Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění vzdělávání pro HP – Pelzer s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11339

Název zakázky: Zajištění vzdělávání pro HP – Pelzer s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 17. 7. 2017

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: HP – Pelzer s.r.o.

Sídlo zadavatele: Pod Kyjovem 349/18, 322 00 Plzeň – Radčice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Vladimír Malík
 • Telefon: +420378215198
 • E-mail: v.malik@pelzer-plzen.cz

IČ zadavatele: 40524604

DIČ zadavatele: CZ40524604

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Radka Cafourková
 • Telefon: +420378215131
 • E-mail: r.cafourkova@pelzer-plzen.cz

Lhůta pro podání nabídek: 28. 7. 2017 10:00

Místo pro podání nabídek:
Pod Kyjovem 478/18, 322 00 Plzeň – Křimice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
viz Výzva

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1110500,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
viz Výzva

Místo dodání / převzetí plnění:
viz Výzva

Pravidla pro hodnocení nabídek:
viz Výzva

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
viz Výzva

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz Výzva

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz Výzva

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
viz Výzva

Požadavek na jednu nabídku:
viz Výzva

Vysvětlení zadávacích podmínek:
viz Výzva

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva

Zadávací řízení se řídí:
viz Výzva

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1082600.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Palatinum Campus s.r.o., Nepomuk 17, 262 42 okres Příbram, IČ: 290 23 521, Mgr. Pavel Procházka

  Datum podpisu smlouvy: 5. 10. 2017

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Palatinum Campus s.r.o., Nepomuk 17, 262 42 okres Příbram, IČ: 290 23 521, Mgr. Pavel Procházka

  Datum podpisu smlouvy: 28. 9. 2017

Datum ukončení: 5. 10. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 17. 7. 2017
 
Aktualizováno: 10. 10. 2017