Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

ZPRACOVÁNÍ PASPORTŮ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ PRO OBCE ČERNÝ DŮL, HORNÍ MARŠOV A MLADÉ BUKY

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13528

Název zakázky: ZPRACOVÁNÍ PASPORTŮ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ PRO OBCE ČERNÝ DŮL, HORNÍ MARŠOV A MLADÉ BUKY

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 28. 7. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Svazek obcí Východní Krkonoše (SOVK)

Sídlo zadavatele: Národní 199, 541 01 Trutnov

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Mgr. Tomáš Eichler, předseda SOVK
  • Telefon: +420499803301
  • E-mail: eichler@trutnov.cz

IČ zadavatele: 71188371

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Magdaléna Bičová
  • Telefon: +420774878811
  • E-mail: repo@repo-rp.cz

Lhůta pro podání nabídek: 17. 8. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
sídlo zadavatele, Národní 199, 541 01 Trutnov

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Předmětem zakázky malého rozsahu je zpracování pasportů veřejného osvětlení pro členské obce Svazku obcí Východní Krkonoše - Černý Důl, Horní Maršov a Mladé Buky. Pasport bude zpracován v souladu s požadavky zadavatele, tj. v rozsahu dle příloh č. 1 - Závazného návrhu Smlouvy o dílo a č. 2 - Specifikace předmětu plnění, které jsou nedílnou součástí této výzvy. Součástí poskytovaných služeb bude pravidelná roční aktualizace po dobu 5 let, kterou účastník zahrne do předkládané cenové nabídky.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 700000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Dokončení a předání díla: nejpozději do 30. 11. 2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem dodání je sídlo objednatele na adrese Národní 199, 541 01 Trutnov

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny, uvedené v čl. IV. předložené smlouvy.

Parametrem pro hodnocení je nabídková cena včetně DPH.

Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny sestupně od nejnižší po nejvyšší. Nabídka účastníka s nejnižší nabídkovou cenou bude hodnocena jako vítězná.

Hodnocení nabídek může být provedeno před jejich posouzením. V takovém případě se provede posouzení nabídky pouze u účastníka, se kterým má být dle provedeného hodnocení uzavřena smlouva.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní způsobilost bude prokázána předložením čestného prohlášení účastníka o splnění základní způsobilosti v rozsahu dle přílohy č. 4 této výzvy.

Profesní způsobilost prokáže účastník předložením:

dokladu o oprávnění k podnikání (výpis z živnostenského rejstříku či živnostenský list), v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky, tj. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud právní předpisy zápis do takové evidence vyžadují

 

Technickou kvalifikaci prokáže účastník předložením seznamu významných služeb obdobného plnění poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Ze seznamu významných služeb musí být patrné splnění níže vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu:

alespoň 2 (slovy: dvě) služby obdobného plnění, jako je předmět veřejné zakázky (zpracování pasportu veřejného osvětlení) v minimální hodnotě 100 tis. Kč bez DPH za každou z poskytnutých služeb za uplynulých 36 měsíců.

 

Seznam významných služeb účastník předloží v podobě tabulky, kde strukturovaně uvede následující:

identifikaci objednatele,
cenu významné služby, dobu realizace významné služby,
kontakt na osobu, u které lze ověřit splnění požadavků zadavatele.

 

Doklady o kvalifikaci předkládají účastníci zadávacího řízení ve svých nabídkách v kopiích.

 

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Veškeré informace, které uvádí účastník v nabídce a při jakékoli komunikaci se zadavatelem (zejména vysvětlení nabídky), musí odpovídat skutečnosti. V případě, že tento požadavek zadavatele nebude dodržen, bude nabídka, která tyto požadavky nesplňuje, vyřazena.

V případě, že zadavatel zjistí nedodržení tohoto požadavku až po uzavření smlouvy, resp. v průběhu plnění veřejné zakázky malého rozsahu, vyhrazuje si právo odstoupit od smlouvy a vymáhat náhradu škody a smluvní pokutu dle příslušných ustanovení smlouvy.

