Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění externího vzdělávání pro firmu BRANOPAC CZ s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11672

Název zakázky: Zajištění externího vzdělávání pro firmu BRANOPAC CZ s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 27. 9. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: BRANOPAC CZ s.r.o.

Sídlo zadavatele: 698 01 Veselí nad Moravou, Kollárova 1694

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Petr Martínek
 • Telefon: +420724994391
 • E-mail: petr.martinek@branopac-antalis.cz

IČ zadavatele: 60740582

DIČ zadavatele: CZ60740582

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Jitka Jablonická
 • Telefon: +420777553636
 • E-mail: dotace2@sedova.cz

Lhůta pro podání nabídek: 12. 10. 2017 12:00

Místo pro podání nabídek:
ŠEDOVÁ, s.r.o., Budovatelská 872/51, 69601 Rohatec

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

 

Specifikace vzdělávacích aktivit projektu

 

Měkké a manažerské dovednosti:

 

Kurz č. 1:

Název: Pokročilé vyjednávací techniky

Minimální rozsah vyuč. hodin: 16 hodin včetně závěrečné zkoušky

Závěrečná zkouška: 1 hodina

Počet zapojených zaměstnanců: 13

Obsah kurzu:

jak efektivně vyjednávat, dosáhnout vzájemně výhodné dohody a podpořit fungující interní komunikaci a spolupráci

poznání vlastního i partnerova přístupu k vyjednávání a jejich dopadu na výsledek

inventura zájmů a cílů protistrany, posouzení všech možností

příčiny strachu a jeho překonávání

strategie a taktiky vyjednávání

agresivita vs. asertivita, správná argumentace

námitky, ústupky, kompromisy, limitní hodnoty

řízení formálního a neformálního rozhovoru a jejich význam

získávání doplňujících údajů a vzájemná výměna informací

zásady diskuse, rozdíl mezi jednáním jednotlivců a rozhovorem v týmu

jak dosáhnout dohody a podpořit dobré vztahy

 

 

Kurz č. 2:

Název: Business etiketa

Minimální rozsah vyuč. hodin: 16 hodin včetně závěrečné zkoušky

Závěrečná zkouška: 1 hodina

Počet zapojených zaměstnanců: 13

Obsah kurzu:

co je to etiketa a společenské chování

pravidla společenské přednosti; společenská významnost

společenský styk a společenská komunikace

pozdrav, oslovování, titulování, tykání a vykání

seznámení a představování, vizitky a navštívenky

verbální, neverbální a symbolická komunikace

umění vystupování na veřejnosti

jak se správně oblékat, znalost dokonalého vzhledu

prezentace sama sebe.

Image - prezentace své profesionální image

< >

Net – etiketa (etiketa v e-mailové komunikaci)

společenská konverzace, jak oslovit cizího člověka, trénink

 

Kurz č. 3:

Název: Rétorika

Minimální rozsah vyuč. hodin: 16 hodin včetně závěrečné zkoušky

Závěrečná zkouška: 1 hodina

Počet zapojených zaměstnanců: 17

Obsah kurzu:

používání filozofie a metod koučinku k řízení vztahů v osobním i profesním životě

lepší chápání vlastních i cizích myšlenkových pochodů a porozumění tomu, proč se lidé někdy rozhodují tak, že to není v jejich prospěch

rozpoznávání vlastních i cizích destruktivních a sebepoškozujících mentálních vzorců

postupné zbavování sebe-limitujících mentálních procesů a škodlivého a impulsivního chování

zlepšování své empatické schopnosti, a dívání se na věci z pohledu ostatních

získání úplně nového, účinného postoje k osobním a profesním cílů

iniciování životních změn a lepší řešení problémů a konfliktů

 

 

 

Kurz č. 4:

Název: Marketing a komunikační mix

Minimální rozsah vyuč. hodin: 16 hodin včetně závěrečné zkoušky

Závěrečná zkouška: 1 hodina

Počet zapojených zaměstnanců: 1

Obsah kurzu:

Základy marketingových komunikací:

obsah mixu

analýza nástrojů marketingového mixu ve firmě

výběr žádoucích nástrojů v podmínkách firmy

nastavení vnitro firemních systémů pro podporu mixu

analýza, vyhodnocení a následná opatření

 

 

Kurz č. 5:

