Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění externího vzdělávání pro firmu KART ARENA BRNO, s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 10964

Název zakázky: Zajištění externího vzdělávání pro firmu KART ARENA BRNO, s.r.o.

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 14. 2. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: KART ARENA BRNO, s.r.o.

Sídlo zadavatele: Křížkovského 516/51, Pisárky, 603 00 Brno

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Tomáš Kusý
 • Telefon: +420602711766
 • E-mail: kusy@ktmotorsport.cz

IČ zadavatele: 25577859

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Marie Šedová
 • Telefon: +420777553939
 • E-mail: m.sedova@sedova.cz

Lhůta pro podání nabídek: 24. 2. 2017 12:00

Místo pro podání nabídek:
ŠEDOVÁ s.r.o., Budovatelská 872/51, 696 01 Rohatec, v pracovní dny v době od 7:30 hod do 15:30 hod

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Závazné požadavky zadavatele:

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této výzvy a v přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění zakázky.

Tyto požadavky je uchazeč povinen a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této výzvě a v jejich přílohách či změny obchodních podmínek budou považovány za nesplnění výzvy s následkem vyloučení uchazeče z další účasti na zadávacím řízení.

Předmět zakázky musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami.

Předmět zakázky a požadavky zadavatele:

Předmětem zakázky je zajištění realizace externích vzdělávacích kurzů.

Náklady na školící místnost, prezentační techniku (dataprojektor, flipchart, počítačové vybavení) jsou součástí nabídkové ceny. Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady uchazeče spojené se zajištěním předmětu plnění, zejména odměna lektora, cestovné lektora, stravné lektora a ubytování lektora, školící pomůcky, materiály apod. Součástí nabídkové ceny není občerstvení pro školené osoby.

Zadavatel požaduje splnění těchto podmínek:

 • Uchazeč poskytne účastníkům školení v potřebném počtu pro každý kurz výukové a podpůrné materiály.
 • Jednoho kurzu se může hromadně zúčastnit maximálně 12 osob.
 • Vzhledem k tomu, že jednotlivé kurzy budou probíhat dle aktuálních potřeb zadavatele, je nezbytné, aby uchazeč byl schopen realizovat konkrétní kurz 14 dnů od doručení požadavku zadavatele.
 • U kurzů budou dodrženy počty hodin výuky uvedené u jednotlivý popisů kurzů v Příloze č. 1.
 • Získané znalosti budou ověřeny uchazečem prostřednictvím závěrečného testu u vybraných kurzů po absolvování školení.
 • Součástí plnění je vydání certifikátu o úspěšném absolvování kurzu.
 • Výukové hodiny jsou myšleny v délce 60 min.
 • Školící den je myšlen v délce 8 hodin školení, bez přestávek. Přestávky uchazeč navrhne nad výše uvedený rozsah a to v min. počtu 2. včetně pauzy na oběd.
 • Plnění této veřejné zakázky musí být zajištěno dostatečným počtem kvalifikovaných a specializovaných osob, přičemž uchazeč je povinen vždy zajistit, aby činnost vyžadující určitou kvalifikaci či specializaci byla vykonávána vždy takovými fyzickými osobami, které kvalifikaci či specializaci mají. Zadavatel je oprávněn si danou skutečnost na místě ověřit a uchazeč je povinen v takovém případě poskytnout účinnou součinnost.
 • Uchazeč je vázán celým obsahem své nabídky po celou dobu zadávací lhůty.

Nabídka uchazeče musí obsahovat všechna uvedená školení v celém svém rozsahu, není přípustné nabídnout pouze některá školení nebo pouze části.

Součástí plnění bude rovněž dodání dokumentace ke vzdělávání, a to prezenčních listin, výukových materiálů, záznamů o školení (zpětná vazba od účastníků) a osvědčení/certifikátů o absolvování kurzů

Součástí plnění uchazeče budou veškeré dodávky a činnosti, které nejsou detailně specifikovány, ale které jsou nutné pro zhotovení díla a jeho funkcí.

Požadovaná specifikace jednotlivých kurzů je uvedena v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této výzvy.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 817800,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaná doba realizace je od 25. 2. 2017 do 31. 12 2018. Doba plnění zakázky může být upravena dle potřeb zadavatele.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění jsou prostory uchazeče nebo prostory zadavatele (Křížkovského 516/51, Pisárky, 603 00 Brno)

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle následujícího hodnotícího kritéria:

 • Celková nabídková cena bez DPH (váha 100%)

Nabídky budou hodnoceny podle výše celkové nabídkové ceny bez DPH. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.

Nabídka obsahující nejnižší nabídkovou cenu obdrží 100 bodů. Každá další hodnocená nabídka obdrží počet bodů odpovídající poměru nejnižší nabídkové ceny a hodnocené nabídkové ceny vynásobeného 100.

100 x (nejnižší cena / cena posuzované nabídky) x váha vyjádřená v procentech.

Sestavení celkového pořadí

Na základě výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví výsledné pořadí. Vítěznou se stane ta nabídka, která dostane nejvyšší počet bodů.

Hodnocení nabídek v rámci daného kritéria proběhne v souladu s pravidly uvedenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost v kapitole Pravidla pro zadávání zakázek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:

 • základní způsobilost;
 • profesní způsobilost;
 • technická způsobilost.

Nabídka uchazeče nesplňujícího způsobilost bude vyloučena.

 1.  Základní způsobilost

Základní způsobilost splňuje uchazeč:

 1. který není v likvidaci;
 2. který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;
 3. vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
 4. který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
 5. který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
 6. který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

Uchazeč prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením uchazeče, ve kterém bude uvedeno, že uchazeč všechny výše uvedené základní způsobilosti požadované zadavatelem splňuje. Uchazeč může použít vzor čestného prohlášení, který je Přílohou č. 4 této zadávací dokumentace. Toto čestné prohlášení musí být opatřeno podpisem uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče.

