Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců VUAB Pharma, a.s.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11369

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců VUAB Pharma, a.s.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 18. 7. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: VUAB Pharma, a.s.

Sídlo zadavatele: Vltavská 53, 252 63 Roztoky

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Jan Mengler, CSc
 • Telefon: +420220394504
 • E-mail: jmengler@vuab.cz

IČ zadavatele: 63078180

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Alena Salavcová
 • Telefon: +420724247346
 • E-mail: asalavcova@vuab.cz

Lhůta pro podání nabídek: 1. 8. 2017 10:00

Místo pro podání nabídek:
Vltavská 53, 252 63 Roztoky

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je výběr dodavatele na zajištění vzdělávacích kurzů pro společnost VUAB Pharma, a.s. Zakázka je rozdělena do Dílčích částí I. až III. a účastníci jsou oprávněni podat nabídku/ky do jedné nebo více Dílčích částí specifikovaných níže. Každá nabídka musí splňovat požadavky stanovené pro konkrétní Dílčí části veřejné zakázky.

Poskytnutí komplexních služeb spočívá v zajištění realizace výše uvedených kurzů, včetně závěrečného přezkoušení. Součástí poskytovaných služeb je rovněž zajištění dopravy školitelů, odměny školitelů, dodání potřebných výukových studijních materiálů a vydání osvědčení o absolvování kurzu.  Účastník výběrového řízení je vázán celým obsahem své nabídky po celou dobu její realizace. Každá nabídka musí obsahovat všechny kurzy v celém rozsahu uvedené níže v textu této výzvy a není možné podat nabídku pouze na některé kurzy v rámci Dílčích částí zakázky.

Pro všechny kurzy v rámci Dílčích částí zakázky platí, že 1 hodina má 60 minut a velikost skupiny je omezena max. 12 osob. Vzdělávací kurzy budou vždy probíhat v prostorách zadavatele. Všechny níže uvedené vzdělávací kurzy, z nichž se sestávají jednotlivé Dílčí části, jsou plánovány jako dvoudenní, tj. 2 x 8 hodin. 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 324000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
3Q – 4Q 2017 až 2Q – 3Q 2018

Místo dodání / převzetí plnění:
Vltavská 53, 252 63 Roztoky

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Všechny Dílčí části zakázky budou hodnoceny dle stejné váhy výše uvedených hodnotících kritérií takto:

Nabídková cena bez DPH               40%

Délka lektorské praxe                    30%

Kvalita nabízené Dílčí části            30%

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Účastník musí v rámci prokázání profesní kvalifikace předložit[1] ke všem Dílčím částem uvedeným v popisu předmětu zakázky této výzvy:

  Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

  Dále účastník v Příloze č. 2 Základní kvalifikace prokáže splnění základní způsobilosti tím, že:

  nebyl v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
  nemá v České republice v evidenci daní zachyceny splatný daňový nedoplatek,
  nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
  nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
  není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo se nenachází v obdobné situaci podle právního řádu České republiky.

   

  Pro Dílčí část I. a II. musí v rámci prokázání technické kvalifikace předložit seznam služeb (viz příloha č. 3 - Technická kvalifikace) poskytnutých od roku 2014 včetně uvedení ceny, doby trvání a identifikace objednatele, a to v relevantních oblastech k dané Dílčí části zakázky, a jejichž finanční objem činil minimální hodnotu předpokládané ceny dané Dílčí části:

  Dílčí část I. –  220 000,- Kč
  Dílčí část II. – 75 000,- Kč

   

  Pro Dílčí část I. musí účastník prostřednictvím CV každého lektora (nebo prostřednictvím poddodavatele[2]), jež se bude na kurzech v rámci Dílčí části I podílet, doložit současně s dokládanou délkou lektorské praxe i odbornou praxi ve farmaceutickém průmyslu, a to nejméně po dobu 3 let.

   

   

  [1] Je postačující, aby výše uvedené podklady prokazující splnění kvalifikace byly předloženy v podobě kopií. Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení.

  [2] V případě, že je kvalifikace prokazována prostřednictvím poddodavatele, je účastník povinen zadavateli předložit doklady prokazující profesní způsobilost dle požadavků této výzvy k podání nabídek v plném rozsahu.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí plně respektovat podmínky stanovené ve výzvě k podání nabídek.

Nabídka bude předložena v písemné formě, v českém jazyce.

Odevzdáním nabídky souhlasí účastník s podmínkami této výzvy.

Nabídka musí být zpracována v souladu s Pravidly pro informování, komunikaci a vizuální identitu OPZ dle Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6).

Účastník je povinen ve své nabídce konkrétně specifikovat kurzy, které budou zajišťovat jeden nebo více poddodavatelů. Účastník v tomto případě předloží souhrnný seznam poddodavatelů (volné zpracování bez zadavatelem připraveného vzoru) s uvedením, kterou část zakázky každý z poddodavatelů budou zajišťovat.

Každý účastník může podat pouze jednu nabídku v rámci Dílčích částí zakázky. Zadavatel nepřipouští variantní nabídky.  Účastníci jsou oprávněni podat nabídku/y do jedné nebo více Dílčích částí.

V nabídce nesmí být přepisy a opravy.

Zadavatel požaduje, aby nabídka účastníka byla předložena v následující struktuře:

Krycí list nabídky dle Přílohy č. 1 s identifikačními údaji účastníka a uvedením nabídkové ceny za všechny poptávané kurzy dohromady v rámci dané Dílčí části zakázky.
Dokumenty prokazující kvalifikaci účastníka[1] včetně vyplněné a podepsané Přílohy č. 2 – Základní kvalifikace.
Popis a specifikace vzdělávacích kurzů v takovém rozsahu, který bude umožňovat posouzení dle hodnotících kritérií této výzvy.

V případě nabídky do Dílčích částí I. a II doložení Přílohy č. 3 – Technická kvalifikace

[1]  Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Krycí list nabídky dle Přílohy č. 1 s identifikačními údaji účastníka a uvedením nabídkové ceny za všechny poptávané kurzy dohromady v rámci dané Dílčí části zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Ing. Alena Salavcová

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku do Dílčí části.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“ s názvem Dílčí části, pro kterou je nabídka podávána, na níž je uvedena kontaktní adresa účastníka.

Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce.

Nabídka bude doručena poštou nebo osobně. Jiné doručení není považováno za řádné doručení.

Nabídka musí být podepsána účastníkem či osobou oprávněnou jednat za účastníka.[1]

Nabídka bude pevně spojena a přelepena samolepkou opatřenou razítkem a podpisem osoby oprávněné jednat za účastníka tak, aby nebylo možné jednotlivé listy z nabídky vyjmout. Jednotlivé listy budou očíslovány vzestupně počínaje číslem 1.

 

[1] Osobou oprávněnou jednat za účastníka se rozumí statutární orgán nebo osoba k tomu statutárním orgánem zmocněná v souladu se způsobem zastupování dodavatele.

 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 18. 7. 2017
 
Aktualizováno: 10. 8. 2017