Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zlepšování procesů a zvyšování přívětivosti úřadu ve městě Suchdol nad Lužnicí

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13959

Název zakázky: Zlepšování procesů a zvyšování přívětivosti úřadu ve městě Suchdol nad Lužnicí

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 3. 1. 2022

Název/obchodní firma zadavatele: Město Suchdol nad Lužnicí

Sídlo zadavatele: nám. T. G. Masaryka 9, 378 06 Suchdol nad Lužnicí

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Luboš Hešík, starosta
  • Telefon: +420384781220
  • E-mail: starosta@meu.suchdol.cz

IČ zadavatele: 00247561

DIČ zadavatele: CZ00247561

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Jana Kobělušová (RECTE.CZ, s.r.o., Nádražní 612/36, 702 00 Ostrava, IČO 61972690)
  • Telefon: +420734260410
  • E-mail: recte@recte.cz

Lhůta pro podání nabídek: 24. 1. 2022 09:00

Místo pro podání nabídek:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00247561

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmět veřejné zakázky je rozdělený na čtyři samostatné části.

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektu s označením Zlepšování procesů a zvyšování přívětivosti úřadu ve městě Suchdol nad Lužnicí dle jednotlivých částí předmětu veřejné zakázky takto:

1.1   Zlepšování procesů a zvyšování přívětivosti úřadu ve městě Suchdol na Lužnicí. Podrobnosti plnění této části předmětu veřejné zakázky jsou obsaženy v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást zadávacích podmínek. (část 1)

1.2   Komunikační strategie města Suchdol nad Lužnicí. Podrobnosti plnění této části předmětu veřejné zakázky jsou obsaženy v Příloze č. 2, která tvoří nedílnou součást těchto zadávacích podmínek. (část 2)

1.3   Elektronická úřední deska. Podrobnosti plnění této části předmětu veřejné zakázky jsou obsaženy v Příloze č. 3, která tvoří nedílnou součást těchto zadávacích podmínek. (část 3)

1.4   Webová stránka města. Podrobnosti plnění této části předmětu veřejné zakázky jsou obsaženy v Příloze č. 4, která tvoří nedílnou součást těchto zadávacích podmínek. (část 4)

Vzhledem k tomu, že předmět plnění je rozdělený na 4 části, může dodavatel svou nabídku předložit na libovolný počet částí veřejné zakázky, tzn. na část 1 až 4 předmětu veřejné zakázky.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1413280,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Do 60 kalendářních dní od podpisu smlouvy o dílo (platí pro všechny části předmětu plnění)

Místo dodání / převzetí plnění:
Město Suchdol nad Lužnicí

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Vzhledem k tomu, že je předmět veřejné zakázky rozdělený na čtyři samostatné části, bude každá část předmětu veřejné zakázky malého rozsahu hodnocena samostatně. Zadavatel bude nabídky hodnotit podle jejich ekonomické výhodnosti. Dílčím hodnotícím kritériím zadavatel přisuzuje následující váhy pro jednotlivé části předmětu plnění takto:

Část 1

Nabídková cena v Kč bez DPH                                                                               70 %

Zkušenosti osoby podílející se významně na plnění veřejné zakázky                       15 %

Roční paušální náklad v Kč za poskytování technické podpory                                15 %

Část 2

Nabídková cena v Kč bez DPH                                                                               85 %

Zkušenosti osob podílejících se na plnění veřejné zakázky                                     15 %

Část 3

Nabídková cena v Kč bez DPH                                                                               70 %

Roční paušální náklad v Kč za poskytování technické podpory                                30 %

Část 4

Nabídková cena v Kč bez DPH                                                                              80 %

Roční paušální náklad v Kč za poskytování technické podpory                               20 %

Bližší podrobnosti o hodnocení nabídek jsou obsaženy v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

1) Čestné prohlášení dodavatele prokazující splnění základní způsobilosti v rozsahu definovaném v § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
2) Čestné prohlášení dodavatele, že disponuje živnostenským oprávněním, na základě kterého jsem oprávněn realizovat předmět veřejné zakázky
3) Seznam významných dodávek poskytnutých za období posledních pěti (5) let před zahájením výběrového řízení:

Část 1 - dvě (2) dokončené významné dodávky obdobného charakteru (viz rozsah prací uvedených v příloze č. 1) ve finančním objemu minimálně 800 tis. Kč bez DPH, a to pro každou dodávku samostatně

Část 2 - jedna (1) dokončená významná dodávka obdobného charakteru (viz rozsah prací uvedených v příloze č. 2) ve finančním objemu minimálně 100 tis. Kč bez DPH.

Část 3 - dvě (2) dokončené významné dodávky obdobného charakteru (viz rozsah prací uvedených v příloze č. 3) ve finančním objemu minimálně 350 tis. Kč bez DPH, a to pro každou dodávku samostatně. Stanovený finanční limit garantuje zadavateli, že je dodavatel / účastník zadávacího řízení schopný uvedenou

Část 4 - dvě (2) dokončené významné dodávky obdobného charakteru (viz rozsah prací uvedených v příloze č. 2) ve finančním objemu minimálně 90 tis. Kč bez DPH, a to pro každou dodávku samostatně

4) Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osoby, která se bude na plnění předmětu veřejné zakázky významně podílet a současně aby dodavatel uvedl, na jakých zakázkách obdobného charakteru se tato osoba podílela (pro část 1 a 2 předmětu plnění).

Bližší podrobnosti o požadavcích na prokázání kvalifikace jsou obsaženy v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Součástí nabídky dodavatele musí být vyplněné Prohlášení dodavatele (Příloha č. P6 a P7 zadávacích podmínek) a návrh smlouvy o dílo (Příloha č. P8 zadávacích podmínek), který musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem nebo za dodavatele.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena pro jednotlivé části musí být zpracována dle požadavku zadavatele uvedeného ve smlouvě o dílo, a to v českých korunách bez DPH, jako cena smluvní a nejvýše přípustná. 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Dodavatel může podat na každou část předmětu veřejné zakázky malého rozsahu pouze jednu nabídku, která musí být předložena v elektronické podobě a v českém jazyce.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Dodavatel může podat na každou část předmětu veřejné zakázky malého rozsahu pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Odkaz na elektronický nástroj, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, na kterém jsou výše uvedené informace uvedeny či podrobně blíže zpracovány https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00247561.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 14), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 3. 1. 2022
 
Aktualizováno: 4. 5. 2022