Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zvýšení úrovně znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti OBB stavební materiály, spol. s r.o. - II

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13336

Název zakázky: Zvýšení úrovně znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti OBB stavební materiály, spol. s r.o. - II

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 26. 2. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: OBB stavební materiály, spol. s r.o.

Sídlo zadavatele: Frýdecká 793, Hrabová, 720 00 Ostrava

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Kurek Tomáš
 • Telefon: +420777920315
 • E-mail: obb@obb.cz

IČ zadavatele: 64611809

DIČ zadavatele: CZ64611809

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Urbanová Anna
 • Telefon: +420775430608
 • E-mail: anna.urbanova@obb.cz

Lhůta pro podání nabídek: 10. 3. 2020 14:00

Místo pro podání nabídek:
Frýdecká 793, Hrabová, 720 00 Ostrava Osobní podání nabídek je možné pouze v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 na uvedené adrese společnosti, a to po předchozí telefonické či e-mailové dohodě s kontaktní osobou zadavatele. V poslední den lhůty budou nabídky přijímány pouze do výše uvedené hodiny.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro projekt „Zvýšení úrovně znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti OBB stavební materiály, spol. s r.o. – II“ reg. číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012039.

Školení budou probíhat formou prezenčních uzavřených a otevřených školení určených pro vybranou skupinu zaměstnanců společnosti OBB stavební materiály, spol. s r.o. Jednu skupinu zaměstnanců společnosti OBB stavební materiály, spol. s r.o bude tvořit max. 12 osob. Školící den bude trvat max. 8,5 hodin včetně 30 min povinné přestávky (1h=60minut).

Dodavatel zajistí na jednotlivá školení lektory a zadavatelem požadované výstupy pro každé školení dle vzoru OPZ (Dokumentaci k obsahu vzdělávacího kurzu, Prezenční listinu, Potvrzení o absolvování) a vzdělávací materiály pro účastníky kurzu. Dále dodavatel pro otevřené kurzy zajistí školící prostory.

Při zajištění výše uvedených skutečností se bude dodavatel řídit Pravidly pro vizuální identitu OPZ stanovenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ.

Účastník výběrového řízení (dále jen „účastník“) je vázán celým obsahem své nabídky. Nabídka může být podána na všechny části zakázky (1, 2), nebo jen na jednu z uvedených částí. Je však nutné, aby dodavatelé nabízenou část nabídli kompletně.

Součástí plnění dodavatele budou veškeré činnosti, které nejsou detailně specifikovány, ale které jsou nutné pro řádné poskytování zadavatelem požadovaných služeb.

 

Zakázka je v souladu s bodem 20.3.Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ rozdělena do dvou části:

Část 1) Měkké a manažerské dovednosti

Část 2) Účetní, ekonomické a právní kurzy

Název kurzuPředpokládaný počet osob celkemPočet skupinMax. délka kurzu (hodiny)Druh kurzuŠkolící prostory zajistí
Část 1) Měkké a manažerské dovednosti     
Vedení a koučink obchodního týmu - vedení a řízení zaměstnanců, rozhodování, týmová práce, koučování jako metoda rozvoje potenciálu lidí, koučovací otázky, koučování jednotlivce.15216uzavřenýzadavatel
Hodnocení zaměstnanců a efektivní zpětná vazba - systém hodnocení zaměstnanců, pravidla efektivního hodnocení, efektivní pokárání/pochvala, porady a jejich role, úloha efektivní zpětné vazby v organizaci, nastavení zpětnovazebních prvků.15216uzavřenýzadavatel
Strategické myšlení a komunikace - principy strategického myšlení, vnitřní a vnější analýzy, strategie a hierarchie strategií, strategické vize a cíle, vyhodnocení rizik a oponentura vize a cílů, průběžné a plánovité vyhodnocení úkolů.15216uzavřenýzadavatel
Leadership - co je to leadership, jak se projevuje vůdce, o management a vůdcovství, jak poznat, že zvládáme umění vedení lidí?, sebereflexe, váš ideální manažer/vůdce.15216uzavřenýzadavatel
Asertivní komunikace a vyjednávání a argumentace - tvorba zásobníku situací, pravidla/desatero komunikace operátorů MMS, pozitivní slova a formulace jako nástroj, argumentace a čisté argumenty, námitky a jejich využití.38416uzavřenýzadavatel
Obchodní myšlení a dovednosti - předpoklady a podmínky pro efektivní obchodní komunikaci, efektivní naslouchání, cvičení na kvalitu naslouchání, zjišťování potřeb formou kladení otázek.38416uzavřenýzadavatel
Logistika a zásobování - logistický systém a firemní fungování,       podniková ekonomika, zásady řízení zásob, klasifikace zásob, druhy poptávky.24216uzavřenýzadavatel
Část 2) Účetní, ekonomické a právní kurzy     
Právní minimum - zákoník práce, občanský zákoník, a související pracovně právní legislativa pro vedoucí a vybrané zaměstnance, osoby v právu, zastoupení osoby v právním jednání, právní vztahy.66616uzavřenýzadavatel
Smluvní vztahy - Občanský zákoník, Závazky (právní jednání, uzavírání smlouvy).6868uzavřenýzadavatel
Finanční řízení - cíle finančního řízení podniku, struktura a organizace finančního řízení podniku, rizika finančního rozhodování, náklady kapitálu, úrokové sazby.3116otevřenýdodavatel
Novinky v daních a účetnictví - aktuální změny v daních a účetnictví (2019/2020), změny v daních z příjmů pro fyzické osoby, změny v daních z příjmů pro právnické osoby, další změny v daních z příjmů, změny v zákoně o DPH.618otevřenýdodavatel
GDPR a změny v personální oblasti - definice osobního údaje, poskytnutí přehledu o právní úpravě nakládání s osobními údaji, předpisy EU.218otevřenýdodavatel

