Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců Sabris CZ

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13548

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců Sabris CZ

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 6. 8. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Sabris CZ s.r.o.

Sídlo zadavatele: Pekařská 621/7, Jinonice, 155 00 Praha 5

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Iva Slížková
 • Telefon: +420602750694
 • E-mail: iva.slizkova@sabris.com

IČ zadavatele: 04201523

DIČ zadavatele: CZ04201523

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Štěpán Pšenička
 • Telefon: +420737200252
 • E-mail: stepan.psenicka@sabris.com

Lhůta pro podání nabídek: 21. 8. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
Sabris CZ s.r.o., Pekařská 621/7, Jinonice, 155 00 Praha 5, recepce, od 9:00 do 16:00

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců společnosti Sabris CZ s.r.o. 

Plnění je rozdělené na dvě části, poskytovatel může podat nabídku i pouze na jednu oblast:

1. Část 1: Obecné a specializované IT (Seznam jednotlivých poptávaných kurzů je uveden v příloze č. 3 této Výzvy, Specifikace jednotlivých poptávaných kurzů jsou uvedeny v příloze č. 5 této Výzvy.)

2. Část 2: Měkké a manažerské dovednosti (Seznam jednotlivých poptávaných kurzů je uveden v příloze č. 4 této Výzvy, Specifikace jednotlivých poptávaných kurzů jsou uvedeny v příloze č. 6 této Výzvy.

V případě že se uchazeč rozhodne podat nabídku na obě části, učiní tak prostřednictvím dvou samostatných nabídek, z nichž každá musí splňovat požadavky definované zadávací dokumentací.

Zadavatel požaduje, aby byla dodána vždy kompletní nabídka na část 1 nebo část 2. Uchazeč, který předloží nabídku, která nebude pokrývat kompletní část 1 nebo kompletní část 2, bude ze soutěže vyřazen.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1950000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
září 2020 až srpen 2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Brno, Loděnice, Olomouc nebo jiné předem určené místo.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena bez DPH (100 %)
 • Nabídky budou v tomto kritériu hodnoceny podle výše celkové nabídkové ceny bez DPH. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH. Nabídková cena dané části zakázky bude hodnocena jako celková cena za celé plnění této zakázky a jako kritérium, u něhož je nejvýhodnější minimální hodnota. 

  Vzorec výpočtu za kritérium cena:

  Počet bodů = 100 x (nejnižší dosažená nabídková cena v Kč bez DPH/cena posuzované nabídky v Kč bez DPH) x váha kritéria vyjádřená desetinným číslem.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • 1.Základní způsobilost

  Účastník prokáže základní způsobilost doložením:

  -Originálu čestného prohlášení účastníka o tom, že nemá doplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v České republice.

  -Doložením originálu čestného prohlášení účastníka o tom, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky v České republice

  -Doložením originálu čestného prohlášení účastníka o tom, že nebyl pravomocně odsouzen a že není v likvidaci. 

  K doložení výše uvedených skutečností bude použita Příloha č. 2 této Výzvy.

   

  Profesní způsobilost

  Účastník prokáže profesní způsobilost doložením:

  -Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obchodné evidence.

  -Dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (např. výpis ze Živnostenského rejstříku). 

  -Doba působení na trhu ČR více než 15 let.

   

  Technická kvalifikace:

  Účastník prokáže technickou kvalifikaci doložením:

  -Seznamu alespoň 2 obdobných zakázek z hlediska předmětu plnění v hodnotě min. 400 000,-  Kč bez DPH za každou jednotlivou zakázku, které byly realizovány v posledních 5 letech. Plnění realizované v posledních 5 letech pro jednoho zákazníka se sčítá a považují se za jednu zakázku. 

  -Seznam bude obsahovat typ zakázky, její rozsah, dobu (měsíc a rok), místo, cenu a kontaktní osobu a kontakt na straně zadavatele. Seznam bude podepsaný zástupcem uchazeče. 

  -Seznam min. 8 klientů z IT sektoru za posledních 5 let.

  -CV všech lektorů, kteří se budou na školení podílet. Každý z lektorů zapojený do realizace zakázky musí splňovat níže uvedené předpoklady pro každé poptávané školení:

  Vysokoškolské vzdělání;
  Min. 4 roky praktických zkušeností s předmětem školení;
  Min 4 roky zkušeností s realizací školicích kurzů;
  Min. 500 odškolených hodin. 
  Jeden lektor může školit více poptávaných školení. Z nabídky uchazeče však musí jasně vyplývat, pro školení jakých kurzů je daný lektor navrhován.

   

  Uchazeč je povinen prokázat splnění podmínek kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. V případě, že nesplní kterékoliv kvalifikační kritérium, bude účastník vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel má právo vyžádat si písemné objasnění předložených informací či dokladů nebo předložení dalších dodatečných informací či dokladů.

   

  Zadavatel může před uzavřením smlouvy požadovat od vybraného uchazeče předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazující splnění způsobilosti.

