Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání – legislativa

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11953

Název zakázky: Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání – legislativa

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 13. 12. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: statutární město Havířov

Sídlo zadavatele: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Karel Šlachta, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj
 • Telefon: +420596803223
 • E-mail: slachta.karel@havirov-city.cz

IČ zadavatele: 00297488

DIČ zadavatele: CZ00297488

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Eva Havlů, vedoucí oddělení strategického rozvoje odbor kancelář primátora
 • Telefon: +420596803229
 • E-mail: havlu.eva@havirov-city.cz

Lhůta pro podání nabídek: 8. 1. 2018 09:00

Místo pro podání nabídek:
Podatelna Magistrátu města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem této veřejné zakázky je zajištění školení zaměstnanců Magistrátu města Havířova (MMH) v rámci realizovaného projektu s názvem „Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání“, reg. č. projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002852 spolufinancovaného z Operačního programu Zaměstnanost v oblasti „legislativa“, která zahrnuje tyto vzdělávací aktivity:

1) Zadávání veřejných zakázek a proces vedení zadávacího řízení

2) Vzdělávání v oblasti příslušné legislativy

 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel dále nepřipouští nabídky obsahující zpoplatněné plnění nad rámec plnění požadovaného touto zadávací dokumentací; taková nabídka bude ze soutěže vyřazena a účastník bude vyloučen pro nesplnění podmínek zadání.

Konkrétní termíny jednotlivých školení navržené poskytovatelem služby v Harmonogramu školení (Příloha č. 1 SoD), budou prokonzultovány a upřesněny zadavatelem před podpisem Smlouvy o dílo tak, aby vyhovovaly potřebám jeho zaměstnancům a nenarušily plynulý chod Magistrátu města Havířova.

Popis vzdělávacích aktivit v oblasti legislativa:

1) Zadávání veřejných zakázek a proces vedení zadávacího řízení

Bude se jednat o 2 denní (2 školící dny /16 školících hodin; školící hodinou se rozumí 45 vyučovacích minut bez přestávky) prezenční kurz, který bude zaměřen na proces zadávání veřejných zakázek s obsahem, jež bude reflektovat současnou legislativu, zejména pak účinnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ).

 

Indikativní obsah požadovaného kurzu:

1. školící den / 8 školících hodin výuky

- Úvodní představení ZZVZ

- Změny v zadávacích postupech a institutech zadávacího řízení

- Nové požadavky na prokazování kvalifikace

- Hodnocení nabídek

- Změny ve lhůtách pro zadávání veřejných zakázek

- Průběh zadávacího řízení

- Zrušení ZŘ

 

2. školící den / 8 školících hodin výuky

- Změny v uveřejňovacích povinnostech zadavatelů a komunikaci v zadávacím řízení

- Změny v Informačním systému o veřejných zakázkách

- Námitky a dohled nad dodržováním ZZVZ

- Přechodná ustanovení ZZVZ a odkladná účinnost

- Příklady z praxe a nejčastější chyby veřejných zadavatelů

- Diskuse a závěr

 

Celkem bude proškoleno nejméně 35 osob rozdělených do 2 skupin s max. počtem 20 účastníků na skupinu. Celkem tak budou v této oblasti realizovány 4 školicí dny po 8 školících hodinách.

 

2) Vzdělávání v oblasti příslušné legislativy

V rámci tohoto vzdělávání budou realizovány tyto kurzy:

 • Správní řád: 105 osob rozdělených do 7 skupin
 • Přestupkový zákon: 32 osob rozdělených do 2 skupin
 • Občanský zákoník: 45 osob rozdělených do 3 skupin
 • Zákon o obcích: 44 osob rozdělených do 3 skupin
 • Stavební zákon: 28 osob rozdělených do 1 skupiny
 • Kontrolní řád: 12 osob rozdělených do 1 skupiny
 • Exekuce: 11 osob rozdělených do 1 skupiny
 • Daňový řád: 11 osob rozdělených do 1 skupiny
 • Zákoník práce: 15 osob rozdělených do 1 skupiny
 • Smluvní vztahy v rámci realizace staveb: 10 osob rozdělených do 1 skupiny
 • Stavební řád: 19 osob rozdělených do 1 skupiny
 • Územní rozhodování: 16 osob rozdělených do 1 skupiny
 • Pozemní komunikace: 10 osob rozdělených do 1 skupiny
 • Spisová služba: 30 osob rozdělených do 2 skupin

