Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

V aplikaci došlo k neočekávané vnitřní chybě.

Pro obnovení funkce se zkuste, prosím, odhlásit a znovu přihlásit. Potom zkuste akci zopakovat. Pokud problém přetrvá, obraťte se, prosím, na technickou podporu.
Omlouváme se za způsobené problémy.
08.08.2020 20:41:43 CEST
java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 10
  eu.ibacz.esf.core.service.procurementprocedure.ProcurementProcedureServiceImpl.convertToArray(ProcurementProcedureServiceImpl.java:388)
  eu.ibacz.esf.core.service.procurementprocedure.ProcurementProcedureServiceImpl.getValuesForRangeSliderWithMaxMin(ProcurementProcedureServiceImpl.java:294)
  sun.reflect.GeneratedMethodAccessor2795.invoke(Unknown Source)
  sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
  java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
  org.springframework.aop.support.AopUtils.invokeJoinpointUsingReflection(AopUtils.java:333)
  org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.invokeJoinpoint(ReflectiveMethodInvocation.java:190)
  org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:157)
  org.springframework.aop.interceptor.ExposeInvocationInterceptor.invoke(ExposeInvocationInterceptor.java:92)
  org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:179)
  org.springframework.aop.framework.JdkDynamicAopProxy.invoke(JdkDynamicAopProxy.java:213)
  com.sun.proxy.$Proxy728.getValuesForRangeSliderWithMaxMin(Unknown Source)
  eu.ibacz.esf.web.portlet.assetpublisherfilter.AssetPublisherFilterAbstractController.setProcurementsSpecificAttributes(AssetPublisherFilterAbstractController.java:109)
  eu.ibacz.esf.web.portlet.assetpublisherfilter.AssetPublisherFilterAbstractController.setModelAttributeByAssetType(AssetPublisherFilterAbstractController.java:86)
  eu.ibacz.esf.web.portlet.assetpublisherfilter.AssetPublisherFilterViewController.view(AssetPublisherFilterViewController.java:140)
  sun.reflect.GeneratedMethodAccessor1716.invoke(Unknown Source)
  sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
  java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
  org.springframework.web.bind.annotation.support.HandlerMethodInvoker.invokeHandlerMethod(HandlerMethodInvoker.java:181)
  org.springframework.web.portlet.mvc.annotation.AnnotationMethodHandlerAdapter.invokeHandlerMethod(AnnotationMethodHandlerAdapter.java:367)
  org.springframework.web.portlet.mvc.annotation.AnnotationMethodHandlerAdapter.doHandle(AnnotationMethodHandlerAdapter.java:354)
  org.springframework.web.portlet.mvc.annotation.AnnotationMethodHandlerAdapter.handleRender(AnnotationMethodHandlerAdapter.java:294)
  org.springframework.web.portlet.DispatcherPortlet.doRenderService(DispatcherPortlet.java:764)
  org.springframework.web.portlet.FrameworkPortlet.processRequest(FrameworkPortlet.java:537)
  org.springframework.web.portlet.FrameworkPortlet.doDispatch(FrameworkPortlet.java:483)
  javax.portlet.GenericPortlet.render(GenericPortlet.java:233)
  com.liferay.portlet.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:103)
  com.liferay.portlet.ScriptDataPortletFilter.doFilter(ScriptDataPortletFilter.java:55)
  com.liferay.portlet.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:100)
  com.liferay.portal.kernel.portlet.PortletFilterUtil.doFilter(PortletFilterUtil.java:64)
  ... and more ...
Zpět

Zajištění komplexních vzdělávacích služeb pro projekt „Vzděláváním k vyšší profesionalizaci ÚMOb MOaP“ – klíčovou aktivitu č. 6

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12270

Název zakázky: Zajištění komplexních vzdělávacích služeb pro projekt „Vzděláváním k vyšší profesionalizaci ÚMOb MOaP“ – klíčovou aktivitu č. 6

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 23. 4. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlo zadavatele: náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Petra Bernfeldová, starostka
 • Telefon: +420599442807
 • E-mail: bernfeldova@moap.ostrava.cz

