Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců společnosti Maxion Wheels Czech s.r.o. v jazykových dovednostech

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13610

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců společnosti Maxion Wheels Czech s.r.o. v jazykových dovednostech

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 7. 9. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Maxion Wheels Czech s.r.o.

Sídlo zadavatele: Vratimovská 707, Ostrava-Kunčice, 719 00

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Ludmila Hadarová
 • Telefon: +420773786745
 • E-mail: ludmila.hadarova@maxionwheels.com

IČ zadavatele: 24790834

DIČ zadavatele: CZ24790834

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. David Šviderský
 • Telefon: +420703177983
 • E-mail: david.svidersky@maxionwheels.com

Lhůta pro podání nabídek: 18. 9. 2020 09:00

Místo pro podání nabídek:
Sídlo zadavatele, Vratimovská 707, Ostrava-Kunčice, 719 00

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

 • viz Příloha č. 1_výzva k podání nabídek_jazykové dovednosti_opakovana vyzva

 

Výzva je opakovaně vyvěšena na plnění dílčí části 2 - jazykové dovednosti

Na plnění dílčí části 1 - Měkké a manažerské dovednosti již proběhlo VŘ, vybrán dodavatel

 

Původní VŘ číslo 13579

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 753000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
říjen 2020 - červen 2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Sídlo zadavatele, příp. jiné místo na území Moravskoslezského kraje

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • viz Příloha č. 1_výzva k podání nabídek_jazykové dovednosti_opakovana vyzva

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • viz Příloha č. 1_výzva k podání nabídek_jazykové dovednosti_opakovana vyzva

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

 • viz Příloha č. 1_výzva k podání nabídek_jazykové dovednosti_opakovana vyzva

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

 • viz Příloha č. 1_výzva k podání nabídek_jazykové dovednosti_opakovana vyzva

Požadavek na písemnou formu nabídky:
• viz Příloha č. 1_výzva k podání nabídek_jazykové dovednosti_opakovana vyzva

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • viz Příloha č. 1_výzva k podání nabídek_jazykové dovednosti_opakovana vyzva

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 12), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 7. 9. 2020
 
Aktualizováno: 4. 9. 2020