Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění vzdělávacích služeb pro společnost ERLEN s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11943

Název zakázky: Zajištění vzdělávacích služeb pro společnost ERLEN s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 8. 12. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: ERLEN s.r.o.

Sídlo zadavatele: Nýdek č. p. 8, 739 95

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Radim Byrtus, jednatel společnosti
  • Telefon: +420778745045
  • E-mail: erlen@erlen.cz

IČ zadavatele: 25861841

DIČ zadavatele: CZ25861841

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Lucie Szklarczyková
  • Telefon: +420778745045
  • E-mail: lucie.sz@erlen.cz

Lhůta pro podání nabídek: 19. 12. 2017 10:00

Místo pro podání nabídek:
ERLEN s.r.o., Nýdek č. p. 8, 739 95

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmět zakázky je v souladu s bodem 20.3 Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ rozdělen na 4 části:

-Část 1: Obecné IT kurzy

-Část 2: Účetní kurzy, měkké a manažerské dovednosti

-Část 3: Technické a odborné vzdělávání

-Část 4: Jazykové vzdělávání

 

Předmětem plnění Části 1 zakázky je zajištění vzdělávacích služeb ve vzdělávacích oblastech:

-Obecné IT kurzy.

Předmětem plnění Části 2 zakázky je zajištění vzdělávacích služeb ve vzdělávacích oblastech:

-Účetní kurzy a

-Měkké a manažerské dovednosti.

Předmětem plnění Části 3 zakázky je zajištění vzdělávacích služeb ve vzdělávací oblasti:

-Technické a odborné vzdělávání

Předmětem plnění Části 4 zakázky je zajištění vzdělávacích služeb ve vzdělávací oblasti:

-Jazykové vzdělávání (anglický, německý a polský jazyk)

 

Detailní popis požadovaných vzdělávacích aktivit je součástí přílohy č. 2 (Část 1 zakázky), přílohy č. 3 (Část 2 zakázky), přílohy č. 4 (Část 3 zakázky) a přílohy č. 5 (Část 4 zakázky) této Výzvy k podání nabídek (dále jen „Výzva“).

1 hodina jazykového vzdělávání = 45 minut; 1 hodina ostatních oblastí vzdělávání = 60 minut. Do doby vzdělávání se nezapočítává přestávka na jídlo a oddech (v minimálním rozsahu 30 minut) poskytnutá podle § 88 zákoníku práce. Do doby vzdělávání se započítává doba potřebná pro ověření znalostí. Do doby vzdělávání lze řadit i hygienické přestávky uskutečněné během vzdělávací akce, pokud nepřekračují obvyklou/potřebnou dobu cca 5 minut.

 

V rámci plnění zadavatel požaduje splnění následujících požadavků:

Výstupy z realizovaných kurzů:

-prezenční listina

-doklad o absolvování

-originál dokumentace k obsahu každého vzdělávacího kurzu, přičemž tato dokumentace bude obsahovat:

název vzdělávacího kurzu,
název vzdělávacího subjektu,
typ kurzu – otevřený nebo uzavřený kurz,
obsahovou strukturu vzdělávacího kurzu,
využívané formy vzdělávání v rámci vzdělávacího kurzu a jejich časovou dotaci/počet hodin výuky (s uvedením, zda má vyučovací hodina 45 nebo 60 minut), tj. detail k podporovanému vzdělávání (např. teoretická a praktická část vzdělávacího kurzu),
časovou dotaci kurzu/počet hodin výuky ve vyučovacích hodinách (s uvedením, zda má vyučovací hodina 45 nebo 60 minut) a délku kurzu (rozuměno přepočet časové dotace kurzu/počet hodin výuky na hodiny odpovídající délce 45, resp. 60 minut),
vymezení, jaký podíl docházky musí každý úspěšný absolvent minimálně splnit, pokud je takový podíl stanoven, v rozsahu větším než 70 % délky daného kurzu,
výčet případných školicích (výukových) materiálů a pomůcek,
seznam doporučené studijní literatury,
způsob ověření znalostí/dovedností,
vzor dokladu o absolvování.

