Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců Czech Aersosol, a.s.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13628

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců Czech Aersosol, a.s.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 18. 9. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Czech Aerosol, a.s.

Sídlo zadavatele: Velvěty 33, Rtyně nad Bílinou

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Marek Bohatý
 • Telefon: +420417813511
 • E-mail: info@CzechAerosol.cz

IČ zadavatele: 49901869

DIČ zadavatele: CZ49901869

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Jana Součková
 • Telefon: +420417813663
 • E-mail: souckova@czechaerosol.cz

Lhůta pro podání nabídek: 29. 9. 2020 08:00

Místo pro podání nabídek:
Czech Aerosol, a.s. Velvěty 33, 415 01 Rtyně nad Bílinou

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Předmětem plnění zakázky je uzavření smlouvy o poskytování služeb školení pro zaměstnance zadavatele. Kurzy budou realizovány na základě smlouvy o poskytování služeb, uzavřené pouze s jedním vítězným dodavatelem na každou dílčí část veřejné zakázky. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena do 4 částí. 1. část - Obecné IT 2. část - Měkké a manažerské dovednosti 3. část - Jazykové vzdělávání 4. část – Účetní, ekonomické a právní kurzy Bližší informace a specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1800000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
31.8.2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Czech Aerosol, a.s. Velvěty 33, Rtyně nad Bílinou

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Hodnotící kritérium Váha v % 
 • Celková nabídková cena bez DPH v Kč 50% 
 • Metodika vzdělávání 25%
 • Kvalita výukových materiálů, vstupní výstupní zprávy 25 %
 • Metodika hodnocení je blíže uvedena v zadávací dokumentaci Hodnocena bude každá část VZ zvlášť.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Základní a profesní způsobilost včetně technické kvalifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Podmínky a požadavky na zpracování nabídky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Dodavatel vyplní přílohu č. 2 zadávací dokumentace. Podrobné informace o způsobu zpracování nabídkové ceny na každou část VZ je v uveden v zadávací dokumentaci

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 18. 9. 2020
 
Aktualizováno: 17. 9. 2020