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 950000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaný termín realizace vzdělávacích kurzů je duben 2020 až říjen 2021. Termíny jednotlivých vzdělávacích kurzů mohou být upraveny na základě potřeb zadavatele. Vzdělávací kurzy budou probíhat dle harmonogramu a možností zadavatele. Orientační harmonogram bude dohodnut neprodleně po podpisu smlouvy s dodavatelem.

Místo dodání / převzetí plnění:
Uzavřené kurzy – prostory zadavatele. Otevřené kurzy – prostory dodavatele. Moravskoslezský, Jihomoravský, Olomoucký, Královehradecký, Plzeňský, Jihomoravský, Středočeský kraj

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nejnižší nabídková cena

-       Kritériem hodnocení pro obě části zakázky je nejnižší nabídková cena. Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH stanovená jako cena celková za kompletní realizaci předmětu zakázky definovaného touto Výzvou a podmínkami stanovenými v návrhu smlouvy o zajištění vzdělávacích kurzů. Každá část zakázky bude hodnocena samostatně.

 

Hodnocení nabídek:

-       Doručené nabídky budou pro každou část zakázky seřazeny podle výše nabídkové ceny za předmět plnění poskytované zadavateli v Kč bez DPH.

-       Hodnotící komise seřadí hodnocené nabídky podle výše nabídkové ceny, a to vzestupně od nejnižší až po nejvyšší nabídkovou cenu. Nejvhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Hodnotící kritérium je v souladu se zásadou transparentnosti a je v souladu s požadavky uvedenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost v kap. Pravidla pro zadávání zakázek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní způsobilost

·       Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti – podepsaný originál dodavatelem či osobou oprávněnou k zastupování dodavatele (statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem zastupování dodavatele + originálem plné moci) ne starší než 90 dní ke dni podání nabídky. Vzor prohlášení je přílohou č. 3 této Výzvy.

 

Profesní způsobilost

·       Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (zadavatel doporučuje obor živnosti Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, případně výpis ze živnostenského rejstříku, ze kterého toto oprávnění vyplývá), doklad bude předložen v prosté kopii.

 

·       Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, nebo výpis z jiné evidence, pokud je v ní zapsán v prosté kopii ve stáří max. 90 dní k podání nabídky.

 

Technická kvalifikace

·       Seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení včetně uvedení ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Seznam významných služeb bude podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele a předložen v originálním vyhotovení (vzor seznamu významných služeb je přílohou č. 4 této Výzvy).

Minimální úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena zvlášť pro každou část zakázky, na kterou dodavatel podává svou nabídku:

-  Část 1 – Minimální úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena na předložení alespoň 1 služby (souboru služeb) obdobného charakteru k předmětu zakázky (Měkké a manažerské dovednosti), přičemž finanční hodnota této služby (souboru služeb) činila min. 200 tis. Kč bez DPH.

-  Část 2 – Minimální úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena na předložení alespoň 1 služby (souboru služeb) obdobného charakteru k předmětu zakázky (Technické a jiné odborné vzdělávání), přičemž finanční hodnota této služby (souboru služeb) činila min. 100 tis. Kč bez DPH.