Touto dokumentací k obsahu vzdělávacího kurzu může být sylabus, anotace, akreditace, program kurzu, norma, vyhláška anebo jiný obdobný dokument nebo dokumenty, které budou obsahovat výše uvedené náležitosti. Pokud bude v rámci projektu realizováno více opakování (rozuměno běhů) vzdělávacího kurzu, postačuje doložit dokumentaci k tomuto vzdělávacímu kurzu pouze jedenkrát.

Dokumentace k obsahu vzdělávacího kurzu musí být podepsána statutárním zástupcem externího vzdělávacího subjektu, resp. osobou oprávněnou jednat za tento subjekt. V případě, že na straně dodavatele podpis připojuje zmocněnec, musí dodavatel doložit dále originál či ověřenou kopii příslušné plné moci.

-Dále dodavatel doloží školicí (výukové) materiály a pomůcky

S ohledem na různá zaměření kurzů nejsou stanoveny závazné požadavky na obsah, podobu nebo vzhled školicích (výukových) materiálů a pomůcek, v kurzu nemusí být využity žádné školicí (výukové) materiály a pomůcky. Dodavatel je však povinen specifikovat v dokumentaci k obsahu vzdělávacího kurzu, zda a jaké školicí (výukové) materiály a pomůcky budou využity v rámci vzdělávacího kurzu.

 

Publicita:

Dodavatel je povinen dodržovat povinou publicitu projektu na těchto dokumentech:

-u každého školení bude umístěn na viditelném místě plakát A3 (bude dodán objednatelem)

-školicí materiály

-certifikáty (vzor bude dodán objednatelem)

-prezenční listiny (vzor bude dodán objednatelem)

 

Povinné prvky vizuální identity OPZ: 

a)znak EU a odkaz „Evropská unie“;

b)odkaz „Evropský sociální fond“;

c)odkaz „Operační program Zaměstnanost“.

Povinné prvky vizuální identity OPZ jsou ke stažení na portálu www.esfcr.cz.

Dodavatel dále bude uvádět název projektu „Kvalifikovaní zaměstnanci firmy ERLEN s.r.o.“ a registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004711“.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 741000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaná doba realizace zakázky (shodná pro všechny části zakázky): Leden 2018 – březen 2019 Plnění smlouvy, realizace vzdělávacích služeb, bude zahájeno bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy na zakázku. Jednotlivá školení budou probíhat dle harmonogramu a možností zadavatele. Orientační harmonogram bude dohodnut neprodleně po podpisu smlouvy na zakázku. Jednotlivé termíny školení mohou být upravovány dle potřeb zadavatele. Přesné termíny jednotlivých školení budou vždy upřesněny nejpozději 7 dní před daným kurzem.

Místo dodání / převzetí plnění:
Prostory zadavatele dle požadavků uvedených v přílohách č. 2 - 5 této Výzvy.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Kritérium hodnocení a způsob hodnocení pro Část 1, 3 a 4

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, kdy kritériem hodnocení zadavatel stanovil pro části 1, 3 a 4 zakázky nejnižší nabídkovou cenu. Nejlépe bude hodnocena nabídková cena, která bude nejnižší v rámci všech hodnocených nabídek.

Způsob hodnocení nabídek

Nabídková cena v Kč bez DPH bude stanovena jako cena celková za celý předmět plnění části 1, 3 a 4 zakázky. Každá z těchto částí zakázky bude hodnocena samostatně. Nejlépe bude hodnocena nabídková cena v Kč bez DPH, která bude nejnižší v rámci všech hodnocených nabídek podaných na danou část zakázky. Pořadí nabídek bude sestaveno vzestupně od nejnižší po nejvyšší nabídkovou cenu, a to rovněž samostatně pro část 1, 3 a 4 zakázky.

