Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zlepšování dovedností zaměstnanců pro Lepší zítřky

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13426

Název zakázky: Zlepšování dovedností zaměstnanců pro Lepší zítřky

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 20. 5. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Lepší zítřky z.s.

Sídlo zadavatele: Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Jan Guzi
 • Telefon: +420777116636
 • E-mail: info@lepsizitrky.cz

IČ zadavatele: 06619169

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Elena Pešková
 • Telefon: +420724652040
 • E-mail: elena.zrebena@seznam.cz

Lhůta pro podání nabídek: 8. 6. 2020 12:00

Místo pro podání nabídek:
Lepší zítřky z.s., Kolbenova 616/34, 19000 Praha 9 - Vysočany

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Zakázka je vnitřně členěna do dvou částí podle dílčích sekcí předmětu plnění, a to následovně:

Zajištění realizace vzdělávacích kurzů v oblasti měkké a manažerské dovednosti. Jedná se o 17 kurzů, 73 školících dní.
Zajištění realizace vzdělávacích kurzů v oblasti obecného IT. Jedná se o 4 kurzy, 7 školících dní.

Vzdělávání bude probíhat v České republice vyjma Prahy na základě poptávky našich členů. Školícím dnem je myšleno 8 hodin (hodina 60 minut). Maximální počet osob ve školící skupině je 12 osob.

Další informace jsou ve specifikaci.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1327626,03 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
31.5.2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Česká republika mimo hl.m.Praha

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena včetně DPH (100%) – číselné kritérium
Další informace jsou uvedeny ve výzvě

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:

  1) Základní způsobilost

  2) Profesní způsobilost

  3) Technické a kvalifikační předpoklady

 • Další informace jsou uvedeny ve výzvě.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Podmínky a požadavky na zpracování nabídky jsou uvedeny ve výzvě.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní realizaci zakázky zvolené části ve smyslu části výzvy „Popis (specifikace) předmětu zakázky“ v souladu s výzvou k podání nabídek. Nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v českých korunách včetně DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče a název zakázky. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku do zvolené části.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 20. 5. 2020
 
Aktualizováno: 15. 6. 2020