Název: Týmová spolupráce

Minimální rozsah vyuč. hodin: 16 hodin včetně závěrečné zkoušky

Závěrečná zkouška: 1 hodina

Počet zapojených zaměstnanců: 32

Obsah kurzu:

význam týmové práce a předpoklady efektivní práce týmu

jednotlivé fáze a stadia vývoje týmu

práce v týmu z hlediska optimálního využití potenciálu jeho členů

podmínky a předpoklady týmové spolupráce

negativní jevy, které se mohou v týmech vyskytovat, možnosti jejich prevence a eliminace (zahálení, skupmysl, emocionální konflikty atd.)

rozhodování v týmu -  metody týmového rozhodování a řešení problémů

 

 

Kurz č. 6:

Název: Vyjednávání a argumentace

Minimální rozsah vyuč. hodin: 16 hodin včetně závěrečné zkoušky

Závěrečná zkouška: 1 hodina

Počet zapojených zaměstnanců: 2

Obsah kurzu:

analýza situace a příprava jednání

základní strategie při vyjednávání

rozpracování zájmů a cílů zúčastněných stran 

komunikace s problémovým klientem

charakteristiky zdravé komunikace 

techniky aktivního řešení sporů

zahájení jednání 

prezentace vlastních argumentů a jejich prosazování 

obtížné situace 

zásady průlomového jednání 

základem úspěchu je vhodná volba slov

umění naslouchat

jak porozumět řeči těla a jak s ní pracovat

osobnosti vyjednávajících

kdo jsem já a kdo je můj partner – typologie lidí a volba vhodného stylu jednání

prevence překvapení a jak účinně argumentovat

vyjednávání jako proces

 

Účetní, ekonomické a právní kurzy:

 

Kurz č. 1:

Název: Novinky v daních a účetnictví

Minimální rozsah vyuč. hodin: 8 hodin včetně závěrečné zkoušky

Závěrečná zkouška: 1 hodina

Počet zapojených zaměstnanců: 3

Obsah kurzu:

změny v daních z příjmů pro fyzické

změny v daních z příjmů pro právnické osoby 

další změny v daních z příjmů 

změny v zákoně o DPH 

změny dalších daňových zákonů 

změny v účetních předpisech (zákon o účetnictví, prováděcí vyhlášky či české účetní standardy)

nejdůležitější změny v pojistných zákonech pro rok 2017 ve vztahu k daním a účetnictví a další

 

 

Obecné IT :

 

Kurz č. 1:

Název: Ms Excel

Minimální rozsah vyuč. hodin: 16 hodin včetně závěrečné zkoušky

Závěrečná zkouška: 1 hodina

Počet zapojených zaměstnanců:  30 

Obsah kurzu:

Cílem školení je naučit využívat pokročilé postupy a metody zpracování dat v aplikaci Microsoft Excel.

Vzorce a funkce.

Podmíněné výpočty a formátování.

Souhrny..

Ověření dat.

Vyhledávací funkce.

Kontingenční tabulky.

Ovládací prvky listu.

Makra.

 

Technické a jiné odborné vzdělávání:

 

 

Kurz č. 1:

Název: Opakovací školení - obsluha manipulačních vozíků

Minimální rozsah vyuč. hodin: 8 hodin včetně závěrečné zkoušky

Závěrečná zkouška: 1 hodina

Počet zapojených zaměstnanců: 3

Obsah kurzu:

< >

motorové vozíky

technické požadavky k zajištění BOZP

lektorské dovednosti

hygiena práce

pracovní lékařství

právní úprava

jednotná profesní příprava

metodické pokyny

prevence rizik

 

 

 

Kurz č. 2:

Název: Obsluha tlakových nádob stabilních – Základní

Minimální rozsah vyuč. hodin: 8 hodin včetně závěrečné zkoušky

Závěrečná zkouška: 1 hodina

Počet zapojených zaměstnanců:  15

Obsah kurzu:

hlavní zákonné předpisy

základy fyziky

obecné informace o TN

používaná média v provozu TN – vlastnosti

pravidelná kontrola bezpečnostní výstroje TN

speciální tlakové nádoby stabilní

opravy rekonstrukce a montáž TN

< >

podmínky provozu tlakových nádob

bezpečnost a hygiena práce u TN

ověření teoretických vědomostí – přezkoušení

 

 

Kurz č. 3:

Název: Odb. způsobilost v elektro dle 50/1978

Minimální rozsah vyuč. hodin: 24 hodin včetně závěrečné zkoušky

Závěrečná zkouška: 1 hodina

Počet zapojených zaměstnanců:  2

Obsah kurzu:

účinky elektrického proudu na lidský organizmus

< >

základní legislativa (zákony, nařízení vlády, vyhlášky)

podnikový dokument „Obsluha a práce na elektrických zařízení“ (dodá objednavatel)

přehled aktuálních ČSN – obor elektro

vyhláška 50/1978 Sb.