IČ zadavatele: 00845451

DIČ zadavatele: CZ00845451

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Bc. Petra Kupková
 • Telefon: +420599442978
 • E-mail: pkupkova@moap.ostrava.cz

Lhůta pro podání nabídek: 4. 5. 2018 08:15

Místo pro podání nabídek:
Poštou na adresu: Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava nebo osobně na podatelnu v sídle zadavatele tamtéž. Úřední hodiny podatelny: Po, St: 8:00 – 17:00; Út, Čt: 8:00 - 15:00; Pá: 8:00 – 13:00. V případě doručení poštou je za okamžik podání nabídky považováno převzetí zásilky adresátem. V případě osobního předání nabídky na podatelně je rozhodující datum a čas prezenčního razítka podacího místa.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Samotná zakázka (projekt) „Vzděláváním k vyšší profesionalizaci ÚMOb MOaP“ se skládá celkem z 18 částí, a to části klíčová aktivita č. 2, 4, 6, 8, klíčová aktivita č. 7 části A až L a klíčová aktivita č. 9 části A a B.

Pro části zakázky klíčová aktivita č. 2, 4, 6, 8 jsou výzva k podání nabídky a smlouva vypracovány samostatně. Pro část klíčová aktivita č. 7 části A až L je vypracována společná výzva a samostatné smlouvy pro každou z těchto částí. Pro část klíčová aktivita č. 9 části A a B je vypracována společná výzva a samostatné smlouvy pro každou z těchto částí. Pro každou jednotlivou část veřejné zakázky (projektu) „Vzděláváním k vyšší profesionalizaci ÚMOb MOaP“ bude uzavřena s vybraným dodavatelem samostatná smlouva.

Dodavatel je oprávněn podat nabídku jen do jedné, více či všech částí zakázky.

Každá nabídka pro jednotlivou část zakázky (projektu) bude podána samostatně a v samostatné obálce, dle pokynů níže uvedených.

Každá dílčí část zakázky (projektu) bude posuzována a hodnocena samostatně. Dodavatel je povinen v rámci dané části zakázky nabídnout všechny zadavatelem požadované kurzy, nikoliv jen některé.

Pokud v období mezi zahájením zadávacího řízení a realizací kurzu dojde k významnější změně (právní) úpravy týkající se předmětu kurzu (týká se všech kurzů), je vybraný dodavatel povinen změnu zohlednit v náplni samotného kurzu.

 

Předmětem zakázky je zajištění realizace vzdělávacích kurzů v oblasti komunikace s veřejností pro zaměstnance Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Předmět zakázky je rozdělen do 7 dílčích vzdělávacích aktivit (kurzů, školení), v rámci nichž bude proškoleno celkem 25 skupin zaměstnanců, a to následovně:

Zásady efektivní komunikace s klientem
Zvládání komunikace s náročným klientem
Asertivita a její využití v jednání s klienty
Zvládání stresu a stresových situací
Profesionální asistentka
Komunikace s klienty trpícími demencí
Psychohygiena

Podrobný rozpis jednotlivých kurzů je uveden v Příloze č. 1 výzvy. Požadavky uvedené v Příloze č. 1 musí být uchazečem dodrženy.

Jedná se o kurzy „na míru“ a jejich obsahová náplň musí být v souladu s požadavky zadavatele a zohledňovat potřeby cílové skupiny!

Školení budou probíhat na základě dohody se zadavatelem dle termínů navržených zadavatelem.

Toto výběrové řízení vychází z projektu Vzděláváním k vyšší profesionalizaci ÚMOb MOaP CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002856, který byl připravován ve spolupráci se společností AQE advisors, a.s., se sídlem: třída Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno – město, IČO: 26954770.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 619834,71 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
květen 2018 – říjen 2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění jsou prostory zajištěné zadavatelem (náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava).

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti na základě nejnižší nabídkové ceny bez DPH s váhou 100 %. Hodnocena bude cena celkem bez DPH, tj. za celý předmět plnění dané části veřejné zakázky.

  Hodnocením nabídek na základě kritéria nejnižší nabídkové ceny bez DPH bude stanoveno jejich pořadí, a to dle nejnižší nabídkové ceny bez DPH až po nejvyšší nabídkovou cenu bez DPH (čím nižší nabídková cena, tím lepší pořadí nabídky).

