Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění vzdělávací aktivity s názvem Kurz mezinárodní svářečský technolog - IWT

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13717

Název zakázky: Zajištění vzdělávací aktivity s názvem Kurz mezinárodní svářečský technolog - IWT

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 8. 12. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Sídlo zadavatele: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Martin Kvirenc
 • Telefon: +420466791111
 • E-mail: martin.kvirenc@cht-pce.cz

IČ zadavatele: 25253361

DIČ zadavatele: CZ25253361

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Adéla Lagusová
 • Telefon: +420775246296
 • E-mail: adela.lagusova@enteria.cz

Lhůta pro podání nabídek: 18. 12. 2020 14:00

Místo pro podání nabídek:
enteria a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je realizace vzdělávací aktivity „Kurz mezinárodní svářečský technolog – IWT“ včetně závěrečné zkoušky.

Obsah kurzu: svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení jakosti, nejnovější stav normalizace ČSN EN

Profil absolventa: po úspěšném ukončení kurzu bude pracovník kvalifikován pro funkci svářečského dozoru ve smyslu ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor – Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN EN  1090 „Provádění ocelových konstrukcí“

Počet účastníků: 1 osoba

Rozsah kurzu:

Teorie - 309 hodin (1 hodina = 50 min)
Praxe – 60 hodin (1 hodina = 50 min)

Zkouška – 16 hodin (1 hodina = 50 min)

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 61000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Realizace vzdělávací aktivity v období leden 2021 - květen 2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Vzdělávací aktivita bude realizována v sídle / provozovně dodavatele.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídková cena bez DPH - jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel v rámci kvalifikace požaduje, aby dodavatel:

 • neměl v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
 • neměl splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejném zdravotním pojištění,
 • neměl nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Dodavatel prokáže splnění této části kvalifikace předložením čestného prohlášení v nabídce. Vzor čestného prohlášení je uveden v příloze č. 2 této výzvy.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí obsahovat následující:

 1. Krycí list nabídky, který je přílohou č. 1 této výzvy
 2. Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 2 této výzvy
 3. Doklady dokazující způsobilost uchazeče (živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku)
 4. Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti (oprávnění, osvědčení)
 5. Vyplněný návrh smlouvy o realizaci vzdělávací aktivity podepsaný statutárním zástupcem (viz příloha č. 3 této výzvy).
Všechny neúplné nabídky nebo nabídky nesplňující zadávací podmínky budou z výběrového řízení vyřazeny.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uvedená nabídková cena musí být stanovena za plnění kompletní zakázky a musí se jednat o cenu konečnou.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek k rukám Ing. Adély Lagusové na adresu enteria a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, zrušit zadané výběrové řízení, nevracet podané nabídky a změnit podmínky zakázky.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 13), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 61000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): DOM – ZO 13, s.r.o.Litomyšlská 560, 560 02 Česká TřebováIČ: 25261908

  Datum podpisu smlouvy: 28. 12. 2020

Datum ukončení: 28. 12. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 8. 12. 2020
 
Aktualizováno: 30. 12. 2020