Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti TOMGAST Czech Republic s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11330

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti TOMGAST Czech Republic s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 12. 7. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: TOMGAST Czech Republic s.r.o.

Sídlo zadavatele: Bohumínská 1876/2, 735 06, Karviná – Nové Město

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Pavel Swaczyna
 • Telefon: +420603454514
 • E-mail: pswaczyna@tomgast.cz

IČ zadavatele: 27765938

DIČ zadavatele: CZ27765938

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Martin Ambrůz
 • Telefon: +420724121591
 • E-mail: ambruz@innovuj.cz

Lhůta pro podání nabídek: 14. 8. 2017 09:00

Místo pro podání nabídek:
INNOVA Int. s.r.o., Rudná 847/10, 703 00 Ostrava – Vítkovice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění je zajištění vzdělávacích služeb v rámci následujících vzdělávacích oblastí:
- Měkké a manažerské dovednosti;
- Účetní, ekonomické a právní kurzy;
- Obecné IT kurzy. 
 
Detailní popis požadovaných vzdělávacích aktivit je součástí přílohy č. 3 této Výzvy. 
 
1 hodina vzdělávání = 60 minut. Do doby vzdělávání se nezapočítává přestávka na jídlo a oddech (v minimálním rozsahu 30 minut) poskytnutá podle § 88 zákoníku práce. Do doby vzdělávání se započítává doba potřebná pro ověření znalostí. Do doby vzdělávání lze řadit i přestávky uskutečněné během vzdělávací akce, pokud nepřekračují obvyklou/potřebnou dobu cca 5 minut 
 
V rámci plnění zadavatel požaduje splnění následujících požadavků: 
 
Výstupy z realizovaných kurzů:
- prezenční listina
- doklad o absolvování  
- originál dokumentace k obsahu vzdělávacího kurzu
- ke každému vzdělávacímu kurzu doložit dokumentaci, která obsahuje:
 • název vzdělávacího kurzu,
 • název vzdělávacího subjektu,
 • typ kurzu – otevřený nebo uzavřený kurz,
 • obsahovou strukturu vzdělávacího kurzu
 • využívané formy vzdělávání v rámci vzdělávacího kurzu a jejich časovou dotaci/počet hodin výuky (s uvedením, zda má vyučovací hodina 60), tj. detail k podporovanému vzdělávání (např. teoretická a praktická část vzdělávacího kurzu)
 • časovou dotaci kurzu/počet hodin výuky ve vyučovacích hodinách (s uvedením, zda má vyučovací hodina 60) a délku kurzu (rozuměno přepočet časové dotace kurzu/počet hodin výuky na hodiny odpovídající délce 60 minut
 • vymezení, jaký podíl docházky musí každý úspěšný absolvent minimálně splnit, pokud je takový podíl stanoven v rozsahu větším než 70 % délky daného kurzu,  o výčet případných školicích (výukových) materiálů a pomůcek,  
 • seznam doporučené studijní literatury,
 • způsob ověření znalostí/dovedností 
Touto dokumentací k obsahu vzdělávacího kurzu může být sylabus, anotace, akreditace, program kurzu, norma, vyhláška anebo jiný obdobný dokument nebo dokumenty, které budou obsahovat výše uvedené náležitosti. Pokud bude v rámci projektu realizováno více opakování (rozuměno běhů) vzdělávacího kurzu, postačuje doložit dokumentaci k tomuto vzdělávacímu kurzu pouze jedenkrát.  Dokumentace k obsahu vzdělávacího kurzu musí být podepsána statutárním zástupcem externího vzdělávacího subjektu, resp. osobou oprávněnou jednat za tento subjekt. V případě, že na straně dodavatele podpis připojuje zmocněnec, musí dodavatel doložit dále originál či ověřenou kopii příslušné plné moci. 
 
 • Dále dodavatel doloží školicí (výukové) materiály a pomůcky 
 
S ohledem na různá zaměření kurzů nejsou závazné požadavky na obsah, podobu nebo vzhled školicích (výukových) materiálů a pomůcek, v kurzu nemusí být využity žádné školicí (výukové) materiály a pomůcky. Dodavatel je však povinen specifikovat v dokumentaci k obsahu vzdělávacího kurzu, zda a jaké školicí (výukové) materiály a pomůcky budou využity v rámci vzdělávacího kurzu.  
 
