Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zpracování dopravních průzkumů a dopravního modelu

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13618

Název zakázky: Zpracování dopravních průzkumů a dopravního modelu

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 14. 9. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Město Třebíč

Sídlo zadavatele: Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

IČ zadavatele: 00290629

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: JUDr. Michal Šilhánek
  • Telefon: +420602162198
  • E-mail: m.silhanek@pmadvisory.cz

Lhůta pro podání nabídek: 6. 10. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
http://zakazky.trebic.cz

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Cílem výběrového řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je zpracování dopravních průzkumů a dopravního modelu.
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 2 části, a to:

Část 1: zpracování dopravních průzkumů;

Část 2: zpracování dopravního modelu.

Zadavatel výslovně stanovuje, že účastník může podat nabídku jak na jednu část, tak na obě části současně (v takovém případě bude pro každou část podána samostatná nabídka).
Předmět prací je blíže specifikován v přílohách této zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 980000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
30. 11. 2020 pro část 1 a 31. 4. 2021 pro část 2

Místo dodání / převzetí plnění:
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Zadavatel stanovil pro zadání zakázky základní hodnotící kritérium, kterým je ekonomická výhodnost nabídky. V každé části proběhne hodnocení samostatně.

Hodnocení části 1

Nabídky budou hodnoceny podle následujících hodnoticích kritérií:

Celková nabídková cena v Kč bez DPH                                                   váha 85 %

Zkušenosti vybraných členů týmu                                                              váha 15 %

1. kritérium: Celková cena v Kč bez DPH. Hodnotí se celková nabídková cena za realizaci předmětu veřejné zakázky v Kč bez DPH, a to tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou. Celkovou cenu dodavatel uvede v čl. 6.1. závazného návrhu smlouvy o dílo. Vyplněný závazný návrh smlouvy o dílo bude součástí nabídky.

2. kritérium: Zkušenosti vybraných členů týmu. V tomto dílčím hodnoticím kritériu se bude hodnotit počet let praxe nad rámec povinné kvalifikace u následujících pozic: Vedoucí týmu, Vedoucí zpracovatel průzkumu mobility v domácnostech. Délku praxe dodavatel uvede ve vyplněné příloze č. 3 této zadávací dokumentace – seznam členů týmu. Vyplněná příloha bude součástí nabídky. Pokud dodavatel do nabídky nevloží vyplněnou přílohu č. 3 této zadávací dokumentace, bude jeho nabídka v tomto hodnoticím kritériu hodnocena 0 body.

Způsob hodnocení nabídek dodavatelů podle dílčích kritérií

1. kritérium: Zadavatel bude hodnotit celkovou cenu v Kč bez DPH bodovací metodou. Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH bude hodnocena podle její absolutní výše a přepočtena vahou dílčího hodnoticího kritéria. Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce:

2. kritérium: Počet let praxe nad rámec povinné kvalifikace.

Zadavatel bude hodnotit počet let praxe nad rámec povinné kvalifikace u následujících pozic: Vedoucí týmu, Vedoucí zpracovatel průzkumu mobility v domácnostech. Zadavatel zároveň stanoví, že u každé z těchto pozic v hodnocení zohlední maximálně 5 let nad povinnou minimální praxi stanovenou u kritérií technické kvalifikace.

Zadavatel bude hodnotit počet let praxe nad rámec povinné kvalifikace tak, že sečte roky praxe nad rámec povinné kvalifikace u uvedených pozic. Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce:

Pro celkové zhodnocení příslušné nabídky budou sečteny počty bodů dosažené v rámci jednotlivých hodnoticích kritérií.

Stanovení pořadí nabídek bude provedeno podle počtu dosažených bodů celkem s tím, že nejvyšší počet dosažených bodů celkem určuje nejvhodnější nabídku.

V případě shody celkového počtu získaných bodů bude lépe hodnocena ta nabídka, která získá více bodů v rámci 1. dílčího hodnoticího kritéria. Pokud bude v takovém případě i počet bodů získaný v rámci 1. dílčího hodnoticího kritéria shodný, o pořadí nabídek se shodným počtem bodů bude rozhodnuto losem. Na losování budou pozváni zástupci dotčených dodavatelů alespoň 3 pracovní dny dopředu. K losování nemusí dojít v případě, kdy se nebude rozhodovat o pořadí nejlépe hodnocené nabídky (o výběru dodavatele).

 

Hodnocení části 2

Nabídky budou hodnoceny podle následujících hodnoticích kritérií:

Celková nabídková cena v Kč bez DPH                                                   váha 85 %

Zkušenosti vybraných členů týmu                                                              váha 15 %

1. kritérium: Celková cena v Kč bez DPH. Hodnotí se celková nabídková cena za realizaci předmětu veřejné zakázky v Kč bez DPH, a to tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou. Celkovou cenu dodavatel uvede v čl. 6.1. závazného návrhu smlouvy o dílo. Vyplněný závazný návrh smlouvy o dílo bude součástí nabídky.