 

Všechna tato školení proběhnou během realizace projektu 2x. Realizace druhé části kurzu bude obsahově odlišná a bude navazovat či aktualizovat probíraná témata. Celkem bude v této oblasti realizováno 52 školicích dnů po 8 školících hodinách.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 890000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1/2018-11/2018

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění vzdělávacích aktivit bude školící místnost zadavatele. Tato místnost je vybavena veškerou potřebnou technikou (dataprojektor, počítač, promítací plátno, flipchart).

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

Způsob hodnocení nabídek:

Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH, a to v pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu, přičemž jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

V případě rovnosti dvou či více nabídkových cen bude pořadí takovýchto nabídek stanoveno podle okamžiku doručení nabídky, přičemž za výhodnější nabídku se považuje nabídka, která byla doručena dříve.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní způsobilost:

V rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona

Způsob prokázání: originál nebo úředně ověřená kopie čestného prohlášení vlastnoručně podepsaného oprávněným zástupcem uchazeče ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky (Příloha č. 3 této výzvy).

 

Profesní způsobilost:

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky
doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění), pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují

Způsob prokázání: kopie příslušných dokladů (nemusí být ověřené).

 

Technická kvalifikace:

1) Přehled referenčních zakázek

Splnění technické kvalifikace prokáže dodavatel předložením seznamu služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení.

Požadovaná minimální úroveň:

Vzdělávací aktivity:

1. Zadávání veřejných zakázek a proces vedení zadávacího řízení

2. Vzdělávání v oblasti příslušné legislativy

- 6 služeb obdobného charakteru, z toho nejméně 3 významné služby tematicky se vztahující ke vzdělávací aktivitě 1. a nejméně nejméně 3 významné služby tematicky se vztahující ke vzdělávací aktivitě 2.

Výše uvedené požadavky lze splnit kumulativně, tedy jednou významnou službou prokázat více požadavků na technickou způsobilost.

K prokázání splnění technické kvalifikace dle bodu 1. zadavatel požaduje seznam referenčních zakázek ve formě čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou zastupovat uchazečem (viz Příloha č. 4 této Výzvy), přičemž ze seznamu musí vyplývat minimálně tyto údaje:

 • název, sídlo a IČO objednatele a kontaktní údaje oprávněného zástupce objednatele
 • popis a rozsah předmětu referenčních zakázek, z něhož bude vyplývat, zda předmětem plnění byly shora požadované služby
 • předmět činnosti objednatele
 • doba realizace referenčních zakázek (měsíc, rok)

 

2) Seznam osob (lektorů)

Splnění technické kvalifikace prokáže dodavatel seznamem lektorů v rámci vzdělávacích aktivit jednotlivých dílčích oblastí.

 

Požadovaná minimální úroveň:

Vzdělávací aktivity:

1) Zadávání veřejných zakázek a proces vedení zadávacího řízení – minimálně 1 lektor,

VŠ vzdělání v oblasti práva ukončeného magisterskou státní zkouškou, 3 roky praxe lektorské činnosti v oblasti zadávání veřejných zakázek a procesu vedení zadávacího řízení

 

2) Vzdělávání v oblasti příslušné legislativy – minimálně 2 lektoři

VŠ vzdělání v oblasti práva ukončeno minimálně bakalářskou státní zkouškou, 3 roky praxe lektorské činnosti, znalost právních předpisů v oblasti: správní řád, přestupkový zákon, občanský zákoník, zákon o obcích, stavební zákon, kontrolní řád, exekuce, daňový řád, zákoník práce, smluvní vztahy v rámci realizace staveb, stavební řád, územní rozhodování, pozemní komunikace, spisová služba.