 

Kritérium hodnocení a způsob hodnocení pro Část 2

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality vymezené níže uvedenými kritérii hodnocení a jejich vahami:

Nabídková cena bez DPH - váha 70 %

Kvalita nabízených služeb - váha 30 %

 

Obsah a hodnocení kritéria Nabídková cena bez DPH

Při hodnocení kritéria Nabídková cena bez DPH bude hodnocena nabídková cena v Kč bez DPH stanovená jako cena celková za kompletní realizaci předmětu zakázky definované touto Výzvou a podmínkami stanovenými v návrhu smlouvy o realizaci vzdělávacích služeb.

Toto kritérium hodnocení, u něhož je nejvýhodnější minimální hodnota, se hodnotí tak, že nejnižší hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky  k hodnotě hodnocené nabídky.

 

Obsah a hodnocení kritéria Kvalita nabízených služeb

V rámci kritéria Kvalita nabízených služeb budou nabídky komplexně hodnoceny z pohledu kvality realizace kurzů zaměřené na aspekty obsahové náplně vzdělávacích kurzů, metodiky vzdělávacích kurzů a zpětné vazby. Účastník v rámci tohoto kritéria předloží nabídku obsahující následující informace: 

 

Obsahová náplň vzdělávacích kurzů: popis obsahové náplně jednotlivých kurzů ve shodě s předmětem zakázky vymezeným touto Výzvou, přičemž zadavatel bude hodnotit zejména kvalitu návrhu obsahové náplně jednotlivých kurzů a míru relevance ve vztahu k  podnikatelské činnosti zadavatele.

Výhodněji bude hodnocena taková nabídka, která prokáže nejvyšší míru provázanosti obsahové náplně jednotlivých školení k podnikatelské činnosti zadavatele (bude lépe reflektovat požadavky zadavatele z pohledu jeho obchodních aktivit), tedy nabídka s komplexněji, podrobněji a vhodněji zpracovanou obsahovou náplní vzdělávacích kurzů.

 

Metodika vzdělávacích kurzů: popis použití výukových metod, postupů a procesů, které bude třeba nastavit za účelem splnění předmětu zakázky, účastník předloží návrh použití školících pomůcek, podkladů a studijních materiálů, vazbu výkladu na praxi a míru flexibility výukového programu s ohledem na případné měnící se potřeby zadavatele.

Výhodněji bude hodnocena taková nabídka, která bude v nejvyšším rozsahu umožňovat interaktivní zapojení účastníků kurzů, tj. lépe bude hodnocena nabídka dodavatele, který navrhne vhodnější interaktivní metody školení, tzn., v co nejširší míře umožní aktivní zapojení účastníků školení do výuky. Současně bude výhodněji hodnocena taková nabídka, která prokáže nejvyšší míru individuálního přístupu k účastníkům vzdělávacích kurzů ve vazbě na jejich dosavadní úroveň znalostí a dovedností (tzn. taková nabídka, která zohlední skutečnost, že část účastníků vzdělávacích kurzů již disponuje alespoň základními zkušenostmi v příslušné oblasti vzdělávání). Dále bude jako výhodnější hodnocena taková nabídka, v rámci které, dodavatel zohlední v největší míře práci s modelovými příklady z praxe, jež jsou zároveň upraveny potřebám zaměstnanců zadavatele a jeho podnikatelské činnosti. 

 

Zpětná vazba: účastník popíše a vysvětlí způsob zjišťování požadavků účastníků vzdělávacích kurzů, postup při zpracování těchto požadavků a zapracování do studijních podkladů, potřebnou dobu pro případnou modifikaci podkladů dle požadavků účastníků vzdělávacích kurzů nebo zadavatele. Dodavatel dále detailně popíše metodiku zjišťování a hodnocení zpětné vazby od účastníků školení, konkrétních výstupů ze školení a jejich zapracování do programu dalších kurzů a způsob předávání zpětné vazby účastníků školení zadavateli.

Jako výhodnější bude hodnocena taková nabídka, která nabídne nejvhodnější model získání zpětné vazby a komunikace z hlediska výše uvedených aspektů. 

