Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců společnosti Dopravní vzdělávací institut, a.s.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13237

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců společnosti Dopravní vzdělávací institut, a.s.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 17. 1. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Dopravní vzdělávací institut, a.s.

Sídlo zadavatele: Prvního pluku 621/8a, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČ zadavatele: 27378225

DIČ zadavatele: CZ27378225

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Bc. Kateřina Smrčková
  • Telefon: +420724644227
  • E-mail: katerina.smrckova@dvi.cz

Lhůta pro podání nabídek: 4. 2. 2020 11:00

Místo pro podání nabídek:
Dopravní vzdělávací institut, a.s., Prvního pluku 621/8a, 186 00 Praha 8 - Karlín

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Vizte Výzva k podání nabídek

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 777360,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
03/2020 – 08/2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Prostory v regionálních pobočkách zadavatele: Hradec Králové, Brno, Ostrava, Olomouc, Česká Třebová, Plzeň, České Budějovice a Ústí nad Labem, případně jiná místa a prostory po dohodě zadavatele s dodavatelem.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Vizte Výzva k podání nabídek

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Vizte Výzva k podání nabídek

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Vizte Výzva k podání nabídek

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Vizte Výzva k podání nabídek

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Vizte Výzva k podání nabídek

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Vizte Výzva k podání nabídek

Požadavek na jednu nabídku:
Vizte Výzva k podání nabídek

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Vizte Výzva k podání nabídek

Další požadavky na zpracování nabídky:
Vizte Výzva k podání nabídek

Zadávací řízení se řídí:
Vizte Výzva k podání nabídek

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 17. 1. 2020
 
Aktualizováno: 17. 2. 2020