  V případě, že budou podány dvě a více nabídek s nejnižší nabídkovou cenou (jejich nabídková cena bude nejnižší a shodná), bude vítězný uchazeč vybrán pomocí náhodného výběru. Výběr bude v takové případě proveden co nejtransparentnějším způsobem, uchazeči, kterých se takový výběr týká, se budou moci tohoto výběru zúčastnit.  

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Kvalifikovaný, pro plnění této zakázky, je dodavatel, který:

   

  prokáže základní způsobilost:

   

  Způsobilý není ten dodavatel, který:

   

  byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele (k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží),
  má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
  má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
  má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
  je v likvidaci nebo proti němu bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byla nařízena nucená správa nebo je v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

   

  Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti. Dodavatel může využít vzor čestného prohlášení, který je přílohou č. 9 této výzvy.

   

  Prokáže profesní způsobilost doložením:

   

  dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky (výpis ze živnostenského rejstříku pro obor činnosti „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“),
  aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, je-li dodavatel v tomto rejstříku zapsán.

   

  Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení. Dodavatel je oprávněn prokázat způsobilost také prostřednictvím výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Je postačující, aby výše uvedené podklady prokazující splnění kvalifikace byly předloženy v podobě prostých kopií.

   

  prokáže technickou kvalifikaci doložením:

   

  seznamu významných služeb poskytnutých uchazečem za poslední 3 roky, v oblasti, která je totožného či obdobného charakteru jako je předmět plnění této zakázky, tj. uskutečnění akce týkající se vzdělávání dospělých osob. Pro účely tohoto ustanovení je uvedené období posledních 3 let počítáno zpětně ode dne vyhlášení výběrového řízení. Účastník splní tento kvalifikační předpoklad, pokud prokáže, že v posledních 3 letech realizoval alespoň 3 významné služby (tímto se rozumí, že každá z těchto služeb je v 50 % finančním objemu části, na kterou uchazeč podává svou nabídku. Přílohou seznamu významných služeb musí být identifikace služby, cena služby bez DPH, doba realizace služby (měsíc a rok) a uvedení obchodní firmy zákazníka včetně telefonu a e-mailu na kontaktní osobu. Seznam musí mít podobu čestného prohlášení, které bude podepsáno oprávněnou osobou uchazeče. Vzor čestného prohlášení je součástí přílohy č. 5.
  seznamu osob realizačního týmu, které se na plnění zakázky budou podílet po celou dobu její realizace, a to bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. Komunikační jazyk v rámci poskytování služeb bude český jazyk. Ke každému kurzu bude v seznamu přiřazen jeden lektor, který bude daný kurz zajišťovat. Seznam musí mít podobu čestného prohlášení, které bude podepsáno oprávněnou osobou uchazeče (vzor čestného prohlášení je součástí příloha č. 6) a bude zde uvedena:

  osoba odpovědná za plnění zakázky, koordinaci vzdělávacích aktivit a za komunikaci se zadavatelem, tj. vedoucí týmu. Požadovaná kvalifikace u vedoucího týmu jsou ukončené vysokoškolské vzdělání, minimálně 3 roky praxe v oblasti koordinace vzdělávacích aktivit a zkušenosti s vedením týmu.
  osoby zajišťující odbornou stránku kurzů, tj. lektoři. Požadovaná kvalifikace u lektora kurzů na míru (tj. uzavřených) je: ukončené vysokoškolské vzdělání, minimálně 3 roky praxe na pozici lektora, odlektorováno min. 80 lektorohodin á 45 minut a to vždy na téma daného kurzu. Všichni lektoři doloží osvědčení o odborné kvalifikaci opravňující osobu lektora k výuce daného kurzu tam, kde to platné předpisy či povaha kurzu vyžadují.

   

  Přílohu seznamu osob realizačního týmu budou tvořit profesní životopisy vedoucího týmu a lektorů, ze kterých bude patrné splnění výše uvedených podmínek technické kvalifikace a doklady o jejich nejvyšším dosaženém vzdělání v prosté kopii. Vzorové životopisy jsou součástí přílohy č. 3 a 4.

