Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zvýšení stability a konkurenceschopnosti firmy - vzdělávání

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12278

Název zakázky: Zvýšení stability a konkurenceschopnosti firmy - vzdělávání

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 27. 4. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: ASV výrobní družstvo

Sídlo zadavatele: Školní 71, 517 01 Solnice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: ROMAN KOVÁŘ - předseda
 • Telefon: +420494596323
 • E-mail: asv@asv-solnice.cz

IČ zadavatele: 47452544

DIČ zadavatele: CZ47452544

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Jiří Zapletal
 • Telefon: +420774883284
 • E-mail: info@dobrazakazka.cz

Lhůta pro podání nabídek: 14. 5. 2018 10:00

Místo pro podání nabídek:
sídlo zadavatele - ASV výrobní družstvo, Školní 71, 517 01 Solnice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je kompletní realizace vzdělávání formou kurzů a seminářů, které budou zajištěny dodavatelem vzdělávacích služeb, a to jak formou firemních, tak otevřených kurzů.

Předmětem veřejné zakázky jsou také služby spočívající v organizačním zajištění vzdělávacích programů a poskytnutí školících služeb.

Školení budou probíhat během celé doby dle harmonogramu a možností zadavatele a cílové skupiny. Harmonogram bude sestaven po podpisu smlouvy. Přesné termíny jednotlivých školení budou vždy upřesněny nejpozději 10 kalendářních dní před daným seminářem.

Dodavatel zajistí realizaci všech školících aktivit. Zajištěním školících aktivit se rozumí:

Příprava a realizace kurzů za účasti kompetentního lektora
Odborné proškolení účastníků kurzu kompetentním lektorem
Součinnost dodavatele se zadavatelem při zajištění vhodných školících prostor (Uzavřená školení budou probíhat v místnostech objednatele, v tomto případy náklady na zajištění místnosti nese objednatel). Otevřená školení budou probíhat dle dohody se zadavatelem.
Poskytnutí studijních materiálů účastníkům s nutností dodržet pravidla pro publicitu s požadovaného operačního programu
Zajištění prezenční listiny z každého kurzu, která bude podepsána všemi účastníky a lektorem
Zajištění hodnotících dotazníků a zpráv od lektorů, které budou sloužit pro evaluaci vzdělávání a zajistí zpětnou vazbu o kvalitě pořádaného kurzu
Veškeré náklady spojené se zajištěním lektora (cestovné, ubytování, stravné apod.)
Zajištění technického vybavení potřebného pro kvalitní vzdělávání.
Zajištění osvědčení o absolvování z každého kurzu pro jednotlivé účastníky

Konkrétní průběh a metody výuky budou upřesněny po dohodě s vybraným účastníkem, popřípadě zvoleným lektorem daného kurzu.

Maximální počet účastníků kurzů na uzavřeném školení je 12 osob. Počet účastníků za zadavatele je definován v příloze této výzvy.

Délka školící hodiny je 60 minut. Minimální časová alokace každého kurzu je uvedena v příloze této výzvy.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 980000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
zahájení se předpokládá ihned po uzavření příslušné smlouvy. Konec poskytování služeb se předpokládá v únoru 2019

Místo dodání / převzetí plnění:
sídlo zadavatele a ČR

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena bez DPH s váhou 50 %

 • Metodologie s váhou 50 %

 • Dílčí hodnotící kritérium: Nabídková cena bez DPH

  Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její celková výše bez DPH, uvedená v návrhu smlouvy za celý předmět veřejné zakázky.

  Dílčí hodnotící kritérium: Metodologie

  Při hodnocení metodologie budou hodnoceny nabídky z pohledu použití výukových metod, postupů a procesů, které bude třeba nastavit za účelem splnění předmětu a cíle zakázky, účastník předloží návrh použití školících pomůcek, podkladů a studijních materiálů, popis aplikace poznatků v praxi, vazbu výkladu na praxi a míru flexibility výukového programu s ohledem na případné měnící se potřeby zadavatele. Popis metodologie kurzů bude zpracován v rozsahu max. 5 normostran (dále jen “NS“) a jeho zpracování je plně věcí účastníka zadávacího řízení – tento dokument bude zřetelně označen. Hodnotící komise nebude přihlížet při hodnocení nabídek k jiným částem nabídky. Při překročení rozsahu 10 NS bude komise přihlížet pouze k textu uvedenému na prvých 10 NS. Další text nebude předmětem hodnocení.