 

K prokázání této kvalifikace zadavatel požaduje:

doklad o dosaženém vzdělání lektora (vysokoškolský diplom) - prostá kopie
strukturovaný životopis lektora dokládající jeho profesní praxi v oblasti vzdělávání za období posledních 3 let (vztaženo k datu vyhlášení Výzvy – viz výše), včetně počtu odškolených vyučovacích hodin v minimálním rozsahu 150 vyučovacích hodin a stanoveného minimálního počtu referenčních zakázek (viz technická kvalifikace této výzvy) za téže období – vlastnoručně podepsaný originál osobou, které se profesní životopis týká
identifikace příslušné části předmětu zakázky, jejíž plnění bude lektor zajišťovat

 

Vzor profesního životopisu pro jednotlivé lektory je uveden v Příloze č. 5 této výzvy, přičemž je věcí uchazeče, zda přiložený vzor použije či nikoli.

 

Seznam lektorů musí pokrývat předmět pro oblast legislativa ad1) ad2). Seznam lektorů bude nedílnou součástí Smlouvy (Příloha č. 1 této výzvy).

Seznam osob (lektorů) se týká všech lektorů, tj. i těch, kteří budou zajištěni poddodavatelsky (Příloha č. 2 této výzvy).

Z nabídky musí být patrné, jaký vztah mají osoby k dodavateli, tj. zda se jedná o zaměstnance dodavatele nebo poddodavatele dodavatele nebo zaměstnance poddodavatele.

 

Plnění předmětu veřejné zakázky poddodavatelem:

Zadavatel připouští při plnění části předmětu veřejné zakázky využít poddodavatele.

Uchazeč je v této souvislosti povinen v nabídce předložit originál seznamu poddodavatelů (viz Příloha č. 2 této výzvy) vlastnoručně podepsaného osobou oprávněnou zastupovat uchazeče, z jehož obsahu bude zřejmé, které části plnění veřejné zakázky má uchazeč v úmyslu zadat poddodavatelům. V seznamu poddodavatelů musí být u každého poddodavatele uvedeny identifikační údaje poddodavatele (název, sídlo, IČO, DIČ, kontaktní osoba), popis části plnění, kterou hodlá dodavatel poddodavateli zadat a % podíl na celkovém plnění. U každého poddodavatele bude doloženo podepsané čestné prohlášení o základní způsobilosti v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona. (Příloha č. 3 této výzvy)

Pokud při poskytování služeb bude uchazeč využívat poddodavatele a pro plnění výše uvedených částí veřejné zakázky je právními předpisy vyžadován doklad o oprávnění k podnikání (zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění), je uchazeč povinen do nabídky vložit také kopii takového dokladu od poddodavatele.

Seznam poddodavatelů musí v nabídce předložit i ten uchazeč, který nebude při provádění díla využívat poddodavatele, přičemž v takovém případě uchazeč kolonky s požadovanými údaji proškrtne a formulář podepíše.

Požadavky zadavatele na možnost plnění předmětu veřejné zakázky poddodavateli jsou uvedeny v Příloze č. 1 této výzvy – Návrh smlouvy (čl. III odst. 3) – 6) dle SoD).

 

Osoba, prostřednictvím které bude prokazována kvalifikace, může být nahrazena pouze osobou s minimálně shodnou kvalifikací.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka uchazeče musí obsahovat tyto dokumenty:

 1. vlastnoručně podepsaný originál návrhu smlouvy (Příloha č. 1 této výzvy) v jednom vyhotovení, včetně příloh;
 2. doklady a informace prokazující splnění kvalifikace uchazeče v rozsahu dle této výzvy;
 3. seznam poddodavatelů;
 4. případné plné moci či pověření pro osobu(y) podepisující, pokud doklady nepodepisuje uchazeč či statutární zástupce uchazeče.

