Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců města Lovosice

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12640

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců města Lovosice

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 17. 1. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Město Lovosice

Sídlo zadavatele: Školní 407/2, 410 30 Lovosice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Milan Dian, Ph.D.
  • Telefon: +420416571115
  • E-mail: hana.landova@meulovo.cz

IČ zadavatele: 00263991

DIČ zadavatele: CZ00263991

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Bc. Hana Landová
  • Telefon: +420416571149
  • E-mail: hana.landova@meulovo.cz

Lhůta pro podání nabídek: 30. 1. 2019 09:00

Místo pro podání nabídek:
https://zakazky.meulovo.cz

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Jedná se o služby vzdělávání pracovníků městského úřadu v Lovosicích. Zaměstnanci MěÚ absolvují školení, kurzy a semináře, které povedou ke zlepšení jejich pracovních schopností a zlepšení výkonu jejich povolání, a to v souladu se strategií vzdělávání města.

Předmětem zakázky je vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu v Lovosicích v rámci projektu „Vzdělávání zaměstnanců města Lovosice“, Reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002867.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků ESF prostřednictvím OP Zaměstnanost.

Základní informace společné pro všechny části veřejné zakázky:

V níže uvedeném textu je chápán pojem školení a vzdělávání totožně. Pojem kurz je chápán jako část školení a jedná se o jednotkovou složku, která bude předmětem hodnocení nabídek

Zadavatel požaduje:

Popis školení

Zahájení kurzu: 08.00 hod.
Délka jednoho kurzu: minimálně 6 vyučovacích hodin (ā 45 minut), zadavatel umožňuje délku 6-8 vyučovacích hodin.
Ukončení kurzu: max. 15.30 hod.
Jazyk školení: český
Po ukončení školení obdrží účastník osvědčení o účasti, ve kterém bude uvedeno jméno a příjmení účastníka, název školení, termín konání školení, časová dotace, resp. počet hodin výuky, kde to bude možné i informace o financování kurzu z prostředků ESF prostřednictvím OPZ a státního rozpočtu ČR v rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců města Lovosice
Čas zahájení a ukončení je možné změnit po předchozí domluvě mezi zadavatelem a dodavatelem

Akreditace:

Akreditaci vzdělávací instituce zadavatele vyžaduje vždy.
Akreditaci jednotlivých školení zadavatel požaduje pouze u následujících částí VZ:
Část 4. – správní řízení, správní řád
Část 5. – odbor dopravy
Část 6. – odbor životního prostředí
Část 7. – odbor stavebního úřadu, územní plánování
Část 9. – odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Část 10. – odbor správní a živnostenský

Místo plnění:

Školení bude probíhat v sídle zadavatele (Školní 407/2, 410 30 Lovosice). Po předchozím schválení zadavatelem je možné školení realizovat v místě navrženém dodavatelem. Dojezdová vzdálenost však nesmí být větší než 80 km od sídla zadavatele, místo musí být dostupné veřejnou dopravou. U kurzů s místem plnění určeným dodavatelem je do ceny za kurz započten pronájem školících prostor.

V měsících červenec, srpen budou školení probíhat minimálně.
Školení budou plánována převážně mimo úřední dny.
Doprava, stravování pro účastníky školení stejně jako další doprovodné služby, včetně poznámkových bloků a psacích potřeb není součástí předmětu plnění. Uvedené je v kompetenci zadavatele.
Zadavatel požaduje zajištění podkladových materiálů (např. PowerPoint prezentace) alespoň týden před konáním kurzu. V případě, že v rámci školení nebudou podkladové materiály využívány, požaduje zadavatel předložit anotaci školení.
 V jednotlivých částech výběrového řízení jsou uvedena témata, která mají být proškolena. Vybraná témata mohou být spojena do jednoho školení nebo naopak rozdělena do více školení. Konkrétní náplň školení bude vždy konzultována minimálně 8 týdnů před jeho realizací. Obsah kurzu, místo konání a termín realizace vždy schvaluje zadavatel.
Plnění veřejné zakázky bude probíhat formou objednávek jednotlivých školení, ať už vytvořených „na míru“ nebo z aktuálně platného katalogu školení dodavatele pro rok 2019, který nabízí veřejnosti, resp. úředníkům z jiných úřadů, a to do vyčerpání stanovené částky (předpokládaná hodnota) nebo do uplynutí doby pro realizaci zakázky.

Cena:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 910 000 Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota jednotlivých částí VZ je uvedena vždy v jejich specifikaci.

 (Účastník VŘ je povinen respektovat, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky představuje současně nejvýše přípustnou výši nabídkové ceny. Nerespektování tohoto požadavku ze strany dodavatele bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek. Takový dodavatel bude z další účasti v zadávacím řízení vyloučen. Důvodem této obchodní podmínky jsou přesně vymezené finanční prostředky zadavatele na financování předmětu plnění veřejné zakázky)

 

Účastníci ve své nabídce uvedou ceny za jednotlivé kurzy (min. 6 vyučovacích hodin, počátek v 8,00 hodin, konec max. do 15,30 hodin a náplň podle specifikace části zakázky) jako hodnotící kriterium, které jsou popsány v čl. 9.3 této zadávací dokumentace.

Předmět veřejné zakázky je rozdělen na části.

Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 910000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1.12.2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Město Lovosice

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Hodnotící kriteria jsou odlišná podle jednotlivých částí veřejné zakázky. Níže je uvedená specifikace hodnotících kriterií pro jednotlivé části veřejné zakázky.

