Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců společnosti NAVERTICA

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11362

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců společnosti NAVERTICA

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 18. 7. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: NAVERTICA a.s.

Sídlo zadavatele: Šumavská 416/15, 602 00 Brno

IČ zadavatele: 25585207

DIČ zadavatele: CZ25585207

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Lukáš Kyncl
  • Telefon: +420541425923
  • E-mail: lukas.kyncl@navertica.com

Lhůta pro podání nabídek: 31. 7. 2017 10:00

Místo pro podání nabídek:
NAVERTICA a.s., Šumavská 416/15, 602 00 Brno

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem výběrového řízení je Komplexní podnikové vzdělávání ve společnosti NAVERTICA.

Zadavatel rozhodl v analogii k § 35 ZZVZ o rozdělení zakázky na části.

Uchazeči mohou podávat své nabídky do všech částí zakázky.

Jednotlivé části zakázky jsou označeny následovně:

Část I.                Měkké a manažerské dovednosti (dále jen „Část I.“)

Část II.               IT, technické a ekonomické kurzy (dále jen „Část II.“)

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1600000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
30. 12. 2018

Místo dodání / převzetí plnění:
NAVERTICA a.s., Šumavská 416/15, 602 00 Brno

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • Nabídková cena - 60 %
  • Kvalita realizačního týmu a metodiky práce - 40 %

Pro hodnocení nabídek se použije bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je podle dílčího hodnotícího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Nabídka s nejvyšší bodovou hodnotou bude nejúspěšnější.

Část I.

Kritérium č. 1 – Nabídková cena: Nabídky budou v tomto kritériu hodnoceny podle výše celkové nabídkové ceny bez DPH. Nabídka obsahující nejnižší nabídkovou cenu obdrží 100 bodů. Každá další hodnocená nabídka obdrží počet bodů odpovídající poměru nejnižší nabídkové ceny a hodnocené nabídkové ceny vynásobeného 100.

100 * (nejnižší cena / cena posuzované nabídky) * váha vyjádřená desetinným číslem

Kritérium č. 2 – Kvalita realizačního týmu a metodiky práce:

Nabídky budou v tomto kritériu hodnoceny podle kvality realizačního týmu a metodiky práce. Hodnotící tým zadavatele vyzve účastníka na dohodnuté datum ke krátké ukázce (max. 45 min.) ze školícího programu.

 

Hodnotící tým zadavatele učiní neprodleně po provedení každé ukázky, kterou bude zadavatel nahrávat na video za účelem průkaznosti výběrového řízení, písemný záznam o hodnocení předvedené ukázky. Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka účastníka, jehož kvalita realizačního týmu a metodika práce bude nejvyšší. Aspekty hodnocení kvality budou tyto:

a)Školící materiály. Bude přiděleno 0 – 15 pomocných bodů.

b)Výukové metody. Bude přiděleno 0 – 15 pomocných bodů.

c)Interaktivita. Bude přiděleno 0 – 10 pomocných bodů.

d)Osobnostní profil školitele. Bude přiděleno 0 – 25 pomocných bodů.

e)Připravenost pro oborové zaměření zadavatele. Bude přiděleno 0 – 25 pomocných bodů.

f)Metodika hodnocení efektivity školení. Bude přiděleno 0 – 10 pomocných bodů.

 

Nabídka, která v součtu získala největší počet pomocných bodů, obdrží 100 bodů. Každá další hodnocená nabídka obdrží počet bodů odpovídající poměru nejvyšší kvality a hodnocené kvality vynásobeného 100.

100 * (Kvalita posuzované nabídky / nejkvalitnější nabídka) * váha vyjádřená desetinným číslem

Nabídky budou v tomto kritériu hodnoceny podle celkové délky praxe v oboru kompetentních pracovníků uchazeče poskytujících konzultační služby. Nabídka obsahující nejdelší celkovou praxi obdrží 100 bodů. Každá další hodnocená nabídka obdrží počet bodů odpovídající poměru nejvyšší celkové praxe a hodnocené celkové praxe vynásobeného 100.

100 * (délka praxe posuzované nabídky / nejdelší praxe) * váha vyjádřená desetinným číslem

Část II.

Kritérium č. 1 – Nabídková cena: Nabídky budou v tomto kritériu hodnoceny podle výše celkové nabídkové ceny bez DPH. Nabídka obsahující nejnižší nabídkovou cenu obdrží 100 bodů. Každá další hodnocená nabídka obdrží počet bodů odpovídající poměru nejnižší nabídkové ceny a hodnocené nabídkové ceny vynásobeného 100.