   

  Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit údaje a informace uvedené v nabídce uchazeče u třetích stran, uchazeč je povinen zadavateli v tomto poskytnout potřebnou součinnost.

   

  Doklady, které prokazují splnění základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění způsobilosti, starší 3 měsíců.Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 •  

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v listinné podobě v (1) jednom originálu a v (1) jedné kopii. Vazba jednotlivých listů nabídky, vč. dokladů a dokumentů musí být provedena tak, aby jednotlivé listy nebylo možné z nabídky vyjímat. Listy nabídky budou označeny souvislou vzestupnou číselnou řadou. K originálu nabídky bude též přiloženo CD, na němž bude kompletní nabídka v elektronické podobě naskenovaná včetně podpisů. Nabídka musí být čitelná, bez škrtů a přepisů, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. 

Uchazeč, jehož nabídka bude vyřazena, zadavatel vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů zadavatel oznámí uchazeči.

 

Zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče byla doložena ve struktuře:

-Krycí list nabídky 

-Obsah nabídky včetně nabídkové ceny v Kč bez DPH. 

-Dokumenty prokazující splnění základní, profesní a technické způsobilosti

-Podrobný popis a specifikace nabízeného plnění 

-2 návrhy smlouvy (2 podepsané návrhy smlouvy osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče).

Ostatní (zde účastník uvede informace související s plněním veřejné zakázky, které považuje za nezbytné) – nepovinné přílohy

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu za příslušnou část této veřejné zakázky v souladu s touto výzvou. I v případě, že uchazeč podává nabídku na obě části, musí být nabídková cena uvedena za každou část zvlášť. Nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v českých korunách bez DPH, výše a sazba DPH a celkovou cenou včetně DPH.

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady uchazeče zadávacího řízení spojené se zajištěním předmětem plnění, a to odměna lektora, cestovné, stravné a ubytování lektora, školící a podpůrné pomůcky, materiály atd.

Navýšení ceny je možno akceptovat pouze s ohledem na zvýšení zákonné sazby daně z přidané hodnoty.

Uchazeč v návrhu smlouvy rovněž předloží rozpad nabídkové ceny na cenu za jednotlivá školení bez DPH (tato cena zahrnuje veškeré náklady uchazeče.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat - Vzdělávání zaměstnanců Sabris“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány uchazečem či osobou oprávněnou zastupovat uchazeče. Všechny součásti nabídky budou podány v jedné obálce, všechny její listy budou navzájem spojené tak, aby se zamezilo možnosti vyjmutí listů z nabídky.K originálu nabídky bude též přiloženo CD, na němž bude kompletní nabídka v elektronické podobě naskenovaná včetně podpisů.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku na každou část zakázky.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

Nabídky neúplné dle zadávací dokumentace nebo nabídky přijaté po termínu pro podávání nabídek budou z výběrového řízení vyloučeny.

Komunikace mezi zadavatelem a účastníkem bude probíhat výhradně písemnou formou prostřednictvím kontaktní osoby pro výběrové řízení, a to jen v českém jazyce.

Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ani veřejným příslibem.

Vybraný dodavatel si musí být vědom, že je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Uvedená povinnost se vztahuje i na všechny poddodavatele, pomocí kterých bude vybraný dodavatel plnit určitou část zakázky, nebo který poskytne vybranému dodavateli k plnění zakázky určité věci či práva a bude obsahem smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem.

Zadávací lhůta činí 60 dnů a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. 

Náklady účasti ve výběrovém řízení nese účastník.

Otevírání doručených obálek s nabídkami se uskuteční v prostorách zadavatele ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Jednání bude neveřejné. 

O výsledcích výběrového řízení budou účastníci neprodleně písemně informováni (e-mailem na adresu, kterou účastníci uvedou jako kontaktní).

Zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky a toto výběrové řízení před jeho ukončením zrušit i bez uvedení důvodu nebo všechny přijaté nabídky odmítnout. 

Zadavatel bude každou část hodnotit samostatně i v případě, že Uchazeč podá nabídku na obě části.

V případě zrušení či neuzavření smlouvy s vybraným účastníkem, nevzniká žádnému z účastníků nárok na náhradu škody ani náhradu jakýkoliv nákladů souvisejících s účastí účastníků v tomto výběrovém řízení. Podané nabídky se účastníkům nevracejí, zůstávají v evidenci zadavatele pro účely zdokumentování průběhu výběrového řízení.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1377500.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Anywhere s.r.o., Jeselská 6, 16000 Praha, IČ: 27905047

  Datum podpisu smlouvy: 29. 9. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Everesta, s.r.o., Mimoňská 3223, 47001 Česká Lípa, IČ: 25014650

  Datum podpisu smlouvy: 29. 9. 2020

Datum ukončení: 29. 9. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 6. 8. 2020
 
Aktualizováno: 6. 10. 2020