 

Zadavatel pro hodnocení subjektivního kritéria Kvalita nabízených služeb klade důraz na srozumitelnost a jasnost navrženého způsobu realizace. Nabídky budou posuzovány a hodnoceny pouze na základě informací a podkladů uvedených v nabídce. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o subjektivní kritérium, provede hodnotící komise podrobné a komplexní slovní hodnocení všech nabídek z pohledu výše uvedených aspektů obsahové náplně vzdělávacích kurzů, metodiky vzdělávacích kurzů a zpětné vazby. Hodnotící komise v každém hodnoceném aspektu přidělí nabídce body v odpovídající stupnici hodnocení (1 – 5 bodů, 6 – 10 bodů, 11 – 15 bodů a 16 – 20 bodů) uvedené v Tabulce hodnocení kritéria Kvalita nabízených služeb, která tvoří přílohu č. 10 této Výzvy k podání nabídek, a v rámci této stupnice přidělí konkrétní počet bodů, přičemž přidělení konkrétního počtu bodů bude hodnotící komisí řádně odůvodněno.

Součtem počtu bodů přidělených nabídkám v jednotlivých aspektech hodnocení dle předchozího odstavce této Výzvy k podání nabídek (max. 100 bodů) bude určena hodnota hodnotícího kritéria jednotlivých nabídek. Nabídka s nejvyšším součtem takto přidělených bodů bude hodnocena v tomto hodnotícím kritériu jako nejvýhodnější a v rámci hodnocení kritéria ji bude přiděleno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají v rámci hodnocení kritéria bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty (součtu bodů přidělených dle předchozího odstavce) hodnocené nabídky k hodnotě (součtu bodů přidělených dle předchozího odstavce) nejvýhodnější nabídky.

 

Sestavení celkového pořadí nabídek

Bodová hodnota nabídky vypočtená, resp. získaná, podle výše popsaných způsobů v rámci jednotlivých kritérií hodnocení (zaokrouhlena na dvě desetinná místa) bude násobena vahou kritéria a v každém kritériu hodnocení bude takto vypočtena redukovaná bodová hodnota kritéria pro každou nabídku (na dvě desetinná místa), tzn. dle vzorce:

počet bodů, které hodnocená nabídka v dané kritériu získala x váha kritéria vyjádřená v %

Součet redukovaných bodových hodnot ze všech kritérií hodnocení určí výslednou bodovou hodnotu nabídky.

Celkové pořadí nabídek bude stanoveno tak, že nejvýhodnější je nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů.

V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu s nejvyšším stupněm významu.

 

Hodnotící komise bude rozhodovat jako celek, body budou nabídkám přiřazovány za celou komisi, nikoliv jednotlivě za každého člena. Vzorce, které budou použity pro výpočty, vycházejí z obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ v aktuální verzi. Kritéria hodnocení jsou stanovena a vymezena v souladu se zásadou transparentnosti. Metody a způsob hodnocení nabídek v rámci jednotlivých kritérií hodnocení (zejména pak kritéria Kvalita nabízených služeb) jsou stanovena tak, aby bylo zřejmé, jaké parametry nabídky budou v daném kritériu hodnoceny zadavatelem jako nejvýhodnější. Hodnotící kritéria jsou stanovena v souladu s požadavky uvedenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost v kapitole Pravidla pro zadávání zakázek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Dodavatel prokáže svou kvalifikaci předložením:

dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (zadavatel doporučuje obor živnosti Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, případně výpis ze živnostenského rejstříku, ze kterého toto oprávnění vyplývá), doklad bude předložen v prosté kopii;
čestného prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti – vzor prohlášení je přílohou č. 11 této Výzvy;
Seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Seznam významných služeb bude podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele a předložen v originálním vyhotovení – vzor seznamu významných služeb je přílohou č. 12 této Výzvy.

 

Minimální úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena na:

Část 1 zakázky:

Pro Část 1 zakázky nejsou požadavky na prokázání splnění tohoto kritéria kvalifikace stanoveny.

Část 2 zakázky:

předložení alespoň 1 služby (souboru služeb) jejímž předmětem bylo poskytování vzdělávacích služeb v oblasti měkkých a manažerských dovedností, přičemž finanční hodnota této služby (souboru služeb) činila min. 45 tis. Kč bez DPH.

