Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění vzdělávání pro zaměstnance Městského úřadu Třeboň a Městské policie Třeboň

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12023

Název zakázky: Zajištění vzdělávání pro zaměstnance Městského úřadu Třeboň a Městské policie Třeboň

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 11. 1. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: Město Třeboň

Sídlo zadavatele: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Terezie Jenisová
 • Telefon: +420384342115
 • E-mail: starosta@mesto-trebon.cz

IČ zadavatele: 00247618

DIČ zadavatele: CZ00247618

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Petra Mejdrechová
 • Telefon: +420384342164
 • E-mail: petra.mejdrechova@mesto-trebon.cz

Lhůta pro podání nabídek: 5. 2. 2018 12:00

Místo pro podání nabídek:
Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této výzvy a v přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění zakázky.

Tyto požadavky je uchazeč povinen bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této výzvě a v jejích přílohách či změny obchodních podmínek mohou být považovány za nesplnění výzvy s následkem vyloučení uchazeče z další účasti na řízení.

 

Předmět zakázky:

Předmětem zakázky je realizace vzdělávacích kurzů pro pracovníky Městského úřadu Třeboň a Městské policie Třeboň. Kurzy se budou konat v prostorách Městského úřadu Třeboň. Kromě dílčího plnění č. 7 – v tomto případě bude vzdělávání probíhat v prostorách školitele. Prostory školitele budou zajištěny do 150 km dojezdové vzdálenosti od Třeboně.

Všechna školení budou doložena prezenční listinou, prezentací a studijními materiály pro účastníky. Na závěr každého školení bude ověřena zpětná vazba (dotazník, krátký test ověření pochopení problematiky, případně praktické cvičení). Každý účastník obdrží po absolvování kurzu osvědčení a zadavatel obdrží jejich kopie. U kurzů budou dodrženy minimální počty hodin uvedené u jednotlivých popisů kurzů v příloze č. 1. Názvy kurzů nejsou pro uchazeče zcela závazné, podstatný je obsah zaměření jednotlivých kurzů (příloha č. 1).

Výuková hodina je myšlena v délce 60 minut.

Plnění této zakázky musí být zajištěno dostatečným počtem kvalifikovaných a specializovaných osob, přičemž je uchazeč povinen vždy zajistit, aby činnost vyžadující určitou kvalifikaci či specializaci byla vykonávána vždy takovými fyzickými osobami, které kvalifikaci či specializaci mají. Zadavatel je oprávněn si danou skutečnost na místě ověřit a uchazeč je v takovém případě povinen poskytnout účinnou součinnost.

Uchazeč je vázán celým obsahem své nabídky po celou dobu zadávací lhůty.

Zadavatel zajistí prostory pro účastníky kurzů a nezbytnou IT techniku (PC, dataprojektor, promítací plátno, internetové připojení).

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady uchazeče spojené se zajištěním předmětu plnění, zejména odměna pro lektora, cestovné lektora, stravné lektora, případné ubytování lektora, školící pomůcky, materiály, školicí místnosti vč. jejich vybavení (v případě dílčího plnění 7).

Dodavatel zajistí potřebnou vizuální identitu OPZ dle příručky Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6 platné od 01.05.2017).

Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na 7 dílčích plnění (částí). Nabídka může být podána uchazečem na všechna nebo jen na některé dílčí plnění. Každé dílčí plnění bude hodnoceno zvlášť.

Specifikace jednotlivých dílčích plnění vč. popisu jednotlivých kurzů je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této výzvy.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 712620,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Školení budou realizována průběžně v období od 01.01.2018 do 20.12.2018. Konkrétní harmonogram jednotlivých školení bude dohodnut na základě potřeb zadavatele po uzavření smlouvy zadavatele s vybraným uchazečem.

Místo dodání / převzetí plnění:
Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň (Výjimkou je dílčí plnění č.7. V tomto případě jsou místem plnění prostory uchazeče.)

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle následujícího hodnotícího kritéria:

 

Celková nabídková cena v Kč bez DPH

 

Hodnotí se celková nabídková cena uvedená v Kč bez DPH, samostatně u každého dílčího plnění. Zadavatel při hodnocení u každého dílčího plnění seřadí nabídky od nejnižší nabídnuté ceny po nejvyšší, přičemž nejvhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídnutou cenou bez DPH.

V případě shodnosti dvou nebo více nabídkových cen (jejich nabídková cena bude nejnižší a shodná), bude vítězný uchazeč vybrán pomocí náhodného výběru. Výběr bude v takovém případě proveden co nejtransparentnějším způsobem. Uchazeči, kterých se takový výběr týká, se budou moci tohoto výběru zúčastnit.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:

- základní způsobilost

- profesní způsobilost

Nabídka uchazeče nesplňující způsobilost bude vyloučena.

