Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zpracování výstupů z informačního a ERP systému K2 pomocí MS Excel pro účely plánování výroby

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12019

Název zakázky: Zpracování výstupů z informačního a ERP systému K2 pomocí MS Excel pro účely plánování výroby

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 9. 1. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: REDA a.s.

Sídlo zadavatele: Hviezdoslavova 1456/55d, Slatina, 627 00 Brno

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Milan Růžička
 • Telefon: +420548131101
 • E-mail: Milan.Ruzicka@reda.cz

IČ zadavatele: 18828507

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Štěpán Hakl
 • Telefon: +420737202093
 • E-mail: stepan.hakl@reda.cz

Lhůta pro podání nabídek: 22. 1. 2018 12:00

Místo pro podání nabídek:
Hviezdoslavova 1456/55d, Slatina, 627 00 Brno

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění realizace vzdělávacích aktivit v rámci projektu „Zpracování výstupů z informačního a ERP systému K2 pomocí MS Excel pro účely plánování výroby“ prostřednictvím kurzu.

 

Více viz Výzva k podání nabídek ke stažení.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 80000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
únor 2018 až srpen 2018

Místo dodání / převzetí plnění:
Jihomoravský kraj

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle následujících dílčích hodnotících kritérií:

 

 1. Celková nabídková cena včetně DPH (váha 40%)
 2. Kvalita nabízených služeb (váha 60%)

 

Více viz Výzva k podání nabídek ke stažení.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Dodavatel prokáže kvalifikaci předložením dokumentů uvedených v následujících bodech 1 - 4

1. Čestné prohlášení (viz příloha č. 1 výzvy) o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2. Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci

Doklad prokazující kvalifikaci dle výše uvedeného bodu 1. předloží dodavatel v originále nebo úředně ověřené kopii. Doklad prokazující prokázání kvalifikace dle výše uvedeného bodu 2. Předloží dodavatel v kopii.

Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o zadávání veřejných zakázek) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona o zadávání veřejných zakázek)

3. Přehled referenčních zakázek - přehled minimálně 3 zakázek na služby obdobného charakteru (realizace vzdělávacích aktivit) a tyto zakázky byly realizovány v období posledních 60 měsíců (vztaženo k datu vyhlášení Výzvy - viz výše). Každá z nich musí zároveň dosáhnout výše nejméně 50 000 Kč.

Z přehledu referenčních zakázek bude patrné: identifikace objednatele (sídlo, IČ: kontaktní osoba), rozsah (specifikace zakázky), předmět činnosti objednatele, doba realizace (měsíc, rok) a hodnota zakázky (cena bez DPH).

Přehled referenčních zakázek dodavatel předkládá v originále nebo úředně ověřené kopii.

4. Seznam osob (lektorů), které budou realizovat předmět zakázky, doklady osvědčující odbornou způsobilost a praxi vztahující se k předmětu zakázky. Jedná se o:

doklad o dosaženém vzdělání lektora (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom aj.),
strukturovaný životopis lektora dokládající jeho profesní praxi v oblasti vzdělávání za období posledních 60 měsíců (vztaženo k datu vyhlášení Výzvy- viz výše) včetně min. 3 referenčních zakázek vztahujících se k předmětu zakázky za téže období,
dokumenty prokazující odbornou způsobilost lektora v dané oblasti (např. osvědčení, certifikáty aj.),
identifikaci příslušné části předmětu zakázky, jejíž plnění bude lektor zajišťovat.

 

Seznam osob (lektorů) se týká všech lektorů, tj. i těch, kteří budou zajištěni poddodavatelsky.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v následujícím členění:

 1. Krycí list nabídky - vyplněný formulář (příloha č. 2 výzvy), originál nebo úředně ověřená kopie.
 2. Smlouva (viz příloha č. 3) v originále nebo úředně ověřené kopii, včetně přílohy č. I smlouvy v případě plnění poddodavatelem.
 3. Dokument obsahující specifikaci umožňující vyhodnocení nabídek dle hodnotícího kritéria 2. a to v originále nebo úředně ověřené kopii.
 4. Doklady osvědčující splnění požadavků na prokázání kvalifikace dodavatele.
 5. Čestné prohlášení dodavatele o ekonomické a finanční způsobilosti plnit zakázku (viz příloha č. 1 výzvy), a to v originále nebo úředně ověřené kopii.
 6. Čestné prohlášení dodavatele, že celý obsah jím předložené nabídky je závazný po dobu stanovené zadávací lhůty (viz příloha č. 1 výzvy), která je 90 kalendářních dnů a začíná běžet dnem následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek, a to v originále nebo úředně ověřené kopii.

 

Všechny dokumenty vyžadující podpis budou podepsány dodavatelem nebo osobou oprávněnou zastupovat dodavatele v souladu se způsobem jednání uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku, popřípadě zmocněncem dodavatele na základě plné moci (v takovém případě doloží dodavatel v nabídce i originál plné moci popř. úředně ověřenou kopii této plné moci) a opatřeny otiskem razítka (je-li součástí podpisu).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude uvedena v Krycím listu nabídky (viz příloha č. 2 výzvy) v českých korunách, a to v členění nabídková cena bez DPH, DPH a nabídková cena včetně DPH.

Nabídková cena bude ve stejné struktuře uvedena také ve Smlouvě (viz Příloha č. 3 Výzvy).

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude podána v 1 (jednom) originálu.Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat", na níž je uvedena kontaktní adresa dodavatele. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.Originál nabídky bude zabezpečen proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy, tj. např. provázán šňůrkou s přelepením volných konců a opatřen na přelepu razítkem. V případě podání nabídky v kroužkovém pořadači či podobném technickém provedení, musí být takto zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy, ovšem opět tak, aby bylo možné jednotlivé listy při listování nabídkou bezproblémově obracet.Všechny listy originálu nabídky budou ve spodním okraji listiny očíslovány nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1 na první straně (např. ručně psané).

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce (příloha č. 2 výzvy) uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Lhůta, kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázáni (zadávací lhůta), je 90 kalendářních dnů a začíná běžet dnem následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek.

Nabídky ani jejich části se uchazečům nevrací.

Uchazeči nenáleží náhrada nákladů, které vynaložil na účast v zadávacím řízení. Odevzdáním nabídky dodavatel souhlasí s podmínkami stanovenými touto výzvou.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Zadavatel umožňuje realizaci vzdělávacích aktivit prostřednictvím poddodavatelů. Požadavky na specifikace případných poddodavatelů (Identifikační údaje, vymezení vzdělávacích aktivit realizovaných jejich prostřednictvím a výše finančního plnění) uchazeč prokáže vyplněním a předložením Přílohy č. I Smlouvy, a to v originále nebo úředně ověřené kopii.

Dodavatel v příslušném návrhu smlouvy a přílohách doplní, jen žlutě označená pole příslušným textem, popř. žlutě označená pole vymaže. Dodavatel není oprávněn měnit ani jakkoliv doplňovat obchodní podmínky, a to ani doplňováním dalších obchodních podmínek v rámci jeho nabídky mimo samotný text smlouvy nebo příloh.

Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude probíhat pouze písemnou formou (včetně e-mailu) prostřednictvím kontaktní osoby zadavatele ve věci zakázky, a to pouze v českém jazyce.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 75000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o.Kudlov 500, 760 01 ZlínIČ: 25568027Ing. Libuše Uherková

  Datum podpisu smlouvy: 30. 1. 2018

Datum ukončení: 30. 1. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 9. 1. 2018
 
Aktualizováno: 1. 2. 2018