   Minimální rozsah profesního životopisu v případě vedoucího týmu je:

  jméno a příjmení,
  nejvyšší dosažené vzdělání,
  přehled profesní praxe a délky jejího trvání v relevantním oboru,
  relevantní zakázky, na kterých se uvedená osoba podílela s uvedením kontaktu na objednatele zakázky.

                     Minimální rozsah profesního životopisu v případě lektora je:

  jméno a příjmení,
  nejvyšší dosažené vzdělání,
  přehled profesní praxe lektora a délka jejího trvání, dle vymezeného kurzu (kurzů)
  název kurzu, jehož výuku bude lektor zajišťovat,
  soupis odlektorovaných školicích dní, název školení s uvedením objednatele školení a kontaktu na něj pro ověření referencí.

  Výměnu člena realizačního týmu je možné provést pouze po předchozím písemném schválení zadavatelem. Člena realizačního týmu je dodavatel povinen nahradit pouze takovou osobou, která splňuje požadavky na lektora daného kurzu uvedené v této výzvě.

  Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče je splnění kvalifikace. V případě nesplnění kteréhokoliv kvalifikačního kritéria může být uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel má právo vyžádat si písemné objasnění předložených informací či dokladů nebo doložení vysvětlení zadávacích podmínek a dokladů, nebo písemného vysvětlení nabídky.

  Pokud po předložení dokladů, nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka tohoto řízení, je takový účastník povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů pak předložit nové doklady. Výše uvedená povinnost uchazeči nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že podmínky kvalifikace dle této výzvy zůstanou dodrženy a nedojde k ovlivnění hodnotících kritérií.

  Zadavatel může před uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem po tomto vyžadovat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

  Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si údaje a informace uvedené v nabídce uchazeče u třetích osob, přičemž uchazeč je povinen zadavateli při tomto povinen poskytnout svou součinnost.

   

  Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Údaje a informace uvedené v této výzvě a všech jejích přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění zakázky.

Tyto požadavky je uchazeč povinen plně akceptovat a respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele, uvedených v této výzvě a jejích přílohách, či změna obchodních nabídek, budou považovány za nesplnění podmínek výzvy s následným možným vyloučením uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.

Nabídkou se rozumí kompletní dokumentace včetně všech příloh či dokladů prokazujících kvalifikaci uchazeče.

Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů a musí být zpracována v českém jazyce.

Zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče byla předložena v jednom originále a jedné kopii v listinné podobě a dále pak v jedné elektronické kopii na CD (ve formátu pdf, s listy naskenovanými tak, jak je nabídka podávána, včetně podpisů).

Podává-li uchazeč nabídku na jednu část, zpracuje ji v následující struktuře. Podává-li uchazeč nabídku do více částí zakázky, pro každou z nich zpracuje samostatnou nabídku v následující struktuře:

Krycí list nabídky s uvedením nabídkové ceny – pro sestavení krycího listu nabídky uchazeč použije přílohu č. 2 této výzvy k podání nabídek. Krycí list bude obsahovat nabídkovou cenu uchazeče na danou část a jednotkové ceny za kurzy a bude podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
Doklady, jimiž dodavatel splňuje kvalifikaci – dle Základních požadavků na prokázání kvalifikace uvedených v této výzvě.
Písemný návrh smlouvy, zpracovaný v souladu se závazným návrhem smlouvy pro danou část zakázky, jež tvoří přílohy č. 7 této výzvy. Jakékoliv změny ve smlouvě jsou nepřípustné a uchazeč doplní pouze údaje ve žlutě vyznačených místech, včetně příloh. Návrh smlouvy bude obsahovat nabídkovou cenu. Návrh smlouvy bude podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
Ostatní údaje a dokumenty (řazení dle uvážení uchazeče)

V případě, že nabídku podává za uchazeče jiná osoba než její statutární orgán, připojí uchazeč k nabídce úředně ověřené zmocnění této osoby.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v českých korunách bez DPH, výše DPH a celkovou cenou včetně DPH. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky.

Nabídková cena může být dále měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Uchazeč použije ke zpracování nabídkové ceny krycí list – příloha č. 2 této výzvy.