 

1) Základní způsobilost splňuje uchazeč:

- který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro následující trestné činy:

a) trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,

b) trestný čin obchodování s lidmi,

c) tyto trestné činy proti majetku: podvod, úvěrový podvod, dotační podvod, podílnictví, podílnictví z nedbalosti, legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti,

d) tyto trestné činy hospodářské: zneužití informace a postavení v obchodním styku, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, pletichy při veřejné dražbě, poškození finančních zájmů Evropské unie,

e) trestné činy obecně nebezpečné,

f) trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,

g) tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných (trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby, trestné činy úředních osob, úplatkářství, jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci)

nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

- který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

- který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- který není v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Uchazeč prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením uchazeče, ve kterém bude uvedeno, že uchazeč všechny výše uvedené základní způsobilosti požadované zadavatelem splňuje. Uchazeč může použít vzor čestného prohlášení, který je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace. Toto čestné prohlášení musí být opatřeno podpisem uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče. Oprávnění k zastupování musí být doloženo, není-li ověřitelné z výpisu obchodního rejstříku.

 

2) Profesní způsobilost splňuje uchazeč:

- který předloží výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

- který je oprávněn k podnikání podle zvláštního právního předpisu v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky. Tuto profesní způsobilost uchazeč prokáže předložením kopie výpisu ze živnostenského rejstříku nebo kopie živnostenského listu či koncese.

- který předloží osvědčení o akreditaci jednotlivých vzdělávacích kurzů v rámci dílčích plnění, na které podává nabídku. Akreditace kurzu musí být platná i v době konání kurzu.

 

Společná ustanovení ke způsobilosti

Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče je splnění způsobilosti. V případě nesplnění kteréhokoliv kritéria nebo nesplnění povinnosti oznámení změn v kvalifikaci (viz níže) bude uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel má právo vyžádat si písemné objasnění předložených informací či dokladů nebo předložení dalších dodatečných informací či dokladů a písemného vysvětlení nabídky.

Uchazeč prokáže splnění způsobilosti ve všech případech příslušnými doklady předloženými v prostých kopiích.

Zadavatel může před uzavřením smlouvy požadovat od vybraného uchazeče předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění způsobilosti.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit údaje a informace uvedené v nabídce uchazeče u třetích osob, uchazeč je povinen zadavateli v tomto poskytnout potřebnou součinnost.

Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění způsobilosti, starší než 3 měsíce.

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci uchazeče dojde v průběhu řízení k tomu, že uchazeč přestane splňovat způsobilost, je povinen nejpozději do sedmi pracovních dní tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit.

 

Dodavatel může určitou část profesní způsobilosti, s výjimkou předložení výpisu z obchodního rejstříku, prokázat prostřednictvím poddodavatele. V takovém případě je dodavatel povinen předložit:

a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence poddodavatele, pokud je v ní zapsán,

b) doklady prokazující splnění chybějící části profesní způsobilosti,

c) doklady o splnění základní způsobilosti poddodavatele, požadované v této výzvě k podání nabídek (viz příloha č. 3)

d) písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

 

V případě podání společné nabídky několika dodavatelů, kdy má být plněn předmět veřejné zakázky společně, je každý z nich povinen prokázat splnění základní způsobilosti požadované v této výzvě k podání nabídek (viz příloha č. 3), a předložit výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Splnění zbylé části požadované profesní způsobilosti dle této výzvy k podání nabídek prokazují všichni dodavatelé společně.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů. Nabídka musí plně respektovat podmínky stanovené ve výzvě k podání nabídek. Nabídka uchazeče musí obsahovat všechny požadavky uvedené v této výzvě k podání nabídek.

 

Zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče byla předložena v následující struktuře:

- krycí list nabídky dle přílohy č. 2 s identifikačními údaji a uvedením nabídkové ceny. Pro každé dílčí plnění, na které uchazeč podává cenovou nabídku, musí být předložen samostatný krycí list.

- dokumenty prokazující splnění základních a profesních způsobilostí pro každé dílčí plnění.

- vyplněný návrh smlouvy zadavatele dle přílohy č. 4, který obsahuje platební a obchodní podmínky. Pro každé dílčí plnění, na které uchazeč podává cenovou nabídku, musí být předložen samostatný návrh smlouvy. Smlouva o poskytnutí služeb vymezuje budoucí rámec smluvního vztahu a uchazeč musí smlouvu respektovat, nesmí ji v žádné části měnit či doplňovat nad rámec požadovaných údajů. V případě, že uchazeč změní či jinak upraví návrh smlouvy, než je požadováno zadavatelem, bude nabídka uchazeče vyřazena a uchazeč bude vyloučen z další účasti v zadávacím řízení. Zadavatel stanovuje, že návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Uchazeč, který předloží nepodepsanou smlouvu, může být vyloučen z účasti na zadávacím řízení pro nesplnění podmínek zadání.

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídkovou cenou se rozumí cena nabídnutá účastníkem za realizaci dílčího plnění této veřejné zakázky. Uchazeč je povinen stanovit nabídkovou cenu dílčího plnění a doplnit tuto částku v českých korunách do krycího listu (příloha č. 2) a do návrhu smlouvy (příloha č. 4). Uchazeč je povinen zohlednit všechny okolnosti a podmínky, které mohou mít jakýkoliv vliv na celkovou nabídkovou cenu. Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady potřebné na zajištění kurzů (zejména odměny pro lektora, náklady na ubytování, dopravu, stravu, školicí pomůcky, materiál apod.)

