Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců společnosti MediaCall, s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13429

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců společnosti MediaCall, s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 22. 5. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: MediaCall, s.r.o.

Sídlo zadavatele: Špitálská 885/2a, 190 00 Praha 9

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Milana Lukasová
  • Telefon: +420607574815
  • E-mail: lukasova@mediacall.cz

IČ zadavatele: 24198013

DIČ zadavatele: CZ24198013

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Milana Lukasová
  • Telefon: +420607574815
  • E-mail: lukasova@mediacall.cz

Lhůta pro podání nabídek: 5. 6. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
MediaCall, s.r.o. Vídeňská 546/55, 63900 Brno

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem výběrového řízení je výběr dodavatele vzdělávacích aktivit vedoucích ke zvýšení měkkých a manažerských kompetencí zaměstnanců zadavatele. 

Předmětem zakázky malého rozsahu je poskytnutí odborných služeb vzdělávání v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a jejími přílohami.

Podrobný popis předmětu zakázky je uveden v přiložené zadávací dokumentaci.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1974000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
08/2020 - 07/2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Brno - část plnění v %: cca 90; Rumburk - část plnění v % cca: 5; Pardubice - část plnění v %: cca 5

Pravidla pro hodnocení nabídek:

DÍLČÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIAVÁHA V %
Nabídková cena bez DPH30,00 %
Metodika organizace kurzů70,00 %

 

Podrobný popis způsobu hodnocení je uveden v zadávací dokumentaci.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Dodavatel je povinen prokázat splnění základní způsobilosti, profesní způsobilosti a technické kvalifikace. Podrobněji viz. zadávací dokumentace.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Uvedeny v zadávací dokumentaci.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Uvedeny v zadávací dokumentaci.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Podrobné informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Uvedeny v zadávací dokumentaci.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 12), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Institut profesního rozvoje Mgr. Barbora Puchý, Bolzanova 1896/58, 669 00 Znojmo, IČ: 72305231

    Datum podpisu smlouvy: 1. 7. 2020

Datum ukončení: 1. 7. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 22. 5. 2020
 
Aktualizováno: 2. 7. 2020