější nabídce rozhodnuto losem. V případě losu se budou moci účastnit zástupci dodavatelů, o jejichž umístění se bude losovat.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:

  1. Prokáže základní způsobilost doložením:

  Čestného prohlášení, z něhož musí být zřejmé, že uchazeč splňuje příslušnou základní způsobilost v rozsahu Přílohy č. 3 této Výzvy k podání nabídek, tj. Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

  Čestné prohlášení bude podepsáno dodavatelem nebo oprávněnou osobou jednat za dodavatele.

  Prokázání základní způsobilosti je shodné pro všechny dílčí částí veřejné zakázky.

  2. Prokáže profesní způsobilost doložením:

  a) výpisu z obchodního rejstříku, je-li dodavatel do tohoto rejstříku zapsán, či výpis z jiné    obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Tyto dokumenty nesmí být starší 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

  b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci vztahující se k předmětu plnění této veřejné zakázky. Dodavatel má povinnost doložit všechna oprávnění k podnikání, která odpovídají předmětu plnění.

  Je postačující, aby výše uvedené doklady prokazující splnění profesní kvalifikace byly předloženy v podobě kopií. Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vždy vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladu o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

  Před podpisem smlouvy se na vítězného dodavatele vztahuje povinnost předložit originály či úředně ověřené kopie dokumentů.

  Prokázání profesní způsobilosti je shodné pro všechny dílčí částí veřejné zakázky.

  3. Technická kvalifikace:

  Kvalifikaci splní ten dodavatel, který předloží seznam osob realizačního týmu/lektorů (minimálně 2 osoby), kteří budou splňovat tyto minimální požadavky zadavatele na vzdělání a praxi v lektorské činnosti:

  min. SŠ vzdělání a 5 roků praxe v lektorské činnosti, shodné s předmětem zakázky, který budou zajišťovat, nebo
  VŠ vzdělání a minimálně 3 roky praxe v lektorské činnosti, shodné s předmětem zakázky, kterou budou zajišťovat.

  Dodavatel prokáže dosažené vzdělání realizačního týmu doložením kopií vysvědčení nebo diplomů o absolvovaném vzdělání členů realizačního týmu (VŠ nebo SŠ) a lektorskou činnost dodavatel stvrdí čestným prohlášením (Příloha č. 6 - Čestné prohlášení k prokázání technické kvalifikace).

  Prokázání technické kvalifikace je shodné pro všechny dílčí částí veřejné zakázky.

   

 • Prokázání splnění části způsobilosti prostřednictvím poddodavatele:

  Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění způsobilosti určité části kvalifikace požadované zadavatelem v bodě 2 b) a bodě 3) dle zadávací dokumentace v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím poddodavatele.

  Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

  - doklad prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele (Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti)
  - doklady prokazující splnění profesní způsobilosti poddodavatelem (výpis z OR nebo jiná obdobná evidence)
  - doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele
  - smlouvu uzavřenou s poddodavatelem, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky dodavatelem, či poskytnutí věcí a práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal splnění způsobilosti podle bodu 2. a 3. této části zadávací dokumentace.

  Dodavatel prokazující chybějící část kvalifikace prostřednictvím poddodavatele je tedy povinen předložit v nabídce i doklady k prokázání základní způsobilosti a k profesní způsobilosti poddodavatele (výpis z obchodního rejstříku); tyto doklady musí dodavatel předložit jak za sebe, tak za svého „kvalifikačního“ poddodavatele.

   

 • Poddodavatelé

  Specifikace případných poddodavatelů:

  Realizace zakázky musí být zcela v rozsahu dle zadávací dokumentace. Vybraný účastník musí splnit veškeré požadavky uvedené v zadávací dokumentaci. Pokud není schopen některou aktivitu zajistit vlastními prostředky, je možné ji realizovat prostřednictvím poddodavatelů. Generální dodavatel (uchazeč) – nese plnou odpovědnost za realizaci zakázky.

  Za poddodavatele je považována každá jiná osoba, která není v pracovněprávním vtahu s uchazečem a bude se podílet na plnění zakázky, nebo která má poskytnout uchazeči k plnění zakázky určité věci či práva.

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude předložena v jednom originálním vyhotovení v písemné formě, v českém jazyce a bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče na Příloze č.4 – Krycí list nabídky. Všechny strany nabídky budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou včetně příloh a budou zabezpečeny, resp. svázány tak, aby nemohlo dojít k manipulaci s obsahem nabídky. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

V případě, že krycí list nabídky nebo návrh smlouvy, který má být podepsán účastníkem bude podepisovat osoba k tomuto úkonu speciálně zmocněná, musí být do nabídky vložena plná moc v originálu nebo úředně ověřené kopii. Plná moc bude podepsána osobou, která je oprávněná účastníka zastupovat a budou v ní výslovně uvedeny veškeré úkony, k níž je zmocněná osoba oprávněná v rámci nabídky. Pokud podepisuje nabídku prokurista zapsaný v obchodním rejstříku účastníka, nemusí vkládat do nabídky plnou moc.

