Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění pronájmu vhodných prostor pro vzdělávací aktivity a individuální pohovory v rámci projektu Šance vrátit se do aktivního života

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12226

Název zakázky: Zajištění pronájmu vhodných prostor pro vzdělávací aktivity a individuální pohovory v rámci projektu Šance vrátit se do aktivního života

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 5. 4. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: V - studio, s.r.o.

Sídlo zadavatele: Žižkova třída 309/12, 370 01 České Budějovice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: PhDr. Luděk Vlček
  • Telefon: +420602436170
  • E-mail: l.vlcek@v-studio.cz

IČ zadavatele: 25187856

DIČ zadavatele: CZ25187856

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Leona Nováková
  • Telefon: +420725983114
  • E-mail: v-studio@v-studio.cz

Lhůta pro podání nabídek: 10. 5. 2018 12:00

Místo pro podání nabídek:
Žižkova třída 309/12, 370 01 České Budějovice. Nabídku může účastník doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídek, a to poštou nebo osobně do sídla firmy v pracovních dnech: pondělí - pátek 8:00 - 12:00. Při doručení poštou rozhoduje datum a čas doručení nabídky.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění pronájmů vhodných prostor pro vzdělávací aktivity a pronájmů prostor pro individuální pohovory v rámci projektu Aktivizace a obnovování zaměstnavatelnosti dlouhodobě evidovaných uchazečů v Jihočeském kraji.

Bližší podrobnosti a požadavky vztahující se k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v přílohách této Výzvy k podání nabídky. 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1339000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Doba plnění veřejné zakázky: •Termín zahájení: nejdříve 01. 06. 2018 •Termín ukončení: nejpozději 30. 9. 2019 Zakázka bude realizována průběžně. Dodavatel služby bude respektovat časový harmonogram zadavatele a plně se přizpůsobí jeho potřebám. Předběžný harmonogram plnění zakázky je součástí Zadávací dokumentace jako příloha č.7

Místo dodání / převzetí plnění:
Místo plnění veřejné zakázky: Vzdělávací i poradenské aktivity budou probíhat v 5 okresech Jihočeského kraje: •Českobudějovický •Táborský •Českokrumlovský •Strakonický •Jindřichohradecký Účastník musí být schopen plnit předmět zakázky v těchto vybraných okresech. Podrobná specifikace požadavků na pronajímané prostory i časovou flexibilitu zadavatele je uvedena v příloze č. 1 Zadávací dokumentace

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost na základě níže uvedených kritérií pro hodnocení nabídek:

 

1. celková nabídková cena (bez DPH) 70%

2. dopravní dostupnost pronajímaných prostor 15%

3. prostory pro zajištění občerstvení 15%

 

Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce bude podle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Bodové hodnoty u každé nabídky budou sečteny do celkového hodnocení nabídky. Výsledné pořadí bude stanoveno podle dosaženého počtu bodů – více bodů znamená lepší umístění nabídky.

kritérium č. 1  -  celková nabídková cena (váha 70%)

Hodnocení bude provedeno podle výše celkové nabídkové ceny bez DPH, stanovené jako součet cenové nabídky za pronájem prostor pro vzdělávací aktivity a cenové nabídky pro pronájem prostor pro individuální pohovory – hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky, tj. poměr nejnižší nabídkové ceny a nabídkové ceny hodnoceného účastníka (nejvhodnější nabídka má minimální hodnotu kritéria, tj. nejnižší nabídková cena)

Vzorec pro výpočet bodů za nabídkovou cenu:

nejnižší nabídková cena

x 100  =  počet bodů x váha 70%

nabídková cena účastníka

kritérium č. 2  -  dopravní dostupnost pronajímaných prostor (váha 15%)

Hodnocení bude provedeno podle docházkové vzdálenosti k pronajímaným prostorám, a to zvlášť pro prostory pro vzdělávací aktivity a pro prostory pro individuální pohovory v každém městě – hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky (nejvhodnější nabídka má nejvyšší hodnotu kritéria).

Pro účely hodnocení vyplní dodavatel tabulku, která tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace.

