Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění případových supervizí pro týmy pracovníků v sociálních službách v rámci projektu „Podpora transformace v MSK III“ II

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11666

Název zakázky: Zajištění případových supervizí pro týmy pracovníků v sociálních službách v rámci projektu „Podpora transformace v MSK III“ II

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 27. 9. 2017

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Moravskoslezský kraj

Sídlo zadavatele: 28. října 117, 702 18 Ostrava

IČ zadavatele: 70890692

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Eva Cholevová
 • Telefon: +420595622484
 • E-mail: eva.cholevova@msk.cz

Lhůta pro podání nabídek: 10. 10. 2017 12:00

Místo pro podání nabídek:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je komplexní zajištění případových supervizí pro týmy pracovníků v sociálních službách, a to ve stanovené kvalitě, nastaveném rozsahu a dle časového rámce, které vedou k naplnění projektu „Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0001920, spolufinancovaného z Operačního programu Zaměstnanost („OPZ“), jehož cílem je podpořit proces transformace sociálních služeb v Moravskoslezském kraji a přispět k začlenění osob se zdravotním postižením do běžného života.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 218181,82 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Od nabytí účinnosti smlouvy do 31. 3. 2019 dle časového rámce v souladu s přílohou č. 1 obchodních podmínek.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění je v místě poskytování pobytových sociálních služeb – domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněná bydlení a domovy se zvláštním režimem, na území Moravskoslezského kraje.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

1. Zadavatel bude nabídky hodnotit dle jejich ekonomické výhodnosti.

2. Kritérium hodnocení: nejnižší nabídková cena.

3. Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny uvedená dodavatelem v návrhu smlouvy, a to cena za služby v Kč bez DPH (v případě plátce DPH) a cena za služby v Kč (v případě neplátce DPH) dle čl. IV. odst. 1 návrhu smlouvy.

4. Výsledné pořadí hodnocených nabídek bude určeno seřazením nabídek od nejnižší nabídkové ceny bez DPH po nejvyšší.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

1. Dodavatel předloží doklady o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (např. prostou kopii výpisu ze živnostenského rejstříku) a rovněž prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku (nesmí být starší 90 kalendářní dnů ke dni podání nabídky), pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, je-li v ní zapsán. Nevztahuje-li se oprávnění k podnikání na celý rozsah zakázky, mohou prokázat oprávnění k podnikání i poddodavatelé.

2. Dodavatel, který není zapsán do obchodního rejstříku, doloží prostou kopii oprávnění k podnikání či jiného dokumentu, z něhož bude zřejmé, že je oprávněn jednat za smluvní stranu (např. zřizovací listina, stanovy, doklad o přidělení IČ apod.). Nevyplývá-li toto oprávnění přímo z výše uvedených dokladů, doloží doklady, ze kterých toto oprávnění bude zřejmé (např. plná moc, jmenovací dekret, podpisový řád, organizační řád, stanovy apod.).

3. Dodavatel předloží analogicky dle § 74 zákona splnění základní způsobilosti formou čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel splňuje podmínky základní způsobilosti. Vzor čestného prohlášení je k dispozici u této zakázky na profilu zadavatele NEN. Čestné prohlášení nesmí být starší 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

4. Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem výše (dle bodů 1, 3) je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci prostou kopii výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona) nebo prostou kopii certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona).

5. Dodavatel ve své nabídce dále doloží seznam významných realizovaných (ukončených) zakázek v sociálních službách za poslední 3 roky. V tomto seznam dodavatel uvede:

 • název objednatele,
 • předmět významné služby a její rozsah (předmět a druh služby, doba trvání, počet účastníků),
 • doba realizace významné služby,
 • kontaktní osoba objednatele, u které bude možné realizaci významné služby ověřit.

6. Dodavatel ve své nabídce doloží seznam členů týmu prostřednictvím čestného prohlášení (Čestné prohlášení dodavatele o složení realizačního týmu – Případové supervize, kteří se budou podílet na realizaci zakázky, a který se bude skládat nejméně z:

 • vedoucí realizačního týmu (odborný garant), který musí mít:

- min. VŠ vzdělání v oblasti odpovídající předmětu plnění smlouvy (tj. obory sociální, pedagogické, zdravotní),

- zkušenost s metodickým řízením v oblasti sociální práce,

- manažerská profesní zkušenost v organizaci poskytující sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

- lektorské zkušenosti v oblasti sociální práce,

- profesní zkušenost s realizací supervizí u poskytovatelů sociálních služeb.