100 * (nejnižší cena / cena posuzované nabídky) * váha vyjádřená desetinným číslem

Kritérium č. 2 – Kvalita realizačního týmu a metodiky práce:

Nabídky budou v tomto kritériu hodnoceny podle kvality realizačního týmu a metodiky práce. Hodnotící tým zadavatele vyzve účastníka na dohodnuté datum ke krátké ukázce (max. 45 min.) ze školícího programu.

 

Hodnotící tým zadavatele učiní neprodleně po provedení každé ukázky, kterou bude zadavatel nahrávat na video za účelem průkaznosti výběrového řízení, písemný záznam o hodnocení předvedené ukázky. Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka účastníka, jehož kvalita realizačního týmu a metodika práce bude nejvyšší. Aspekty hodnocení kvality budou tyto:

a)Školící materiály. Bude přiděleno 0 – 15 pomocných bodů.

b)Výukové metody. Bude přiděleno 0 – 15 pomocných bodů.

c)Interaktivita. Bude přiděleno 0 – 15 pomocných bodů.

d)Osobnostní profil školitele. Bude přiděleno 0 – 25 pomocných bodů.

e)Připravenost pro oborové zaměření zadavatele. Bude přiděleno 0 – 25 pomocných bodů.

f)Metodika hodnocení efektivity školení. Bude přiděleno 0 – 10 pomocných bodů.

 

Nabídka, která v součtu získala největší počet pomocných bodů, obdrží 100 bodů. Každá další hodnocená nabídka obdrží počet bodů odpovídající poměru nejvyšší kvality a hodnocené kvality vynásobeného 100.

100 * (Kvalita posuzované nabídky / nejkvalitnější nabídka) * váha vyjádřená desetinným číslem

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

  • Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku)
  • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Obecná vymezení a požadavky

Účastník může podat pouze jednu nabídku, a to písemně v českém jazyce.

Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů.

Nabídka účastníka musí plně respektovat podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

Nabídka účastníka bude též v části představení účastníka obsahovat informaci, které podnikové informační systémy ke své práci používá účastník (např. ERP, CRM, DMS, apod.) .

Nabídka účastníka musí obsahovat všechny požadavky uvedené v této zadávací dokumentaci, není přípustné nabídnout pouze některé soubory nebo části plnění.

Nabídku je třeba předat v listinné podobě v uzavřené obálce, která musí být označena nápisem “NEOTVÍRAT - VŘ NAVERTICA – Vzdělávání zaměstnanců společnosti NAVERTICA “ a opatřena na uzavření razítky účastníka. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné vyrozumět účastníka o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty.

Účastník dodá celou nabídku také na CD ve formátu „.pdf“ a to tak, že obsahem CD budou skeny všech listů nabídky tak, jak je podávána (tj. naskenovaná kopie nabídky a návrhu smlouvy i s podpisy).

Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Účastníkem podepsané návrhy smlouvy budou přiloženy zvlášť (nebudou sešity s nabídkou).

Přílohy podané nabídky dokládající parametry nabízeného plnění v podobě produktových listů, či jiné technické dokumentace výrobce a/nebo distributora nabízeného plnění mohou být účastníkem předloženy i v anglickém jazyce.

Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis účastníka, musí být podepsány statutárním zástupcem účastníka oprávněným jednat za účastníka dle obchodního rejstříku či obdobné evidence nebo osobou oprávněnou jednat za účastníka. Pokud bude účastníka zastupovat zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále, nebo v úředně ověřené kopii.

Účastník, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Zadavatel vyloučí účastníka výběrového řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými účastníky, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník výběrového řízení v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.

Požadavky na společnou nabídku

V případě společné účasti účastníků prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle odst. 7.2 písm. a) článku VII. této ZD každý dodavatel samostatně.

V případě společné účasti účastníků, tito v nabídce doloží, jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky. Odpovědnost ponesou všichni účastníci podávající společnou nabídku společně a nerozdílně.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní realizaci příslušné části zakázky v souladu se zadávací dokumentací. Nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v českých korunách bez DPH, výše DPH a celkovou cenou včetně DPH.

Cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění dané části předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Nabídková cena musí rovněž zahrnovat pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky. Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat.

Nabídková cena může být dále měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravenou podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Účastník je povinen zpracovat svou nabídkovou cenu do návrhu smlouvy na plnění části zakázky, do níž podává svou nabídku.

Účastník doloží způsob výpočtu nabídkové ceny (např. položkový rozpočet; ceníky; …).

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Zrušení projektu

Datum ukončení: 15. 9. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 18. 7. 2017
 
Aktualizováno: 15. 9. 2017