 

Uchazeč do nabídky vloží také elektronický nosič dat (CD) obsahující kompletní nabídku ve formátu PDF a také text návrhu smlouvy, včetně všech příloh smlouvy, v takovém formátu, aby bylo možno smlouvu ve fázi přípravy jejího uzavření upravovat v nepodstatných částech (číslo smlouvy, identifikace smluvních stran, doplnění rozhodnutí zadavatele, datum podpisu, apod.). 

 

Nabídku uchazeč podá v jednom vyhotovení.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Zpracování nabídkové ceny:

 • bude uvedena v české měně
 • musí obsahovat veškeré nutné náklady potřebné k realizaci předmětu zakázky včetně všech nákladů souvisejících (výsledná cena bude tvořena z cen podrobné kalkulace za jednotlivé vzdělávací aktivity, které budou rozepsány v Podrobné kalkulaci nabídkové ceny, jež bude nedílnou součástí návrhu smlouvy Příloha č. 1 této výzvy)
 • cena bude uvedena bez DPH, sazba a výše DPH a vč. DPH

 

Nabídková cena musí být ve stejné struktuře uvedena také v návrhu smlouvy (Příloha č. 1 této výzvy).

 

Změna nabídkové ceny je možná pouze v případě zákonné změny sazby DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Zadavatel pro všechny písemnosti vztahující se k tomuto zadávacímu řízení i k plnění smlouvy do budoucna stanoví povinnost jejich vyhotovení v českém jazyce. Písemnosti v jiném než českém jazyce uchazeči doplní úředním překladem do českého jazyka. Zadavatel pro všechna ústní jednání vztahující se k tomuto zadávacímu řízení i k plnění smlouvy do budoucna stanoví jako jednací jazyk češtinu nebo slovenštinu.Nabídka musí být v listinné podobě a vytištěna tak, aby byla dobře čitelná a neobsahovala takové opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.Součástí nabídky bude také CD/DVD nosič obsahující kompletní nabídku ve formátu PDF a také text návrhu smlouvy, včetně všech příloh smlouvy, v takovém formátu, aby bylo možno smlouvu ve fázi přípravy jejího uzavření upravovat v nepodstatných částech (číslo smlouvy, identifikace smluvních stran, doplnění rozhodnutí zadavatele, datum podpisu, apod.). Nabídka včetně všech požadovaných dokladů bude opatřena proti manipulaci.Nabídka musí být podána prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), nebo prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobním předáním v místě pro podání nabídek:v pondělí a ve středu od 8:00 hodin do 17:00 hodinv úterý od 7:00 hodin do 15:00 hodinve čtvrtek od 7:30 hodin do 15:00 hodinv pátek od 7:00 hodin do 14:30 hodinNabídka bude označena:Adresa odesílatele (uchazeče)Adresa zadavatele:Magistrát města HavířovaSvornosti 86/2736 01 Havířov-MěstoNEOTVÍRAT - VZ/538/KP/17 „Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání – legislativa“ Nabídky budou v zalepené obálce opatřené razítkem, případně podpisem, na přelepu.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Účastníci mohou podat nabídku na kteroukoli samostatnou dílčí oblast předmětu plnění, případně na více částí předmětu plnění (vždy ale jako samostatné nabídky v samostatných obálkách). Na každou z dílčí oblasti předmětu plnění je přitom možno podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy.

Možnost navýšení ceny pouze v případě změny sazby DPH.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 504000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): ACCON humanresources management, s.r.o., Šmeralova170/31, Praha 7, 170 00, Bubeneč, IČ: 27208371, Ing. Mgr. Ladislav Kudláček, výkonný ředitel

  Datum podpisu smlouvy: 11. 4. 2018

Datum ukončení: 11. 4. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 13. 12. 2017
 
Aktualizováno: 17. 4. 2018