Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění vzdělávání v soft skills, IT a účetních kurzech pro Coramexport s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12595

Název zakázky: Zajištění vzdělávání v soft skills, IT a účetních kurzech pro Coramexport s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 7. 12. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: Coramexport s.r.o.

Sídlo zadavatele: Josefská 385/29, 571 01, Moravská Třebová

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Mgr. Radim Šnajdr
  • Telefon: +420777819754
  • E-mail: r.snajdr@coramexport.cz

IČ zadavatele: 25285271

DIČ zadavatele: CZ25285271

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Radim Šnajdr
  • Telefon: +420777819754
  • E-mail: r.snajdr@coramexport.cz

Lhůta pro podání nabídek: 19. 12. 2018 09:00

Místo pro podání nabídek:
Coramexport s.r.o., Josefská 385/29, 571 01, Moravská Třebová.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Jedná se o zajištění vzdělávání v oblasti soft skills, vzdělávání v IT oblasti a vzdělávání v účetní oblasti pro zaměstnance společnosti Coramexport s.r.o. Půjde celkem o tři kurzy vzdělávání z oblasti soft skills – 1. Asertivní jednání, 2. Vyjednávání a argumentace, 3. Efektivní komunikace, každý kurz s hodinovou dotací 16 hod. Každého kurzu vzdělávání z oblasti soft skills se bude účastnit 10 osob. Délka vyučovací hodiny je 60 min, kdy každý 16 hod. kurz bude rozdělen do dvou dnů realizace po 8 hodinách. Termíny výuky a její frekvence bude dojednána s vybraným dodavatelem po podpisu smlouvy. Termíny výuky a její frekvence se může změnit na základě požadavku zadavatele. Dále půjde celkem o dva kurzy vzdělávání z účetní oblasti – 1. Novinky v daních a účetnictví – hodinová dotace 8 hod., 2. Finanční řízení – hodinová dotace 16 hod. Každého kurzu vzdělávání z účetní oblasti se budou účastnit 2 osoby. Délka vyučovací hodiny je 60 min, kdy 16 hod. kurz bude rozdělen do dvou dnů realizace po 8 hodinách. Termíny výuky a její frekvence bude dojednána s vybraným dodavatelem po podpisu smlouvy. Termíny výuky a její frekvence se může změnit na základě požadavku zadavatele. Dále půjde celkem o tři kurzy vzdělávání z IT oblasti – 1. Projekční programy (AutoCAD apod.), 2. Tabulkový editor (Excell apod.), 3. Textový editor (Word apod.), každý kurz s hodinovou dotací 16 hod. Prvního kurzu vzdělávání z IT oblasti se budou účastnit 2 osoby, zbývajících dvou kurzů vzdělávání z IT oblasti se budou účastnit 3 osoby. Délka vyučovací hodiny je 60 min, kdy každý 16 hod. kurz bude rozdělen do dvou dnů realizace po 8 hodinách. Termíny výuky a její frekvence bude dojednána s vybraným dodavatelem po podpisu smlouvy. Termíny výuky a její frekvence se může změnit na základě požadavku zadavatele.

 

Dodavatel vzdělávání v oblasti soft skills, IT oblasti a účetní oblasti zadavateli bude dodávat v průběhu realizace zakázky dokumentaci k obsahu vzdělávacích kurzů, prezenční listiny a doklady o absolvování, dle vzorů zveřejněných pro projekty OPZ s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání na www.esfcr.cz.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 127500,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
nejdříve od 20.12.2018, a nejpozději do 28.2.2019.

Místo dodání / převzetí plnění:
Coramexport s.r.o., Josefská 385/29, 571 01, Moravská Třebová.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

U nabídek bude posuzována nejnižší nabídková cena bez DPH, jelikož zadavatel je plátcem DPH.

 

Zadavatel nebude o podaných nabídkách s uchazeči jednat (zakázka není zadávána v Jednacím řízení).