2. kritérium: Zkušenosti vybraných členů týmu. V tomto dílčím hodnoticím kritériu se bude hodnotit počet let praxe nad rámec povinné kvalifikace u následujících pozic: Vedoucí týmu, Vedoucí zpracovatel dopravního modelu. Délku praxe dodavatel uvede ve vyplněné příloze č. 3 této zadávací dokumentace – seznam členů týmu. Vyplněná příloha bude součástí nabídky. Pokud dodavatel do nabídky nevloží vyplněnou přílohu č. 3 této zadávací dokumentace, bude jeho nabídka v tomto hodnoticím kritériu hodnocena 0 body.

Způsob hodnocení nabídek dodavatelů podle dílčích kritérií

1. kritérium: Zadavatel bude hodnotit celkovou cenu v Kč bez DPH bodovací metodou. Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH bude hodnocena podle její absolutní výše a přepočtena vahou dílčího hodnoticího kritéria. Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce:

2. kritérium: Počet let praxe nad rámec povinné kvalifikace.

Zadavatel bude hodnotit počet let praxe nad rámec povinné kvalifikace u následujících pozic: Vedoucí týmu, Vedoucí zpracovatel dopravního modelu. Zadavatel zároveň stanoví, že u každé z těchto pozic v hodnocení zohlední maximálně 5 let nad povinnou minimální praxi stanovenou u kritérií technické kvalifikace.

Zadavatel bude hodnotit počet let praxe nad rámec povinné kvalifikace tak, že sečte roky praxe nad rámec povinné kvalifikace u uvedených pozic. Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce:

Pro celkové zhodnocení příslušné nabídky budou sečteny počty bodů dosažené v rámci jednotlivých hodnoticích kritérií.

Stanovení pořadí nabídek bude provedeno podle počtu dosažených bodů celkem s tím, že nejvyšší počet dosažených bodů celkem určuje nejvhodnější nabídku.

V případě shody celkového počtu získaných bodů bude lépe hodnocena ta nabídka, která získá více bodů v rámci 1. dílčího hodnoticího kritéria. Pokud bude v takovém případě i počet bodů získaný v rámci 1. dílčího hodnoticího kritéria shodný, o pořadí nabídek se shodným počtem bodů bude rozhodnuto losem. Na losování budou pozváni zástupci dotčených dodavatelů alespoň 3 pracovní dny dopředu. K losování nemusí dojít v případě, kdy se nebude rozhodovat o pořadí nejlépe hodnocené nabídky (o výběru dodavatele).

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní způsobilost – shodná pro obě části

Způsobilým analogicky podle § 74 odst. 1 zákona není dodavatel, který

byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele,

Způsob prokázání splnění podmínek základní způsobilosti je stanoven předložením čestného prohlášení (lze využít vzorového prohlášení uvedeného v příloze č. 3 zadávací dokumentace).

 

Profesní způsobilost – shodná pro obě části

Splnění profesní způsobilosti analogicky dle § 77 odst. 1 zákona prokáže dodavatel předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Splnění profesní způsobilosti analogicky dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže dodavatel předložením živnostenského oprávnění pro předmět činnosti relevantní s předmětem tohoto zadávacího řízení, případně výpisu ze živnostenského rejstříku, z kterého toto oprávnění vyplývá, tedy: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Splnění profesní způsobilosti se prokazuje předložením příslušných dokladů.

 

Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace analogicky podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a), d) zákona.

Splnění technické kvalifikace analogicky dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona prokáže dodavatel předložením seznamu služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení.

Požadovaná minimální úroveň pro část 1:

Alespoň jedna zakázka, jejíž součástí bylo zpracování Dopravního modelu, Plánu udržitelné městské mobility, Generelu dopravy nebo Koncepce dopravy v objemu alespoň 400 000 Kč bez DPH.

Alespoň 3 zakázky, jejichž součástí bylo provádění dopravních průzkumů pro města o velikosti 30 tis. obyvatel a více.

Alespoň 3 zakázky, jejichž součástí bylo zpracování průzkumu domácností v objemu 200 000,- Kč v součtu, přičemž alespoň jedna zakázka byla v hodnotě 100 000,- Kč.

Požadovaná minimální úroveň pro část 2:

Alespoň jedna zakázka, jejíž součástí bylo zpracování Dopravního modelu, Plánu udržitelné městské mobility, Generelu dopravy nebo Koncepce dopravy v objemu alespoň 400 000 Kč bez DPH.

Způsob prokázání:

Seznam služeb (lze využít vzorového prohlášení uvedeného v příloze č. 3 zadávací dokumentace) poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení dle výše uvedené specifikace. Součástí seznamu služeb musí být popis a cena, ze kterých musí výslovně vyplývat splnění minimálních požadavků zadavatele, dále doba a místo provádění prací, kontakt na objednatele pro ověření reference (jméno, telefon, e-mail).

Splnění technické specifikace analogicky dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona prokáže dodavatel předložením osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným pracím, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou práce poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím zaměstnancům.

Požadovaná minimální úroveň část 1:

Funkce Vedoucí týmu

Alespoň 3 roky zkušeností projektového řízení.
Osvědčení: Project management instituce (PMI): Project management professional certification (PMP), alternativně PRINCE2 na úrovni pokročilý.