Část 3 zakázky:

Pro Část 3 zakázky nejsou požadavky na prokázání splnění tohoto kritéria kvalifikace stanoveny.

Část 4 zakázky:

na předložení alespoň 1 služby (souboru služeb), jejímž předmětem bylo poskytování vzdělávacích služeb v oblasti vzdělávání anglického jazyka, přičemž finanční hodnota této služby (souboru služeb) činila min. 100 tis. Kč bez DPH a dále na předložení alespoň 1 služby (souboru služeb), jejímž předmětem bylo poskytování vzdělávacích služeb v oblasti vzdělávání německého jazyka, přičemž finanční hodnota této služby (souboru služeb) činila min. 40 tis. Kč bez DPH.

Zadavatel k vymezení minimální úrovně pro splnění tohoto kritéria technické kvalifikace uvedené v předchozím odstavci doplňuje, že je přípustné, aby dodavatel v rámci jedné předložené referenční služby (souboru služeb) prokázal splnění celé požadované minimální úrovně (tzn. jak požadavek na vzdělávání anglického jazyka, tak vzdělávání německého jazyka), pokud v rámci takové referenční služby budou splněny veškeré požadavky uvedené v předchozím odstavci (tzn. předmět plnění referenční služby a dodržení minimální požadované finanční hodnoty).

 

Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám pro osoby zabezpečující odborné vzdělávání – členy lektorského týmu.

Minimální úroveň pro splnění kritéria technické kvalifikace je stanovena na:

Část 1 zakázky:

Pro Část 1 zakázky nejsou požadavky na prokázání splnění tohoto kritéria kvalifikace stanoveny.

Část 2 zakázky:

předložení seznamu alespoň 2 lektorů, kteří budou realizovat vzdělávací kurzy v oblasti Měkkých a manažerských dovedností (je dostačující, aby předložení lektoři vzdělávali pouze část z plánovaných kurzů). Každý z lektorů musí prokázat alespoň 3 roky praxe v oblasti, v níž bude zajišťovat školení a dosažení minimálně středoškolského vzdělání, nebo alespoň 1 roku praxe v oblasti, v níž bude zajišťovat školení a dosažení vysokoškolského vzdělání odpovídajícího zaměření v magisterském studijním programu.

Část 3 zakázky:

Pro Část 3 zakázky nejsou požadavky na prokázání splnění tohoto kritéria kvalifikace stanoveny.

Část 4 zakázky:

předložení seznamu alespoň 2 lektorů, kteří budou realizovat vzdělávací kurzy anglického jazyka, alespoň 2 lektorů, kteří budou realizovat vzdělávací kurzy německého jazyka a alespoň 2 lektorů, kteří budou realizovat vzdělávací kurzy polského jazyka. Každý z lektorů musí prokázat alespoň 3 roky praxe v oblasti, v níž bude zajišťovat školení a dosažení minimálně středoškolského vzdělání, nebo alespoň 1 roku praxe v oblasti, v níž bude zajišťovat školení a dosažení minimálně vysokoškolského vzdělání odpovídajícího zaměření (zakončeného minimálně titulem Bc.). S ohledem na obsahovou náplň jednoho z požadovaných vzdělávacích kurzů, alespoň jeden z lektorů, kteří budou zajišťovat vzdělávací kurzy anglického jazyka, musí být rodilým mluvčím.

K prokázání tohoto kritéria technické kvalifikace předloží dodavatel seznam lektorů, kteří se budou podílet na plnění zakázky a doklad o dosaženém vzdělání a profesní životopis každého z lektorů, kterými je prokazováno splnění minimální úrovně pro splnění kvalifikace. Seznam lektorů bude podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele a předložen v originálním vyhotovení. Profesní životopisy budou vlastnoručně podepsány jednotlivými lektory a předloženy v originálním vyhotovení.

Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o veřejných zakázkách) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.) v rozsahu informací uvedených v tomto výpisu, resp. certifikátu.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Účastník je oprávněn podat nabídku na jednu, na více nebo na všechny části zakázky. Ke každé části zakázky bude uzavírána samostatná smlouva.