 

ČÁST Č. 1 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena za jednotlivé kurzy (min. 6 vyučovacích hodin, počátek v 8,00 hodin, konec max do 15,30 hodin a náplň podle specifikace části zakázky. Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou vč. DPH.

 

ČÁST Č. 2 eGOVERNMENT

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.

Dílčí hodnotící kritéria jsou stanovena takto:

výše nabídkové ceny 1 kurzu sestaveného na míru v sídle zadavatele pro 3 osoby - 60%
výše nabídkové ceny standardně vypsaného kurzu pro 1 osobu (kurz v aktuální nabídce vzdělávací agentury, přístupný i pro osoby z jiných úřadů) - 40%

 

ČÁST Č. 3 KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.

Dílčí hodnotící kritéria jsou stanovena takto:

výše nabídkové ceny 1 kurzu sestaveného na míru v sídle zadavatele pro 1-3 osoby - 60%
výše nabídkové ceny standardně vypsaného kurzu pro 1 osobu (kurz v aktuální nabídce vzdělávací agentury, přístupný i pro osoby z jiných úřadů) - 40%

 

ČÁST Č. 4 SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ, SPRÁVNÍ ŘÁD

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou vč. DPH.

 

ČÁST Č. 5 ODBOR DOPRAVY

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.

Dílčí hodnotící kritéria jsou stanovena takto:

výše nabídkové ceny 1 kurzu sestaveného na míru v sídle zadavatele pro 1-10 osob - 60%
výše nabídkové ceny standardně vypsaného kurzu pro 1 osobu (kurz v aktuální nabídce vzdělávací agentury, přístupný i pro osoby z jiných úřadů) - 40%

 

ČÁST Č. 6 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.

Dílčí hodnotící kritéria jsou stanovena takto:

výše nabídkové ceny 1 kurzu sestaveného na míru v sídle zadavatele pro 1-7 osob - 60%
výše nabídkové ceny standardně vypsaného kurzu pro 1 osobu (kurz v aktuální nabídce vzdělávací agentury, přístupný i pro osoby z jiných úřadů) - 40%

 

ČÁST Č. 7 ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou vč. DPH.

 

ČÁST Č. 8 ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.

Dílčí hodnotící kritéria jsou stanovena takto:

výše nabídkové ceny 1 kurzu sestaveného na míru v sídle zadavatele pro 1-7 osob - 60%
výše nabídkové ceny standardně vypsaného kurzu pro 1 osobu (kurz v aktuální nabídce vzdělávací agentury, přístupný i pro osoby z jiných úřadů) - 40%

 

ČÁST Č. 9 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou vč. DPH.

 

ČÁST Č. 10 ODBOR SPRÁVNÍ A ŽIVNOSTENSKÝ

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.

Dílčí hodnotící kritéria jsou stanovena takto:

výše nabídkové ceny 1 kurzu sestaveného na míru v sídle zadavatele pro 1-11 osob - 60%
výše nabídkové ceny standardně vypsaného kurzu pro 1 osobu (kurz v aktuální nabídce vzdělávací agentury, přístupný i pro osoby z jiných úřadů)- 40%

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

1) Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění základní způsobilost podle § 74 ZVZ, profesní způsobilost v souladu s § 77 ZVZ a technickou kvalifikaci předpokladů v souladu s § 79 ZVZ.
2) Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZVZ.
3) Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci

Prokázání základní způsobilosti

Způsobilým není dodavatel, který:

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti podle předchozího odstavce předložením:

čestného prohlášení [písm. a) až e)]; vzor tohoto čestného prohlášení je v Příloze č. 2 této zadávací dokumentace.

Dodavatelé zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 228 a násl. ZVZ) mohou prokázat splnění základní a profesní způsobilost výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů; tento výpis nesmí být starší než 3 měsíce ke dni podání nabídky.

Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů

Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží:

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
c) doklad o akreditaci účastníka pro vzdělávání vydané Ministerstvem vnitra ČR.
d) doklad o akreditaci kurzu ve výše požadovaných částech dle čl. 2.1 této dokumentace.

Prokázání technických kvalifikačních předpokladů

Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele v rozsahu:

Seznam 3 zakázek stejného či obdobného charakteru (vzdělávání ve veřejné správě) provedených dodavatelem za poslední 3 roky, v minimálním počtu 20 proškolených osob za jednu zakázku. Seznam referenčních zakázek bude předložen ve formě čestného prohlášení. Čestné prohlášení bude obsahovat název zakázky, stručný popis, čas a místo realizace, finanční hodnotu referenční zakázky, počet proškolených lidí a kontaktní osobu objednatele, u které je možné si údaje ověřit.

Z předložených osvědčení příp. prohlášení musí vyplývat název a rozsah (finanční objem) uvedené zakázky, doba a místo plnění, zda byly služby provedeny řádně, tj. v požadované kvalitě, rozsahu a v dohodnutých termínech.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Požadavky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Podrobnosti jsou uvedené v zadávací dokumentaci.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje EZAK, který je dostupný na adrese https://zakazky.meulovo.cz

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Veškeré podmínky veřejné zakázky jsou uvedené v zadávací dokumentaci.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: V průběhu zadávacího řízení se vykytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv

Datum ukončení: 31. 1. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 17. 1. 2019
 
Aktualizováno: 31. 1. 2019