Funkce Vedoucí zpracovatel průzkumu mobility v domácnostech

Alespoň 3 roky zkušeností s projekty jejich součástí byla komunikace s veřejností, PR a marketing.

Funkce Dopravní technik

Autorizace jako autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby dle zákona č. 459/2016 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Funkce Městský technik

Autorizace jako autorizovaný inženýr v oboru městské inženýrství dle zákona č. 459/2016 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Požadovaná minimální úroveň část 2:

Funkce Vedoucí týmu

Alespoň 3 roky zkušeností projektového řízení.
Osvědčení: Project management instituce (PMI): Project management professional certification (PMP), alternativně PRINCE2 na úrovni pokročilý.

Funkce Vedoucí zpracovatel dopravního modelu

Alespoň 3 roky zkušeností se zpracováním dopravních modelů.
Zkušenost s vedením projektů dopravního modelování.

Funkce Dopravní technik

Autorizace jako autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby dle zákona č. 459/2016 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Funkce Městský technik

Autorizace jako autorizovaný inženýr v oboru městské inženýrství dle zákona č. 459/2016 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

 

Způsob prokázání:

Doklad prokazující odborné vzdělání, strukturovaný životopis podepsaný dotyčnou osobou osvědčující délku praxe.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Obecné požadavky

Dodavatelé jsou povinni do nabídky zapracovat všechny požadavky zadavatele vyplývající ze zadávacích podmínek a všechny skutečnosti vyplývající ze zákona.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Zadavatel nepřipouští variantní nabídky.

Pod pojmem nabídka se rozumí údaje nebo doklady, které dodavatel podá písemně zadavateli na základě zadávacích podmínek (tj. zejména návrh smlouvy předložený účastníkem včetně dokumentů a dokladů požadovaných zákonem nebo zadavatelem v zadávacích podmínkách, doklady o kvalifikaci). Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyce (listiny v jiném než českém jazyce budou doplněny překladem do českého jazyka; povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady prokazující kvalifikaci ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce) v písemné formě v elektronické podobě.

Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, a to včetně kontaktní adresy, telefonu a e-mailové adresy. Tato kontaktní osoba bude uvedena v krycím listu dle závazného vzoru. Na e-mailovou adresu kontaktní osoby mohou být doručovány dokumenty související s výběrovým řízením (např. žádost o objasnění nebo doplnění údajů či dokladů, žádost o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny apod.).

Zadavatel doporučuje zájemcům z důvodu předejití technickým problémům při otevírání nabídek vkládat do systému E-ZAK nabídky ve formátech pdf, jpg nebo doc (textové části nabídky).

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK jsou dostupné na:

https://zakazky.trebic.cz/  (Uživatelská příručka, Manuál elektronického podpisu).

Podmínkou podání nabídky prostřednictvím systému E-ZAK je registrace dodavatele v systému, kterou lze provést na https://zakazky.trebic.cz/registrace.html. Podmínkou registrace je uznávaný elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu.

Test nastavení internetového prohlížeče a test podání nabídky je k dispozici na https://zakazky.trebic.cz/test_index.html.

Odeslat nabídku v elektronickém nástroji E-ZAK může např. zaměstnanec účastníka bez nutnosti doložení plné moci pro tuto osobu.

Nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, se nepovažují za nabídky podané a v průběhu výběrového řízení se k nim nepřihlíží.

Struktura nabídky

Zadavatel doporučuje dodavatelům strukturovat nabídku následujícím způsobem:

-        Krycí list nabídky

-        Obsah nabídky

-        Doklady k prokázání splnění kvalifikace

-        Doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh smlouvy, zastupovat dodavatele (pokud nelze vyčíst z výpisu v obchodním rejstříku)

-        Návrh smlouvy včetně příloh

Seznam poddodavatelů nebo prohlášení, že zakázka nebude plněna prostřednictvím poddodavatelů

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu pro veřejnou zakázku absolutní částkou v Kč bez DPH, DPH a cenu včetně DPH.
Nabídková cena bude zpracována v souladu s touto zadávací dokumentací a jejími přílohami v závazném návrhu smlouvy o dílo, který bude součástí nabídky.
Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato zadávací dokumentace.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné k řádnému a včasnému provedení příslušné části zakázky. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen až do konce platnosti smlouvy, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka dodavatele může být podána pouze písemně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na https://zakazky.trebic.cz. Pro účely zamezení technických problémů s různými formáty vkládaných souborů, doporučuje zadavatel dodavatelům podávat nabídky ve formátu pdf (textové části nabídky, doklady).

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku na příslušnou část.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 12), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 920000.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): RESPOND & CO, s.r.o.sídlo: Hladnovská 1255/23, Slezská Ostrava, 710 00 OstravaIČO: 60777656

    Datum podpisu smlouvy: 23. 11. 2020

  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): RESPOND & CO, s.r.o.sídlo: Hladnovská 1255/23, Slezská Ostrava, 710 00 OstravaIČO: 60777656

    Datum podpisu smlouvy: 23. 11. 2020

Datum ukončení: 23. 11. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 14. 9. 2020
 
Aktualizováno: 29. 11. 2020