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Kvalifikační předpoklady

 

Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele je předpokladem posouzení a hodnocení nabídky uchazeče v zadávacím řízení.

 

Splněním kvalifikace se rozumí:

Splnění základních kvalifikačních předpokladů, viz. Příloha ZD č. 2.

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů.

Předložení čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče splnit zakázku, viz. Příloha ZD č. 3.

Předložení čestného prohlášení o akceptaci zadávacích podmínek dle Přílohy ZD č. 4.

 

Splnění kvalifikačních předpokladů se prokazuje formou předložení čestných prohlášení a dodáním relevantních dokumentů, ze kterých je zřejmé, že dodavatel splňuje všechny kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem.

 

Základní kvalifikační předpoklady

 

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění základních kvalifikačních předpokladů originálem čestného prohlášení, viz. Příloha ZD č. 2.

 

Profesní kvalifikační předpoklady

 

Uchazeč je povinen předložit:

výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, je-li v ní uchazeč zapsán podle zvláštních předpisů, nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky – prostá kopie

živnostenský list nebo výpis z živnostenského rejstříku, nebo výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, certifikátu vydaného správcem systému registru certifikovaných dodavatelů - obsahující předmět podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění této veřejné zakázky – prostá kopie.

tyto výše uvedené dva doklady může uchazeč nahradit doložením čestného prohlášení, kde bude uvedeno, že výše uvedenými dokumenty prokazujícími jeho profesní kvalifikační předpoklady disponuje, a v případě jeho výběru je následně doručí při podpisu smlouvy o dílo.

 

Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti

 

Zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil četné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku, viz. Příloha ZD č. 3.

 

Čestné prohlášení uchazeče o akceptaci zadávacích podmínek

 

Zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil čestné prohlášení o akceptaci zadávacích podmínek dle Přílohy ZD č. 4.

 

Důsledek nesplnění kvalifikace

 

Nesplní-li dodavatel kvalifikaci v požadovaném rozsahu, může být vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka s veškerými požadovanými doklady v předepsané formě bude předložena v uzavřené obálce označené „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT“, dále bude uveden název výběrového řízení Zajištění vzdělávání v soft skills, IT a účetních kurzech pro Coramexport s.r.o., název zadavatele a uchazeče.

 

Každý z uchazečů může předložit pouze jednu nabídku.

 

Kompletní a řádně označené nabídky zasílejte doporučeně na adresu: Coramexport s.r.o., Josefská 385/29, 571 01, Moravská Třebová.

 

nebo předejte osobně na adrese Coramexport s.r.o., Josefská 385/29, 571 01, Moravská Třebová. k rukám kontaktní osoby p. Šnajdra.

 

Termín pro podání nabídek - nejpozději 19.12.2018 do 9:00 hod.

 

Na obálce nabídky musí být uvedena adresa, na níž je možno nabídku vrátit. Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.

 

Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána a nabídka nebude otevřena. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

 

Veškeré doklady musí být zpracovány v českém jazyce a vytištěny kvalitním způsobem tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Krycí list nabídky, čestná prohlášení, návrh smlouvy budou podepsány osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění zakázky. V této ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k plnění zakázky (poplatky, vedlejší náklady, náklady na dokumenty, pomůcky, apod.) a tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“.

 

Uchazeč odpovídá za úplnost specifikace veškerých činností souvisejících s plněním předmětu této zakázky při zpracování nabídkové ceny.

 

Nabídková cena bude uvedena v Kč a to:

Nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH).

DPH.

Nabídková cena včetně DPH.

 

Nabídková cena celkem bude uvedena na krycím listu nabídky, který je Přílohou ZD č. 1, a v návrhu smlouvy, která je Přílohou ZD č. 6.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 88500.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): AgroConsult Bohemia s.r.o., Husova tř. 1845/11, 370 01 České Budějovice, IČ 04656245

    Datum podpisu smlouvy: 21. 12. 2018

Datum ukončení: 21. 12. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 7. 12. 2018
 
Aktualizováno: 21. 12. 2018