Podrobněji viz. Výzva k podání nabídek.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč ve své nabídce uvede nabídkovou cenu za ČÁST, na kterou podává nabídku. Nabídková cena bude uvedena v členění Kč bez DPH, samostatně vyčíslené DPH a cenu celkem včetně DPH.

 

Pro sestavení cenové nabídky dodavatel použije

Přílohu č. 2 - Cenová nabídka, a to:

ČÁST 1 nebo Cenová nabídka ČÁST 2, nebo Cenová nabídka ČÁST 3, nebo Cenová nabídka ČÁST 4.

Nabídková cena bude uvedena v:

Krycím listu - Příloha č.4
Cenové nabídce -  Příloha č.2
Návrhu smlouvy – Příloha č.1.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky (veškeré školící pomůcky a materiály, výukové materiály, náklady na odměnu lektora, případně cestovní náklady lektora, aj.). Nabídková cena je konečná a je maximální možná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky zvyšovat. Její překročení bude možné pouze v případě změny výše sazby DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se všemi přílohami se podávají v počtu 1 ks listinného originálu v českém jazyce (dokumenty v cizím jazyce budou opatřeny překladem do českého jazyka), a to v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „NEOTEVÍRAT“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Uchazeč je oprávněn podat nabídku na každou dílčí část zakázky. Na každou část zakázky však bude podána samostatná nabídka.Dodavatel může podat nabídku jen na jednu dílčí část zakázky nebo také na všechny dílčí části zakázky. Nabídky na jednotlivé dílčí části budou podány samostatně. Pokud dodavatel podává nabídky pro více dílčích částí zakázky, může nabídky doručit v jedné společné obálce, vždy ale musí být na obálce označeno, pro jaké dílčí částí jsou nabídky podávány.Na obálce bude uvedena kontaktní adresa dodavatele.Nabídka musí být podepsána dodavatelem, či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele, (statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem zastupovaní dodavatele), a to na Příloze č. 4 – Krycí list nabídky.Každá nabídka bude označena následujícím způsobem:1.NEOTVÍRAT „Vzdělávání zaměstnanců ČSAD Liberec, a.s.“ a názvem dílčího plnění:ČÁST 1 – Měkké a manažerské dovednostiČÁST 2 – Účetní a ekonomické kurzyČÁST 3 – Obecné IT kurzyČÁST 4 – Kurzy Money S5Všechny listy nabídky budou svázány v jeden nerozebíratelný celek a opatřeny proti manipulaci.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci veřejné zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat na každé dílčí plnění pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavateli bude probíhat pouze a jedině písemnou formou (vč. komunikace e-mailem) prostřednictvím kontaktní osoby pro výběrové řízení, a to pouze v českém jazyce.Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty stanovené pro podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce.Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Vysvětlení zadávacích podmínek zadavatel zveřejnění na portálu portálu www.esfcr.cz.Dodavatele budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení výběrového řízení a o případném vyloučení nabídky prostřednictvím informace na portálu portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Podrobnosti platebních podmínek a výši smluvních pokut, které budou uloženy v případě nesplnění nebo porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy o dodávce služeb jsou uvedeny v Příloze č. 1 této výzvy k podání nabídek – v Návrhu smlouvy.
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny jednotlivých dílčích částí, s výjimkou změny ceny v závislosti na případné změně výše DPH.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek a nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného ve výzvě.
Zadavatel vyloučí dodavatele, jehož nabídka nebude splňovat zadávací podmínky.
Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit, a to v souladu s kap. 20.10 Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11) – dostupné na www.esfcr.cz

Přílohy, které budou součástí nabídky, budou podepsané osobou oprávněnou zastupovat dodavatele (statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se zastupováním dodavatele). Oprávnění k podpisu včetně jeho způsobu dokládá dodavatel příslušným oprávněním (např. výpisem z obchodního rejstříku, originálem plné mocí od statutárního orgánu).

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 402418.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Mgr. Marie Princlová, Budějovická 425, 373 11 Ledenice, IČ: 69115231

  Datum podpisu smlouvy: 30. 3. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): bfz – vzdělávací akademie s.r.o.,Provaznická 425/16, 350 02 Cheb, IČ: 27965945

  Datum podpisu smlouvy: 3. 4. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): S&T CZ s.r.o.Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4,IČ: 44846029

  Datum podpisu smlouvy: 31. 3. 2020

Zrušené části zakázky: ČÁST 4 – Kurzy Money S5

Datum ukončení: 3. 4. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 28. 2. 2020
 
Aktualizováno: 7. 6. 2020