 

 

Kurz č. 4:

Název: Opakovací školení vazači

Minimální rozsah vyuč. hodin: 8 hodin včetně závěrečné zkoušky

Závěrečná zkouška: 1 hodina

Počet zapojených zaměstnanců:  10

Obsah kurzu:

odpovědnost jednotlivých osob za provoz a technický stav

systém bezpečné práce

změny norem a předpisů

seznámení s důležitými požadavky bezpečného vázání a zavěšování břemen

nedovolené a rizikové manipulace

seznámení s případy nedodržování stanovených postupů vázání a zavěšování břemen

havárie a úrazy

 

 

Kurz č. 5:

Název: Jeřábník

Minimální rozsah vyuč. hodin: 8 hodin včetně závěrečné zkoušky

Závěrečná zkouška: 1 hodina

Počet zapojených zaměstnanců:  6

Obsah kurzu:

odpovědnost jednotlivých osob za provoz a technický stav

systém bezpečné práce

změny norem a předpisů

technické požadavky z pohledu provozní bezpečnosti rizik

vedení Deníku jeřábu

kontrola jeřábu před započetím práce

ukončení provozu a odstavení jeřábu

jeřábové manipulace (bezpečné postupy)

poruchy vzniklé za provozu – bezpečné postupy

dálkové ovládání – bezpečnostní požadavky

vázání a zavěšování břemen (z pohledu jeřábníka)

spolupráce jeřábníka a vazače

nedovolené a rizikové manipulace

bezpečnost při práci s elektrickým zařízením

protipožární ochrana

havárie a úrazy

Kurz č. 6:

Název: metoda „5S“

Minimální rozsah vyuč. hodin: 8 hodin včetně závěrečné zkoušky

Závěrečná zkouška: 1 hodina

Počet zapojených zaměstnanců:  10

Obsah kurzu:

zlepšení organizace výrobního procesu

definice metody „5S“

implementace základních pěti pilířů metody „5S“ do praxe

nastavení kontrolních mechanismů pro neustále zlepšování nastaveného procesu

 

Mís

Příloha č. 1

Specifikace vzdělávacích aktivit projektu

Další podnikové vzdělávání zaměstnanců

reg. č. : CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004475

firmy: BRANOPAC CZ s.r.o.

 

Měkké a manažerské dovednosti:

 

Kurz č. 1:

Název: Pokročilé vyjednávací techniky

Minimální rozsah vyuč. hodin: 16 hodin včetně závěrečné zkoušky

Závěrečná zkouška: 1 hodina

Počet zapojených zaměstnanců: 13

Obsah kurzu:

jak efektivně vyjednávat, dosáhnout vzájemně výhodné dohody a podpořit fungující interní komunikaci a spolupráci

poznání vlastního i partnerova přístupu k vyjednávání a jejich dopadu na výsledek

inventura zájmů a cílů protistrany, posouzení všech možností

příčiny strachu a jeho překonávání

strategie a taktiky vyjednávání

agresivita vs. asertivita, správná argumentace

námitky, ústupky, kompromisy, limitní hodnoty

řízení formálního a neformálního rozhovoru a jejich význam

získávání doplňujících údajů a vzájemná výměna informací

zásady diskuse, rozdíl mezi jednáním jednotlivců a rozhovorem v týmu

jak dosáhnout dohody a podpořit dobré vztahy

 

 

Kurz č. 2:

Název: Business etiketa

Minimální rozsah vyuč. hodin: 16 hodin včetně závěrečné zkoušky

Závěrečná zkouška: 1 hodina

Počet zapojených zaměstnanců: 13

Obsah kurzu:

co je to etiketa a společenské chování

pravidla společenské přednosti; společenská významnost

společenský styk a společenská komunikace

pozdrav, oslovování, titulování, tykání a vykání

seznámení a představování, vizitky a navštívenky

verbální, neverbální a symbolická komunikace

umění vystupování na veřejnosti

jak se správně oblékat, znalost dokonalého vzhledu

prezentace sama sebe.