Všechny informace a údaje uvedené v této Výzvě a jejich přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele, které je účastník povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Pokud účastník nebude akceptovat požadavky stanovené touto výzvou a přílohami, bude se jednat o nesplnění podmínek výběrového řízení a účastník bude vyloučen z další účasti ve výběrovém řízení.

Nabídka musí být řádně čitelná a bez škrtů a přepisování a musí plně respektovat podmínky stanovené výzvou.

 

Každý účastník může podat maximálně jednu nabídku na každou část zakázky.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Součástí nabídky bude:

Krycí list nabídky (Příloha č. 1) – podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele.
Doklady o prokázání splnění kvalifikace:

Doklad o oprávnění k podnikání;
Čestné prohlášení dodavatele;
Seznam významných služeb;
Seznam lektorů;
Profesní životopisy lektorů a doklady o dosaženém vzdělání;

Upozornění pro účastníky: Seznam významných služeb, seznam lektorů, profesní životopisy lektorů a doklady o dosaženém vzdělání budou předloženy zvlášť pro každou část zakázky, na kterou účastník podává svou nabídku.

Popis předmětu celého plnění v dostatečném rozsahu, aby bylo možné nabídku posoudit z hlediska splnění všech požadavků zadavatele a nabídku hodnotit v rámci kritéria Kvalita nabízených služeb – součástí popisu předmětu plnění bude přesný popis vzdělávacích kurzů (viz příloha č. 2, resp. příloha č. 3, resp. příloha č 4, resp. příloha č. 5, této výzvy), jejich zajištění a další služby, součástí popisu budou dále informace nezbytné pro hodnocení nabídek v rámci kritéria Kvalita nabízených služeb, zejména pak popis osnovy vzdělávacích kurzů, použití výukových metod, postupů a procesů a zajišťování zpětné vazby;
Cenová nabídka (formulář pro uvedení nabídkové ceny je přílohou č. 13 této Výzvy);
Návrh smlouvy o realizaci vzdělávacích služeb dle přílohy č. 6, resp. 7, resp. 8, resp. 9, této Výzvy podepsaný dodavatelem či osobou oprávněnou k zastupování dodavatele (statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem zastupování dodavatele);

Upozornění pro účastníky: Popis předmětu celého plnění, cenová nabídka a návrh smlouvy o realizaci vzdělávacích služeb bude předložen zvlášť pro každou část zakázky, na kterou účastník podává svou nabídku.

Kompletní nabídka v elektronické podobě na CD/DVD;
Další relevantní dokumenty dle zvážení dodavatele.
Plná moc - pokud jedná za dodavatele zmocněnec na základě plné moci, nebo je jednáno na základě pověření, musí být v nabídce předložena platná plná moc nebo pověření v originále nebo úředně ověřené kopie (je-li relevantní).

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková nabídková cena bude uvedena v krycím listu nabídky (Příloha č. 1) a v návrhu smlouvy o realizaci vzdělávacích služeb a bude stanovena zvlášť pro každou část zakázky, na kterou účastník podává nabídku. Podrobná kalkulace nabídkové ceny bude uvedena v Cenové nabídce, která tvoří přílohu č. 13 této Výzvy. Celková nabídková cena uvedena v krycím listu nabídky, návrhu smlouvy a cenové nabídce se budou shodovat.

 

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady související s realizaci předmětu zakázky, včetně potřebných dodávek a prací, potřebných k realizaci předmětu zakázky. Jedná se zejména o:

veškeré náklady spojené s organizací školení (domlouvání termínů, schůzky se zadavatelem, jednání ohledně obsahových stránek kurzů se zadavatelem apod.);
veškeré náklady na realizaci školení spojené s náklady na lektora;
studijní materiály;
prezenční listiny, osvědčení pro každého absolventa kurzu, pořízení fotografií, hodnotící dotazníky, závěrečná zpráva lektora, které budou poskytovat zpětnou vazbu ze školení a případně další pomůcky pro výuku.

