Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění vzdělávání pro Vibracoustic CZ, s.r.o. III

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13035

Název zakázky: Zajištění vzdělávání pro Vibracoustic CZ, s.r.o. III

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 11. 10. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Vibracoustic CZ, s.r.o.

Sídlo zadavatele: Nad Jatkami 3562, 276 01 Mělník

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Simona Žabková
 • Telefon: +420774600347
 • E-mail: simona.zabkova@vibracoustic.com

IČ zadavatele: 26429471

DIČ zadavatele: CZ26429471

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Simona Žabková
 • Telefon: +420774600347
 • E-mail: simona.zabkova@vibracoustic.com

Lhůta pro podání nabídek: 22. 10. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
viz Výzva

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
viz Výzva

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 496000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
viz Výzva

Místo dodání / převzetí plnění:
viz Výzva

Pravidla pro hodnocení nabídek:
viz Výzva

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
viz Výzva

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz Výzva

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz Výzva

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
viz Výzva

Požadavek na jednu nabídku:
viz Výzva

Vysvětlení zadávacích podmínek:
viz Výzva

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva

Zadávací řízení se řídí:
viz Výzva

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): pro Dílčí část 3_Palatinum Campus s.r.o., Nepomuk 17, 262 42 okres Příbram, IČ: 290 23 521

  Datum podpisu smlouvy: 30. 10. 2019

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): pro Dílčí část 2_Palatinum Campus s.r.o., Nepomuk 17, 262 42 okres Příbram, IČ: 290 23 521

  Datum podpisu smlouvy: 13. 11. 2019

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): pro Dílčí část 1_Palatinum Campus s.r.o., Nepomuk 17, 262 42 okres Příbram, IČ: 290 23 521

  Datum podpisu smlouvy: 18. 12. 2019

Datum ukončení: 18. 12. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 11. 10. 2019
 
Aktualizováno: 23. 12. 2019