Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzděláváním zaměstnanců ke zvýšení konkurenceschopnosti The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13665

Název zakázky: Vzděláváním zaměstnanců ke zvýšení konkurenceschopnosti The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 19. 10. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o.

Sídlo zadavatele: Vítězná 200/6, 696 01 Rohatec

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Milena Rusnoková
 • Telefon: +420518398761
 • E-mail: milena.rusnokova@candyplus.cz

IČ zadavatele: 27167313

DIČ zadavatele: CZ27167313

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Kateřina Bartošová
 • Telefon: +420725729172
 • E-mail: katerina.bartosova@candyplus.cz

Lhůta pro podání nabídek: 3. 11. 2020 12:00

Místo pro podání nabídek:
Vítězná 200/6, 696 01 Rohatec, doporučeně Českou poštou, nebo osobně do sídla zadavatele (Vítězná 200/6, 696 01 Rohatec)

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění realizace odborných vzdělávacích kurzů přizpůsobených potřebám Zadavatele („na míru“), určených pouze pro zaměstnance Zadavatele. 

Detailní soupis vzdělávacích kurzů/ aktivit, obsahová náplň, celkový rozsah hodin (spolu s uvedením rozsahu jedné hodiny) včetně předpokládaného počtu účastníků jednotlivých kurzů je uveden v příloze č. 2 této Výzvy – „Soupis vzdělávacích kurzů.

Počet účastníků kurzu se může měnit dle potřeb zadavatele.

Zakázka je rozdělena na 5 dílčích plnění.

Uchazeč může podat nabídku na jednu nebo více částí zakázky, případně na všechny části zakázky, vždy však pouze na celou část. Na každou část bude uzavřena smlouva pouze s jedním uchazečem.

Stravování, ubytování, cestovné a občerstvení pro školené osoby není předmětem plnění. Náklady na zajištění školících prostor nese Zadavatel.

Vymezení jednotlivých dílčích plnění zakázky a specifických požadavků na nabídku účastníka je stanoven následovně:

DÍLČÍ PLNĚNÍ 1: MĚKKÉ A MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

V rámci tohoto dílčího plnění požaduje Zadavatel dodávku vzdělávacích kurzů zaměřených na oblast měkkých a manažerských dovedností. Konkrétní rozsah, obsahová náplň a počet školených skupin je uveden v samostatné příloze č. 2 Výzvy – „Soupis vzdělávacích kurzů“.

DÍLČÍ PLNĚNÍ 2:  ÚČETNÍ, EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ KURZY

V rámci tohoto dílčího plnění požaduje Zadavatel realizaci vzdělávacích kurů zaměřených na oblast správně účetní a ekonomické praxe. které vychází z platných předpisů a zákonů. Tyto odborné znalosti jsou základním kvalifikačním předpokladem pro správný výkon dané pracovní funkce. Tyto kurzy mohou být plánovány jako otevřené kurzy. Konkrétní rozsah, obsahová náplň a počet školených skupin je uveden v samostatné příloze č. 2 Výzvy – „Soupis vzdělávacích kurzů“.

DÍLČÍ PLNĚNÍ 3: OBECNÉ IT – PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY QAD a RON

V rámci tohoto dílčího plnění požaduje Zadavatel dodávku vzdělávacích kurů zaměřených na oblast práce v jednotlivých modulových prostředí podnikového informačního systému QAD a RON. Konkrétní rozsah, obsahová náplň a počet školených skupin je uveden v samostatné příloze č. 2 Výzvy – „Soupis vzdělávacích kurzů“.

DÍLČÍ PLNĚNÍ 4: OBECNÉ IT – MS OFFICE

V rámci tohoto dílčího plnění požaduje Zadavatel dodávku vzdělávacích kurů zaměřených na kurzy MS Office – MS Excel verze 2010 a vyšší a MS Powerpoint. Konkrétní rozsah, obsahová náplň a počet školených skupin je uveden v samostatné příloze č. 2 Výzvy – „Soupis vzdělávacích kurzů“.

DÍLČÍ PLNĚNÍ 5: TECHNICKÉ A JINÉ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

V rámci tohoto dílčího plnění požaduje Zadavatel dodávku vzdělávacích kurzů zaměřených na oblast technického a jiného odborného. Jedná se většinou o školení dle platné legislativy, které vychází z platných předpisů a zákonů a zaměstnavatel je povinen s nimi zaměstnance pravidelně seznamovat. Jsou zde zahrnuta jak školené pro nové zaměstnance, tak i opakovaná školení. S ohledem na směnný provoz je nutné školení realizovat v několika částech. Konkrétní rozsah, obsahová náplň a počet školených skupin je uveden v samostatné příloze č. 2 Výzvy – „Soupis vzdělávacích kurzů“.