Hodnoceno bude podle jednotlivých podkritérií:

dostupnost osobním automobilem

možnost parkování před objektem nebo v docházkové vzdálenosti do 5 minut (odpověď ANO – 5 bodů)
parkování v docházkové vzdálenosti 5 – 10 minut (odpověď ANO – 3 body)
parkování v docházkové vzdálenosti 10 – 15 minut (odpověď ANO – 1 bod)

Není-li možnost parkování nebo je docházková vzdálenost více než 15 minut, obdrží účastník 0 bodů.

dostupnost pronajímaných prostor veřejnou dopravou (MHD, vlak, autobus)

vzdálenost od nádraží, autobusové zastávky nebo zastávky MHD do 5 minut chůze (odpověď ANO – 5 bodů)
docházková vzdálenost od nádraží, autobusové zastávky nebo zastávky MHD 5 – 10 minut (odpověď ANO – 3 body)
docházková vzdálenost od nádraží, autobusové zastávky nebo zastávky 10 – 15 minut (odpověď ANO – 1 bod)

Je-li docházková vzdálenost od nádraží nebo stanice veřejné dopravy více než 15 minut, obdrží účastník 0 bodů.

V kritériu č. 2 obdrží účastník max. 10 bodů, min. 0 bodů za 1 pronajímaný prostor v daném městě. Všechny body budou sečteny a součet se použije jako základ pro konečné bodové hodnocení (viz vzorec).

Vzorec pro výpočet bodů za dopravní dostupnost pronajímaných prostor:

dopravní dostupnost hodnoceného účastníka (součet bodů)

x 100  =  počet bodů x váha 15%

nejlepší dopravní dostupnost (součet bodů)

kritérium č. 3  -  prostory pro zajištění občerstvení (váha 15%)

Hodnocení bude provedeno podle dostupnosti prostor pro zajištění občerstvení pro aktivitu č. 1, tj. prostory pro vzdělávací aktivity, a to v jednotlivých městech – hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky (nejvhodnější nabídka má nejvyšší hodnotu kritéria)

Pro účely hodnocení vyplní dodavatel tabulku, která tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace.

Hodnoceno bude podle jednotlivých podkritérií:

prostor pro zajištění občerstvení v místnosti nebo prostoru těsně přiléhajícím k pronajímanému prostoru (nepřístupném jiným osobám) – 5 bodů
prostor pro zajištění občerstvení v objektu (nepřístupném jiným osobám), ale ne v těsné blízkosti pronajímanému prostoru (např. v jiném patře objektu) – 3 body
prostor pro zajištění občerstvení mimo objekt – 0 bodů

Není-li prostor pro zajištění občerstvení nepřístupný jiným osobám, bude z příslušného bodového hodnocení odečten 1 bod, tj. účastník obdrží 4 nebo 2 body.

V kritériu č. 3 obdrží účastník max. 5 bodů, min. 0 bodů za pronajímaný prostor pro aktivitu č. 1 v daném městě. Všechny body budou sečteny a součet se použije jako základ pro konečné bodové hodnocení (viz vzorec).

 

Vzorec pro výpočet bodů za dopravní dostupnost pronajímaných prostor:

prostor pro zajištění občerstvení hodnoceného účastníka (součet bodů)

x 100  =  počet bodů x váha 15%

nejlépe umístěný prostor pro zajištění občerstvení (součet bodů)

Pokud je ve výběrovém řízení jediný účastník výběrového řízení, může být zadavatelem vybrán bez provedení hodnocení.

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Kvalifikovaným dodavatelem pro plnění této veřejné zakázky je dodavatel, který

Prokáže splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona
Prokáže splnění profesní způsobilosti dle § 77 zákona

Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá účastník v prosté kopii, s výjimkou čestných prohlášení ke splnění základní způsobilosti, které předkládá v originále.

Doklady prokazující splnění základní způsobilosti formou čestných prohlášení nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů.

Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti účastníka či jeho subdodavatelů nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů.

 

Základní způsobilost dle §74 zákona

1. Způsobilým není účastník, který

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

2. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat

a) tato právnická osoba,

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

3. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

Čestné prohlášení musí být podepsáno statutárním zástupcem účastníka nebo zmocněnou osobou pověřenou. K tomuto účelu použije účastník vzor prohlášení, který je uveden v příloze č. 3 zadávací   dokumentace.

 

Profesní způsobilost dle §77 zákona

Účastník prokáže splnění profesních kvalifikačních požadavků doložením:

a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje

b) dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiný právní předpis takové oprávnění vyžaduje

     

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí být doručena v uzavřených obálkách označených

názvem zakázky
názvem účastníka
nápisem „NEOTVÍRAT“
adresou účastníka
adresou zadavatele

Obálka bude opatřena podpisem osoby oprávněné jednat za dodavatele a firemním razítkem dodavatele.