Image - prezentace své profesionální image

< >

Net – etiketa (etiketa v e-mailové komunikaci)

společenská konverzace, jak oslovit cizího člověka, trénink

 

Kurz č. 3:

Název: Rétorika

Minimální rozsah vyuč. hodin: 16 hodin včetně závěrečné zkoušky

Závěrečná zkouška: 1 hodina

Počet zapojených zaměstnanců: 17

Obsah kurzu:

používání filozofie a metod koučinku k řízení vztahů v osobním i profesním životě

lepší chápání vlastních i cizích myšlenkových pochodů a porozumění tomu, proč se lidé někdy rozhodují tak, že to není v jejich prospěch

rozpoznávání vlastních i cizích destruktivních a sebepoškozujících mentálních vzorců

postupné zbavování sebe-limitujících mentálních procesů a škodlivého a impulsivního chování

zlepšování své empatické schopnosti, a dívání se na věci z pohledu ostatních

získání úplně nového, účinného postoje k osobním a profesním cílů

iniciování životních změn a lepší řešení problémů a konfliktů

 

 

 

Kurz č. 4:

Název: Marketing a komunikační mix

Minimální rozsah vyuč. hodin: 16 hodin včetně závěrečné zkoušky

Závěrečná zkouška: 1 hodina

Počet zapojených zaměstnanců: 1

Obsah kurzu:

Základy marketingových komunikací:

obsah mixu

analýza nástrojů marketingového mixu ve firmě

výběr žádoucích nástrojů v podmínkách firmy

nastavení vnitro firemních systémů pro podporu mixu

analýza, vyhodnocení a následná opatření

 

 

Kurz č. 5:

Název: Týmová spolupráce

Minimální rozsah vyuč. hodin: 16 hodin včetně závěrečné zkoušky

Závěrečná zkouška: 1 hodina

Počet zapojených zaměstnanců: 32

Obsah kurzu:

význam týmové práce a předpoklady efektivní práce týmu

jednotlivé fáze a stadia vývoje týmu

práce v týmu z hlediska optimálního využití potenciálu jeho členů

podmínky a předpoklady týmové spolupráce

negativní jevy, které se mohou v týmech vyskytovat, možnosti jejich prevence a eliminace (zahálení, skupmysl, emocionální konflikty atd.)

rozhodování v týmu -  metody týmového rozhodování a řešení problémů

 

 

Kurz č. 6:

Název: Vyjednávání a argumentace

Minimální rozsah vyuč. hodin: 16 hodin včetně závěrečné zkoušky

Závěrečná zkouška: 1 hodina

Počet zapojených zaměstnanců: 2

Obsah kurzu:

analýza situace a příprava jednání

základní strategie při vyjednávání

rozpracování zájmů a cílů zúčastněných stran 

komunikace s problémovým klientem

charakteristiky zdravé komunikace 

techniky aktivního řešení sporů

zahájení jednání 

prezentace vlastních argumentů a jejich prosazování 

obtížné situace 

zásady průlomového jednání 

základem úspěchu je vhodná volba slov

umění naslouchat

jak porozumět řeči těla a jak s ní pracovat

osobnosti vyjednávajících

kdo jsem já a kdo je můj partner – typologie lidí a volba vhodného stylu jednání

prevence překvapení a jak účinně argumentovat

vyjednávání jako proces

 

Účetní, ekonomické a právní kurzy:

 

Kurz č. 1:

Název: Novinky v daních a účetnictví

Minimální rozsah vyuč. hodin: 8 hodin včetně závěrečné zkoušky

Závěrečná zkouška: 1 hodina

Počet zapojených zaměstnanců: 3

Obsah kurzu:

změny v daních z příjmů pro fyzické

změny v daních z příjmů pro právnické osoby 

další změny v daních z příjmů 

změny v zákoně o DPH 

změny dalších daňových zákonů 

změny v účetních předpisech (zákon o účetnictví, prováděcí vyhlášky či české účetní standardy)

nejdůležitější změny v pojistných zákonech pro rok 2017 ve vztahu k daním a účetnictví a další

 

 

Obecné IT :

 

Kurz č. 1:

Název: Ms Excel

Minimální rozsah vyuč. hodin: 16 hodin včetně závěrečné zkoušky

Závěrečná zkouška: 1 hodina

Počet zapojených zaměstnanců:  30 

Obsah kurzu:

Cílem školení je naučit využívat pokročilé postupy a metody zpracování dat v aplikaci Microsoft Excel.