 • Bližší informace o způsobu hodnocení jsou uvedeny v zadávací dokumentaci - viz přílohy.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

1)           Základní způsobilost (podpůrně § 74 odst. 1 zákona č. 134/2016, Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon“):

Způsobilým není dodavatel, který

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

2)           Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Zadavatel dále požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je

a) oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, tj. minimálně pro živnost „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“

Výše uvedené doklady dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

3)           Technická kvalifikace:

Zadavatel stanovuje kritéria technické kvalifikace za účelem prokázání lidských zdrojů, technických zdrojů nebo odborných schopností a zkušeností nezbytných pro plnění veřejné zakázky v odpovídající kvalitě. Zadavatel bude považovat technickou kvalifikaci za neprokázanou, pokud prokáže, že dodavatel má protichůdné zájmy, které by mohly negativně ovlivnit plnění veřejné zakázky.

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje

a) seznam 2 významných služeb poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Z tohoto seznamu musí být zřejmé, že poskytovatel realizoval nejméně 2 služby, které se týkají realizace vzdělávací kurzů v oblasti měkkých a manažerských dovedností v minimální hodnotě 500 000 Kč bez DPH za každou z nich. 

4)           PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE A PŘEDKLÁDÁNÍ DOKLADŮ:

Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu, předkládá dodavatel v nabídce kopie dokladu.

Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.

Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem a dokládá jejich prostý překlad.

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost každý dodavatel samostatně.

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti tj. výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje jinou osobou,

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

c) doklady o splnění základní způsobilosti jinou osobou a

d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Má se za to, že tento požadavek je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady pro prokázání technických kvalifikačních předpokladů vztahující se k takové osobě, musí tento dokument obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Společné prokazování kvalifikace

Pokud se dodavatelé účastní zadávacího řízení společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob; prokazují dodavatelé a jiné osoby kvalifikaci společně.

Doklady o kvalifikaci

Dodavatel v nabídce může nahradit předložení dokladů prokazujících kvalifikaci čestným prohlášením.

Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídky se podávají písemně v listinné podobě v českém jazyce.

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
Zadavatel doporučuje podat nabídku v jednom originále a jedné kopii.
Nabídka dodavatele nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl. Zadavatel doporučuje, aby nabídka dodavatele byla zajištěna způsobem znemožňujícím manipulaci s jednotlivými listy. Všechny listy nabídky zadavatel doporučuje řádně očíslovat vzestupnou číselnou řadou.
Dodavatel ve své nabídce předloží návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Pokud návrh smlouvy podepíše zmocněná osoba, musí být součástí nabídky dodavatele též příslušná platná plná moc. Písemný návrh smlouvy musí zcela akceptovat obchodní podmínky (viz výše) a musí být v souladu s textem výzvy k podání nabídky nebo jinými dokumenty obsahujícími vymezení předmětu veřejné zakázky. Od obchodních podmínek, které jsou součástí zadávací dokumentace, se nelze odchýlit. Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky dodavatele. V případě rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh smlouvy. Budou-li součástí smlouvy přílohy, které jsou zároveň některým z dokumentů uvedeným v nabídce účastníka, budou tyto přílohy přiloženy ke smlouvě až při podpisu této smlouvy, tzn. nemusí být duplicitně přílohou návrhu smlouvy.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky. Nabídkovou cenu nelze překročit.
Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a celková nabídková cena včetně DPH.
Nabídková cena v této skladbě bude uvedena také na krycím listu nabídky - viz příloha č. 1 – Krycí list nabídky.
Nabídková cena bude zpracována v souladu s oznámením či výzvou o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentací nebo jinými dokumenty obsahujícími vymezení předmětu veřejné zakázky.

Nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“ a musí v ní být zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací předmětu veřejné zakázky. Nabídková cena bude stanovena kompletním oceněním soupisu požadovaných služeb a kurzů dané části veřejné zakázky v příloze č. 3. Jakákoli změna v položkovém rozpočtu – v jednotkách či obsahu jednotlivých položek – je důvodem vyřazení a následného vyloučení nabídky ze zadávacího řízení. Účastníci zároveň uvedou nabídkovou cenu pro každý kurz samostatně.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Bližší inforamce v zadávací dokumentaci - viz přílohy.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu, kterou se rozumí lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta je stanovena na 90 kalendářních dnů.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 7), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 27. 4. 2018
 
Aktualizováno: 20. 6. 2018