Cena stanovená uchazečem ve smlouvě (viz příloha č. 4) je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace navyšovat. Tuto cenu je možné překročit pouze v případě zákonné změny sazby DPH.

V případě, že bude uchazeč podávat nabídky na více plnění, bude postupovat pro každé jednotlivé dílčí plnění stejným způsobem.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude podána v listinné podobě v jednom vyhotovení v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky „Zajištění vzdělávání pro zaměstnance Městského úřadu Třeboň a Městské policie Třeboň“, nápisem „NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA“ a kontaktní adresou uchazeče. Všechny listy nabídky na každé jedno dílčí plnění budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky (tzn. krycí list a dokumenty prokazující splnění základních a profesních způsobilostí). Všechny listy písemné nabídky budou očíslovány průběžnou číselnou řadou začínající číslem 1. Uchazečem podepsaný návrh smlouvy bude přiložen zvlášť (nebude sešit s nabídkou). Uchazeč doplní do návrhu smlouvy o realizaci veřejné zakázky dle přílohy č. 4 identifikační a kontaktní údaje v požadovaném rozsahu a další údaje stanovené zadavatelem (údaje v textu jsou zvýrazněny). Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být podepsány statutárním zástupcem oprávněným jednat za uchazeče dle obchodního rejstříku či obdobné evidence nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Pokud bude uchazeče zastupovat zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložená plná moc v originále, nebo v úředně ověřené kopii.Nabídka bude předložena také v elektronické podobě (1 kopie na CD-ROM ve formátu .docx / .xlsx / .pdf). Elektronická podoba musí umožňovat kopírování textu a cen z nabídek pro účely hodnotící komise. V případě neshody mezi elektronickou a písemnou formou rozhoduje tištěná forma nabídky. Uchazeč může všechny dílčí nabídky předložit v jedné obálce.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku na jedno dílčí plnění.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádost musí být zaslána písemně a musí být doručena kontaktní osobě.Na základě žádosti o vysvětlení ve stanovené lhůtě zadavatel doručí uchazeči vysvětlení k výzvě, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od dne doručení žádosti účastníka. Vysvětlení, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel i všem ostatním účastníkům, a to formou zveřejnění na portálu www.esfcr.cz.Zadavatel výslovně upozorňuje, že nebude vysvětlení poskytovat po telefonu nebo osobně. Zadavatel má právo výzvu změnit nebo doplnit. Takovou změnu nebo doplnění zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a uchazeči bude probíhat pouze a jedině písemnou formou (vč. komunikace e-mailem) prostřednictvím kontaktní osoby pro výběrové řízení, a to pouze v českém jazyce.

Zadávací lhůta (lhůta, pro kterou je zájemce svou nabídkou vázán) činí 90 dní a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Po skončení lhůty pro podání nabídek až do uplynutí zadávací lhůty jsou nabídky podané uchazeči ve lhůtě pro podání nabídek, ve smyslu ustanovení § 1736 občanského zákoníku, neodvolatelnými.

Předložením nabídky v tomto výběrovém řízení berou uchazeči bez výhrad na vědomí, že v případě zrušení výběrového řízení, či neuzavření smlouvy s vybraným uchazečem, nevzniká žádnému z uchazečů nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účastí uchazečů v tomto výběrovém řízení a ustanovení § 1729 občanského zákoníku se tak, v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku, na toto výběrové řízení neaplikuje.

Náklady na účast ve výběrovém řízení nese uchazeč.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 5), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 239500.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Dílčí plnění č.1Institut pro veřejnou právu Praha, státní příspěvková organizaceDlážděná 6110 00 Praha 1IČ: 70890293doc. JUDr. David Zámek, Ph.D., LL.M.

  Datum podpisu smlouvy: 20. 4. 2018

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Dílčí plnění č.3Institut pro veřejnou právu Praha, státní příspěvková organizaceDlážděná 6110 00 Praha 1IČ: 70890293doc. JUDr. David Zámek, Ph.D., LL.M.

  Datum podpisu smlouvy: 20. 4. 2018

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Dílčí plnění č.6Institut pro veřejnou právu Praha, státní příspěvková organizaceDlážděná 6110 00 Praha 1IČ: 70890293doc. JUDr. David Zámek, Ph.D., LL.M.

  Datum podpisu smlouvy: 20. 4. 2018

Zrušené části zakázky: Na dílčí plnění č. 2, dílčí plnění č. 4, dílčí plnění č. 5 a dílčí plnění č. 7 nebyla vybrána žádaná nabídka. Výběrové řízení bylo zveřejněno znovu dne 09.03.2018.

Datum ukončení: 20. 4. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 11. 1. 2018
 
Aktualizováno: 9. 5. 2018