Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců společnosti TOMI CZECH s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13470

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců společnosti TOMI CZECH s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 24. 6. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: TOMI CZECH s.r.o.

Sídlo zadavatele: Skopalova 2991/22, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Elena Pešková
  • Telefon: +420724652040
  • E-mail: elena.zrebena@seznam.cz

IČ zadavatele: 26830370

DIČ zadavatele: CZ26830370

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Elena Pešková
  • Telefon: +420724652040
  • E-mail: elena.zrebena@seznam.cz

Lhůta pro podání nabídek: 10. 7. 2020 12:00

Místo pro podání nabídek:
Zlepšovatelé s.r.o., Kolbenova 616/34, 19000 Praha 9 - Vysočany

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Jedná se o zajištění vzdělávání.

Zakázka je vnitřně členěna do dvou částí podle dílčích sekcí předmětu plnění, a to následovně:

Zajištění realizace vzdělávacích kurzů v oblasti měkké a manažerské dovednosti. Jedná se o 2 x čtyři 16-ti hodinové kurzy, celkem 16 školících dní.
Zajištění realizace vzdělávacího kurzu v oblasti obecného IT. Jedná se o 2 x jeden 16-ti hodinový kurz, celkem 4 školící dny.

 

Specifikace je součástí výzvy.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 372000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
8/2020 - 12/2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Přerov

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • Nabídková cena bez DPH (100%) 
  • Hodnocení bude probíhat zvášť za část 1) a za část 2)

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

  • Kvalifikační předpoklady jsou popsány ve výzvě

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel požaduje, aby nabídka dodavatele byla předložena v následující struktuře:

krycí list nabídky dle Přílohy č. 1 této výzvy s identifikačními údaji dodavatele a uvedením nabídkové ceny za zakázku;
dokumenty prokazující splnění základní, profesní a technické způsobilosti;
vyplněný návrh smlouvy zadavatele dle Přílohy č. 4 této výzvy. Zadavatel stanovuje, že návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele;
specifikace předmětu zakázky
ostatní údaje a dokumenty např. návrh harmonogramu (řazení dle uvážení dodavatele).

 

Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky, částí zakázky, do které se uchazeč hlásí a nápisem „Neotevírat“, s uvedením kontaktní adresy účastníka.

 

Další informace jsou popsány ve výzvě

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Dodavatel stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní realizaci zakázky zvolené části. 

Nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v českých korunách bez DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky včetně určení části do které se uchazeč hlásí a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku do zvolené části.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Uvedeno v příložené výzvě

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 24. 6. 2020
 
Aktualizováno: 23. 6. 2020