Zadavatel k vymezení minimální úrovně pro splnění tohoto kritéria technické kvalifikace uvedené v předchozím odstavci doplňuje, že je přípustné, aby v případě, kdy dodavatel podává nabídku na obě části zakázky, prokázal v rámci jedné předložené referenční služby splnění požadované minimální úrovně pro každou z částí zakázky, pokud v rámci takové referenční služby budou splněny veškeré požadavky uvedené v předchozím odstavci (tzn. obdobnost předmětu zakázky a dodržení minimální požadované finanční hodnoty).

·       Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám pro osoby zabezpečující odborné vzdělávání – členy lektorského týmu.

Minimální úroveň pro splnění kritéria technické kvalifikace je stanovena na předložení seznamu alespoň 2 lektorů, kteří budou realizovat předmět zakázky, a to pro každou z částí zakázky, na kterou dodavatel podá nabídku, tzn. že pro každou část, na níž dodavatel podá svou nabídku, předloží seznam alespoň 2 lektorů, (je dostačující, aby předložení lektoři vzdělávali pouze část z plánovaných kurzů). Každý z lektorů musí prokázat dosažení minimálně středoškolského vzdělání a alespoň 2 roky praxe v oblasti, v níž bude zajišťovat školení, nebo dosažení vysokoškolského vzdělání (zakončeného minimálně titulem Bc.) a alespoň 1 rok praxe v oblasti, v níž bude zajišťovat školení.

Minimální úroveň pro splnění tohoto kritéria technické kvalifikace je stanovena shodně pro všechny části zakázky.

K prokázání tohoto kritéria technické kvalifikace předloží dodavatel seznam lektorů s výčtem oblastí školení, na nichž se budou podílet při plnění zakázky (resp. její odpovídající části), a údaji o délce praxe jednotlivých lektorů, a dále údaj o dosaženém vzdělání jednotlivých lektorů. Seznam lektorů bude podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele a předložen v originálním vyhotovení.

 

Zadavatel k požadavkům na prokázání kvalifikace doplňuje, že v případě, kdy dodavatel podává nabídku k oběma částem zakázky je dostačující, aby doklady o kvalifikaci prokazující základní a profesní způsobilost byly předloženy pouze jedenkrát.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Všechny informace a údaje uvedené ve výzvě a v přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele, které je účastník povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Pokud účastník nepřijme požadavky stanovené výzvou a přílohami, bude se jednat o nesplnění podmínek a účastník bude vyloučen z další účasti ve výběrovém řízení.

Nabídka musí být řádně čitelná a bez škrtů a přepisování. Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Součástí nabídky bude:

-        Titulní strana nabídky

-        Krycí list nabídky podepsaný dodavatelem, případně osobou oprávněnou jednat za dodavatele (Příloha č. 1)

-        Čestné prohlášení o neexistenci vlastnictví podílu společnosti vyššího než 25 % veřejným funkcionářem nebo jím ovládanou osobou v obchodní společnosti (Příloha č. 2), podepsané dodavatelem, případně osobou oprávněnou jednat za dodavatele

-        Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti – viz Příloha č. 3 Výzvy, podepsané dodavatelem, případně osobou oprávněnou jednat za dodavatele

-        Doklad o oprávnění k podnikání

-        Výpis z obchodního rejstříku (je-li relevantní)

-        Seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem (Příloha č. 4),

-        Seznam členů lektorského týmu

-        Popis předmětu zakázky – popis vzdělávacích kurzů, jejich zajištění, metody výuky, výstupy kurzů, časová dotace + případné další služby

-        Závazný vzor kalkulace kurzů (Příloha č. 5), podepsaný dodavatelem, případně osobou oprávněnou jednat za dodavatele

-        Návrh smlouvy – řádně vyplněný a podepsaný dodavatelem (Příloha č. 6) Červeně uvedené části jsou upozorňující pro dodavatele, a to v rámci toho, že na každou část musí být podaná samostatná smlouva. Pokud dodavatel podává nabídku na obě části zakázky, předloží 2 samostatné návrhy smlouvy, které budou adekvátně vyplněny k daným částem zakázky.

-        Další relevantní dokumenty dle zvážení dodavatele

-        Elektronická verze s kompletní nabídkou (CD/DVD/FLASH) - Tato forma podání nabídky je doplňková a slouží k rychlému a přehlednému vyhodnocení. V případě pochybnosti nebo rozporů se má za rozhodující tištěné znění originálního vyhotovení nabídky.

-        Plná moc – pouze v případě jedná-li a podepisuje-li za dodavatele zmocněnec (v originále nebo ověřené kopii).

