Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění vzdělávacích kurzů pro oblast veřejných zakázek, finančního hospodaření a kontroly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12616

Název zakázky: Zajištění vzdělávacích kurzů pro oblast veřejných zakázek, finančního hospodaření a kontroly

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 19. 12. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: Ústecký kraj

Sídlo zadavatele: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

IČ zadavatele: 70892156

DIČ zadavatele: CZ70892156

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Martina Sedláková
 • Telefon: +420475657191
 • E-mail: sedlakova.m@kr-ustecky.cz

Lhůta pro podání nabídek: 18. 1. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
Ústecký kraj, Krajský úřad – odbor SPRP,Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění zakázky je komplexní vzdělávací program pro zaměstnance Krajského úřadu Ústeckého kraje, jedná se zajištění vzdělávacích kurzů v rámci realizace projektu s názvem: „Vzdělávání zaměstnanců Krajského úřadu Ústí nad Labem“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002853 z Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Veřejná zakázka je v souladu s ust. § 35 zákona rozdělena na tři části, přičemž každý účastník výběrového řízení může podat nabídku na jednu, dvě, nebo všechny části zakázky a každá část zakázky bude posuzována a hodnocena samostatně.

Části veřejné zakázky – vzdělávací kurzy:

01 Veřejné zakázky

02 Finanční hospodaření

03 Audit a kontrola, veřejnosprávní kontrola

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 552000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládanou dobou realizace celé zakázky je 1. 2. 2019 až 30. 9. 2019.

Místo dodání / převzetí plnění:
Krajský úřad Ústeckého kraje, Ústí nad Labem.Prostory budou zajištěny ze strany zadavatele.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena
 • Hodnocení nabídek bude provedeno pro každou část zakázky samostatně podle ekonomické výhodnosti.
 • Nabídky budou hodnoceny podle hodnotícího kritéria:

  - nejnižší celková nabídková cena, váha 100 %, přičemž hodnocena bude cena včetně DPH.

  Nabídky budou hodnoceny podle výše celkové nabídkové ceny příslušné části zakázky, která bude stanovena jako cena za 1 den školení vynásobená koeficientem, který bude udávat maximální počet dnů školení v každé části zakázky:

  Část 01 - Veřejné zakázky: 8

  Část 02 - Finanční hospodaření: 7

  Část 03 - Audit a kontrola, veřejnosprávní kontrola: 8

  Nabídky budou seřazeny vzestupně dle celkové nabídkové ceny včetně DPH. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou včetně DPH. 

  V případě, že budou podány dvě a více nabídek s nejnižší nabídkovou cenou (jejich nabídková cena bude nejnižší a shodná), bude vítězný uchazeč vybrán pomocí náhodného výběru. Výběr bude v takovém případě proveden co nejtransparentnějším způsobem, uchazeči, kterých se takový výběr týká, se budou moci tohoto výběru zúčastnit. Vhodným výběrem je los.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje prokázat:

Společné pro všechny části zakázky

Základní způsobilost

analogicky dle § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník výběrového řízení formou čestného prohlášení, že není nezpůsobilým dodavatelem - čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (Příloha č. 2 – čestné prohlášení)

Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením prosté kopie dokladu o oprávnění podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky:

analogicky dle § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník výběrového řízení předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

analogicky dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník výběrového řízení předložením dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, doklad prokazující živnostenské oprávnění: Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. 

  

Technická kvalifikace

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje:

Samostatně pro jednotlivé části zakázky:

Část 01 - Veřejné zakázky:

Seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením výběrového

řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele včetně kontaktních údajů, účastník údaje uvede do Přílohy č. 3.

Účastník splní tento kvalifikační předpoklad, pokud prokáže, že poskytl v posledních 3 letech alespoň 3 služby obdobného charakteru jako předmět zakázky, jejichž celková souhrnná hodnota všech těchto významných služeb činila minimálně 90 000,- Kč bez DPH. Za obdobné služby je považována realizace vzdělávacích kurzů.

Seznam osob realizačního týmu – lektorů, kteří splňují následující požadavky:

minimálně vysokoškolské vzdělání všech osob realizačního týmu

min. 1 osoba, která realizovala v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení minimálně 100 lektorských hodin v oblasti vzdělávání na téma veřejné zakázky,

min. 1 osoba, která v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení realizovala minimálně 3 služby na komplexní organizaci a administraci zadavatelských činností veřejných zakázek v souladu s požadavky zákona případně též podmínek operačních programů.

Kvalifikační požadavky může splnit 1 osoba. Účastník uvede seznam osob do Přílohy č. 4.

 

Část 02 - Finanční hospodaření:

Seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením výběrového

řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele včetně kontaktních údajů, účastník údaje uvede do Přílohy č. 3.