Uchazeč je povinen zapracovat svou nabídkovou cenu do návrhu smlouvy.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě (1 originál + 1 kopie) a v elektronické podobě na CD, vše v neprůhledné řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotvírat – název příslušné části veřejné zakázky“, na níž bude uvedena adresa zadavatele a kontaktní adresa uchazeče. Nabídka i návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Všechny listy nabídky budou navzájem neoddělitelně spojeny tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před manipulací či vyjmutím z nabídky a budou řádně označeny vzestupnou číselnou řadou. Zadavatel doporučuje uchazečům opatřit obálku s nabídkou v místě uzavření razítkem, případně podpisem uchazeče.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Dodavatel je oprávněn podat nabídku jen do jedné, více či všech částí zakázky.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek zakázky (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti dle předchozího odstavce. Zadavatel může poskytnout účastníkům vysvětlení zadávacích podmínek i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Informace a údaje uvedené v této výzvě a v přílohách výzvy vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění zakázky.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek a nabídky obsahující plnění nad rámec toho, jež je požadováno výzvou.
Veškerá komunikace mezi zadavatelem a uchazeči bude probíhat pouze a jedině písemnou formou (vč. komunikace e-mailem) prostřednictvím kontaktní osoby pro výběrové řízení, a to pouze v českém jazyce.
Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit, a to v souladu s kap. 20.10. Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 7) – dostupné na www.esfcr.cz. V takovém případě poskytne účastníkům řádné odůvodnění.
Předložením nabídky do tohoto výběrového řízení berou uchazeči bez výhrad na vědomí, že v případě zrušení výběrového řízení, nebo neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, nevzniká žádnému z účastníků nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účastí uchazečů v tomto výběrovém řízení.
Uchazeč si musí být vědom, že je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Uvedená povinnost se vztahuje i na všechny poddodavatele, pomocí kterých bude vybraný dodavatel plnit určitou část zakázky, nebo který poskytne vybranému dodavateli k plnění zakázky určité věci či práva a bude obsahem smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem.
Náklady na účast ve výběrovém řízení nese účastník.
Nabídky nebudou účastníkům zadávacího řízení vráceny.
Účastník zadávacího řízení se podáním nabídky zavazuje k poskytnutí součinnosti při uzavření smlouvy.
Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit, nebo doplnit výzvu a její přílohy. Toto doplnění zveřejní zadavatel na profilu zadavatele https://vz-moap.ostrava.cz/ a na www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky. Zadavatel tímto upozorňuje dodavatele na průběžnou kontrolu profilu zadavatele, nebo www.esfcr.cz.

 

Zadavatel umožňuje zajištění předmětu zakázky s využitím poddodavatelů, ale požaduje, aby účastník zadávacího řízení ve své nabídce uvedl:

ty části zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, nebo
předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou již účastníkovi zadávacího řízení známi, a současně uvedl, kterou část zakázky bude každý z těchto poddodavatelů plnit

V případě, že bude dodavatel prokazovat splnění profesní způsobilosti prostřednictvím jiné osoby, předloží v nabídce:

           a) výpis z obchodního rejstříku jiné osoby,

           b) doklad o splnění základní způsobilosti jiné osoby,

           c) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace touto osobou,

           d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo

               poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění

               veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala splnění kvalifikace.

 

Pokud účastník nehodlá využít k plnění zakázky poddodavatele, uvede tuto skutečnost ve své nabídce. K tomuto uchazeč může využít vzor čestného prohlášení, který je přílohou č. 8 této výzvy.

 

V případě, že předmět zakázky má být plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat základní způsobilost a předložit výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm účastník zapsán. Další kvalifikaci prokazují dodavatelé společně. Dodavatelé jsou zároveň povinni předložit smlouvu, ze které plyne, že účastníci jsou vůči zadavateli a třetím osobám zavázáni společně a nerozdílně.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 7), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.Směrnicí SME 2016 – 08 Statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Postup při zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 225000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): EDUCA24 agency, s.r.o., Žaludová 756, Ostrava – Petřkovice, 725 29, IČ 27838714

  Datum podpisu smlouvy: 27. 6. 2018

Datum ukončení: 27. 6. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 23. 4. 2018
 
Aktualizováno: 9. 7. 2018