Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění vzdělávání pro zaměstnance skupiny Řempo a Tradetex

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11264

Název zakázky: Zajištění vzdělávání pro zaměstnance skupiny Řempo a Tradetex

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 19. 6. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: Ing. Miroslav Kurka

Sídlo zadavatele: Orlová – Lutyně, U Centrumu 749, 735 14

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Karel Kratochvíl
 • Telefon: +420737207509
 • E-mail: karel.kratochvil@tradetex.cz

IČ zadavatele: 10609032

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Karel Kratochvíl
 • Telefon: +420737207509
 • E-mail: karel.kratochvil@tradetex.cz

Lhůta pro podání nabídek: 30. 6. 2017 12:00

Místo pro podání nabídek:
Ing. Miroslav Kurka, 735 14 Orlová – Lutyně, U Centrumu 749

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem poskytovaných služeb bude realizace vzdělávání zaměstnanců zadavatele v oblasti měkkých dovedností formou externích vzdělávacích kurzů na míru.

Celkový počet zaměstnanců zapojených do podnikového vzdělávání je 75 osob, celkový rozsah poskytovaných služeb 2960 osobohodin.

Rozpis počtu osob pro jednotlivé kurzy je uveden v příloze č. 3 Výzvy

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1300000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Červenec 2017 – prosinec 2017

Místo dodání / převzetí plnění:
Pobočky Tradetex a Řempo – celkem 5 míst plnění,

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena za osobohodinu 45%
 • Kvalifikace a zkušenosti 35%
 • Organizace školení 20%

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Splnění základní způsobilosti.

  Splnění profesní způsobilosti předložením dokladu o oprávnění podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky.

  Splnění technické způsobilosti předložením

  seznamu významných služeb poskytnutých dodavatelem, kdy předmět poskytovaných služeb odpovídá svým rozsahem a povahou předmětu zakázky.Minimální úrovní je předložení seznamu alespoň 5 významných služeb poskytnutých alespoň 5 odlišným subjektům, kterým byly poskytnuty služby školení v oblasti měkkých dovedností za dobu posledních 3 let ve výši minimálně 400 000,- Kč bez DPH.

 • realizačního týmu dodavatele. Účastník v nabídce předloží seznam členů realizačního týmu v tomto rozsahu 1 osoba hlavního lektora a koordinátora a nejméně 5 lektorů pro oblast vzdělávání měkkých dovedností:

  účastník ve své nabídce určí osobu hlavního lektora, který bude odpovědný za vedení realizace příslušných kurzů, prokáže, že je dostatečně kvalifikovaný. Minimální úrovní je: ukončené VŠ vzdělání pedagogické, a minimálně 10 let školitelské praxe v oblasti vzdělávání měkkých dovedností; nebo ukončené VŠ vzdělání psychologické nebo humanitní a minimálně 12 let školitelské praxe v oblasti vzdělávání měkkých dovedností; Přičemž hlavní lektor se podílel na minimálně 3 významných službách uvedených v seznamu.

  Účastník ve své nabídce předloží seznam nejméně 5 lektorů, jejich dosaženého vzdělání a praxe. Minimální úrovní je: ukončené VŠ vzdělání v oboru andragogika, minimálně 5 let praxe v oblasti vzdělávání dospělých; nebo ukončené jiné vysokoškolské vzdělání a zároveň certifikovaný kurz dokládající vzdělání v oblasti vzdělávání měkkých dovedností a minimálně 5 let lektorské praxe v oblasti vzdělávání měkkých dovedností, nebo ukončené SŠ vzdělání, zároveň certifikovaný kurz v oblasti vzdělávání měkkých dovedností a současně 10 let lektorské praxe v oblasti vzdělávání měkkých dovedností. Přičemž každý z lektorů se podílel na minimálně 2 významných službách uvedených v seznamu.

  Dodavatel prokáže splnění způsobilosti a kvalifikace předložením čestného prohlášení o splnění způsobilosti a kvalifikace dle požadavků zadavatele podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Lze využít přílohu č. 2 Výzvy.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče byla předložena v následující struktuře:

krycí list nabídky dle Přílohy č. 1 s identifikačními údaji uchazeče a uvedením nabídkové ceny za zakázku;

dokumenty prokazující splnění základní, profesní způsobilosti a technické kvalifikace, možné využít přílohu č. 2 Výzvy

vyplněný návrh smlouvy zadavatele dle Přílohy č. 5, který bude obsahovat platební a obchodní podmínky. Zadavatel stanovuje, že návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče;

vyplněnou cenovou tabulku, která je přílohou č. 4 Výzvy

ostatní údaje a dokumenty (řazení dle uvážení uchazeče).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní realizaci zakázky v souladu s výzvou k podání nabídek. Nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v českých korunách bez DPH, výše DPH a celkovou cenou včetně DPH.

zadavatel bude hodnotit výši nabídkové ceny za 1 osobohodinu poskytovaného vzdělávání a za nejvýhodnější bude považována nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 19. 6. 2017
 
Aktualizováno: 7. 8. 2017