Účastník splní tento kvalifikační předpoklad, pokud prokáže, že poskytl v posledních 3 letech alespoň 3 služby obdobného charakteru jako předmět zakázky, jejichž celková souhrnná hodnota všech těchto významných služeb činila minimálně 80 000,- Kč bez DPH. Za obdobné služby je považována realizace vzdělávacích kurzů.

Seznam osob realizačního týmu – lektorů, kteří splňují následující požadavky:

minimálně vysokoškolské vzdělání všech osob realizačního týmu

min. 1 osoba, která realizovala v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení minimálně 100 lektorských hodin v oblasti vzdělávání na téma finanční hospodaření územně samosprávných celků, rozpočtová skladba.

Kvalifikační požadavky může splnit 1 osoba. Účastník uvede seznam osob do Přílohy č. 4.

 

Část 03 - Audit a kontrola, veřejnosprávní kontrola:

Seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením výběrového

řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele včetně kontaktních údajů, účastník údaje uvede do Přílohy č. 3.

Účastník splní tento kvalifikační předpoklad, pokud prokáže, že poskytl v posledních 3 letech alespoň 3 služby obdobného charakteru jako předmět zakázky, jejichž celková souhrnná hodnota všech těchto významných služeb činila minimálně 90 000,- Kč bez DPH. Za obdobné služby je považována realizace vzdělávacích kurzů.

Seznam osob realizačního týmu – lektorů, kteří splňují následující požadavky:

minimálně vysokoškolské vzdělání všech osob realizačního týmu

min. 1 osoba, která realizovala v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení minimálně 100 lektorských hodin v oblasti vzdělávání na téma audit a kontrola, veřejnosprávní kontrola.

Kvalifikační požadavky může splnit 1 osoba. Účastník uvede seznam osob do Přílohy č. 4.

 

Společné pro všechny části zakázky

 Přílohu seznamu realizačního týmu budou tvořit

profesní životopisy všech členů realizačního týmu a kopie dokladu o nejvyšším vzdělání. Profesní životopis bude zpracován v níže uvedeném minimálním rozsahu a členění: jméno a příjmení,

                                : nejvyšší dosažené vzdělání,

                                : přehled profesní praxe

                                : relevantní zakázky (realizace vzdělávacích programů na požadovaná témata), na kterých se člen týmu podílel

                                : podpis

Čestné prohlášení člena realizačního týmu (Příloha č. 5)

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídku podá účastník v listinné podobě v jednom vyhotovení dle formálních a technických podmínek zadavatele uvedených v této výzvě a v jednom elektronickém vyhotovení na CD. Elektronické podání není možné. Zadavatel nedisponuje vhodným elektronickým nástrojem. Varianty nabídek se nepřipouští.

Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude u fyzických osob podepsána účastníkem a u právnických osob bude podepsána statutárním orgánem účastníka, nebo osobou pověřenou zastupováním statutárního orgánu. V případě potvrzení nabídky pověřenou osobou doloží účastník v nabídce plnou moc, případně platný pověřovací dokument. Uvedené doklady účastník předloží v originálním vyhotovení nebo v jejich úředně ověřené kopii.

Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh bude zpracována v českém nebo slovenském jazyce. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Nabídku doporučujeme včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh řádně svázat do jednoho svazku a dostatečným způsobem zajistit proti manipulaci s jednotlivými listy (pomocí provázku a pečetě nebo nálepkami opatřenými podpisem, případně nezaměnitelným razítkem).

Nabídka uchazeče musí plně respektovat podmínky stanovené ve Výzvě k podání nabídek. Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje způsobilost.

Všechny listy nabídky i příloh doporučujeme v pravém dolním rohu řádně očíslovat nepřerušovanou řadou počínaje číslem 1.

Účastník, který podává nabídku na více částí zakázky, může podat nabídku k jednotlivým částem zakázky v jednom svazku. Svazek však musí obsahovat dokumenty ke splnění kvalifikačních předpokladů ke každé části zakázky, na kterou účastník podává nabídku. Na krycím listu nabídky pak ty části zakázky, na které podává nabídku, vyplní a ostatní ponechá nevyplněné nebo je proškrtne.

Zadavatel požaduje následující strukturu nabídky:

krycí list nabídky dle Přílohy č. 1 Výzvy s identifikačními údaji uchazeče a uvedením nabídkové ceny za části zakázky,

obsah nabídky,

dokumenty prokazující splnění základní, profesní způsobilosti a technické kvalifikace viz Příloha č. 2, 3, 4 Výzvy,

ostatní údaje a dokumenty, vlastní nabídka účastníka včetně cenové nabídky (řazení dle uvážení uchazeče).

 

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku na každou část veřejné zakázky.

