Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zpracování komunitního plánu sociálních služeb pro Město Kladno

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12892

Název zakázky: Zpracování komunitního plánu sociálních služeb pro Město Kladno

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 1. 8. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Statutární město Kladno

Sídlo zadavatele: náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Dan Jiránek
 • Telefon: +420312604121
 • E-mail: primator@mestokladno.cz

IČ zadavatele: 00234516

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Petr Dubravský
 • Telefon: +420312604441
 • E-mail: petr.dubravsky@mestokladno.cz

Lhůta pro podání nabídek: 13. 8. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
Nabídky mohou účastníci doručit do podatelny úřadu v zapečetěné obálce s označením „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – Zpracování komunitního plánu sociálních služeb pro Město Kladno“ - NEOTVÍRAT“ a adresou účastníka zadávacího řízení.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Zpracování, realizace a vyhodnocení analýzy poskytovatelů sociálních služeb (analýza dostupných služeb - od poskytovatelů, jejich naplněnost, případná duplicita či chybějící služba, finanční podpora z veřejných zdrojů v časových řadách)

Zpracování, realizace a vyhodnocení analýzy statistických údajů od ÚP, KoP Kladno (zajištění statistických údajů od ÚP Kladno - kolik bylo vyplaceno doplatků na bydlení (DnB), příspěvků na živobytí (PnŽ), na péči (PnP), na mobilitu, vydáno průkazů pro osoby se zdravotním postižením (OZP), data o počtu nezaměstnaných v našem regionu včetně nákladů a časových vývojových řad)

Zpracování, realizace a vyhodnocení sociálně-demografické analýzy pro účely komunitního plánu (zmapování demografického vývoje obyvatelstva tzn. statistiky, stárnutí populace + predikce časových řad budoucího vývoje -(počty seniorů, zdravotně postižených, rodin s   dětmi, neúplných rodin, osob ohrožených sociálním vyloučením, osob bez přístřeší, nízkopříjmových občanů)

Zpracování, realizace a vyhodnocení poptávky po sociálních službách ze strany uživatelů a veřejnosti (besedy s veřejností, dotazníková šetření, jednání pracovních skupin a řídící skupiny)

Zpracování, tvorba a realizace Komunitního plánu sociálních služeb pro Město Kladno

Zpracování a realizace (tisk) Katalogu poskytovatelů sociálních služeb (2000ks)

 

Podrobný popis a rozsah jednotlivých fází je popsán v příloze č. 2 Technická specifikace předmětu zakázky a je v souladu se zadávacími podmínkami.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1240000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Časový harmonogram plnění – viz příloha č. 5, nejpozději však do 31. 7. 2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Sídlo zadavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena

  Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky.

   

  Jediným hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena. Zadavatel bude hodnotit celkovou výši nabídkové ceny poskytované zadavateli za celý předmět plnění v Kč bez DPH, kterou účastník uvede do návrhu smlouvy, který je přílohou č. 3 výzvy k podání nabídek i krycího listu nabídky, který je přílohou č. 1 této výzvy k podání nabídek. 

   

  Účastník stanoví nabídkovou cenu celou částkou na základě ocenění jednotlivých položek plnění (příloha č. 4 výzvy k podání nabídek). Účastník je povinen ocenit veškeré položky; neocenění jakékoliv položky může mít za následek vyřazení nabídky a vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

   

  Podrobná položková kalkulace (příloha č. 4 výzvy k podání nabídek) bude součástí nabídky.

   

  Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny za celý předmět plnění poskytované zadavateli
  v Kč bez DPH. Hodnotící komise seřadí hodnocené nabídky podle výše nabídkové ceny vzestupně od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší. Nejvhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. V případě, že dojde k rovnosti nabídkových cen, rozhodne los.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Základní způsobilost

   

  Dodavatel v nabídce k prokázání základní způsobilosti předloží čestné prohlášení o tom, že není dodavatelem, který:

  byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
  má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
  má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
  má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
  je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

 • Profesní způsobilost

   

  Dodavatel v nabídce k prokázání profesní způsobilosti předloží:

  výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
  doklad o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky

   

  Technická způsobilost

  Předložení prostého seznamu alespoň 3 významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech, v nichž byly zpracovávány strategické dokumenty obsahující analytickou, návrhovou a implementační část v celkové hodnotě 2.000.000 Kč, bez DPH (součet cen všech 3 významných služeb), z nichž cena jedné z významných služeb nebyla nižší než 500.000 Kč bez DPH.

  Seznam bude obsahovat u každé zakázky předmět plnění, dobu realizace, identifikační údaje objednavatele a cenu zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo informovat se na kvalitu provedené služby.

  Seznam odborných pracovníků, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to včetně osvědčení o jejich vzdělání či odborné kvalifikaci.