Publicita
Dodavatel je povinen dodržovat povinou publicitu projektu na těchto dokumentech:
- u každého školení bude umístěn na viditelném místě plakát A3 (vzor bude dodán objednavatelem)
- školicí materiály
- certifikáty (vzor bude dodán objednavatelem)
- prezenční listiny (vzor bude dodán objednavatelem) 
 
Povinné prvky vizuální identity OPZ:  
a) znak EU a odkaz „Evropská unie“;
b) odkaz „Evropský sociální fond“;
c) odkaz „Operační program Zaměstnanost“. 
 
Povinné prvky vizuální identity OPZ jsou ke stažení na portálu www.esfcr.cz.
 
Dodavatel dále bude uvádět název projektu „Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti TOMGAST Czech Republic s.r.o.“ a registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004270. 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 560000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Od podpisu smlouvy až do 15. 3. 2019 dle harmonogramu, který bude dojednán na počátku plnění.

Místo dodání / převzetí plnění:
Prostory zadavatele nebo prostory zajištěné dodavatelem dle požadavků uvedených v příloze č. 3 Výzvy.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Kritérium hodnocení

 • Hodnocení nabídek provede hodnotící komise jmenovaná zadavatelem podle základního hodnotícího kritéria, kterým je ekonomická výhodnost nabídky. Nabídky budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny. 

Metoda vyhodnocení

 • Bude hodnocena výše předložené celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH. Nabídková cena bude stanovena jako celková cena za kompletní realizaci zakázky. 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Dodavatel prokáže svou kvalifikaci předložením:

 • dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci; zadavatel doporučuje obor živnosti Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, případně výpis ze živnostenského rejstříku, ze kterého toto oprávnění vyplývá (prostá kopie);
 • čestného prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (prostá kopie) – viz PŘÍLOHA Č. 2 Výzvy;
 • osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci členů realizačního týmu dodavatele v rámci plnění předmětu zakázky – dodavatel předloží v prosté kopii originály životopisů členů realizačního týmu (lektorů, kteří budou realizovat jednotlivé vzdělávací aktivity), z nichž bude zřejmé, že tyto osoby budou splňovat níže stanovené kvalifikační požadavky:

a) lektoři kurzů v oblasti Měkkých a manažerských dovedností:

 • minimálně 5letá praxe v oblasti výuky kurzů v oblasti Měkkých a manažerských dovedností  
 • prokazatelná lektorská zkušenost
 • středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání

b) lektoři kurzů v oblasti Účetních, ekonomických a právních kurzů

 • minimálně 3letá praxe v oblasti výuky kurzů v oblasti Účetních, ekonomických a právních kurzů
 • prokazatelná lektorská zkušenost
 • středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání

c) lektoři kurzů v oblasti Obecných IT kurzů

 • minimálně 3letá praxe v oblasti výuky kurzů v oblasti IT kurzů
 • prokazatelná lektorská zkušenost
 • středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání. 

 
Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o veřejných zakázkách) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.). 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. 
 
Nabídka bude předložena v jednom originálním vyhotovení s podpisem oprávněného zástupce dodavatele. Jednotlivé listy (části) nabídky budou pevně spojeny tak, aby bylo zabráněno případné ztrátě jakékoli součásti nabídky, zároveň však musí spojení respektovat snadnou čitelnost a manipulaci ze strany členů hodnotící komise. Za pevné spojení je považováno spojení nabídkových listů v levém horním rohu (sešívačkou nebo provázkem) včetně přelepky (přes spoj nebo provázek) s razítkem a podpisem oprávněného zástupce dodavatele. 
 
Členění nabídky:

a/ Krycí list nabídky – viz PŘÍLOHA 1 Výzvy

b/ Plná moc či pověření, je-li relevantní (vyžadováno v případě, že za uchazeče jedná osoba, která není uvedena v obchodním rejstříku jako statutární orgán a jedná na základě pověření či plné moci)

c/ Živnostenské oprávnění

d/ Čestné prohlášení dodavatele – viz PŘÍLOHA 2 zadávací dokumentace

e/ Životopisy členů realizačního týmu

f/ Vlastní návrh smlouvy v souladu s obchodními požadavky zadavatele podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele nebo za dodavatele

g/ Cenová kalkulace viz PŘÍLOHA 4 
 
Nabídka nesmí obsahovat žádné opravy, či přepisy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Jednotlivé listy nabídky včetně všech příloh musí být pevně spojeny do jednoho celku, aby tak bylo zabráněno neoprávněné manipulaci s dokumentem. 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč je povinen ve svém návrhu smlouvy stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách bez DPH, DPH a cenu včetně DPH. 
 