Za tímto účelem si zadavatel vyhrazuje právo jakoukoli informaci uvedenou účastníkem v nabídce, popř. jeho dodatečném vysvětlení, ověřit.

Účastník může předložit pouze jednu nabídku. Nabídka bude předložena ve dvou vyhotoveních, a to v originále a v kopii, v písemné formě a v českém jazyce. Nabídka bude zároveň obsahovat nepřepisovatelný nosič dat např. CD – R (nebo jiné paměťové médium) s požadovanými dokumenty (viz čl. 3 této výzvy).

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Listy nabídky budou zajištěny proti neoprávněné manipulaci. Nabídka bude podána v neprůhledné obálce, uzavřené či zapečetěné způsobem, kterým bude vyloučena možná manipulace s obsahem obálky bez jejího porušení.

Nabídka bude podána na adrese pro podání nabídek. Nabídku je možné doručit osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence či kurýrní službou do podatelny v sídle zadavatele tak, aby byla doručena ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídku není možné doručit elektronicky nebo prostřednictvím datových schránek.

Účastník použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto požadavků pro zpracování nabídky:

A) Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol).
B) Krycí list nabídky. Pro sestavení krycího listu nabídky účastník zadávacího řízení použije přílohu č. 3 této výzvy – Krycí list nabídky.
C) Smlouva a její přílohy. Pro doložení smlouvy a jejích příloh do nabídky bude účastník postupovat dle této výzvy.

Pokud jedná jménem či za účastníka zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.

D) Doklady k prokázání kvalifikace. Účastník doloží dokumenty dle čl. 6 této výzvy.
E) Ostatní doklady, podmínky a požadavky vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky.  Účastník předloží ostatní dokumenty požadované zadavatelem.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník stanoví nabídkovou cenu doplněním čl. IV. závazného vzoru smlouvy na místech k tomu určeným a ve formátu tam uvedeném.

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady účastníka zadávacího řízení související s realizací služby ve smyslu smlouvy včetně pravidelné roční aktualizace po dobu 5 let.

Nabídková cena bude uvedena v českých korunách.

Nabídková cena bude účastníkem vyplněna v souladu s předepsaným formátem. Účastník není oprávněn tento formát měnit ani podmiňovat jinými skutečnostmi, proměnnými, či jinými neporovnatelnými podmínkami. Případné slevy z ceny je účastník povinen započítat již v jednotkové ceně a předložit tuto cenu jako jedinou (nikoli variantní), pevnou a nejvýše přípustnou.

Nabídková cena včetně DPH je parametrem pro hodnocení nabídek.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude předložena ve dvou vyhotoveních, a to v originále a v kopii, v písemné formě a v českém jazyce. Nabídka bude zároveň obsahovat nepřepisovatelný nosič dat např. CD – R (nebo jiné paměťové médium) s požadovanými dokumenty (viz čl. 3 této výzvy). Nabídku může účastník doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídky vždy v pracovních dnech od 8:00 do 15:00 hod, v poslední den lhůty pouze do okamžiku uplynutí lhůty pro podání nabídek. V případě nepřítomnosti zástupců zadavatele lze vložit nabídku do schránky označené zadavatelem. Doručení musí být v uzavřených obálkách označených názvem zakázky, „NABÍDKA – NEOTEVÍRAT“ a označením „ZPRACOVÁNÍ PASPORTŮ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ PRO OBCE ČERNÝ DŮL, HORNÍ MARŠOV A MLADÉ BUKY“ a adresou účastníka.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Účastník může předložit pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Účastník může podat písemně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost musí účastník doručit nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek na kontaktní email zadavatele: repo@repo-rp.cz. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti viz výše. Současně vysvětlení zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz přiložená Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu a její přílohy

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 12), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 347875.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): ENVIPARTNER, s.r.o.Vídeňská 55, 639 00 Brno - ŠtýřiceIČ 28358589

    Datum podpisu smlouvy: 8. 10. 2020

Datum ukončení: 8. 10. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 28. 7. 2020
 
Aktualizováno: 9. 10. 2020