Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zavedení systému managementu řízení kvality v ÚMČ P7

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13275

Název zakázky: Zavedení systému managementu řízení kvality v ÚMČ P7

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 31. 1. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Městská část Praha 7

Sídlo zadavatele: nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Jan Čižinský
 • Telefon: +420774828345
 • E-mail: CizinskyJ@praha7.cz

IČ zadavatele: 00063754

DIČ zadavatele: CZ00063754

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Barbora Ernestová
 • Telefon: +420604487829
 • E-mail: ernestovab@praha7.cz

Lhůta pro podání nabídek: 17. 2. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
podatelna č. dveří 17, nábřeží Kapitána Jaroše 7/1000, Praha 7, 170 00

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zavedení systému managementu řízení kvality cestou implementace standardů ISO 9001: 2016 v úřadu MČ Praha 7 (dále jen ÚMČ P7) za účelem zvýšení výkonnosti organizace, zlepšení kvality poskytovaných služeb, vnitřních a vnějších procesů a podpory rozvoje managementu řízení.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 825000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
leden 2021 (max 11 měsíců)

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění je sídlo úřadu Městské části Praha 7, U Průhonu 38, 170 00 Praha 7, a dále detašovaná pracoviště ÚMČ P7 na adresách - U Průhonu 11, Dělnická 44, Veletržní 33 a Milady Horákové 2 – vše na území MČ Praha 7

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Čestné prohlášení o základní způsobilosti
 • Doložení profesní způsobilosti -  

  výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence pokud je v ní zapsán a dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky podle živnostenského zákona: Poradenská
  a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.

 • Čestné prohlášení pracovníka, který se bude podílet na plnění předmětu zakázky dozorováním realizace plnění a ve smlouvě bude uveden jako vedoucí realizačního týmu

 • Čestné prohlášení, ve kterém uchazeč o VZ uvede seznam obdobných zakázek (referencí), a to min. 2 obdobných zakázek (referencí), realizovaných za poslední 3 roky od zahájení této veřejné zakázky ve výši minimálně 200.000 Kč bez DPH za každou zakázku nebo 1 zakázka v ceně ve výši minimálně 400.000 Kč bez DPH za poslední 3 roky od zahájení této veřejné zakázky.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka účastníka by měla být členěna následujícím způsobem:

1) Krycí list nabídky

2) Podepsaný a vyplněný návrh smlouvy

3) Doklady k prokázání kvalifikace

4) Harmonogram realizace díla

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Cenová nabídka bude uvedena za jednotlivé etapy bez DPH

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
https://www.praha7.cz/oznameni/?id=2571

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 570000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): UnitX s.r.o., Klimentská 1216/46, Praha 1, IČ 07850646

  Datum podpisu smlouvy: 10. 3. 2020

Datum ukončení: 10. 3. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 31. 1. 2020
 
Aktualizováno: 13. 3. 2020