Dále viz Výzva k podání nabídek

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1999750,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Dokončení jednotlivých školení je požadováno nejpozději do 31.3.2022.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místo plnění je shodné se sídlem zadavatele, tj. Vítězná 200/6, 696 01 Rohatec, případně Rychvaldská 360, 735 41 Petřvald

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Pro hodnocení přijatých nabídek bylo stanoveno následující kritérium a váhou:

  Celková nabídková cena bez DPH – váha 100%

  Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou bez DPH

  Bodová hodnota nabídky se vypočítá:

  (nejvýhodnější nabídka) / (cena hodnocené nabídky) x 100 (váha vyjádřená v %)

  Pořadí nabídek bude stanoveno podle počtu dosažených bodů.

  Jako vítězná nabídka bude určena nabídka s nejvyšším počtem bodů.

  Hodnoceny budou jednotlivá dílčí plnění (1, 2, 3, 4 a 5) odděleně. Pro každou část zakázky (dílčí plnění 1, dílčí plnění 2, dílčí plnění 3, dílčí plnění 4 nebo dílčí plnění 5) tak může být vybrán jiný uchazeč.

   

  Hodnotící kritérium je v souladu se zásadou transparentnosti a je v souladu s požadavky uvedenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost v kap. Pravidla pro zadávání zakázek.

  V případě rovnosti nabídkových cen rozhodne o jejich pořadí doba doručení nabídky a vybraným dodavatelem se tak stane dodavatel, který doručil nabídku zadavateli dříve.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Účastník je povinen prokázat splnění kvalifikace v rozsahu a způsobem stanoveným touto Výzvou k podání nabídky.

K prokázání kvalifikace doloží uchazeč níže uvedené dokumenty v prosté kopii, opatřené originálním podpisem osoby oprávněné jednat za uchazeče:

Základní způsobilost

Základní způsobilost bude Uchazečem prokázána doložením Čestného prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanost, které je Přílohou č. 3 této Výzvy k podání nabídky.  Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za uchazeče a nesmí být starší než 90 dní ke dni podání nabídky.

Tato podmínka se vztahuje na všechny dílčí části zakázky.

Profesní způsobilost

Profesní způsobilost prokáže Uchazeč, který doloží:

 • výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán (ve stáří max. 90 dní k podání nabídky)
 • doklad o oprávnění k podnikání v oblasti vyžádaných služeb; ve stáří max. 90 dní k podání nabídky)
 • Uchazeč předloží min. 3 Čestná prohlášení lektorů dle Příloh 4 až 6 Výzvy

Prostou kopii těchto podkladů potvrdí originálním podpisem osoba oprávněná jednat za uchazeče.

Čestné prohlášení lektorů – pro usnadnění situace může být doložena prostá kopie s vlastnoručním podpisem buď lektora, nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče. Originál bude vyžadován až při případném podpisu smlouvy.

Tato podmínka se vztahuje na všechny dílčí části zakázky.

Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky Uchazeče je splnění způsobilostí. V případě nesplnění kteréhokoliv kritéria nebo nesplnění oznámení změn v kvalifikaci bude Uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel má právo vyžádat si písemné objasnění předložených informací či dokladů nebo předložení dalších dodatečných informací či dokladů anebo písemného vysvětlení nabídky.

Zadavatel může před uzavřením smlouvy požadovat od vybraného Uchazeče předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění způsobilosti.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit údaje a informace uvedené v nabídce Uchazeče u třetích osob, účastník je povinen zadavateli v tomto poskytnout potřebnou součinnost.

Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane Uchazeč splňovat způsobilost, je Uchazeč povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Všechny informace a údaje uvedené ve Výzvě a v přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele, které je účastník povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Pokud účastník nepřijme požadavky stanovené Výzvou a přílohami, bude se jednat o nesplnění podmínek a účastník bude vyloučen z další účasti ve výběrovém řízení.

Nabídka Uchazeče musí obsahovat všechny požadavky uvedené v této Výzvě, není přípustné nabídnout pouze některé soubory nebo části plnění.

Uchazeč, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Pokud Uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími účastníky, nebo je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, Zadavatel všechny nabídky podané takovým Uchazečem vyřadí. Uchazeče, jehož nabídka byla vyřazena, Zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení Uchazeče včetně důvodu Zadavatel bezodkladně písemně oznámí Uchazeči.