Za obsahovou úplnost nabídky odpovídá výhradně účastník – výčet dokumentů obsažený v tomto článku Výzvy slouží pouze pro usnadnění orientace účastníka při kompletaci nabídky – pokud v tomto výčtu nebude uveden dokument a povinnost jeho doložení do nabídky by event. vyplývala ze zadávacích podmínek, nemůže se účastník zbavit odpovědnosti za obsahovou neúplnost nabídky poukazem na tento výčet dokumentů.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková nabídková cena bez DPH bude uvedena v krycím listu nabídky (Příloha č. 1). Nabídková cena bude stanovena samostatně pro každou část zakázky, k níž dodavatel podá nabídku.

Nabídková cena bude dále uvedena v kapitole Závazný vzor kalkulace kurzů (Příloha č. 5) a v Návrhu smlouvy (Příloha č. 6). Celková nabídková cena uvedena v krycím listu nabídky, příloze č. 5 a Návrhu smlouvy se bude shodovat, v případě nesouladu je rozhodující nabídková cena uvedená v Návrhu smlouvy.

V nabídkové ceně budou zahrnuty veškeré náklady nutné k realizaci této zakázky. Jejich navýšení při samotném průběhu projektu není možné.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené nápisem „Zvýšení úrovně znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti OBB stavební materiály, spol. s r.o. - II - Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa dodavatele. Nabídka musí být podepsána dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Do nabídky je zakázáno vpisovat jakékoliv dodatečné informace. Nabídka účastníka bude podána v jednom originálním vyhotovení. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusejí.Nabídky se nepodávají prostřednictvím datových schránek nebo zasláním do elektronické pošty zadavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku ke každé části zakázky.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.Žádost o vysvětlení zadávacích podmínek musí být doručena buď poštou na adresu zadavatele k rukám paní Urbanové Anny, nebo elektronicky e-mailem na anna.urbanova@obb.cz. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek nejpozději do 2 pracovních dní po doručení žádosti. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje), anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.Zadavatel je oprávněn během lhůty k podání nabídek změnit podmínky výzvy. Takto provedenou změnu musí zadavatel zaslat k uveřejnění i na portál www.esfcr.cz

Další požadavky na zpracování nabídky:

-        Zadavatel jako součást výzvy předkládá obchodní podmínky zpracované ve formě závazného návrhu smlouvy o zajištění vzdělávacích kurzů (Příloha č. 6). Dodavatel je povinen akceptovat znění závazného návrhu smlouvy a není oprávněn jakkoli zasahovat do jeho textu, tímto není dotčeno vyplnění zadavatelem požadovaných částí závazného návrhu smlouvy, a to identifikační údaje poskytovatele služeb na str. 1, výši celkové ceny bez DPH na str. 4 a přílohy č. 1 návrhu smlouvy, případně tam, kde je úprava návrhem smlouvy předpokládána (části, kde se předpokládají úpravy návrhu smlouvy pro jednotlivé části zakázky). Nesplnění této podmínky je považováno za závažné porušení zadávacích podmínek s následkem vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele z další účasti ve výběrovém řízení. Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Je-li smlouva podepisována osobou zmocněnou dodavatelem, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo ověřené kopii. Návrh smlouvy bude předložen samostatně pro každou část zakázky, k níž dodavatel podá nabídku.

-        Variantní ani částečné řešení nabídky není přípustné.

-        Nabídka ani její části se dodavateli nevrací.

-        Odevzdáním nabídky souhlasí dodavatel s podmínkami této výzvy.

-        Dodavateli nenáleží náhrada nákladů, škod či ušlého zisku vzhledem k účasti ve výběrovém řízení.

-        Dodavatel je povinen archivovat veškeré dokumenty týkající se projektu min. 10 let po ukončení projektu, pokud český právní řád nestanoví jinak. Doba archivace začíná běžet 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla příjemci vyplacena závěrečná platba, příp. kdy příjemce poukázal přeplatek dotace stanovený na základě schváleného vyúčtování výdajů v závěrečné žádosti o platbu zpět ŘO. Dodavatel musí umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu těchto dokladů.

Zadavatel upozorňuje na povinnosti a možnosti zrušení veřejné zakázky dle ustanovení čl. 20.10. Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11 s účinností od 15. 10. 2019), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 385500.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část 1) AgeTree, s.r.o., Jiřího Mahena 3366, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 0849454108494541

  Datum podpisu smlouvy: 31. 3. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část 2) AgeTree, s.r.o., Jiřího Mahena 3366, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 08494541

  Datum podpisu smlouvy: 31. 3. 2020

Datum ukončení: 31. 3. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 26. 2. 2020
 
Aktualizováno: 2. 4. 2020