Nabídková cena bude definována jako nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů. 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
-Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v českém jazyce v jednom originálním vyhotovení.-Nabídka musí být svázána a zajištěna proti jakékoliv manipulaci cizí osobou.-Nabídka bude doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa dodavatele poštou nebo osobně proti předávacímu protokolu. Osobní podání je možné na adrese sídla zadavatele a to do dne a data uvedeného v úvodu této Výzvy.-Elektronické podání nabídek není přípustné.-Nabídka musí být podepsána dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.-Do nabídky je zakázáno vpisovat jakékoliv dodatečné informace rukou.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku ke každé z částí zakázky. Dodavatel může podat nabídku k jedné, k více nebo všem částem zakázky.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může být doručeno poštou na adresu sídla zadavatele k rukám kontaktní osoby zadavatele, nebo elektronicky e-mailem na adresu lucie.sz@erlen.cz. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek nejpozději do 2 pracovních dní po doručení žádosti. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.Zadavatel může vysvětlení zadávacích podmínek poskytnout i bez předchozí žádosti.Zadavatel je oprávněn během lhůty k podání nabídek změnit podmínky výzvy. Takto provedenou změnu musí zadavatel zaslat k uveřejnění i na portál www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Obchodní podmínky:

Zadavatel jako součást zadávacích podmínek předkládá obchodní podmínky pro jednotlivé části zakázky zpracované ve formě závazného návrhu smlouvy o realizaci vzdělávacích služeb, jehož vzory jsou přílohou č. 6 (Část 1 zakázky), č. 7 (Část 2 zakázky), č. 8 (Část 3 zakázky) a č. 9 (Část 4 zakázky) této Výzvy. Dodavatel je povinen akceptovat znění závazného návrhu smlouvy a není oprávněn jakkoli zasahovat do jeho textu, tímto není dotčeno vyplnění zadavatelem požadovaných částí závazného návrhu smlouvy. Nesplnění této podmínky je považováno za závažné porušení zadávacích podmínek s následkem vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele z další účasti ve výběrovém řízení.

Dodavatel je oprávněn vyplnit pouze údaje, jejichž vyplnění se předpokládá (šedě podbarvená pole) – zejména identifikační údaje poskytovatele, smluvní odměna v Kč bez DPH, včetně DPH, výše DPH. Účastník dále vyplní jméno, příjmení a funkci osoby, která podepisuje smlouvu za účastníka.

Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Je-li smlouva podepisována osobou zmocněnou dodavatelem, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo ověřené kopii. Pro každou část zakázky, na níž dodavatel podá nabídku, musí předložit samostatný návrh smlouvy (příloha č. 6 - 9 této Výzvy).

 

Další podmínky:

Zadavatel nepřipouští částečné ani variantní řešení nabídky.
Nabídka ani její části se dodavateli nevrací.
Dodavateli nenáleží náhrada nákladů, škod či ušlého zisku v závislosti na účasti ve výběrovém řízení.
Odevzdáním nabídky souhlasí dodavatel s podmínkami této výzvy.
Dodavatel je svou nabídkou vázán po dobu 90 dnů. Lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.
Nabídka musí být zpracována v souladu s aktuálním Metodickým pokynem pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014 – 2020.
Nabídka musí být v souladu s aktuálními pravidly pro informování, komunikaci a vizuální identitu OPZ dle obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ.
Dodavatel musí zároveň archivovat veškeré dokumenty týkající se projektu a to min. do roku 2028, pokud český právní řád nestanoví jinak a musí umožnit kontrolnímu orgánu jejich kontrolu.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6 s účinností od 1. 5. 2017), na toto výběrové řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 71495.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): ČÁST 1 ZAKÁZKYMgr. Jiří ChalánekIČO: 73880264sídlo: Družstevní 1767, 755 01 Vsetínosoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Mgr. Jiří Chalánek

    Datum podpisu smlouvy: 16. 1. 2018

Zrušené části zakázky: 2, 3, 4Datum a odůvodnění zrušených částí je uvedeno v samostatné příloze.

Datum ukončení: 16. 1. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 8. 12. 2017
 
Aktualizováno: 18. 1. 2018