Zadavatel vyloučí účastníka výběrového řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník výběrového řízení v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník je povinen uvést nabídkovou cenu bez DPH za 1 den školení a celkovou nabídkovou cenu, která vznikne: cena za 1 den školení bez DPH vynásobená koeficientem, který bude udávat maximální počet dnů školení v každé části zakázky:

Část 01 - Veřejné zakázky: 8

Část 02 - Finanční hospodaření: 7

Část 03 - Audit a kontrola, veřejnosprávní kontrola: 8

Celková nabídková cena bude uvedena v následujícím členění – částka v Kč bez DPH, sazba DPH v % a celková nabídková cena včetně DPH v Kč. Účastník tyto hodnoty uvede do Krycího listu nabídky (Příloha č. 1).

Účastník stanoví nabídkovou cenu za provedení předmětu plnění absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky.

Pokud dodavatel nabídne cenu veřejné zakázky vyšší, než je maximální předpokládaná hodnota části veřejné zakázky v Kč (bez DPH) této výzvy, bude tato skutečnost důvodem k vyřazení nabídky ze zadávacího řízení.

Není-li účastník registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že není jejím plátcem, výslovně uvede v nabídce (v části, kde je vyčíslena nabídková cena). Akreditované kurzy jsou osvobozeny od DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Účastníci podají nabídku v písemné formě v uzavřené neporušené obálce či jiném obalu s uvedením názvu, adresy a IČO účastníka a výrazným označením dle části do které je nabídka podávána: „NABÍDKA ev.č. VZ-SPRP-149/INV/2018 Zajištění vzdělávacích kurzů pro oblast veřejných zakázek, finančního hospodaření a kontroly – část 01 Veřejné zakázky“;„NABÍDKA ev.č. VZ-SPRP-149/INV/2018 Zajištění vzdělávacích kurzů pro oblast veřejných zakázek, finančního hospodaření a kontroly – část 02 Finanční hospodaření“;„NABÍDKA ev.č. VZ-SPRP-149/INV/2018 Zajištění vzdělávacích kurzů pro oblast veřejných zakázek, finančního hospodaření a kontroly – část 03 Audit a kontrola, veřejnosprávní kontrola“.a výzvou „NEOTVÍRAT“.Doporučujeme, aby obálka, či jiný obal, byly odpovídajícím způsobem zajištěny proti manipulaci. Nabídky je možno podávat na adresu zadavatele v pracovních dnech, a to: pondělí a středa od 7.30 do 17.00 hod., úterý a čtvrtek od 7.30 do 16.00 hod. a pátek od 7.30 do 14.00 hod. do podatelny na níže uvedené adrese.Účastníci mohou podat nabídku osobně, poštou, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), nebo prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního předpisu, na adresu zadavatele:Ústecký krajKrajský úřad – odbor strategie, přípravy a realizace projektůVelká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce do krycího listu uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku na každou část veřejné zakázky.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení podmínek (odpovědi na dotaz) výzvy. Žádosti o poskytnutí dodatečných informací k výzvě budou adresovány písemně případně elektronickou formou prostřednictvím e-mailu kontaktní osobě této výzvy. Zadavatel zajistí poskytnutí dodatečné informace přímo žadateli a dále zajistí zpřístupnění dodatečných informací. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení podmínek výzvy může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení podmínek výzvy, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.Zadavatel je oprávněn během lhůty k podání nabídek změnit podmínky výzvy. Takto provedená změna bude uveřejněna i na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební podmínky jsou uvedeny v závazném textu návrhu smlouvy, která je součástí výzvy (příloha č. 6). Návrh smlouvy nemusí účastník vkládat do nabídky. Návrh smlouvy slouží pouze k seznámení účastníka s platebními a obchodními podmínkami, které budou součástí smluvního vztahu mezi zadavatelem a vítězem výběrového řízení. Podáním nabídky účastník vyjadřuje souhlas se zněním textu návrhu smlouvy. Účastník není oprávněn text smlouvy měnit či upravovat bez pokynu zadavatele.

Práva zadavatele:

Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka, jehož nabídka nesplnila požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, nebo jehož nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky analogicky dle § 113 zákona.

Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru ekonomicky nejvhodnější nabídky ověřit informace uváděné účastníkem v nabídce.

Výběrem ekonomicky nejvhodnější nabídky účastníkovi nevzniká právní vztah, zadavatel si vyhrazuje právo jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění. Podáním nabídky vyslovuje účastník souhlas s tím, že smlouva bude uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení do doby uzavření smlouvy zrušit. Podmínky pro zrušení výběrového řízení jsou stanoveny taxativně v kapitole 20. 10 Pravidel OPZ.

Výzva včetně příloh je uveřejněna rovněž na portálu www.esfcr.cz.

Uchazeči budou rovněž vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení výběrového řízení, a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 19. 12. 2018
 
Aktualizováno: 8. 2. 2019