Vzorce a funkce.

Podmíněné výpočty a formátování.

Souhrny..

Ověření dat.

Vyhledávací funkce.

Kontingenční tabulky.

Ovládací prvky listu.

Makra.

 

Technické a jiné odborné vzdělávání:

 

 

Kurz č. 1:

Název: Opakovací školení - obsluha manipulačních vozíků

Minimální rozsah vyuč. hodin: 8 hodin včetně závěrečné zkoušky

Závěrečná zkouška: 1 hodina

Počet zapojených zaměstnanců: 3

Obsah kurzu:

< >

motorové vozíky

technické požadavky k zajištění BOZP

lektorské dovednosti

hygiena práce

pracovní lékařství

právní úprava

jednotná profesní příprava

metodické pokyny

prevence rizik

 

 

 

Kurz č. 2:

Název: Obsluha tlakových nádob stabilních – Základní

Minimální rozsah vyuč. hodin: 8 hodin včetně závěrečné zkoušky

Závěrečná zkouška: 1 hodina

Počet zapojených zaměstnanců:  15

Obsah kurzu:

hlavní zákonné předpisy

základy fyziky

obecné informace o TN

používaná média v provozu TN – vlastnosti

pravidelná kontrola bezpečnostní výstroje TN

speciální tlakové nádoby stabilní

opravy rekonstrukce a montáž TN

< >

podmínky provozu tlakových nádob

bezpečnost a hygiena práce u TN

ověření teoretických vědomostí – přezkoušení

 

 

Kurz č. 3:

Název: Odb. způsobilost v elektro dle 50/1978

Minimální rozsah vyuč. hodin: 24 hodin včetně závěrečné zkoušky

Závěrečná zkouška: 1 hodina

Počet zapojených zaměstnanců:  2

Obsah kurzu:

účinky elektrického proudu na lidský organizmus

< >

základní legislativa (zákony, nařízení vlády, vyhlášky)

podnikový dokument „Obsluha a práce na elektrických zařízení“ (dodá objednavatel)

přehled aktuálních ČSN – obor elektro

vyhláška 50/1978 Sb.

 

 

Kurz č. 4:

Název: Opakovací školení vazači

Minimální rozsah vyuč. hodin: 8 hodin včetně závěrečné zkoušky

Závěrečná zkouška: 1 hodina

Počet zapojených zaměstnanců:  10

Obsah kurzu:

odpovědnost jednotlivých osob za provoz a technický stav

systém bezpečné práce

změny norem a předpisů

seznámení s důležitými požadavky bezpečného vázání a zavěšování břemen

nedovolené a rizikové manipulace

seznámení s případy nedodržování stanovených postupů vázání a zavěšování břemen

havárie a úrazy

 

 

Kurz č. 5:

Název: Jeřábník

Minimální rozsah vyuč. hodin: 8 hodin včetně závěrečné zkoušky

Závěrečná zkouška: 1 hodina

Počet zapojených zaměstnanců:  6

Obsah kurzu:

odpovědnost jednotlivých osob za provoz a technický stav

systém bezpečné práce

změny norem a předpisů

technické požadavky z pohledu provozní bezpečnosti rizik

vedení Deníku jeřábu

kontrola jeřábu před započetím práce

ukončení provozu a odstavení jeřábu

jeřábové manipulace (bezpečné postupy)

poruchy vzniklé za provozu – bezpečné postupy

dálkové ovládání – bezpečnostní požadavky

vázání a zavěšování břemen (z pohledu jeřábníka)

spolupráce jeřábníka a vazače

nedovolené a rizikové manipulace

bezpečnost při práci s elektrickým zařízením

protipožární ochrana

havárie a úrazy

Kurz č. 6:

Název: metoda „5S“

Minimální rozsah vyuč. hodin: 8 hodin včetně závěrečné zkoušky

Závěrečná zkouška: 1 hodina

Počet zapojených zaměstnanců:  10

Obsah kurzu:

zlepšení organizace výrobního procesu

definice metody „5S“

implementace základních pěti pilířů metody „5S“ do praxe

nastavení kontrolních mechanismů pro neustále zlepšování nastaveného procesu

 

Místo realizace vzdělávací aktivity:

Kurz bude realizován formou uzavřeného kurzu v prostorách zadavatele a prostorách partnerských subjektů v rámci projektu.

