Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění vzdělávání pro MCE Slaný s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12642

Název zakázky: Zajištění vzdělávání pro MCE Slaný s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 25. 1. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: MCE Slaný s.r.o.

Sídlo zadavatele: Netovická 538, 274 01 Slaný

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing.Jaroslav Řeháček
  • Telefon: +420312510111
  • E-mail: jaroslav.rehacek@mce-hg.com

IČ zadavatele: 43774407

DIČ zadavatele: CZ43774407

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Marcela Sadílková
  • Telefon: +420725429503
  • E-mail: marcela.sadilkova@mce-hg.com

Lhůta pro podání nabídek: 5. 2. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
viz Výzva

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
viz Výzva

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1676000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
viz Výzva

Místo dodání / převzetí plnění:
viz Výzva

Pravidla pro hodnocení nabídek:
viz Výzva

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
viz Výzva

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz Výzva

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz Výzva

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
viz Výzva

Požadavek na jednu nabídku:
viz Výzva

Vysvětlení zadávacích podmínek:
viz Výzva

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva

Zadávací řízení se řídí:
viz Výzva

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 25. 1. 2019
 
Aktualizováno: 13. 2. 2019