Zadavatel požaduje, aby nabídka Uchazeče za každé dílčí plnění byla předložena v následující struktuře:

Svazek č. 1 – nabídka

 • Nabídka bude předložená v listinné podobě v českém jazyce v jednom originále
 • Nabídka musí být kompletní, jednoznačná (bez variant) a čitelná
 • Nabídka bude začínat vyplněným Krycím listem (příloha č. 1 Výzvy)
 • Nabídková cena bude v níže uvedené struktuře; také v detailním členění za jednotlivé kurzy;
 • Nabídka bude dále pokračovat doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů:

     Výpis z živnostenského rejstříku – prostá kopie podepsaná oprávněnou osobou
     Výpis z OR nebo obdobné evidence – prostá kopie podepsaná oprávněnou osobou
     Čestné prohlášení prokazující základní způsobilost – originál podepsaný oprávněnou osobou
     Čestné prohlášení lektorů – originály podepsané oprávněnou osobou
      Seznam minimálně 3 významných služeb poskytnutých účastníkem za poslední 3 roky – originál podepsaný oprávněnou osobou

 • Popis předmětu plnění v takovém rozsahu, který umožňuje jeho posouzení z toho hlediska, zda splňuje všechny požadavky na předmět plnění zadavatele;
 • Nabídka může dále obsahovat další podklady dle uvážení účastníka (řazení dle uvážení účastníka).

Svazek č. 2 – návrh Smlouvy o dodávce služeb, který je přílohou č. 7 této Výzvy:

Návrh Smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka (v počtu vyhotovení dle návrhu Smlouvy). Pokud bude uchazeče zastupovat zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále či v úředně ověřené kopii.

Návrh Smlouvy o dodávce služeb je pro účastníka závazný.

Účastník doplní do návrhu Smlouvy o dodávce služeb identifikační a kontaktní údaje v požadovaném rozsahu a další údaje stanovené zadavatelem (údaje v textu vyznačené „BUDE DOPLNĚNO“.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník stanoví nabídkovou cenu za každé jím nabízené dílčí plnění samostatně v souladu s touto Výzvou – také však v detailním členění za jednotlivé kurzy. Nabídková cena každého nabízeného dílčího plnění bude uvedena absolutní částkou v českých korunách bez DPH, výše DPH a celkovou cenou včetně DPH.

Nabídková cena dílčího plnění bude zahrnovat vždy veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky v rámci dílčího plnění včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady potřebné na zajištění školení (zejména náklady na odměnu pro lektora, jeho dopravu, ubytování, stravu apod.).

Nabídková cena za nabízené dílčí plnění je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat. Nabídková cena může být dále měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravenou podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Uchazeč je povinen zpracovat svou nabídkovou cenu do přílohy smlouvy, která tvoří přílohu č. 7 této Výzvy. Přílohou smlouvy je tabulka ve formátu excel, která obsahuje specifikaci jednotlivých kurzů pro každé dílčí plnění. Vítězný uchazeč je povinen nabídkou cenu zanést do příslušných polí cena školení/den a cena školení/celkem.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka může být tedy předložena jak ve formě listinné, nebo také elektronicky, přičemž musí být použit takový elektronický nástroj, který zamezí zpřístupnění obsahu nabídky před termínem otevírání nabídek. Nabídky musí být podepsány uchazečem či osobou oprávněnou zastupovat uchazeče. U listinné nabídky musí být dále uvedeno:•Nabídka bude předložená v listinné podobě v českém jazyce v jednom originále•Nabídka musí být kompletní, jednoznačná (bez variant) a čitelná. V nabídce nesmí být opravy a přepisy.•Nabídky musí být podepsány uchazečem či osobou oprávněnou zastupovat uchazeče. •Nabídka bude pevně svázaná do jednoho celku a zajištěná proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy nabídky. Všechny listy nabídky budou očíslovány•Nabídka bude vložená do řádně uzavřené obálky s nápisem: „NEOTEVÍRAT!“•Na obálce bude dále uveden název zakázky: „Vzděláváním zaměstnanců ke zvýšení konkurenceschopnosti The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o.“ s označením dílčího plnění (tj. Dílčí plnění 1,2,3,4 nebo 5)•Na obálce bude dále identifikace Uchazeče včetně kontaktní adresy a kontaktní osoby ve věci nabídky (její jméno, telefon a e-mail)U elektronické nabídky musí být dále uvedeno:•název zakázky „Vzděláváním zaměstnanců ke zvýšení konkurenceschopnosti The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o.“ s označením dílčího plnění (tj. Dílčí plnění 1,2,3,4 nebo 5)•identifikace Uchazeče včetně kontaktní adresy a kontaktní osoby ve věci nabídky (její jméno, telefon a e-mail)

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu

Požadavek na jednu nabídku:
Každý Uchazeč může podat pouze jednu nabídku na každé Dílčí plnění.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být Zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může Zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a uchazeči bude probíhat výhradně písemnou formou (vč komunikace emailem) prostřednictvím kontaktní osoby pro výběrové řízení, a to pouze v českém jazyce.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 13), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 19. 10. 2020
 
Aktualizováno: 18. 11. 2020