Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců v oblasti měkkých a manažerských dovedností

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13556

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců v oblasti měkkých a manažerských dovedností

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 10. 8. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Inovan CZ s.r.o.

Sídlo zadavatele: Tyršova 734, 373 44 Zliv

IČ zadavatele: 45793450

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Lucie Peřinová
 • Telefon: +420731446166
 • E-mail: lucie.perinova@prym.cz

Lhůta pro podání nabídek: 21. 8. 2020 12:00

Místo pro podání nabídek:
Inovan CZ s.r.o., Tyršova 734, 373 44 Zliv

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Realizace vzdělávacích kurzů v oblasti měkkých a manažerských dovedností určených pro zaměstnance zadavatele.

Vzdělávání bude poskytováno formou externích vzdělávacích kurzů na míru dle potřeb zadavatele.

Přesněji specifikováno ve výzvě k podání nabídek

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1900000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1.9.2020 – 31.8.2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Zliv

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena za 1 osobohodinu – 50% - zadavatel bude hodnotit výši nabídkové ceny za 1 osobohodinu poskytovaného vzdělávání
 • Kvalita a zkušenosti - 30%
 • Organizace vzdělávání 20%. V rámci tohoto kritéria bude hodnocen popis organizačního zajištění/činností dodavatele před realizací školení (analýza potřeb), v rámci školení a po školení z pohledu jednotlivých fází realizace

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Splnění základní způsobilosti.

Splnění profesní způsobilosti předložením dokladu o oprávnění podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky.

Splnění technické způsobilosti předložením

 • seznamu významných služeb poskytnutých dodavatelem, kdy předmět poskytovaných služeb odpovídá svým rozsahem a povahou předmětu zakázky.Minimální úrovní je předložení seznamu alespoň 3 významných služeb poskytnutých alespoň 3 odlišným subjektům, kterým byly poskytnuty služby školení v oblasti měkkých a manažerských dovedností za dobu posledních 3 let ve výši minimálně 1 500 000,- Kč bez DPH.
 • realizačního týmu dodavatele. Účastník v nabídce předloží seznam členů realizačního týmu v tomto rozsahu nejméně 5 lektorů pro oblast vzdělávání měkkých a manažerských dovedností...více ve výzvě k podání nabídek

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů.

Nabídka uchazeče musí plně respektovat podmínky stanovené ve výzvě k podání nabídek. Nabídka uchazeče musí obsahovat všechny požadavky uvedené v této výzvě k podání nabídek, není přípustné nabídnout pouze některé soubory nebo části plnění.

Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje způsobilost.

 

Zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče byla předložena v následující struktuře:

 • krycí list nabídky - Příloha č. 1 s identifikačními údaji uchazeče a uvedením nabídkové ceny za zakázku;
 • dokumenty prokazující splnění základní, profesní způsobilosti a technické kvalifikace, možné využít - Příloha č. 2 Výzvy
 • vyplněný návrh smlouvy zadavatele dle Přílohy č. 5, který bude obsahovat platební a obchodní podmínky. Zadavatel stanovuje, že návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče;
 • vyplněnou cenovou tabulku - Příloha č. 4 Výzvy
 • ostatní údaje a dokumenty (řazení dle uvážení uchazeče).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel určí nabídkovou cenu za osobohodinu v souladu s výzvou k podání nabídek. Nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v českých korunách bez DPH, výše DPH a celkovou cenou včetně DPH

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady potřebné na zajištění školení (zejména náklady na pronájem prostor, odměnu pro lektora, jeho dopravu, ubytování, stravu. nocleh apod.). Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat.

Nabídková cena může být dále měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravenou podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Uchazeč je povinen zpracovat svou nabídkovou cenu do návrhu smlouvy. Tato nabídková cena musí korespondovat s výslednou cenou v Příloze č. 4 Cenová tabulka.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Uvedeno ve výzvě k podání nabídek

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 10. 8. 2020
 
Aktualizováno: 17. 9. 2020