 

 

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 842000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
13.10.2017 - 31.8.2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Veselí nad Moravou, Kollárova 1694, PSČ 69801

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena
 • Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní realizaci zakázky v souladu s výzvou k podání nabídek. Nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v českých korunách bez DPH, výše DPH a celkovou cenou včetně DPH.

   

  Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady potřebné na zajištění školení (zejména náklady na odměnu pro lektora, jeho dopravu, ubytování, stravu apod.). Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat.

   

  Nabídková cena může být dále měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravenou podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

   

  Uchazeč je povinen zpracovat svou nabídkovou cenu do návrhu smlouvy. Tato nabídková cena musí korespondovat s výslednou cenou v Příloze č. 2.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Zadavatel dále požaduje doložení:

   

  Základní způsobilost

   

  Základní způsobilost splňuje uchazeč:

   

  který není v likvidaci;

  který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;

  vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;

  který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

  který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

  který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

   

  Uchazeč prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením uchazeče, ve kterém bude uvedeno, že uchazeč všechny výše uvedené základní způsobilosti požadované zadavatelem splňuje. Uchazeč může použít vzor čestného prohlášení, který je Přílohou č. 4 této zadávací dokumentace. Toto čestné prohlášení musí být opatřeno podpisem uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče.

   

  Profesní způsobilost

   

  Profesní způsobilost splňuje uchazeč:

  který předloží výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;

  který je oprávněn k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky. Tuto profesní způsobilost uchazeč prokáže předložením kopie výpisu ze živnostenského rejstříku nebo kopii živnostenského listu či koncese.

   

  Technická způsobilost:

  Ke splnění technické způsobilosti musí uchazeč dále doložit, že má pro plnění zakázky k dispozici realizační tým složený minimálně z pět (5) osob, z toho alespoň:

  minimálně dva (2) členové realizačního týmu mají vysokoškolské vzdělání a minimálně pět (5) let praxe v poskytování služeb školení pracovníků v oblasti firemního vzdělávání

  minimálně jeden (1) člen realizačního týmu má min. deset (10) let odborné praxe v poskytování služeb školení pracovníků z oblasti bezpečnosti

  minimálně jeden (1) člen realizačního týmu má vysokoškolské vzdělání a minimálně patnáct (15) let odborné praxe v poskytování služeb poradenství a vzdělávání pracovníků

  minimálně jeden (1) člen realizačního týmu má středoškolské vzdělání a min. pět (5) let praxe v oblasti profesionálního koučování

   

  Nabídka uchazeče nesplňujícího způsobilost bude vyloučena.

   

   

  Společná ustanovení ke způsobilosti

   

  Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče je splnění způsobilosti. V případě nesplnění kteréhokoliv kritéria nebo nesplnění povinnosti oznámení změn v kvalifikaci (viz níže) bude uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel má právo vyžádat si písemné objasnění předložených informací či dokladů nebo předložení dalších dodatečných informací či dokladů a písemného vysvětlení nabídky.

   

  Uchazeč prokáže splnění způsobilosti ve všech případech příslušnými doklady předloženými v prostých kopiích.

   

  Zadavatel může před uzavřením smlouvy požadovat od vybraného uchazeče předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění způsobilosti.

   

  Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit údaje a informace uvedené v nabídce uchazeče u třetích osob, uchazeč je povinen zadavatel v tomto poskytnout potřebnou součinnost.

   

  Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění způsobilosti, starší 3 měsíců.

   

  Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane uchazeč splňovat způsobilost, je uchazeč povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit. Uchazeč je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění způsobilosti v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti zadavateli.

   

  Prokázání splnění části způsobilosti prostřednictvím subdodavatele

   

  Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části způsobilosti požadované zadavatelem v bodu 2 této výzvy v plném rozsahu, je oprávněn splnění způsobilosti v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele.