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě.

Nabídka bude podána v jednom originále a jedné zcela totožné kopii. Nabídka musí být předložena i v digitální podobě na CD.

Nabídka  - veškeré doklady či prohlášení, u nichž je požadován podpis dodavatele, musejí být  podepsané osobou oprávněnou jednat jménem účastníka.

Všechny listy nabídky včetně příloh budou očíslovány vzestupnou řadou.

Předkládanou nabídku je nutno zajistit proti následné manipulaci - opatření proti vyjmutí listů uplatňuje zadavatel zejména z důvodů vyloučení možnosti neoprávněné manipulace. Zadavatel upozorňuje, že např. kroužková vazba nebo termovazba nesplňuje podmínku na zabezpečení proti vyjmutí listů, neboť je volně rozebíratelná. Pro zabezpečení nabídky je třeba použít např. způsobu obdobného, jaký je užíván notáři.

Jako úvodní list nabídky účastník závazně použije přílohu č. 2 zadávací dokumentace  - Krycí list nabídky.

Požadovaná struktura nabídky:

Krycí list nabídky
Obsah nabídky, včetně cenové nabídky a podrobné kalkulace
Doklady k prokázání kvalifikace podle § 74 a 77 zákona
Návrh smlouvy o zajištění pronájmu
Tabulka – dopravní dostupnost
Tabulka – občerstvení
Ostatní přílohy (nepovinné)

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková nabídková cena bude uvedena v členění dle tabulky uvedené v zadávací dokumentaci a podmínek v ní uvedených.

Účastník stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní splnění zakázky součtem veškerých nutných nákladů k poskytnutí služby požadované zadavatelem. Do ceny účastník zahrne veškeré práce a související služby, nezbytné pro kvalitní a řádné poskytnutí služby. Tato cena bude stanovena jako cena maximální a nejvýše přípustná.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení bude všem dodavatelům odesláno nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti.Dodavatelé v žádosti o vysvětlení uvedou svůj kontaktní email, na který bude doručena odpověď na dotaz. Za správnost a funkčnost poskytnutých emailů nese plnou odpovědnost dodavatel.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje), případně dodatečné informace zveřejní zadavatel na portálu www.esfcr.czKontaktní osoba pro poskytování informací k zadávacím podmínkám: Leona NovákováE – mail: v-studio@v-studio.cz

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební podmínky:

Odměna za poskytování služeb bude hrazena zadavatelem měsíčně na základě faktur vystavených dodavatelem za uskutečněné aktivity, a to dle jeho prohlášení o nabídkové ceně, zpracovaného v souladu s předmětem veřejné zakázky.

Splatnost faktur bude 14 dní od data jejich vystavení. Na faktuře bude vždy uveden název projektu a registrační číslo projektu, typ pronájmu a počet hodin pronájmu. Pokud faktura nebude mít veškeré náležitosti daňového dokladu a další požadované údaje, je zadavatel oprávněn je vrátit dodavateli k doplnění. Tím bude ukončen termín splatnosti a bude běžet znovu od začátku. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

Součinnost v případě kontroly:

Dodavatel bere na vědomí, že bude-li vybrán k plnění zakázky, že je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Uvedená povinnost se vztahuje i na všechny poddodavatele, pomocí kterých bude vybraný dodavatel plnit část zakázky, nebo který poskytne vybranému dodavateli k plnění zakázky určité věci či práva a bude obsahem smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem. Vybraný dodavatel umožní osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci.

Další podmínky:

Plnění zakázky musí být v souladu s platnými právními předpisy a případnými technickými předpisy. Nabídka účastníka musí obsahovat všechny požadavky uvedené v této výzvě.

Předložením nabídky v tomto výběrovém řízení berou účastníci na vědomí, že v případě zrušení výběrového řízení, či neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, nevzniká žádnému z účastníků nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účastí účastníků v tomto výběrovém řízení a ustanovení § 1729 občanského zákoníku se tak, v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku, na toto výběrové řízení neaplikuje. Náklady účasti ve výběrovém řízení nese účastník.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 5. 4. 2018
 
Aktualizováno: 16. 5. 2018