 1. Profesní způsobilost

Profesní způsobilost splňuje uchazeč:

 1. který předloží výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
 2. který je oprávněn k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky. Tuto profesní způsobilost uchazeč prokáže předložením kopie výpisu ze živnostenského rejstříku nebo kopii živnostenského listu či koncese.

Společná ustanovení ke způsobilosti

Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče je splnění způsobilosti. V případě nesplnění kteréhokoliv kritéria nebo nesplnění povinnosti oznámení změn v kvalifikaci (viz níže) bude uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel má právo vyžádat si písemné objasnění předložených informací či dokladů nebo předložení dalších dodatečných informací či dokladů a písemného vysvětlení nabídky.

Uchazeč prokáže splnění způsobilosti ve všech případech příslušnými doklady předloženými v prostých kopiích.

Zadavatel může před uzavřením smlouvy požadovat od vybraného uchazeče předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění způsobilosti.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit údaje a informace uvedené v nabídce uchazeče u třetích osob, uchazeč je povinen zadavatel v tomto poskytnout potřebnou součinnost.

Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění způsobilosti, starší 3 měsíců.

Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane uchazeč splňovat způsobilost, je uchazeč povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit. Uchazeč je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění způsobilosti v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti zadavateli.

Prokázání splnění části způsobilosti prostřednictvím subdodavatele

Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části způsobilosti požadované zadavatelem v bodu 2 této výzvy v plném rozsahu, je oprávněn splnění způsobilosti v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele.

Uchazeč je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

 • doklad prokazující splnění základní způsobilosti podle bodu 1 písm. b) této výzvy subdodavatelem a
 • doklad prokazující splnění profesní způsobilosti podle bodu 2 písm. a) této výzvy subdodavatelem a
 • smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění způsobilosti podle bodu 2 této výzvy.

Uchazeč není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění způsobilosti podle bodu 2 písm. a) této výzvy.

Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů.

Nabídka uchazeče musí plně respektovat podmínky stanovené ve výzvě k podání nabídek.

Nabídka uchazeče musí obsahovat všechny požadavky uvedené v této výzvě k podání nabídek, není přípustné nabídnout pouze některé soubory nebo části plnění.

Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje způsobilost.

Zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče byla předložena v následující struktuře:

 • krycí list nabídky dle Přílohy č. 3 s identifikačními údaji uchazeče a uvedením nabídkové ceny za zakázku;
 • dokumenty prokazující splnění základní a profesní způsobilosti;
 • vyplněný návrh smlouvy zadavatele dle Přílohy č. 5, který bude obsahovat platební a obchodní podmínky. Zadavatel stanovuje, že návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče;
 • ostatní údaje a dokumenty (řazení dle uvážení uchazeče).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní realizaci zakázky v souladu s výzvou k podání nabídek. Nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v českých korunách bez DPH, výše DPH a celkovou cenou včetně DPH.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady potřebné na zajištění školení (zejména náklady na odměnu pro lektora, jeho dopravu, ubytování, stravu apod.). Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat.

Nabídková cena může být dále měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravenou podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Uchazeč je povinen zpracovat svou nabídkovou cenu do návrhu smlouvy. Tato nabídková cena musí korespondovat s výslednou cenou v Příloze č. 2.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky, Uchazečem podepsané návrhy smlouvy budou přiloženy zvlášť (nebudou sešity s nabídkou). Zadavatel, jako součást výzvy předkládá návrh smlouvy o realizaci projektu, viz Příloha č. 5, která je pro uchazeče závazná. Uchazeč doplní do návrhu smlouvy o realizaci projektu identifikační a kontaktní údaje v požadovaném rozsahu a další údaje stanovené zadavatelem (údaje v textu vyznačené údajem „DOPLNIT“). Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být podepsány statutárním zástupcem uchazeče oprávněným jednat za uchazeče dle obchodního rejstříku či obdobné evidence nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Pokud bude uchazeče zastupovat zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložená plná moc v originále, nebo v úředně ověřené kopii.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek a nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného ve výzvě.

Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou soutěží o nejhodnější nabídku ani veřejným příslibem.

Vybraný uchazeč si musí být vědom, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Uvedená povinnost se vztahuje i na všechny subdodavatele, pomocí kterých bude vybraný uchazeč plnit určitou část zakázky, nebo který poskytne vybranému uchazeči k plnění zakázky určité věci či práva a bude obsahem smlouvy uzavřené s vybraným uchazečem.

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a uchazeči bude probíhat pouze a jedině písemnou formou (vč. komunikace e-mailem) prostřednictvím kontaktní osoby pro výběrové řízení, a to pouze v českém jazyce.

Zadávací lhůta (lhůta, pro kterou je zájemce svou nabídkou vázán) činí 90 dnů a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Po skončení lhůty pro podání nabídek až do uplynutí zadávací lhůty, jsou nabídky podané uchazeči ve lhůtě pro podání nabídek, ve smyslu ustanovení § 1736 občanského zákoníku, neodvolatelnými.

Předložení nabídky v tomto výběrovém řízení berou uchazeči bez výhrad na vědomí, že v případě zrušení výběrového řízení, či neuzavření smlouvy s vybraným uchazečem, nevzniká žádnému z uchazečů nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účastí uchazečů v tomto výběrovém řízení a ustanovení § 1729 občanského zákoníku se tak, v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku, na toto výběrové řízení neaplikuje.

Náklady účasti ve výběrovém řízení nese uchazeč.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 5), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Viz Oznámení o zrušení.

Datum ukončení: 1. 3. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 14. 2. 2017
 
Aktualizováno: 1. 3. 2017