   

  Uchazeč je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

   

  doklad prokazující splnění základní způsobilosti podle bodu 1 písm. b) této výzvy subdodavatelem a

  doklad prokazující splnění profesní způsobilosti podle bodu 2 písm. a) této výzvy subdodavatelem a

  smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění způsobilosti podle bodu 2 této výzvy.

   

  Uchazeč není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění způsobilosti podle bodu 2 písm. a) této výzvy.

   

  Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

 

Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů.

 

Nabídka uchazeče musí plně respektovat podmínky stanovené ve výzvě k podání nabídek.

Nabídka uchazeče musí obsahovat všechny požadavky uvedené v této výzvě k podání nabídek, není přípustné nabídnout pouze některé soubory nebo části plnění.

 

Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje způsobilost.

 

 

 

Zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče byla předložena v následující struktuře:

 

krycí list nabídky dle Přílohy č. 3 s identifikačními údaji uchazeče a uvedením nabídkové ceny za zakázku;

dokumenty prokazující splnění základní a profesní způsobilosti;

vyplněný návrh smlouvy zadavatele dle Přílohy č. 5, který bude obsahovat platební a obchodní podmínky. Zadavatel stanovuje, že návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče;

ostatní údaje a dokumenty (řazení dle uvážení uchazeče).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní realizaci zakázky v souladu s výzvou k podání nabídek. Nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v českých korunách bez DPH, výše DPH a celkovou cenou včetně DPH.

 

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady potřebné na zajištění školení (zejména náklady na odměnu pro lektora, jeho dopravu, ubytování, stravu apod.). Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat.

 

Nabídková cena může být dále měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravenou podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

 

Uchazeč je povinen zpracovat svou nabídkovou cenu do návrhu smlouvy. Tato nabídková cena musí korespondovat s výslednou cenou v Příloze č. 2.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče.Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky, Uchazečem podepsané návrhy smlouvy budou přiloženy zvlášť (nebudou sešity s nabídkou).Zadavatel, jako součást výzvy předkládá návrh smlouvy o realizaci projektu, viz Příloha č. 5, která je pro uchazeče závazná. Uchazeč doplní do návrhu smlouvy o realizaci projektu identifikační a kontaktní údaje v požadovaném rozsahu a další údaje stanovené zadavatelem (údaje v textu vyznačené údajem „DOPLNIT“).Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být podepsány statutárním zástupcem uchazeče oprávněným jednat za uchazeče dle obchodního rejstříku či obdobné evidence nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Pokud bude uchazeče zastupovat zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložená plná moc v originále, nebo v úředně ověřené kopii.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek a nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného ve výzvě.

 

Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou soutěží o nejhodnější nabídku ani veřejným příslibem.

 

Vybraný uchazeč si musí být vědom, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Uvedená povinnost se vztahuje i na všechny subdodavatele, pomocí kterých bude vybraný uchazeč plnit určitou část zakázky, nebo který poskytne vybranému uchazeči k plnění zakázky určité věci či práva a bude obsahem smlouvy uzavřené s vybraným uchazečem.

 

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a uchazeči bude probíhat pouze a jedině písemnou formou (vč. komunikace e-mailem) prostřednictvím kontaktní osoby pro výběrové řízení, a to pouze v českém jazyce.

 

Zadávací lhůta (lhůta, pro kterou je zájemce svou nabídkou vázán) činí 90 dnů a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Po skončení lhůty pro podání nabídek až do uplynutí zadávací lhůty, jsou nabídky podané uchazeči ve lhůtě pro podání nabídek, ve smyslu ustanovení § 1736 občanského zákoníku, neodvolatelnými.

 

Předložení nabídky v tomto výběrovém řízení berou uchazeči bez výhrad na vědomí, že v případě zrušení výběrového řízení, či neuzavření smlouvy s vybraným uchazečem, nevzniká žádnému z uchazečů nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účastí uchazečů v tomto výběrovém řízení a ustanovení § 1729 občanského zákoníku se tak, v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku, na toto výběrové řízení neaplikuje.

 

Náklady účasti ve výběrovém řízení nese uchazeč.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 841712.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Produca, s.r.o., Drnovice 739, IČO: 29305357, jednatel: Ing. Ĺubomír Sedlák

  Datum podpisu smlouvy: 12. 10. 2017

Datum ukončení: 12. 10. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 27. 9. 2017
 
Aktualizováno: 26. 10. 2017