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady uchazeče, nutné k realizaci předmětu veřejné zakázky, včetně potřebných dodávek a prací, potřebných k realizaci předmětu veřejné zakázky. Jedná se zejména o:

 • veškeré náklady spojené s organizací školení (domlouvání termínů, schůzky se zadavatelem, jednání ohledně obsahových stránek kurzů se zadavatelem apod.);
 • veškeré náklady spojené se zajištěním školících prostor a technického vybavení;
 • veškeré náklady na realizaci školení spojené s náklady na lektora;
 • studijní materiály;
 • prezenční listiny, osvědčení pro každého absolventa kurzu, pořízení fotografií, hodnotící dotazníky, závěrečná zpráva lektora, které budou poskytovat zpětnou vazbu ze školení a případně další pomůcky pro výuku. 

 
Nabídková cena bude definována jako nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů. Pozdější navýšení nabídkové ceny není možné.  
 
Součástí každé nabídky bude přehledná cenová kalkulace, ze které budou zřejmé tyto informace:

 • Název všech kurzů dle zadávacích podmínek
 • Cena celkem bez DPH za každý kurz
 • Částka DPH za každý kurz
 • Cena celkem s DPH za každý kurz
 • Celková cena za provedení všech kurzů 

 
Tabulka pro cenovou kalkulaci ve formátu .xls (Excel) je PŘÍLOHOU 4 této výzvy.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Elektronické předložení nabídek není přípustné.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Obchodní podmínky:

V nabídce dodavatele bude obsažen návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou. Tento návrh smlouvy bude respektovat obsah této zadávací dokumentace a bude obsahovat veškeré níže uvedené požadavky zadavatele, přičemž zbývající obsah smlouvy nebude s níže uvedenými požadavky v rozporu:

 • Označení smluvních stran.
 • Vymezení předmětu plnění včetně místa plnění - podrobný popis poskytovaného plnění včetně definice školící aktivity.
 • Podrobný popis konkrétního kurzu v souladu s požadavky zadavatele definovanými touto zadávací dokumentací.
 • Rozsah školících aktivit.
 • Zahájení plnění zakázky dnem podpisu smlouvy, ukončení plnění zakázky 15. 3. 2019.
 • Místo plnění.
 • Cenu ve struktuře: cena bez DPH, DPH, cena s DPH. Ujednání, že cena je konečná a nepřekročitelná, obsahující veškeré náklady dodavatele s poskytováním služeb dle vzdělávacích aktivit, součástí faktury bude soupis poskytnutých vzdělávacích služeb (včetně uvedení konkrétních dní). Na faktuře bude dále uvedeno, že se jedná o fakturaci za poskytnuté služby v rámci projektu "Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti TOMGAST Czech Republic s.r.o." s registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004270. Splatnost faktur 60 dnů od data prokazatelného doručení faktury.

Následující ustanovení:

 • Změna smlouvy je možná pouze uzavřením písemného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.
 • V případě změny osob v realizačním týmu v rámci plnění zakázky bude tato změna podléhat schválení ze strany objednavatele. Osoba realizačního týmu, prostřednictvím které je prokazována kvalifikace, může být nahrazena pouze osobu s minimálně shodnou kvalifikací.

Další podmínky:

 • Dodavatel je svou nabídkou vázán po dobu 90 dnů. Lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Prvním třem vybraným uchazečům s nejvýhodnějšími nabídkami se tato lhůta může prodloužit o dalších 30 dnů, ve kterých bude uzavřena příslušná smlouva.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky.
 • Výběrem nejvhodnější nabídky nevzniká právní vztah.
 • Zadavatel nebude dodavatelům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto náklady nesou dodavatelé sami.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit údaje uvedené dodavatelem v nabídce.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit termín realizovaných prací, které budou obsahem zakázky.
 • Dodavatel, v případě pokud bude jeho nabídka vybrána jako nejvhodnější a bude s ním uzavřena smlouva na plnění předmětu veřejné zakázky, souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy v návaznosti na povinnost zadavatele dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Vybraný dodavatel bere na vědomí, že je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je hrazena zakázka, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po celou dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci.

 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 12. 7. 2017
 
Aktualizováno: 30. 8. 2017