  Součástí seznamu musí být minimálně:

  1 osoba – projektový manažer:

  vysokoškolské vzdělání, minimálně na úrovni Bc.

  minimálně 3 roky praxe na pozici vedoucího projektu/projektový manažer

  zkušenosti s projektovým řízením a vedením projektů a kolektivu

  1 osoba – odborník na tvorbu analýz, které se týkají sociální oblasti:

  vysokoškolské vzdělání, minimálně na úrovni Bc.

  minimálně 5 let praxe v průzkumu sociální oblasti

  přímé zkušenosti s některou z uvedených služeb dle této ZD

  1 osoba – odborník na tvorbu komunitního plánu sociálních služeb či obdobného strategického dokumentu:

  vysokoškolské vzdělání, minimálně na úrovni Bc.

  minimálně 5 let praxe v tvorbě komunitních plánů či obdobných strategických dokumentů

  přímé zkušenosti s některou z uvedených významných služeb dle této ZD

  Výše uvedené skutečnosti účastník doloží seznamem těchto osob, nejvyšší dosažené vzdělání příslušných osob účastník prokáže kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Praxi v oboru jednotlivých osob účastník prokáže předložením kopií samostatných podepsaných strukturovaných životopisů (ve strukturovaných životopisech budou viditelně vyznačeny texty týkající se zkušeností vedoucího týmu a specialistů v příslušných oblastech uvedené výše).

  Pokud není účastník schopen z objektivních důvodů prokázat splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu, umožňuje zadavatel prokázat tento kvalifikační předpoklad čestným prohlášením. Účastník je dále povinen skutečnosti uvedené v takovémto čestném prohlášení doložit před podpisem smlouvy.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude předložena v jednom originále a v jedné kopii v písemné formě, v českém jazyce a zároveň v elektronické formě na vhodném médiu (nejlépe CD) v needitovatelném formátu PDF a návrh smlouvy včetně všech příloh bude v editovatelném formátu MS Office. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka bude podána v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a identifikačními údaji účastníka.

Všechny listy nabídky budou očíslovány vzestupnou číselnou řadou.

Nabídka bude odpovídajícím způsobem zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh a proti jejich vypadnutí. Zabezpečení bude provedeno pevným, nerozebíratelným svázáním, ale zároveň tak, aby bylo možné jednotlivé stránky nabídky při listování bezproblémově obracet, tzn. nejlépe provázané šňůrkou, konce provázání zavázány a zapečetěny nebo přelepeny papírovou páskou opatřenou razítkem a podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka.

Nabídka bude seřazena do těchto oddílů:

Krycí list nabídky dle přílohy č. 1 výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace

Obsah nabídky

3.    Prokázání kvalifikace

Základní kvalifikační předpoklady

Profesní kvalifikační předpoklady

Technické kvalifikační předpoklady

Podrobná položková kalkulace zakázky dle přílohy č. 4 výzvy k podání nabídek

Předpokládaný harmonogram dle přílohy č. 5 výzvy k podání nabídek

Návrh smlouvy o dílo (viz závazný návrh smlouvy o dílo, který je součástí výzvy k podání nabídek – příloha č.3)

Součástí zadávacích podmínek je vzor Smlouvy o dílo. Účastník zadávacího řízení pouze doplní požadované chybějící údaje a Smlouvu podepsanou osobou oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení učiní součástí nabídky jako návrh Smlouvy. Smlouva musí po obsahové stránce odpovídat obsahu nabídky účastníka zadávacího řízení. Pokud Smlouva nebude odpovídat ostatním částem nabídky účastníka zadávacího řízení, bude tato skutečnost důvodem pro vyloučení účastníka zadávacího řízení ze zadávacího řízení. Pokud zastupuje účastníka zadávacího řízení jiná osoba odlišná od osoby oprávněné k zastupování, musí být součástí návrhu Smlouvy plná moc opravňující tuto osobu k zastupování. Tato plná moc musí být předložena v originále nebo v úředně ověřené kopii. Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu této smlouvy. Nabídka účastníka se tak stává neúplnou a zadavatel může vyloučit takového účastníka z další účasti ve veřejné zakázce.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude uvedena v CZK v členění cena bez DPH, DPH, cena včetně DPH a musí zahrnovat:

všechny činnosti nutné k realizaci zakázky, včetně všech rizik a vlivů během realizace zakázky, např. cestovní výdaje, studijní materiály aj.

Nabídková cena účastníka bude tvořena součtem (oceněním) položkového výkazu v příloze č. 4 výzvy k podání nabídek.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Závazné platební podmínky jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy. Splatnost faktury je stanovena na 30 dní. Zadavatel nepřipouští zálohy.

Závazné dodací podmínky jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy.

Závazné sankční podmínky jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy.

Variantní nabídky zadavatel nepřipouští.

Zadavatel zruší výběrové řízení bez zbytečného odkladu, pokud:

nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky;

byly ve stanovené lhůtě podány pouze neúplné nabídky nebo nabídky, které jsou v rozporu s požadavky podle § 6 zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby ve výzvě k podání nabídek

smlouvu se zadavatelem odmítli uzavřít všichni dodavatelé, s nimiž bylo možné smlouvu uzavřít, příp. neposkytli potřebnou součinnost k uzavření smlouvy;

došlo ke střetu zájmu a jiné opatření k nápravě není možné;

Zadavatel může zrušit výběrové řízení bez zbytečného odkladu, pokud:

v průběhu výběrového řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby ve výběrovém řízení pokračoval;

dodavatel vyzvaný k uzavření smlouvy odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli k jejímu uzavření dostatečnou součinnost podle.Za dostatečnou součinnost je považována skutečnost, kdy vybraný dodavatel nereaguje žádným způsobem (tzn. listinně nebo elektronicky) na výzvy zadavatele.

Zadavateli byla podána pouze jedna úplná nabídka.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 10, na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): BDO Advisory s.r.o.Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 Karlín272 44 784

  Datum podpisu smlouvy: 24. 9. 2019

Datum ukončení: 24. 9. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 1. 8. 2019
 
Aktualizováno: 1. 10. 2019