Profesní zkušenosti v oblasti sociálních služeb jsou požadovány v minimálním rozsahu 5 let.

 • a člen realizačního týmu, který musí mít:

- VŠ vzdělání,

- supervizní výcvik v minimálním rozsahu 120 hodin, nebo psychoterapeutický výcvik v min. rozsahu 400 hodin.

K prokázání splnění tohoto kvalifikačního požadavku předloží dodavatel následující dokumenty:

1) zpracovaný a podepsaný profesní životopis, který bude mít tuto strukturu:

a) pro odborného garanta:

- jméno a příjmení osoby,

- označení pozice v realizačním týmu,

- dosažené vzdělání, včetně uvedení univerzity – instituce, certifikáty,

- celková délka praxe v oboru,

- přehled profesní praxe (zkušenost s metodickým řízením v oblasti sociální práce, manažerská profesní zkušenost v organizaci poskytující sociální služby, zkušenost s realizací supervizí) vztahující se k plnění předmětu této veřejné zakázky,

- přehled lektorské zkušenosti u vedoucího realizačního týmu (odborného garanta),

- přehled nejdůležitějších projektů na realizaci porovnatelného typu služeb, na jejichž plnění se osoba podílela, včetně uvedení její pozice a rozsah práce a odpovědnosti, název zadavatele, popř. číslo projektu apod.

b) pro člena realizačního týmu:

- jméno a příjmení osoby,

- označení pozice v realizačním týmu,

- dosažené vzdělání, včetně uvedení univerzity – instituce, certifikáty,

- přehled profesní praxe vztahující se k plnění předmětu této veřejné zakázky (supervizní výcvik v minimálním rozsahu 120 hodin, nebo psychoterapeutický výcvik v min. rozsahu 400 hodin).

2) prosté kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (pro odborného garanta i člena realizačního týmu).

7. Zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce specifikoval, zda má v úmyslu zadat zakázku poddodavateli.Zadavatel současně požaduje, aby dodavatel v nabídce uvedl identifikační údaje každého poddodavatele.

8. Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění kvalifikace požadované v odst. 1, 3, 5 a 6 tohoto článku v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiné osoby. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit od tohoto subjektu:

a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

c) doklad prokazující splnění podmínek základní způsobilosti podle § 74 zákona a

d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel předloží písemný návrh smlouvy vč. příloh respektující požadavky uvedené v obchodních podmínkách podepsaný osobou oprávněnou podepisovat za dodavatele, a to stanoveným způsobem. Oprávnění k podpisu včetně jeho způsobu bude doloženo příslušným oprávněním (např. výpis z obchodního rejstříku, stanovy občanského sdružení, plná moc, apod.). Od obchodních podmínek se nelze odchýlit v neprospěch zadavatele. Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky dodavatele. V případě rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh smlouvy.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná, uvedena v české měně, a to v členění uvedeném v obchodních podmínkách v čl. IV. odst. 1 (v případě plátce DPH cena za služby bez DPH, DPH a cena včetně DPH), (v případě neplátce DPH cena za služby). Tato cena bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění této veřejné zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.Nabídka musí být podána v písemné formě a návrh smlouvy a veškerá prohlášení musí být podepsána osobou oprávněnou podepisovat za dodavatele.Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, a to včetně kontaktní adresy, e-mailové adresy a telefonu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení, změnu/doplnění zadávací dokumentace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:

1. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

2 Platební podmínky jsou podrobně popsány v Obchodních podmínkách.

3. Bližší informace viz Výzva k podání nabídek.

4. Kompletní dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MSK

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6) na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 217800.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Mgr. Jana Maláskováse sídlem: Sokolovská 1135/5, 708 00, Ostrava – PorubaIČO: 74225367

  Datum podpisu smlouvy: 30. 11. 2017

Datum ukončení: 30. 11. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 27. 9. 2017
 
Aktualizováno: 1. 12. 2017